Nr.94 - Finansiel politik

Sagsnr.: 16/7673

 
Helle Abild Hansen (I), Thomas Bak (V), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Vedtagelse af revideret finansiel politik.

Sagsfremstilling og økonomi

På Økonomiudvalgsmødet mandag 14. marts 2016 blev den finansielle politik drøftet.


På to punkter ønskede udvalget et uddybende beslutningsgrundlag; spørgsmålet om hvorvidt der skal investeres i erhvervsobligationer/aktier og om der skal kunne investeres i fossile brændsler.


Det blev besluttet, at undersøge hvorledes udvalgte kommuner forholder sig til de samme spørgsmål i deres finansielle politik. 13 kommuner er udvalgt på baggrund af kriterier om beliggenhed og generelle nøgletal for likviditet.

Kommunerne er således blevet spurgt, om de havde en obligationsbeholdning af stats-/realkreditobligationer, om der investeres i erhvervsobligationer/aktier, om der i givet fald er besluttet særlige etiske hensyn og om der er vedtaget begrænsninger vedrørende investeringer i fossile brændsler.


Resultatet ses nedenfor:


Kommuner der har vedtaget særlige etiske hensyn eller begrænsninger ift. fossile brændsler blev bedt om at oplyse, om de havde oplevet, at de vedtagne krav havde betydet et fald i afkastet.


Erhvervsobligationer/aktier og etiske hensyn

Af de adspurgte 13 kommuner benytter 10 kommuner enten erhvervsobligationer og/eller aktier. Kommunerne oplyser, at det er en mindre andel på typisk 15 – 20 pct. af deres portefølje, der maksimalt må være i denne type investeringer.


Af de ti kommuner, der benytter erhvervsobligationer og/eller aktier har fem kommuner besluttet, at disse investeringer skal overholde visse etiske hensyn. Af bemærkningerne fremgår, at det typisk er FN’s ti generelle principper for god etik vedrørende investeringer, overholdelse af menneskerettigheder mv., der er besluttet. Enkelte kommuner har ydermere forbud mod investeringer i firmaer, der producerer våben som atombomber, klyngebomber, anti-personelminer, biologiske og kemiske våben samt benytter børnearbejde.


Fossile brændsler

Der er kun én enkelt kommune, som har vedtaget begrænsninger ift. investeringer i fossile brændsler. Konsekvenserne for afkastet kendes endnu ikke, da beslutningen er truffet for nylig og først er ved at blive implementeret på nuværende tidspunkt.


Påvirkning på afkastet

Fredensborg Kommunes ene kapitalforvalter, Gudme Raaschou, orienterede på Økonomiudvalgsmøde den 18. april 2016 om, at det er muligt at opnå en forventet lavere risiko og højere forventet afkast ved at have en mindre andel af porteføljen placeret i erhvervsobligationer/aktier sammenlignet med en portefølje, der alene indeholder stats- og realkreditobligationer.


Endvidere orienterede Gudme Raaschou om, at såfremt der skulle screenes i forhold til ”ikke-ansvarlige” investeringer, f.eks. fossile brændsler, ville dette betyde øgede omkostninger og dermed mindske afkastet til kommunen. Gudme tilkendegav også, at det ikke var muligt at svare på om en portefølje uden investeringer i fossile brændsler ville give et større eller mindre afkast end en portefølje med fossile brændsler.


Hovedparten af de adspurgte kommuner kan ikke oplyse, om de vedtagne begrænsninger har haft nogen påvirkning på afkastet. Én enkelt kommune mener, at det har haft negativ indflydelse på afkastet.

De fleste kommuner bemærker, at begrænsningerne enten er indført for nylig og en eventuel påvirkning kan derfor ikke vurderes endnu – eller også har begrænsningerne været der så længe, at det ikke er muligt at foretage en sammenligning for afkastet.


Til politisk drøftelse

Administrationen anbefaler, at udvalgets drøftelse struktureres således, at der først tages stilling til, hvorvidt kommunen alene skal investere i stats- og realkreditinstitutter eller om der – som i gældende politik – også skal kunne investeres i erhvervsobligationer. Det skal bemærkes, at det allerede i dag gælder, at kommunerne ikke må investere i enkeltvirksomheder. Investeringer skal ske gennem investeringsforeninger der har en sammensat portefølje med mange forskellige virksomheder.


  1. Smalt eller bredt mandat for kommunens investeringer?

For det brede investeringsmandat taler, at en portefølje der også indeholder erhvervsobligationer, forventet vil give et højere afkast med en forventet lavere risiko. Gudmes vurdering baseret på historiske data var, at det forventede merafkast ved det bredere mandat som kommunen har i dag vil være på 0,5-0,6 pct. af den investerede kapital.


For et smalt mandat, hvor der alene investeres i stats- og realkreditobligationer taler, at kommunen derved helt undgår at eje obligationer i virksomheder, som kommunen ikke ønsker at blive associeret med. Der vil løbende være sager, hvor byrådets syn på virksomhederne ændrer sig og det vil derfor både politisk og administrativt være ressourcekrævende at føre en aktiv politik på området. Der er endvidere tegn på, at engagerede borgergrupper bliver mere aktive i forhold til at afkræve byrådet svar på de etiske og moralske overvejelser i forbindelse med kommunens investeringerne – senest omkring de fossile brændsler jf. nedenfor. I praksis er diskussionen imidlertid ikke helt enkel. Staten er f.eks. største aktionær i DONG og realkreditinstitutterne formidler også realkreditlån til erhvervsvirksomheder.


  1. Skal der investeres i virksomheder der udvinder fossile brændsler

Såfremt mandatet fortsat åbner for investeringer i erhvervsobligationer skal udvalget tage stilling til om erhvervsobligationer fra virksomheder på den såkaldte Carbon Underground 200 liste skal udelukkes. Kommunen udelukker i dag allerede obligationer fra virksomheder der ikke overholder FN-konventionerne.


For at udelukke Carbon Underground 200 virksomheder taler, at kommunen dermed sender et klart værdipolitisk signal, der f.eks. understøtter kommunens ambitioner på klimaområdet.


Imod taler, at begrænsninger ud over de gængse øger omkostningerne til kommunens kapitalforvaltere, der have værktøjer til at screene for de virksomheder kommunen ikke ønsker at investere i.


Administrationen anbefaler, at såfremt det besluttes ikke at investere i fossile brændsler, så udmøntes beslutningen i takt med at kapitalforvaltningen genudbydes (sker over de næste 1-2 år). Det er vurderingen, at meromkostningerne til forvaltere kan minimeres, hvis kravet indgår som en del af udbudsmaterialet.

Bevilling

Ingen.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ingen.

Kompetence

Byråd

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget beslutter den Finansielle Politik. Politikken vil blive tilrettet i forhold til nedenstående beslutninger:
    1. At Økonomiudvalget beslutter, om det nuværende mandat med mulighed for investeringer i erhvervsobligationer skal fastholdes.
    2. At Økonomiudvalget beslutter om der, såfremt der fortsat må investeres i erhvervsobligationer, skal undlades at investere i fossile brændsler.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2016

Økonomiudvalget anbefaler, at sagen overgår til budgetforhandlingerne.

Beslutning i Byrådet den 20-06-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.