Nr.76 - Udmøntning af 2016-midler til Fremtidens Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 16/8266

 
Rasmus Østrup Møller (A)

Beslutningstema

På baggrund af strategiproces, høringssvar og politiske drøftelser anmoder Borgmesteren om, at Byrådet tager stilling til udmøntning af de afsatte midler i 2016 til understøttelse af strategien Fremtidens Fredensborg Kommune. Økonomiudvalget skal således tage stilling til udmøntning af 5 mio. kr., der er afsat i 2016 i gældende budget.


Vedlagt er:

Bilag 1 der viser forslag til fordeling af midler til udmøntning i 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund for sagen

For at realisere strategien Fremtidens Fredensborg Kommune har Byrådet afsat i alt 87 mio. kr. i årene 2016-19. Midlerne er afsat til med afsæt i strategien at styrke byer og landområdet i Fredensborg Kommune som en attraktiv bosætningskommune.


Midlerne er fordelt som følger:

2016: 5 mio. kr.

2017: 19 mio. kr.

2018: 23 mio. kr.

2019: 40 mio. kr.


Denne sag vedrører udelukkende udmøntning af de afsatte 5 mio. kr. i 2016. Udmøntning af de resterende 82 mio. kr. vil Byrådet tage stilling til som en del af budgetforhandlingerne i september 2016.

 

Fordeling af midler

For at tilgodese væsentlige ønsker og behov der er fremkommet på baggrund af strategiproces, i høringssvar og i de politiske drøftelser foreslår Borgmesteren, at der afsættes midler til i alt 9 projekter i regi af Fremtidens Fredensborg Kommune.


Af de 5 mio. kr. der er afsat til udmøntning af strategien foreslås det, at midlerne primært afsættes til udvikling af Lergravssøerne i Nivå og udvikling af Langedammen og Kulturhuset i Fredensborg med i alt knap 3 millioner.  Målet er at få etableret en samlet plan for aktiviteter til gavn for alle borgere i hele Lergravsområdet. Herudover foreslås der afsat midler til udarbejdelse af beplantningsstrategi samt bedre vedligehold i Nivå, etablering af sivegade og forbedring af Jernbanegade i Fredensborg, vedligehold og tryghedsskabende initiativer i Kokkedal, udarbejdelse af infrastrukturplan for hele kommunen, udarbejdelse af en digital infrastrukturplan men henblik på at forbedre mobildækningen i kommunen samt undersøgelse af muligheder for anvendelse af Smart City teknologi.


Se Bilag 1 for konkret forslag til fordeling af midler i 2016.

 

Videre proces

Når Økonomiudvalget har besluttet fordeling af midler til udmøntning i 2016 kan projekterne igangsættes. Det understreges dog, at der for at løfte projekterne som anbefalet af administrationen kræves yderligere finansiering i overslagsårene. Der er således ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til eventuelle yderligere midler til konkrete projekter – ej heller til Lergravssøerne. 


Administrationen arbejder videre med særskilte planer for delprojekterne, herunder inddragelse og kontakt til interessenter og samarbejdspartnere. De konkrete projekter varierer i formål og omfang, og administrationen vil derfor tilrettelægge forskellige procesforløb alt efter det enkelte projekts karakter.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Finansieringen sker som del af de allerede afsatte midler til Fremtidens Fredensborg Kommune.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller at:

  1. At Byrådet godkender fordeling af midler til udmøntning i 2016. Det betyder, at der afsættes midler til:

·         Udvikling af Lergravssøerne i Nivå

·         Udvikling af Langedammen i Fredensborg

·         Udvikling af Kulturhuset i Fredensborg

·         etablering af sivegade og forbedring af del af Jernbanegade i Fredensborg

·         vedligehold og tryghedsskabende initiativer i Kokkedal

·         udarbejdelse af infrastrukturplan for hele kommunen

·         udarbejdelse af en digital infrastrukturplan men henblik på at forbedre mobildækningen i kommunen

·         undersøgelse af muligheder for anvendelse af Smart City teknologi.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Økonomiudvalget anbefaler borgmesterens indstilling, dog således at det i forhold til Lergravsøen præciseres, at der etableres rekreative friluftsaktiviteter (eksempelvis etablering af shelter’s e.lign.), som er tilgængelig for offentligheden dvs. alle - borgere, foreninger og kommunale institutioner m.m. Administrationen anmodes om at fremlægge et konkret forslag til udmøntning Fritid – og Idrætsudvalget – senest på augustmødet. Et forslag der ligger indenfor planlovens rammer.

Beslutning i Byrådet den 30-05-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.