Nr.48 - Forslag om tillæg til vandforsyningsplan og principiel beslutning om ekspropriation

Sagsnr.: 14/43221

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Fredensborg Forsyning ønsker byrådets principielle stillingtagen til at igangsætte en ekspropriation med henblik på etablering af bassiner ved Forsyningens vandtårne/højdebeholdere, såfremt frivillige aftaler med de 2 private lodsejere ikke kan opnås. I forlængelse heraf anmodes byrådet om at beslutte, om forslag til tillæg til vandforsyningsplanen til etablering af bassinerne, skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Vand A/S ejer de to vandtårne ved hhv. Karlebo og Veksebo samt en nedgravet højdebeholder ved Toelt.

 

Beholderne skal renses ca. hvert 5 år og i den forbindelse pumpes de for vand, som udledes til eksisterende vandhuller. Det har imidlertid vist sig, at der er okker i bundslammet i beholderne, hvorfor udledningen til vandhullerne ikke er i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 3. Derfor har kommunen pålagt Forsyningen, at lovliggøre udledningen.

 

Fredensborg Forsyning har sammen med deres rådgiver undersøgt mulighederne for en løsning og vurderet, at den økonomisk og teknisk mest fordelagtige løsning er, at etablere bassiner til vandet inden det ledes videre til vandhullerne. I bassinerne bundfældes okkeren, hvor den ikke gør skade.

 

Bassiner til nedfældning af okker

Forsyningen har fremsendt et forslag til placering af bassinerne, hvor de er placeret ovenpå det eksisterende ledningsanlæg mellem vandtårnet/højdebeholderen og vandhullet, jf. vedlagte kortbilag.

 

For at bassinerne fungerer optimalt, skal de have et volumen på ca. 200 m3 med et areal på ca. 650 m2, en maksimal dybde på ca. 1 m og en brinkhældning på ca. 1:5. Bassinerne søges etableret i en landskabeligt tilpasset form med et diskret udformet indløbs- og udløbsbygværk.

 

Ud over til okkerfældning vil bassinerne modtage rent vand, når anlæggene med flere års mellemrum tømmes fx i forbindelse med driftsfejl, reparationer eller overskridelse af bakterieværdier. Endvidere ledes tagvand til bassinerne.

 

Bassinet ved Vandtårnsvej er placeret på et areal, der ejes af Forsyningen, mens de 2 andre bassiner ønskes placeret på privat landbrugsjord.

 

Kommuneplan

Bassinerne ligger alle i landzone og helt eller delvist i områder, der efter Kommuneplan 2013 som hovedregel ikke må terrænreguleres. Kommuneplanen angiver, at anlæg skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse og forbedring af de oprindelige terrænformer. Der må som udgangspunkt ikke foretages terrænregulering over 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn, men i særlige tilfælde - som ved etablering af søer – vil det kunne tillades på baggrund af en konkret vurdering.

 

En del af matriklen ved Veksebo Vandtårn ligger endvidere i et område med landskabsværdier og lokale geologiske interesser, mens hele matriklen ved Vandtårnsvej ligger værdifuldt landskab, kystkile og kystnærhedszonen. Matriklen ved Toelt ligger ligeledes i transportkorridor og delvist i lokalt geologisk interesseområde.

 

Administrationen vurderer, at der i forbindelse med en landzonetilladelse vil kunne tages de nødvendige landskabelige hensyn ift. beskyttelsesinteresserne i kommuneplanen.

 

Principiel stillingtagen til ekspropriation

Forsyningen har i forbindelse med deres ansøgning om at etablere bassinerne anmodet Byrådet om, at tage principiel stilling til ekspropriation til anlæggene, såfremt det ikke er muligt at opnå en frivillig aftale. Tilkendegivelsen er en hensigtserklæring og er således ikke bindende på nuværende tidspunkt.

 

En ekspropriation kan ske med hjemmel i vandforsyningslovens § 37, stk. 1, når der foreligger et plangrundlag i form af tillæg til vandforsyningsplanen, hvor ekspropriationen fremgår. Herudover kræves landzonetilladelser efter planlovens § 35 og udledningstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 28, som skal foreligge inden endelig beslutning om ekspropriation.

 

Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2010-2016

Administrationen har som følge af ovenstående udarbejdet vedlagte Forslag til Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2010-2016, hvor planerne om etablering af de tre bundfældningsbassiner er beskrevet samt byrådets ekspropriationsvilje.

 

I planforslaget gives der mulighed for placering af bassinerne på andre dele af de ejendomme og med en anden udformning end den af Forsyningen foreslåede, for at kunne tilgodese lodsejernes specifikke ønsker og for at kunne imødekomme landzonemyndighedens eventuelle krav til en landskabeligt tilpasset udformning.

 

Der er foretaget en screening for miljøvurdering af forslaget, som konkluderer, at tillægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillægget. Afgørelsen om miljøvurdering vil blive offentliggjort samtidig med planforslagets offentliggørelse.

 

Dialog med lodsejere

Lodsejeren ved Vandtårn Veksebo har tidligere klaget over okker i hans sø i forbindelse med udledningen fra vandtårnet. Forsyningen har søgt at imødekomme lodsejeren med denne løsning, så søen i fremtiden ikke belastes med okker. Lodsejeren har til Forsyningen tilkendegivet, at han ikke er interesseret i bassin mv. på sin ejendom.

 

Erhvervelsen af arealet til bassinet ved Højdebeholder Hørsholmvej forventes at ske ved ekspropriation, da lodsejer selv har efterspurgt dette, og da der herved opnås skattefritagelse i forhold til erstatningen.

 

Arealet ved Vandtårnsvej ejes som sagt af Forsyningen og forudsætter således ikke ekspropriation.

 

Videre proces

Såfremt byrådet godkender forslag til tillæg til vandforsyningsplanen og tilkendegiver vilje til at igangsætte en ekspropriationsproces, vil tillægget blive sendt i 8 ugers offentlig høring. Efter høringen forelægges planforslaget til endelig godkendelse samt en status for dialogen med lodsejerne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov nr. 299 af 1. april 1980 om vandforsyning mv. § 37 (ekspropriation) og § 14 (tillæg til vandforsyningsplan)

Lov nr. 316 af 21. juli 2004 om miljøvurdering af planer og programmer  § 3

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

En eventuel beslutning om principiel stillingtagen til ekspropriation samt forslag til tillæg til vandforsyningsplan fremsendes direkte til de berørte lodsejere og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Forsyningen vil fortsætte dialogen med lodsejerne under høringsperioden med henblik på at opnå en frivillig aftale.

Indstilling

  1. At Forslag til Tillæg nr. 1 til Fredensborg Kommunes Vandforsyningsplan 2010-2016 sendes i 8 ugers offentlig høring.
  2. At der tilkendegives vilje til at igangsætte ekspropriation for de berørte ejendomme matr. nr. 6a, Toelt By, Humlebæk og 2n og 2ag, Veksebo By, Asminderød, såfremt der ikke opnås en frivillig aftale til anlæggene mellem Fredensborg Forsyning og grundejer.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-03-2016

Anbefaler administrationens indstilling.


Ulla Hardy-Hansen, C, tager forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Anbefaler Plan- Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.


Helle Abild Hansen (I) og Ulla Hardy Hansen (c) stemte i mod.


Hans Nissen (A) var fraværende.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2016

Sagen sendes tilbage til fagudvalget.