Nr.34 - Regnskab 2015

Sagsnr.: 15/33029

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Administrationen fremlægger udkast til regnskab 2015 med henblik på godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

I budgetforliget for 2015 – 2018 var der politisk enighed om en fortsat stram økonomisk styring samt etablering af et råderum til de udfordringer kommunen aktuelt stod over for. Med budgetforliget var endvidere en fortsat ambition om en hurtig gældsnedbringelse, styrkelse af kommunens likviditet samt genopbygning af kassebeholdningen


Den planlagte lave kassebeholdning i 2015 forudsatte en stram økonomisk styring. Der var afsat reserver til imødegåelse af kendte usikkerheder og ved større nye udfordringer var der politisk enighed om at genåbne budgettet.


Regnskabsresultatet på den primære drift for 2015 på 125 mio. kr. viser, at områderne er lykkedes med den stramme økonomiske styring som blev besluttet ved budgetforliget 2015 – 2018.

 

På anlægsområdet har anlægsstop og udskydelse af projekter til 2016, som Byrådet vedtog i maj 2015, medført besparelser på 11,9 mio. kr. og udskydelser på 21,7 mio. kr., hvilket har haft betydning for det samlede resultat. Der har været gennemført anlægsinvesteringer i 2015 på i alt 60 mio. kr.


Det skattefinansierede område viser herefter et samlet overskud på 65 mio. kr.

 

Kommunen har optaget nye lån for 45,8 mio. kr. men samtidig afdraget 47,6 mio. kr. Balanceforskydninger har påvirket likviditeten negativt med 10,5 mio. kr. Balanceforskydninger er forskydninger i likviditeten mellem årene. I regnskab 2015 er der primært tale om forskydninger i regningsbetalinger.

Der er et samlet forbrug på forsyningsvirksomhederne på 5,2 mio. kr.


Regnskab 2015 viser herefter en samlet forøgelse af de likvide aktiver (en kasseopbygning) på 49,3 mio. kr.


Tabel 1:

Regnskabsresultat 2015

Regnskab 2014

Oprindeligt Budget 2015

Korrigeret Budget 2015

Regnskab 2015

(1.000 kr.)

 

 

 

 

 

I. Det skattefinansierede område

 

 

 

 

Skatter, tilskud og udligning

-2.462.821

-2.483.493

-2.484.932

-2.484.848

Driftsvirksomhed incl. Statsrefusion

2.376.538

2.317.821

2.366.937

2.347.006

Renter og kursregulering

11.380

20.302

14.042

12.534

Primært driftsresultat

-74.903

 

-145.370

 

-103.953

 

-125.308

Anlægsvirksomhed

117.479

75.456

65.663

60.274

Resultat af det skattefinansierede område

42.576

 

-69.914

 

-38.290

 

-65.034

 

 

 

 

 

II. Forsyningsvirksomheder

 

 

 

 

Drift

13.974

 

 

1.463

Anlæg

 

0

4.000

3.787

Resultat af forsyningsvirksomheder

13.974

 

0

 

4.000

 

5.250

 

 

 

 

 

III. Lån og balanceforskydninger

 

 

 

 

Optagne lån (alm. Drift)

-32.481

-10.000

-69.430

-45.787

Afdrag på lån

42.292

65.691

59.090

47.588

Balanceforskydninger

-13.938

1.570

-3.639

8.699

Resultat af lån og balanceforskydninger

-4.127

 

57.261

 

-13.979

 

10.500

 

 

 

 

 

Ændringer af likvide aktiver *

52.423

 

-12.653

 

-48.269

 

-49.284

* + forbrug af likvide midler / - forøgelse af likvide aktiver

Kommunens kassebeholdning var pr. 1. januar 2015 på 21,7 mio. kr. og faldt i 1. halvdel af året til kun godt 10 mio. kr. i maj 2015. Der var budgetteret med et fald, men faldet i likviditeten blev yderligere øget af uforudsete merudgifter på især det specialiserede socialområde og til kommunens udgifter til sygehusene (den aktivitetsbestemte medfinansiering).

 

På den baggrund besluttede Byrådet i februar 2015 midlertidigt at indefryse overførsler fra 2014->2015 og i maj måned vedtog byrådet en yderligere skærpelse med det formål at øge kassebeholdningen. De politiske beslutninger virkede og kassebeholdningen steg. Ved udgangen af 2015 var kassebeholdningen genopbygget til 34,6 mio. kr.

  

De indefrosne overførsler fra 2014 til 2015 er budgetlagt i 2016 og det heraf følgende træk på kassebeholdningen er således allerede indarbejdet i budgettet. Det vil derved ikke belaste kassebeholdningen yderligere.


Kassebeholdningen vil dog fortsat være under pres i 2016, dels på grund af de udskudte anlægsprojekter fra 2015, dels på grund af overførslerne til 2016 på i alt 38 mio. kr.


Det oprindelige budget 2015 indeholdt afdrag på gæld på 65,7 mio.kr. og ny lånoptagelse på 10 mio.kr., den langfristede gæld ville således blive nedbragt med 55,7 mio.kr. Det faktiske lånoptag i 2015 blev på 45,8 mio.kr. og der blev afdraget 47,6 mio.kr. Der blev således afdraget 1,8 mio.kr. på den langfristede gæld - hvilket var væsentligt lavere end de oprindeligt budgetterede afdrag på 55,7 mio.kr.

 

Årsagen til denne udvikling var Byrådets beslutning i maj 2015 om at benytte en dispensation til at optage lån på 31,5 mio.kr. Det betød, at der i 2015 blev optaget lån på et højere niveau og samtidig betød beslutningerne om økonomisk tilbageholdenhed, at ekstra ordinære afdrag i 2015 blev annulleret. Gælden blev dermed ikke nedbragt som oprindelig planlagt.


Overførslerne fra 2015 til 2016 på den primære drift udgør 38 mio. kr. hvilket er 6 mio. kr. højere end overførslerne mellem 2014 og 2015. På anlæg overføres 5,3 mio. kr. Hertil kommer 26,6 mio. kr. på anlæg, der blev overført ved budgetrevision 30.11.2015. De samlede overførsler beløber sig således til 70 mio. kr. eller godt 10 mio. kr. højere end de oprindeligt budgetterede 60 mio. kr. (25 mio. kr. på drift og 35 mio. kr. på anlæg).


Tabel 2:

 

Overførsler 2011 – 2015

 

Overførsler (Mio. kr.)

Til 2012

Til 2013

Til 2014

Til 2015

Til 2016

Mer-/mindreforbrug på 5%

38,9

26,6

31,6

22,1

23,5

100% Overførsel

17,5

22,2

21,9

10,0

11,4

Ansøgning

4,1

-0,1

1,8

0,0

3,1

 

60,5

48,7

55,3

32,1

38,0

 

Ingen overførsel

-8,1

-17,7

-29,6

-26,4

-20,0Regnskabet vil efter godkendelse i Byrådet blive oversendt revisionen for gennemgang og godkendelse. Revisionsberetning med påtegning vil blive forelagt Byrådet i juni måned.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Regnskab 2015 vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside efter Byrådets godkendelse.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender udkast til regnskab 2015 og oversender til revisionen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.