Nr.52 - Fastsættelse af takster for deltagerbetaling i Fredensborg Musikskole sæson 2016/2017

Sagsnr.: 16/4949

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til forslag til takster for deltagelse i Musikskolens aktiviteter i skoleåret 2016/2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Takster for deltagelse i aktiviteter i musikskolen fastsættes en gang årligt for det kommende skoleår.

 

Efter implementering af den nye skolereform svinger elevtallet stadig  måned for måned, ligesom det gjorde på samme tid i 2015. Det er derfor fortsat for usikkert at anslå et gennemsnitligt deltagerantal, som kan begrunde ændringer i deltagerbetalingen.

 

 

1.10.2015

1.1.2016

1.2.2016

Aktivitetselever

714

736

713

 

Siden 2013 har Musikskolen modtaget en årlig ekstrabevilling på 150.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er anvendt til søskendemoderation og 100.000 kr. til at give mulighed for mindrebemidlede familier med børn i alderen 0-18 år at søge om friplads for deltagelse i musikskolens aktiviteter.

 

De 50.000 kr. årligt har i skoleråret 2015/2016 givet børnefamilier med mere end ét barn i Musikskolen 500 kr. årligt pr. ekstra barn i søskendemoderation.

 

I skoleåret 2015/2016 er der indtil videre tildelt 20 fripladser dels til instrumentundervisning og dels til grundskoleundervisning.

 

Da musikskolen som led i en stram økonomistyring i 2015 ved udgangen af 2015 udviser et mindreforbrug, som vil kunne dække evt. færre indtægter, anbefales det i det kommende skoleår 2016/2017 at fastholde de nuværende takster.

Musikskolens bestyrelse har drøftet forslaget til takster for skoleåret 2016/2017 og indstiller, at taksterne forbliver uændret for det kommende skoleår.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen indstiller, at det overfor Byrådet anbefales, at taksterne fra indeværende skoleår 2015/2016 fastholdes i 2016/2017.

 

Yderligere indstiller administrationen, at det overfor Byrådet anbefales, at Kulturudvalget fremover bemyndiges til at godkende ændringer af takster for deltagerbetalingen samt at administrationen fremover bemyndiges til at godkende uændrede takster for deltagerbetalingen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om musik.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

De vedtagne takster for deltagerbetaling vil fremgå af musikskolens hjemmeside www.fredensborgmusikskole.dk

Indstilling

  1. At det overfor Byrådet anbefales, at taksterne fra indeværende skoleår 2015/2016 fastholdes i 2016/2017.
  2. At det overfor Byrådet anbefales, at Kulturudvalget fremover bemyndiges til at godkende ændringer af takster for deltagerbetalingen.
  3. At det overfor Byrådet anbefales, at administrationen fremover bemyndiges til at godkende uændrede takster for deltagerbetalingen.

Beslutning i Kulturudvalget den 07-03-2016


Anbefaler administrationens indstilling punkterne 1 - 3.


Kulturudvalget orienteres mundtligt, såfremt administrationen beslutter at fastholde taksterne uændret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Anbefaler Kulturudvalgets indstilling, idet det præciseres at taksterne fastsættes i byrådet.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.