Nr.88 - Anmodning om orlov

Sagsnr.: 16/8179

 
Helle Abild Hansen (I), Thomas Bak (V), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Byrådsmedlem Thomas Bak (V) anmoder om orlov i Byrådet i perioden fra 1. august 2016 til 31. oktober 2016, grundet andet offentligt hverv. Han er således indtrådt i Regionsrådet som stedfortræder for et medlem, der har midlertidigt fravær i perioden 1. august 2016 til 28. februar 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Det bemærkes, at Thomas Bak med samme begrundelse, men som stedfortræder for et andet regionsrådsmedlem, havde orlov i perioden fra 1. april til 30. maj 2016. På dette grundlag er der tale om to uafhængige orlovsperioder.

 

Reglerne om forfald fremgår af kommunestyrelseslovens § 15:

 

”Stk.2. Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Stk.3. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.”

 

Varetagelse af andet offentligt hverv kan således også begrunde lovligt forfald.

 

Efter § 15, stk.4 træffer Byrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Byrådet skal i den forbindelse tage stilling til, om der foreligger lovligt forfald, der berettiger til stedfortræderindkaldelse, samt om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

 

1. stedfortræder i Venstre er Susanne Rasmussen.

 

Stedfortræderen i Byrådet indtræder ikke pr. automatik i Thomas Baks udvalgsposter og andre hverv i den nævnte periode. Efter styrelseslovens § 28, stk.2 er det den gruppe, der har indvalgt ham, der bestemmer, om et andet medlem skal indtræde, så længe hindringen varer.

 

Det er derfor Venstres byrådsgruppe, der beslutter, hvem der skal indtræde i Thomas Baks udvalgs- og andre tillidsposter. Vestre har meddelt, at såfremt Thomas Baks ansøgning om stedfortræderindkaldelse godkendes, ønsker man, at hans udvalgs- og tillidsposter besættes således:

 

  • Økonomiudvalget: Tinne Borch Jacobsen
  • Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Susanne Rasmussen
  • Nordsjællands Park og Vej: Susanne Rasmussen
  • Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed: Lars Søndergaard
  • Beredskabskommissionen: Carsten Wulff
  • Grundlisteudvalget: Carsten Wulff
  • Trafikselskabet Movia: Lars Egedal
  • Kommunalpolitisk Topmøde (som suppleant): Tinne Borch Jacobsen

 

Det bemærkes i relation til § 17, stk. 4-udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed, at Byrådet i kommissoriet for udvalget har besluttet, at Byrådet vælger formand og næstformand for udvalget. I konstitueringsaftalen blev formandsposten givet til liste V og næstformandsposten til liste A, således at Thomas Bak (V) blev valgt på det konstituerende møde som formand og Carsten Nielsen (A) som næstformand.

 

Byrådet har tildelt Venstre formandsposten i udvalget. Lars Søndergaard vil således indtræde på formandsposten i Thomas Baks fravær.

 

Det bemærkes, at Thomas Bak i sin ansøgning om orlov har tilkendegivet ønske om at frasige sig alle de dele af sine byråds- og udvalgsvederlag, som han kan, ligesom han ønsker selv at betale sit telefonabonnement i orlovsperioden. Administrationen bemærker, at det ved fravær under 3 måneder ikke er muligt at frasige sig sine vederlag. Se nærmere i bevillingsafsnittet nedenfor.

Bevilling

Ved et fravær på 3 måneder vil Thomas Bak fortsat oppebære sine vederlag i fraværsperioden, jf. kommunestyrelseslovens § 16, stk. 9 og vederlagsbekendtgørelsens §§ 30 og 32. Thomas Bak vil i den ansøgte 3 måneders orlovsperiode modtage et samlet vederlag på 34.375 kr., idet det bemærkes, at der ar tale om to uafhængige orlovsperioder. Ved en periode udover 3 måneder bortfalder vederlaget.

 

Til stedfortrædere i Byrådet ydes vederlag og godtgørelse efter samme regler som til medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af byrådet, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 6.

 

Efter vederlagsbekendtgørelsens § 10 modtager et udvalgsmedlem, der på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger, i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den på gældende periode.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens §§ 15, 16, 17 og 28.

 

Vederlagsbekendtgørelsens §§ 6, 10, 30 og 32.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender, at betingelserne for Susanne Rasmussens indtræden som stedfortræder i Byrådet er til stede.

 

  1. At Byrådet tager til efterretning, at de af Venstre udpegede personer, jf. sagsfremstillingen, indtræder i Thomas Baks udvalgsposter og andre hverv i dennes fraværsperiode.

Beslutning i Byrådet den 20-06-2016

Byrådet godkendte, at betingelserne for Susanne Rasmussens indtræden som stedfortræder er tilstede.


Byrådet tog til efterretning, at følgende personer udpeget af Venstre indtræder i Thomas Baks udvalgsposter og andre hverv i dennes fraværsperiode:


Økonomiudvalg: Tinne Borch Jacobsen

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Susanne Rasmussen

Nordsjællands Park og Vej: Susanne Rasmussen

Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed: Lars Søndergaard

Beredskabskommissionen: Carsten Wulff

Grundlisteudvalget: Carsten Wulff

Trafikselskabet Movia: Lars Egedal


Thomas Bak er suppleant til:

Kommunalpolitisk Topmøde: Tinne Borch Jacobsen

Valgbestyrelse for folketingsvalg: Lars Søndergaard

Valgbestyrelse for kommunalvalg: Lars Egedal