Nr.101 - Forslag til lokalplan H110 - Havnevej 5-9, Gl. Humlebæk Havn

Sagsnr.: 16/12838

 
Helle Abild Hansen (I), Thomas Bak (V), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan H110 for Havnevej 5-9, Gl. Humlebæk Havn samt tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget behandlede den 7. oktober 2014 en sag om stillingtagen til en ansøgning om en ny personalebygning for Louisiana - Museum of modern art på Havnevej 5. Udvalget besluttede, at der udarbejdes forslag til lokalplan for området. Administrationen og Louisiana har siden været i dialog omkring bygningen, og lokalplanudarbejdelsen.


Louisiana har brug for kontorer og projektlokaler til det personale som udviklinger udstillinger, og der har ikke kunnet findes plads på selve museets grund.


Området er i dag omfattet af den gamle byplanvedtægt fra 1953 for Humlebæk nord samt tillæg.


Lokalplanområdet og omgivelserne

Det nye Lokalplanområde udgør ejendommene Havnevej 5-9. Louisianas byggeønske involverer alene deres egne ejendomme Havnevej 5-7, men bebyggelsen syd for Humlebæk Havn opleves som en samlet helhed inklusiv den kommunale grund med bådhus samt roklub på Havnevej 9.


Lokalplanområdet afgrænses således mod nord af Humlebæk Havn, mod vest af Louisianas museumsområde, mod øst af Øresund, og mod syd af strandeng.


For at kunne opføre en ny personalebygning forudsætter det at den eksisterede villa ”Nyholm” opført i 1907 nedrives. Den anvendes i dag af personalet. Bygningen har en SAVE-værdi på 5, og kræver således ikke særlig tilladelse at nedrive den. Fredensborg Forsyning har anlæg på ejendommen, og det betyder bl.a. at de eksisterende anlæg – et maskinhus samt et overløbsbassin skal respekteres indtil de ikke længere finder anvendelse.


Lokalplanforslaget

Formålet med lokalplanen (se bilag) er at muliggøre ny bebyggelse til administrationsformål i området. Den nye lokalplan skal sikre den arkitektoniske kvalitet, og det særlige bygningsmiljø som findes i området.

Det betyder bl.a., at den nye personalebygning tænkes opført i ”bådhus” - stil i lighed med områdets øvrige bygninger.


Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, administration, atalier i tilknytning til museum, gæstebolig (eksisterende), maritime fritidsformål, klubhuse samt bådhuse. Det er således ikke muligt at have publikumsorienteret aktiviteter i området som f.eks. vil kræver yderligere parkering.


Lokalplanforslaget indeholder bebyggelsesprocenter som er lidt højere end den eksisterende Kommuneplanrammen. Byggefelternes afgrænsninger tager afsæt i områdets eksisterende bygninger, og bygningshøjder.


Da lokalplanområdet ligger indenfor den kystnære del af byzonen er der i lokalplanforslaget indarbejdet fotovisualiseringer, så det er muligt at se hvordan den nye personalebygning er tilpasset omgivelserne.


Vejbetjening og parkering

Vejbetjening i området sker som hidtil nordfra ad Havnevej, og der er i lokalplan indsat den parkeringsnorm som er beskrevet i Kommuneplan 2013. Det betyder bl.a. at skal etableres 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal, der er indrettet til erhverv.


Bæredygtighed og klimatilpasning

Der skal ved indretning af udearealer og uderum tages hensyn til, at regnvand i videst mulig omfang håndtres lokalt. Der er mulighed for at opsætte solenergianlæg (max. glansgrad 60), etablere grønne tage samt at etablere anlæg til højvandssikring i området.


Kommuneplan 2013 og tillæg nr. 12

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013 omfattet af rammeområde HO 04 samt HR 04.


For HO 04 gælder:

a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; beboelse, privat service, atelierer og roklub.

b) Bebyggelsesprocenten for hver enkel ejendom må ikke overstige 25. Dog må bebyggelsesprocenten for ejendommen matr.nr. 25 d Krogerup være 35.

c) Karakteristiske bygninger, beplantninger og belægninger skal bevares.


Øvrige særligt relevante retningslinjer i Kommuneplan 2013:

Retningslinjer i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri


I forbindelse med lokalplanarbejdet foretages en skelberigtigelse mellem det sydlige skel ved roklubben og strandengen.


Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, idet lokalplanen muliggør bebyggelse inden for rammeområde HR04, der udlægges til grønt­­ område. Samtidig muliggør lokalplanen bebyggelsesprocent, der ligger højere end angivet i rammebestemmelsen for området.


For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, foreslås som tillæg nr. 12 til en ændring af rammeafgrænsningen, så rammeområde HO 04 omfatter hele lokalplanens område. Samtidig foreslås rammebestemmelsen ændret til følgende:


Nye bestemmelser for HO 04:

a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; administration, gæstebolig og atelierer i tilknytning til museum samt maritime fritidsaktiviteter og teknisk anlæg.

b) Bebyggelsesprocenten for hver enkel ejendom må ikke overstige 35. Dog må bebyggelsesprocenten for ejendommen matr.nr. 25 d Krogerup være 45.

c) Karakteristiske bygninger, beplantninger og belægninger skal bevares.


Miljøvurdering

Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.


Borgerinddragelse

I forbindelse med opstart af lokalplanarbejdet blev afholdt et møde hos Louisiana med repræsentanter fra Gl. Humlebæk Havn Støtteforening og Humlebæk Havneforening, hvor de foreløbige planer blev fremlagt. De to parter som har størst interesse i Louisianas byggeønsker er havnen og Fredensborg Forsyning. De er i forløbet og senest i april 2016 blevet orienteret om indholdet i det foreliggende projekt for en ny personalebygning.


Da lokalplanområdet ikke støder op til eksisterende boligbebyggelse og lokalplanen ikke fastlægger anvendelse som kan medføre yderligere parkering i området anbefaler administrationen at borgerinddragelsen i denne lokalplanproces udelukkende omfatter den offentlige høring af lokalplanforslaget.


Sagens videre forløb 

Beslutter byrådet at fremlægge lokalplanforslaget i offentlig høring hen over sommeren forventer administrationen, at en endelig vedtagelse af planen kan finde sted ved møderne til oktober 2016.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplanforslaget H110 samt tillæg nr. 12 til kommuneplan sendes i offentlig høring.

Indstilling

  1. At forslag til lokalplan H110 – for Havnevej 5-9, Gl. Humlebæk Havn samt tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 fremlægges til offentlig høring i henhold til planlovens § 24.
  2. At der ikke foretages en egentlig miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-06-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2016

Anbefaler Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 20-06-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.