Nr.74 - Etablering af Nordsjællands Brandvæsen

Sagsnr.: 15/38338

 
Rasmus Østrup Møller (A)

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om etablering af Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte på sit møde den 25.01.2016, at det nuværende Nordsjællands Brandvæsen – bestående af 5 kommuner – opløses.


Byrådet godkendte samtidigt, at der udarbejdes forslag til et nyt Nordsjællands Brandvæsen bestående af Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner.


Det nye Nordsjællands Brandvæsen etableres med virkning fra 1. juni 2016, som et samordnet beredskab, jf. beredskabslovens § 10, som godkendes af Statsforvaltningen efter den kommunale styrelseslov § 60.


De fire deltagerkommuner indskyder materiel m.m. i Nordsjællands Brandvæsen.


For Fredensborg Kommunes vedkommende omhandler det køretøjer, branddragter, inventar m.m., som Fredensborg Kommune udtager af ”det gamle” Nordsjællands Brandvæsen, med Fredensborg og Helsingør kommuner som deltagere, idet Helsingør Kommune opretter eget beredskab.


Grundlaget for det nye Nordsjællands Brandvæsen følger i det væsentligste grundlaget for det tidligere Nordsjællands Brandvæsen, idet der dog foretages justeringer som følge af, at der fremover vil være 4 deltagerkommuner og ikke 5.


Følgende hovedpunkter kan fremhæves:


-      Der nedsættes en fælles beredskabskommission bestående af 15 medlemmer, heraf borgmesteren og 2 byrådsmedlemmer fra Fredensborg Kommune. Der vil tillige være 1 repræsentant fra medarbejderne og 1 repræsentant fra de frivillige i kommissionen,

-      Samordningsaftalen omfatter de deltagende kommuners samlede opgavevaretagelse vedrørende beredskabsloven, herunder opgaverne i beredskabslovens §§ 34-37 samt de deltagende kommuners beføjelser efter beskyttelsesrumsloven og fyrværkeriloven,

-      Det bestemmes i samordningsaftalen, at kompetencen til vedtagelse af den fælles plan for den risikobaserede dimensionering overdrages til kommissionen, jf. foreliggende forslag til ændring af beredskabsloven m.m.

-      Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver for deltagerkommunerne som fx hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste m.m.,

-      Ejerfordelingen er fortsat baseret på deltagerkommunernes korrigerede regnskaber for 2013,

-      Fast ejendom forbliver i deltagerkommunernes eje.

 

Det nye Nordsjællands Brandvæsen vil fortsat have administration i Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal.

 

Der arbejdes på, at der mellem det nye Nordsjællands Brandvæsen og Helsingør Kommunens beredskab, etableres en række samarbejder. Det gælder dækningsområdet, vagtcentral, dykkerberedskab, højderedning etc.

 

I vedlagte bilag er forslag til samordningsaftale for det nye Nordsjællands Brandvæsen.

 

Med Byrådets godkendelse af etablering af det nye Nordsjællands Brandvæsen tiltrædes samordningsaftalen, som derefter fremsendes til godkendelse i Statsforvaltningen.

 

Budgetgrundlag

Etableringen af det nye Nordsjællands Brandvæsen indeholder fortsat forventninger til effektiviseringsgevinster, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og KL fra 2014 omkring samling af de kommunale beredskaber. Ved et kommende Nordsjællands Brandvæsen bestående af 4 kommuner udgør den forventede effektiviseringsgevinst ca. 4,4 mio. kr. Udfordringen med at realisere effektiviseringsgevinsten er nu – med fraværet af Helsingør Kommune – en anden, da der ikke er de samme umiddelbare stordriftsfordele.


Budgetgrundlaget for det nye Nordsjællands Brandvæsen bygger - med enkelte korrektioner – på det grundlag som blev udarbejdet til det oprindelige samarbejde mellem de fem kommuner. Budgetgrundlaget tog udgangspunkt i de tre tidligere beredskabers regnskab for 2013. Se bilag 2.

 

Som nævnt videreføres det nuværende fordelingsprincip baseret på Regnskab 2013, og det indstilles at ejerfordelingen i det nye Nordsjællands Brandvæsen bibeholdes efter budgetgrundlaget. Ejerfordelingen får bl.a. betydning for de deltagende kommuners hæftelse for Nordsjællands Brandvæsens forpligtigelser, den fremadrettede udgiftsfordeling, ekstraordinære indskud, låneforpligtigelser, eventuelle deponeringer samt deling ved ophør.

 

Indregning af effektiviseringsgevinster i 2015 og 2016 samt enkelte korrektioner resulterer i følgende budgetgrundlag for 2016 for det nye Nordsjællands Brandvæsen:

 

 

Beløb i kr.

Allerød

Rudersdal

Hørsholm

Fredensborg

I alt

Nyt budgetgrundlag 2016

4.929.027

7.969.868

3.567.246

8.679.464

25.145.605

Ny fordelingsnøgle

19,6 %

31,7 %

14,2 %

34,5 %

100,0 %

 

Retsgrundlag

Beredskabsloven og den kommunale styrelseslov.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Det indstilles:


1. At et fælles brandvæsen mellem Fredensborg, Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner etableres med virkning fra 1. juni 2016,


2. At det fælles brandvæsen organiseres som et § 60-fællesskab under navnet ”Nordsjællands Brandvæsen”,


3. At udkast til samordningsaftale godkendes og sendes til Statsforvaltningen til dennes godkendelse efter styrelseslovens § 60,


4. At ejerfordelingen opgøres efter budgetgrundlaget,


5. At udpegningen til den fælles beredskabskommission fortsætter uændret således, at Fredensborg Kommune er repræsenteret ved borgmesteren som født medlem samt Bo Hilsted, A, og Thomas Bak, V,

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt betinget af, at opløsningen af det nuværende Nordsjællands Brandvæsen, bestående af 5 kommuner, kan gennemføres i overensstemmelse med samarbejdsaftalens § 18, herunder at der blandt alle 5 kommuner er enighed om grundlaget for opløsningen, og det økonomiske mellemværende for opløsningen.

Beslutning i Byrådet den 30-05-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.