Nr.98 - Lån med kommunalgaranti - Bøgelunden

Sagsnr.: 16/13988

 
Helle Abild Hansen (I), Thomas Bak (V), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Stillingtaget til ansøgning om låneoptagelse på 2,0 mio. kr. med kommunal garantistillelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Med mail senest af 27. maj 2016 har Domea på vegne af den almene boligafdeling, Bøgelunden fremsendt anmodning om kommunens godkendelse af en kollektiv råderets ordning, hvorefter afdelingens lejere har mulighed for at få finansieret et nyt køkken mod et lejetillæg over 10 år.


Det er oplyst, at boligafdelingen midlertidigt finansierer køkkenmoderniseringerne af afdelingens egne midler, og at man én gang om året samler de råderetslån, der er ydet til beboerne, i ét banklån eller ét realkreditlån.


Konkret ansøger Domea om godkendelse af en låneoptagelse i BRF på 2,0 mio.kr. Domea ansøger samtidigt om 100 % kommunal garanti for lånet.


Det er oplyst, at råderetsordningen er godkendt af afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen. Der kalkuleres med moderniseringsudgifter i størrelsesordenen 31.700 kr. – 37.500 kr. pr. lejlighed, og de beboere, der indgår i ordningen, vil typisk få en lejeforhøjelse på mellem 390 – 460 kr. pr. måned i en 10-årig periode.


Såfremt Byrådet vælger ikke at godkende låneoptagelsen og den tilknyttede kommunale garantistillelse, vil råderetsordningen ikke kunne gennemføres med de anførte økonomiske konsekvenser.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning. Garanti for lån til almene boligafdelinger påvirker ikke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. at kommunen godkender den ansøgte låneoptagelse på 2,0 mio. kr.
  2. at kommunen påtager sig at ville stille 100 % garanti for lånet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2016

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Byrådet den 20-06-2016

Økonomiudvaglets indstilling vedtaget.