Nr.81 - Overdragelse af ejerskab til regnvandsledninger til Fredensborg Spildevand A/S

Sagsnr.: 12/17204

 
Rasmus Østrup Møller (A)

Beslutningstema

Godkendelse af overdragelse af ejerskab til visse regnvandsledninger og brønde til Fredensborg Spildevand A/S.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning har over en årrække drøftet ejerskabet af ca. 20 km regnvandsledninger og ca. 600 tilhørende brønde, som udelukkende benyttes i forbindelse med afvanding af kommunale veje, og som ligger i de offentligt kloakerede oplande.


Da de pågældende ledninger og brønde ikke blev overdraget særskilt i forbindelse med selskabsgørelsen af Forsyningen i 2010 og på grund af modstridende lovgivning på området, har det gennem årene ikke været muligt at fastslå, om det er kommunen eller Forsyningen, der ejer de pågældende ledninger og brønde. Vejene, hvor ejerskabet til ledninger og brønde er uklart, kan ses på kortbilag 1.


Ejerskabet har betydning for, hvem der har ansvar for vedligeholdelsen af anlæggene.


Administrationen og Fredensborg Forsyning har gennem årene drøftet forskellige muligheder for at få ejerskabet endeligt afklaret og nået frem til, at den mest hensigtsmæssige løsning er, at Fredensborg Spildevand A/S overtager det fulde juridiske ejerskab. Årsagen er, at Forsyningen i forvejen driver mange regnvandsledninger i veje, hvorfor en samling af driften vil være en fordel både praktisk og økonomisk. Såfremt overdragelsen gennemføres, vil kommunen udelukkende have ansvar for driften af de få regnvandsledninger, der ligger uden for de offentligt kloakerede oplande, samt stikledninger/vejbrønde, der kobler sig på Forsyningens regnvandsledninger i veje i de offentligt kloakerede oplande.


De pågældende ledninger og brønde kan jf. gældende betalingsregler overdrages til forsyningen for 0 kr., da anlæggene vurderes til at være over 20 år gamle. Altså uden udgift for kommunen. Endvidere er det muligt for Forsyningen, at afskrive anlæggene over en 75-årig periode, mens kommunen kan undgå en væsentlig udgift til vedligeholdelse af de gamle ledninger.


Bestyrelsen for Fredensborg Spildevand A/S har den 23. februar 2016 besluttet, at overtage de ca. 20 km. vejafvandingsledninger med tilhørende brønde samt at indstille til generalforsamlingen i Fredensborg Forsyning Holding A/S, at godkende en kapitalforhøjelse ifm. vurderingsberetningen.


Vurderingsberetningen beskriver aktivernes værdi baseret på Pris- og Levetidskataloget (POLKA) og er udarbejdet af revisionsfirmaet Ernst & Young. Vurderingsberetningen, som er vedhæftet som bilag, angiver, at værdien af de ca. 20 km regnvandsledninger og ca. 600 brønde udgør ca. 26,87 mio. kr.


Generalforsamlingen i Fredensborg Forsyning Holding A/S afholdes den 30. maj 2016, hvor bestyrelsen indstiller til, at kapitalforhøjelsen på de ca. 26,87 mio. kr. i forbindelse med vurderingsindberetningen godkendes.


For en god ordens skyld anmoder administrationen samtidig Byrådet om at godkende overdragelsen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold og Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.    At overdragelsen af ejerskabet af de pågældende ledninger og brønde til Fredensborg Spildevand A/S godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-05-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 30-05-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.