Nr.45 - Forslag fra den konservative gruppe om at søge dispensation for den understøttende undervisning

Sagsnr.: 15/33722

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Den konservative gruppe har på Byrådsmødet den 26/10 2015 foreslået, at kommunen søger undervisningsministeren om dispensation for den understøttende undervisning. Man ønsker at skoledagene skal være kortere, og at skolerne kan fritages for den understøttende undervisning, herunder lektiehjælp og faglig fordybelse. Byrådet besluttede, at sagen skal sendes videre i fagudvalget.


Udvalget skal orienteres om sagen og tage stilling til, om det vil indstille til Byrådet, at der indsendes en dispensationsansøgning, som de konservative foreslår.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

 

Med folkeskolereformen, som trådte i kraft august 2014, blev elevernes skoledag længere. Fra 1. august 2015, hvor reformen er fuldt udrullet, er skoleugen på hhv. 30 timer til 0.-3. klasse, 33 timer for 4.-6. klasse og 35 timer for 7.-9. klasse. Gennemsnitligt betyder det under 1 times længere skoledag for alle elever om dagen.

 

 

Understøttende undervisning

 

Med folkeskolereformen er der indført et helt nyt element i den danske folkeskole, den såkaldte understøttende undervisning. Den understøttende undervisning giver rum til og sammenkæder reformens nye elementer.

 

I KL’s pjece om understøttende undervisning beskrives formål og indhold sådan:

 

”Hensigten med den understøttende undervisning er at bidrage til at hæve det faglige niveau i folkeskolen. Eleverne skal lære på forskellige måder, herunder gennem en højere grad af kobling mellem teori, praksis og undervisning med udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger.

 

Den understøttende undervisning skal desuden supplere og understøtte den fagdelte undervisning i fagene ved at give eleverne tid til at afprøve og træne de færdigheder og kompetencer, de tilegner sig i den fagopdelte undervisning. Derved får eleven mere tid til at indfri de faglige læringsmål ud fra egne forudsætninger.

 

Læringsaktiviteter og opgaver i den understøttende undervisning sker ud fra Fælles Mål, ganske som i den fagopdelte undervisning.

 

Den understøttende undervisning rummer mange forskellige elementer. Det er fx

      Faglig fordybelse

      Lektiehjælp

      Opgaver med direkte fagrelateret indhold

      Praktiske og projektorienterede forløb

      Anvendelsesorienterede læringsformer

      Træning og automatisering af færdigheder

      Hyppige elevsamtaler med fastsættelse af læringsmål, løbende feedback og opfølgning

      Motion og bevægelse i det omfang, eleverne ikke får motion og bevægelse i forbindelse med undervisningen i fagene

      Samarbejde med det lokale idræts-, kultur og foreningsliv

      Samarbejde med ungdomsuddannelserne og UU

      Samarbejde med erhvervslivet

      Klassens tid.”

 

 

Lektiehjælp og faglig fordybelse

 

I skoleåret 14/15 var der 2-3 ugentlige timer til lektiehjælp og faglig fordybelse. Det var frivilligt for den enkelte elev at deltage og timerne skulle placeres i sidst på eftermiddagen. Denne ordning ophørte fra skoleåret 15/16, hvorefter lektiehjælp og faglig fordybelse ikke længere er frivilligt. Timerne kan placeres frit i løbet af skoledagen og kan integreres helt eller delvist i den faglige undervisning og den understøttende undervisning.

 

 

Hyrdebrev om lovens mulighed for konvertering af understøttende undervisning til tolærertimer

 

Med den nye lovgivning kan Byrådet på skolebestyrelsens ansøgning give dispensation for den understøttende undervisning ved at konvertere timerne med understøttende undervisning til tolærertimer (Folkeskoleloven §16b).

 

Den 26/8 2015 udsendte Ministeren for Børn, Læring og Ligestilling et hyrdebrev til kommunerne om den forlængede skoledag og elevernes mødetider. I den forbindelse blev skolernes bestyrelser spurgt, om de kunne stå inde for skolernes mødetider, hvilket var tilfældet på alle skoler. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. september 2015 fik udvalget en orientering om skolernes mødetider og om, hvordan skolerne har håndteret de nye regler for lektiehjælp og faglig fordybelse. Begge ting blev taget til efterretning af udvalget.

 

Af hyrdebrevet fremgår det, at lovens mulighed for dispensation kan anvendes generelt i indskolingen og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling. Der står endvidere:

 

”Godkendelse gives som udgangspunkt af kommunalbestyrelsen for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning. Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skoleleder”.

 

Ministeren opfordrer i brevet kommunerne til at anvende muligheden.

 

Den 13. januar 2016 kom der endnu et hyrdebrev fra ministeren, der på baggrund af den debat, der har været om den længere skoledag, gennemgik lovens mulighed for dispensation for den understøttende undervisning.

 

Humlebæk Skole, Kokkedal Skole og Endrupskolen har hhv. 10. august og 11. november 2015 ansøgt Børne- og Skoleudvalget om at benytte denne mulighed for specialklasser og læseklasser, og har fået dispensation foreløbig for et skoleår.

 

 

Konfirmationsforberedelse i timer til understøttende undervisning


I september 2015 kom der et brev fra ministeriet om konfirmationsundervisning og en ny mulighed for at søge om at måtte afvikle konfirmations­forberedelse i den understøttende undervisning. Tre skoler har i oktober 2015 søgt ministeriet om at måtte gøre brug af denne mulighed, men har fået afslag på ansøgningen, da ministeriet ikke fandt ansøgningen tilstrækkeligt pædagogisk begrundet. Ingen af de tre skoler har ønsket at indsende en fornyet ansøgning.


 

Forslaget fra den konservative gruppe

 

Den konservative byrådsgruppe mener, at den understøttende undervisning og tvungne lektiecaféer med længere skoledage fører til, at der sker en sænkning af gennemsnitsresultatet for elever med den laveste socioøkonomiske baggrund. De henviser til norske undersøgelser, der peger herpå (se bilag med artikler fra Berlingske Tidende, dr.dk og Folkeskolen).

 

Samtidig mener de, at der bør være mere tid til fritidsaktiviteter, sport og samvær med familien.

 

På den baggrund ønsker den konservative gruppe at indsende en dispensationsansøgning til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med henblik på, at Fredensborg Kommune får dispensation for i samarbejde med skolerne at tilrettelægge skoledagene, så skolerne får den størst mulige frihed og selvbestemmelse med henblik på at kunne tilrettelægge undervisningen. (Se bilag med forslag til dispensationsansøgning).

 

I forhold til behandling af forslaget er der en række faktorer, der skal tages højde for:

 

 

Fritidstilbud

 

Kommunen er forpligtet til at stille et fritidstilbud til rådighed for eleverne i de mindre klasser efter endt skoledag. Hvis skolerne afkorter skoledagen for elever i 0.-6. klasse vil der opstå ’et slip’ midt på dagen. Hvis åbningstiden for fritidstilbuddet skal udvides som følge heraf, vil det medføre en øget udgift til fritidstilbud for kommunen

 

Dispenseres der f.eks. for alle timerne med understøttende undervisning, vil skoledagen i gennemsnit blive 1 time kortere hver dag eller i alt 200 timer om året. I et regneeksempel vil nettoudgiften for en times ekstra åbningstid i fritidshjem i 200 dage for 23 børn (svarende til 1 skoleklasse) være 51.192 kroner. Tilsvarende vil prisen være 47.914 for fritidsklub. Er der tale om meget få klasser, vil beløbet blive højere, da der altid skal være mindst 2 medarbejdere på fritidshjem og klub i åbningstiden.

 

Forældrebetaling i fritidstilbuddene udgør hhv. 20% og 30% af udgifterne til tilbuddene. Med en øget åbningstid i fritidstilbuddet vil forældrebetalingen derfor øges. Hvor meget den vil øges med afhænger af, i hvilken udstrækning skolerne gør brug af muligheden for at afkorte skoledagen og dermed behovet for personale i fritidstilbuddet i den ekstra åbningstid. Skal tilbuddene åbnes i fuld skala, vil det betyde en øget forældrebetaling på 80 kroner til samlet 776 kroner pr. barn pr. måned i fritidshjem, mens det vil øges med 44 kroner til 348 kroner pr. barn pr. måned i fritidsklub.

 

 

Skal timerne konverteres til tolærertimer?

 

Det fremgår ikke af det konservative forslag, om timerne med understøttende undervisning skal erstattes af tolærertimer, sådan som det sker i den dispensationsmulighed, der er beskrevet i loven.

 

Hvis timerne konverteres til tolærertimer, vil udgiften for skolen være den samme som med den understøttende undervisning, idet midlerne bruges til at have en ekstra lærer eller pædagog i timerne. Der vil altså ikke kunne overføres midler fra skolen til fritidshjem og fritidsklubber til at finansiere den øgede åbningstid. I det tilfælde skal pengene til øget åbningstid i fritidstilbuddene findes et andet sted.

 

Hvis timerne ikke konverteres til tolærertimer, vil skolerne have en mindreudgift på den understøttende undervisning der dispenseres fra. Lønmidler der bruges til disse timer vil kunne overføres til fritids­tilbud­dene, så de kan bruges til den øgede åbningstid.

 

For skolerne vil det betyde, at de pædagoger, der blev overført til skolerne i forbindelse med skolereformen, skal føres tilbage til fritidstilbuddene for at varetage den øgede åbningstid i fritidstilbuddet. Derudover vil det blive nødvendigt også at reducere i lærerstaben, idet mindst 50% af den understøttende undervisning varetages af lærere.

 

 

Befordring

 

Forslaget vil kunne medføre afledte udgifter til befordring.

 

Elever fra 5.-9. klasse i landdistriktet vil have behov for befordring tidligere end i dag. Hvis nogen klasser/skoler får dispensation for den understøttende undervisning og andre ikke, vil det kunne betyde behov for yderligere busafgange.

 

Dertil kommer, at der er enkelte elever i de mindre klasser, der bliver kørt enten hjem eller i distrikts­fritids­hjemmet efter skoletid. Nogle af de mindre elever kører med samme bus, som de ældre elever, der befordres efter skoletid. Hvis disse ældre elevers skoletid afkortes, vil de mindre skulle have en ny busafgang eller forlade fritidshjem/-klub en time tidligere.

 

 

Dispensation for ét år ad gangen

 

Da forslaget om at søge dispensation for den understøttende undervisning har betydning for ansættelser i både skoler og dagtilbud, skal man tage højde for, at der på grund af opsigelsesvarsler kan gå op til 6 måneder før en personalereduktion vil slå igennem med en mindreudgift.

 

 

Dispensation for den understøttende undervisning i andre kommuner

 

Undervisningsministeren gav i december 2015 Frederiksberg Kommune afslag på en ansøgning om, at lade den enkelte skole afgøre, om at lade det være op til den enkelte skole at bestemme over to af reformens kerneelementer, lektiecafeer og understøttende undervisning.

 

Ifølge Politiken.dk havde Frederiksberg Kommune som udgangspunkt søgt om generel dispensation, og, hvis ikke det kunne gives, pædagogisk begrundet dispensation. Det første blev afvist med henvisning til, at folkeskoleloven ikke giver mulighed for dispensation på dette område. En pædagogisk begrundet dispensation blev også afvist, angiveligt fordi der ikke var knyttet begrundelser til ansøgningen.

 

Ifølge medierne har mange kommuner besluttet at benytte dispensations­muligheden i loven til at give skolernes bestyrelser mulighed for selv at beslutte i hvilket omfang de vil konvertere den understøttende undervisning til tolærertimer.

 

Vi har kontaktet nogle af disse kommuner for at spørge dem, hvordan de havde håndteret udfordringen med øget behov for fritidstilbud. De kommuner vi har talt med har SFO’er i stedet for fritidshjem, og de har ladt det være helt op til skolerne, hvordan de vil organisere timer og sfo-tid. Skolerne skal altså selv finde midler til både tolærertimer og åbent fritidstilbud, hvis de vil benytte muligheden.

 

 

Skolebestyrelsernes svar

 

I forbindelse med de konservatives forslag er skolebestyrelserne blevet bedt om at komme med en kommentar til det konservative forslag på den ene side og på den anden side tilkendegive, om de kunne forestille sig, at skolen ville ønske en sådan dispensation for nogle eller alle elever.

 

Ingen af skolebestyrelserne ønsker at anbefale forslaget.

 

Gennemgående giver skolebestyrelserne udtryk for, at de nye tiltag i skolereformen først lige er kommet i gang, og at de skal have tid til at finde sin form. De mener skolerne skal have ro til og anerkendelse for dette arbejde og til at indhøste erfaringer med forskelle måder at løse opgaven på.

 

Der gives udtryk for, at skolereformen indeholder muligheder for en varieret og spændende undervisning, der kan være med til at gøre eleverne så dygtige som de kan og bidrage til elevernes trivsel.

 

Flere skoler giver udtryk for, at de er enige i behovet for flere timer med tolærer, men understreger, at manglen på tolærertimer skyldes nedskæringer og ikke skolereformen.

 

Gives der mulighed for dispensation for den understøttende undervisning, skriver skolebestyrelsen på Fredensborg Skole, at de kunne forestille sig at benytte muligheden til at omlægge 3-5 timer understøttende undervisning til tolærertimer i 1.-5. klasse og 2 timer i 6. klasse. De ønsker at fastholde lektionstallet for 7.-9. årgang.

 

 

Henvendelse fra Kreds 36

 

Fredensborg Lærerkreds, Kreds 36, har sendt deres kommentar til forslaget (bilag i sagen).

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børne- og Skoleudvalget:


  1. At der ikke ansøges om en dispensation, men at skolerne i stedet kan gøre brug af den mulighed for at få dispensation for den understøttende undervisning eller dele heraf ved at benytte §16b, der allerede er skrevet ind i loven, og som ministeren opfordrer kommunerne til at benytte.
  2. Udvalget delegerer kompetencen til at give dispensation for den understøttende undervisning til administrationen.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 01-03-2016Udvalget godkendte indstillingens pkt. 1 og 2.

Udvalget bemærker, at masterplanen har fokus på den understøttende undervisning i indeværende og kommende skoleår.


Udvalget noterer sig, at samtlige skolebestyrelser oplyser, at de ønsker ro om området.


Udvalget ønsker, at administrationen forud for budgetforhandlingerne udarbejder en beregning på, hvad det vil koste at tilføre midler til fritidshjem og fritidsklub til udvidet åbningstid i tilfælde af en konvertering af understøttende undervisning til en to-lærer-ordning for 0-klasserne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Sagen blev drøftet.


Thomas Lykke Pedersen (A) og Hans Nissen (A) var fraværende.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2016

Godkender Børne – og Skoleudvalgets indstilling efter afstemning:


For: 24 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Allan Borgstrøm (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 3 (Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Helle Abild Hansen (I))


Undlader: 0


Forslaget blev dermed vedtaget.Herefter stemte byrådet om Liste C´s forslag om, at indstillingens pkt. 2 ændres fra administration til skoler.


For: 3 (Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Helle Abild Hansen (I))


Imod: 24 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Allan Borgstrøm (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V), Henriette Brandt Pedersen (Ø))Forslaget faldt dermed.

Bilag

Dagsordenspunkt: Forslag fra Den Konservative Byrådsgruppe om indsendelse af ansøgning om dispensation for den understøttende undervisning og de tvungne lektiecafeer i Folkeskolen - 171900-15_v1_Forslag til brev til Ministeriet for Børn, Undervisning og
150826 Brev til kommunerne om skoledagens laengde.pdf
PM fra uvm: Nyt rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i skoletiden
Dagsordenspunkt: Forslag fra Den Konservative Byrådsgruppe om indsendelse af ansøgning om dispensation for den understøttende undervisning og de tvungne lektiecafeer i Folkeskolen - Punkt_2_Forslag fra Den Konservative B_02-11-2015 13-46-08.docx
Lektiehjælp styrker ikke de svageste - artikel fra Berlingske
Folkeskolen - danske uddannelsesordførere ryster ikke på hånden efter norsk lektiecafefiasko
Lektiehjælp styrker ikke de svagest elever - artikel fra dr.dk
VS: Det konservative forslag om dispensation for tvungne lektiecafeer - Bilag.pdf
UL udtalelse vedr. konservatives forslag.pdf
NS høringssvar vedr. forslag om dispensation for USU.pdf
KS høringssvar konservative.pdf
HS tilbagemelding på konservativt forslag om den understøttende undervisning.pdf
Langebjergskolens høringssvar ang. disp for understøttende undervisning.pdf
ES Høringssvar dispensation skoledagens længde.pdf
FS Forslag om dispensation vedr UUV januar 2016 endeligt.pdf
Fwd: til orientering vedr. understøttende undervisning og lektiehjælp - Skoledagens længde- Mulighederne for afkortning in_4.docx
Fwd: til orientering vedr. understøttende undervisning og lektiehjælp - Brev til kommunalbestyrelser_3.docx
Fwd: bilag til BSU møde - punkt om understøttende undervisning, lektiehjælp - Kommentar fra Fredensborg Lærerkreds til Konservatives forslag på BSU møde 1.marts 2016.docx