Nr.75 - Plan for risikobaseret dimensionering, Nordsjællands Brandvæsen

Sagsnr.: 15/14549

 
Rasmus Østrup Møller (A)

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen / byrådet skal efter indstilling fra beredskabskommissionen godkende de indstillede servicemål og planen for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Beslutning fra Beredskabskommissionen

 

Beredskabskommissionen har på møde d. 8. marts behandlet oplæg til grundlæggende servicemål, samt modeller og samarbejder i forbindelse med ny risikobaseret dimensionering.

 

Beredskabskommissionen besluttede at indstille oplæg til grundlæggende servicemål samt vedhæftede plan for risikobaseret dimensionering til beslutning i de 4 kommunalbestyrelser/byråd. Det blev endvidere besluttet at sende oplæg til serviceniveau og plan for risikobaseret dimensionering til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.

 

Baggrund

 

I henhold til bekendtgørelse 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt beredskab skal kommunalbestyrelsen fastsætte serviceniveauet for redningsberedskabet med udgangspunkt i lokale risikovurderinger.

 

I praksis betyder det, at brandvæsenet skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af redningsberedskabet. På baggrund af risikoprofilen skal kommunalbestyrelserne fastlægge serviceniveauet for redningsberedskabets opgavevaretagelse. Planen for det kommunale redningsberedskab skal vedtages af kommunalbestyrelserne og revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Rapporten skal efter behandling i Beredskabskommissionen indsendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen med henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats.

 

Det aktuelle beredskab er baseret på planerne for risikobaseret dimensionering for de 3 tidligere enheder Allerød Brandvæsen, Nordsjællands Brandvæsen og Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Ved etablering af det fælles Nordsjællands Brandvæsen blev udarbejdet og af et flertal godkendt et Oplæg til serviceniveau for det risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen. Principperne i dette oplæg er udgangspunktet for en ny risikobaseret dimensionering, som favner det nye Nordsjællands Brandvæsen bestående af fire kommuner.

 

Grundlæggende præmisser

 

Ved etableringen af det nye fælles Nordsjællands Brandvæsen forventes opstillet 2 grundlæggende præmisser,

 

1.    Det er forventningen, at der med etableringen af Nordsjællands Brandvæsen kan indfries det i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL anviste effektiviseringspotentiale, på 4,4 mio. kr. i 2016 og frem, for de fire kommuner.

 

2.    Det er forventningen, at det nuværende serviceniveau kan fastholdes.

 

I relation til den økonomiske forventning er det med udgangspunkt i den tidligere udarbejdede økonomiske analyse fortsat forventningen, at der kan opnås en effektiviseringsgevinst som følge af ensretning og stordrift på det operative område.

 

Nordsjællands Brandvæsen har gennem en periode arbejdet med grundlaget for et oplæg til en plan for et nyt fælles redningsberedskab. En proces som indledningsvis har indbefattet en opdeling og analyse af data fra det tidligere arbejde i 2015, med en grundlæggende risikoidentifikation, hvor risici i Nordsjællands Brandvæsens område er kortlagt, dokumenteret og kategoriseret. Herefter er gennemført en risikoanalyse, hvor de afdækkede risici er vurderet med hensyn til hyppighed og konsekvens for herefter at danne grundlag for fastlæggelse af indsatskapacitet og relevante forebyggelsestiltag. Endelig er det supplerede beredskab beskrevet. Samlet danner de 3 rapporter grundlaget for den indstillede plan for fremtidig organisering af Nordsjællands Brandvæsen jf. bilag ”Plan for risikobaseret dimensionering i Nordsjællands Brandvæsen 2016”.

 

Grundlæggende servicemål

 

Med henblik på at samskrive og harmonisere serviceniveauet er der opstillet følgende grundlæggende servicemål:

·         Alle dele af slukningsområdet skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af det primære pumpekøretøj indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmen.

·         De dele af slukningsområdet, der rummer særlige risikoobjekter, større industriområder og/eller tættere, sammenhængende bebyggelse skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af et pumpekøretøj indenfor 10 minutter fra modtagelse af alarmen.

·         Alle dele af slukningsområdet skal i alle tilfælde kunne nås af et pumpekøretøj, eller et andet for opgaven relevant specialkøretøj, indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmen i mindst 98 % af alle tilfælde.

·         Alle dele af slukningsområdet skal kunne nås af en indsatsleder indenfor 17 minutter i mindst 98 % af alle tilfælde.

 

Fremtidig plan for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen

 

Med udgangspunkt i den gennemførte risikoanalyse og de grundlæggende servicemål er der i beredskabskommissionen den 8. marts truffet beslutning om, at indstille vedlagte plan for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen jf. bilag ”Plan for risikobaseret dimensionering i Nordsjællands Brandvæsen 2016”.

I planen arbejdes overordnet med sammensætning af udrykninger fra flere brandstationer. Der vil blive foretaget justeringer i relation til indsatslederfunktion, vandforsyning og vandtankvogne, drejestiger og specialberedskaber m.v. 99 % af alle udrykninger vil kunne håndteres med førsteudrykningen.

Hertil kommer særlige forhold vedr. samarbejder med naboberedskaber som overordnet handler om:

·         Aftale med Helsingør Kommunes Beredskab om samarbejde i Station Espergærde og Station Fredensborgs dækningsområder.

·         Aftale med Helsingør Kommunes Beredskab om specielberedskaber, herunder båd- og dykkerberedskab, pionerberedskab bestående af materiel til håndtering af tung redning og kemikalieuheld, samt højderedning.

·         Aftale med Beredskab Øst om tilkald af drejestige fra Station Lyngby til dækning i den sydlige del af Rudersdal Kommune.

·         Aftale med Frederiksborg Brand og Redning om grænseområde i forhold til sekundære styrker.

 

En nærmere uddybning af den indstillede plan for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen fremgår af vedlagte bilag.

 

Beredskabsstyrelsens kommentarer

 

Beredskabsstyrelsen har udtalt følgende; ”Beredskabsstyrelsen vurderer, at Nordsjællands Brandvæsen med den planlagte dimensionering som udgangspunkt vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats. Styrelsen har endvidere noteret sig, at planforslaget indeholder en nøje beskrivelse af baggrunden for de planlagte ændringer af dimensioneringen.”


Høring af medarbejderne

 

I forbindelse med udarbejdelse af oplæg til serviceniveau, blev det besluttet at sende oplægget i høring i organisationen. Forud for behandling i beredskabskommissionen, har oplægget derfor været offentliggjort, og særskilt præsenteret for tillidsrepræsentanterne på det operative område. Alle har derved haft mulighed for via deres tillidsrepræsentant at kommentere på oplægget. Der er modtaget høringssvar fra alle brandstationer, samt en repræsentant for indsatsledergruppen. Høringssvar og kommentering af disse er sammenfattet i det vedlagte bilag, Høringssvar 2016.

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i planen, men har relevans for og vil blive inddraget i det videre arbejde med implementeringen af den planlagte dimensionering.

 

Sammenfatning

 

Til trods for at planen for risikobaseret dimensionering for Nordsjællands Brandvæsen omfatter reduktion i bemanding, er det vurderingen at det samlede serviceniveau bevares, og omplaceringen af ressourcer ovenikøbet skaber rum til målrettet at styrke det samlede beredskab på de svage punkter, som er afdækket i forbindelse med risikoanalysen.

 

Det vil med den indstillede plan endvidere være muligt at forbedre kvaliteten på flere punkter:

·         Udskiftning af ældre køretøjer med nye køretøjer målrettet det aktuelle behov og med en gevinst for effektivitet, arbejdsmiljø, driftsøkonomien og miljøet.

·         Færre, men mere rutinerede brandfolk, da de kommer til at deltage i flere udrykninger.

 

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af risikobaseret dimensionering for Nordsjællands Brandvæsen været kontakt med de nye naboberedskaber. Der forelægger et udkast til samarbejdsaftale med Helsingør kommunes beredskab, mens der fortsat udestår nærmere afdækning af mulighederne for fremtidig samarbejde med Beredskab Øst og Frederiksborg Brand og Redning.

 

Beslutning i den fælles beredskabskommission den 8. marts 2016:

Beredskabskommissionen besluttede at indstille oplæg til grundlæggende servicemål samt vedhæftede plan for risikobaseret dimensionering til beslutning i de 4 kommunalbstyrelser/byråd. Det belv endvidere besluttet at sende oplæg til serviceniveau og plan for risikobaseret dimensionering til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Beredskabskommissionens indstilling om godkendelse af servicemålene og plan for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 30-05-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.