Nr.46 - Muligheder for prioritering af afrensning af graffiti

Sagsnr.: 16/3976

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Fremtidig prioritering af graffitiafrensning på eksternes anlæg på kommunale arealer.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har bedt om en sag vedrørende muligheder for at Nordsjællands Park og Vej kan prioritere opgaver ift. graffitiafrensning for andre anlægsejere end kommunen.

 

Nuværende opgaver og ansvarsfordeling ift. afrensning af graffiti

 

I Fredensborg kommune fjernes i dag graffiti fra kommunale bygninger og fra kommunale anlæg: veje og pladser, byudstyr, vejskilte osv.

 

Graffitibekæmpelse består i dag af tre typer af opgaver: 1. bekæmpelse af graffiti på kommunens ejendomme, 2. bekæmpelse af graffiti på kommunale anlæg (skilte, kantpæle, bygværker mv) og 3. dialog med andre bygnings- og anlægsejere om fjernelse af graffiti på deres bygninger og anlæg der er på kommunale arealer.

 

Kommunens ejendomme

Opgaven vedrørende fjernelse af graffiti på kommunens bygninger varetages af Center for Kommunale Ejendomme, som ved henvendelser om graffiti foranlediger, at den eksterne leverandør foretager fjernelse.

 

Kommunens anlæg

Opgaven vedrørende bekæmpelse af graffiti på kommunale anlæg (skilte, kantpæle, bygværker mv.) varetages af Nordsjællands Park og Vej (NSPV). Selve graffitifjernelsen udføres af firmaet Allianceplus. NSPV prioriterer opgaverne efter behov og bestiller direkte hos Allianceplus, som normalt fjerner graffitien i løbet af et par dage. NSPVs budget til graffitifjernelse var i 2015 på 181.000 kr. NSPV oplyser at dette budget dækker de opgaver der i dag ligger indenfor graffitibekæmpelsen.

 

Øvrige bygnings- og anlægsejere

Bekæmpelse af graffiti på bygninger og anlæg der ejes af andre end kommunen er ikke umiddelbart en kommunal opgave, idet vedligeholdelsesopgaven er ejerens ansvar. Dette gælder uanset at anlægget er placeret på offentligt vejareal, enten efter aftale eller på gæsteprincippet.

 

Ejeren har dog ikke pligt til at fjerne graffiti. Kommunen har derfor ingen mulighed for at tildele eller håndhæve påbud om graffitifjernelse på eksternes ejendom. Kommunens rolle er derfor udelukkende at forsøge at motivere de eksterne ejere til at fjerne graffitien. Opgaven er som oftest meget tidskrævende ift. effekten.

 

Nordsjællands Park og Vej må ikke direkte udføre arbejde for private grundejere og på bygninger tilhørende andre offentlige instanser, fx Vejdirektoratet, Banedanmark eller DSB-ejendomme. Desuden fremgår det af kommunalfuldmagten, at offentlig entreprenørvirksomhed ikke må konkurrere med private leverandører/entreprenører.

 

Muligheder for fremtidig prioritering af afrensning af graffiti

Det er administrationens vurdering, at kommunen kan påtage sig afrensningsopgaven, hvis der er en kommunal interesse i det.

 

Kommunen har en interesse i at de offentlige vejarealer fremstår pæne og velvedligeholdte, hvortil kommer at graffiti evt. kan tiltrække mere graffiti og hærværk, som kommunen har en interesse i at undgå med henblik på at opnå trygge byrum, som nævnt i udkast til kommunens Arkitekturpolitik.

 

Kommunen kan derfor vælge at afsætte ressourcer til afrensning af graffiti fra anlæg på kommunale arealer samt på øvrige bygningsejeres bygninger. Dette kan dog udelukkende ske efter aftale med ejeren. Kommunen kan tildele NSPV denne udvidede rolle herunder ansvaret for at indgå aftaler med eksterne i forbindelse med den konkrete opgaveløsning og for at udbyde til eksterne leverandør. Aftalen med ejerne kan evt. være i form af et

”abonnement” som dels indeholder en førstegangsafrensning kombineret med en imprægnering som gør det nemmere at rense for graffiti efterfølgende.

 

Særligt vedrørende udstyr der pt. ejes af DONG

Kommunen overtager vejbelysningen fra DONG medio 2018. I forbindelse med overtagelsesgennemgangen vil administrationen sikre at graffiti af væsentligt omfang afrenses af DONG. Kommunen vil fra overtagelsen have ansvaret for at fjerne graffiti fra lygtepæle og tilhørende styreskabe.  Administrationen foreslår derfor, at eventuelle ekstra midler til graffitiafrensning eller forebyggelse på kommunalt vejbelysningsanlæg, der i dag ejes af DONG først allokeres når belysningen er overtaget.

 

Andre kommuner

Solrød Kommune har søgt og fået tilladelse fra Banedanmark til at rense de statslige tunneller og broer. Kommunen har indgået aftale med ekstern leverandør om at fjerne graffitien og merudgiften afholdes af kommunen.

 

Københavns Kommune har givet boligforeninger og boligejere i særligt graffitiudsatte områder mulighed for at søge tilskud hos kommunen til den dyre førstegangsafrensning og anti-graffitibehandling mod at skrive kontrakt med et afrensningsfirma i ét år. Eksempelvis var kommunens pulje omkring ungdomshuset i København NV i 2015 på 561.000 kr.

 

Økonomi

Driftsaftalen med NSPV dækker udelukkende fjernelse af graffiti fra kommunens inventar. En udvidelse af opgaven i forhold til graffitiafrensning på eksternes udstyr, iht. ”Styringsmodel og styringsprincipper – NSPV” kræver en af følgende muligheder: 

a)    Ændring af serviceniveau indenfor driftsaftalen kan ske ved justering af ydelsesbeskrivelser der først fremlægges for NSPVs bestyrelse og dernæst behandles på lige fod med øvrige forslag i kommunen i forbindelse med den årlige budgetproces. Dette vil derfor tidligst kunne ske ved godkendelse af driftsaftale og budget for 2017.

b)    Såfremt kommunen udenfor budgetprocessen, ønsker ekstraordinære opgaver løst som ”ekstra arbejder” må kommunen tildele NSPV en ekstra bevilling.

c)    Kommunen kan i samarbejde med NSPV omprioritere den eksisterende bevilling.

 

Det anbefales at benytte model a) eller b), da model c) udhuler drift og vedligehold af kommunens øvrige arealer.

 

Udgiften til NSPVs fjernelse af graffiti på eksternes udstyr på kommunens arealer afhænger naturligvis af omfanget af graffiti og det ønskede niveau for fjernelse. En løsning kan være at afsætte en ramme på 100.000 kr. og dække opgaven til det serviceniveau der er muligt indenfor denne ramme. 

 

Kommunen er i øjeblikket i den afsluttende fase af et samlet udbud om graffitifjernelse. Ønskes det at udvide aftalen, skal det undersøges om dette kan tilkøbes i forbindelse med udbuddet.

 

Det anbefales ikke at NSPV tildeles en opgave ift. afrensning på øvrige bygningsejeres bygninger. Til en sådan opgave vil en puljeløsning svarende til Københavns Kommune være en bedre løsning.

 

Beslutter udvalget ikke at godkende forslaget til den fremtidige prioritering af graffitifjernelse vil den nuværende løsning fortsætte som hidtil. Kommunens rolle i forbindelse med graffitibekæmpelse på øvrige ejeres udstyr på kommunale arealer vil dermed fortsat udelukkende være af motiverende karakter, og vil skulle prioriteres i forhold til administrationens øvrige opgaver.

Bevilling

Besluttes indstillingens pkt. 2 forudsættes en bevilling på årligt 100.000 kr.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget for så vidt angår indstillingens pkt. 1,

Byrådet for så vidt angår pkt. 2

Indstilling

At udvalget beslutter enten 1 eller 2:

1.    Graffitibekæmpelsen skal fortsætte i den nuværende model.

2.    NSPVs serviceniveau søges udvidet til at omfatte graffitibekæmpelse på privat udstyr på kommunalt areal herunder indgåelse af aftaler om dette med eksterne parter indenfor en årlig ramme på 100.000 kr. i forbindelse med årsaftale for 2017.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-03-2016

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 2.


Udvalget besluttede at der arbejdes videre med handleplaner for at modvirke skadevirkninger fra hærværk og graffiti (Broken Glass Policy).

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling for så vidt angår indstillingens pkt. 2.


Thomas Lykke Pedersen (A) og Hans Nissen (A) var fraværende.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.