Nr.33 - Anmodning om indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Thomas Bak

Sagsnr.: 16/8179

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Byrådsmedlem Thomas Bak (V) anmoder om indkaldelse af stedfortræder i Byrådet i perioden fra 1. april 2016 til 30. maj 2016 for at varetage andet offentligt hverv, idet han er indtrådt i Regionsrådet som stedfortræder for et medlem, der har midlertidigt fravær.

Sagsfremstilling og økonomi

I mail af 14. marts 2016, hvor Thomas Bak anmoder om orlov fra 1. april 2016 til 30. maj 2016, oplyser han, at indtrædelsen i Regionsrådet indtil videre er til og med maj med mulighed for forlængelse, afhængigt af hvornår regionsrådsmedlemmet kan genoptage varetagelsen af sine regionale hverv.


Reglerne om forfald fremgår af kommunestyrelseslovens § 15:


”Stk.2. Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Stk.3. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.”


Varetagelse af andet offentligt hverv kan således også begrunde lovligt forfald.


Efter § 15, stk.4 træffer byrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Byrådet skal i den forbindelse tage stilling til, om der foreligger lovligt forfald, der berettiger til stedfortræderindkaldelse, samt om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.


1. stedfortræder i Venstre er Susanne Rasmussen.


Stedfortræderen i Byrådet indtræder ikke pr. automatik i Thomas Baks udvalgsposter og andre hverv i den nævnte periode. Efter styrelseslovens § 28, stk.2 er det den gruppe, der har indvalgt ham, der bestemmer, om et andet medlem skal indtræde, så længe hindringen varer.


Det er derfor Venstres byrådsgruppe, der beslutter, hvem der skal indtræde i blandt andet Økonomiudvalget, Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Udvalget for Infrastruktur og Trafik.


Oplysningerne fra Venstres byrådsgruppe om, hvem der skal indtræde i Thomas Baks udvalgsposter og andre hverv i den nævnte periode, forventes at foreligge til byrådsmødet den 29. marts. 


Det bemærkes i relation til § 17, stk. 4-udvalget for Infrastruktur og Trafik, at Byrådet i kommissoriet for udvalget har besluttet, at Byrådet vælger formand og næstformand for udvalget. I konstitueringsaftalen blev formandsposten givet til liste V og næstformandsposten til liste A, således at Thomas Bak (V) blev valgt på det konstituerende møde som formand og Carsten Nielsen (A) som næstformand.


Byrådet har tildelt Venstre formandsposten i udvalget, og det vil derfor også være Venstres byrådsgruppe, der skal beslutte, hvilket byrådsmedlem der skal indtræde på formandsposten i Thomas Baks fravær.

Bevilling

Ved et fravær på under 3 måneder vil Thomas Bak fortsat oppebære sine vederlag i fraværsperioden, jf. kommunestyrelseslovens § 16, stk.9 og vederlagsbekendtgørelsens §§ 30 og 32.


Til stedfortrædere i byrådet ydes vederlag og godtgørelse efter samme regler som til medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af byrådet, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 6.


Efter vederlagsbekendtgørelsens § 10 modtager et udvalgsmedlem, der på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger, i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den på gældende periode.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens §§ 15, 16, 17 og 28.


Vederlagsbekendtgørelsens §§ 6, 10, 30 og 32.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At Byrådet godkender, at betingelserne for Susanne Rasmussens indtræden som stedfortræder i Byrådet er til stede


At Byrådet tager til efterretning, at de af Venstre udpegede personer indtræder i Thomas Baks udvalgsposter og andre hverv i dennes fraværsperiode

Beslutning i Byrådet den 29-03-2016

Byrådet godkendte, at betingelserne for Susanne Rasmussens indtræden som stedfortræder er tilstede.


Byrådet tog til efterretning, at følgende personer udpeget af Venstre indtræder i Thomas Baks udvalgsposter og andre hverv i dennes fraværsperiode:


Økonomiudvalg: Tinne Borch Jacobsen

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Susanne Rasmussen

Nordsjællands Park og Vej: Susanne Rasmussen

Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed: Lars Søndergaard

Beredskabskommissionen: Carsten Wulff

Grundlisteudvalget: Carsten Wulff

Trafikselskabet Movia: Lars Egedal


Thomas Bak er suppleant til:

Kommunalpolitisk Topmøde: Tinne Borch Jacobsen

Valgbestyrelse for folketingsvalg: Lars Søndergaard

Valgbestyrelse for kommunalvalg: Lars Egedal