Nr.9 - Evaluering af Folkeafstemningen den 3. december 2015

Sagsnr.: 15/25996

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Evaluering af folkeafstemningen den 3. december 2015 til drøftelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Overordnet.


Folkeafstemningen forløb godt på alle valgstederne i kommunen.


Der var 27.953 stemmeberettigede og 21.217 heraf valgte at stemme.


Valgdeltagelsen i kommunen var på 75,9 %, hvor den på landsplan var på ca. 72 %


Ud af de 21.217 vælgere foretrak 1.541 at brevstemme.


Sammenlægning af 2 valgsteder i Kokkedal

For første gang var der som forsøg kun ét valgsted i Kokkedal. Valglokalet var i Egedalshallen. Dette valgsted havde 6.599 vælgere, hvilket er mere end 2.000 flere end kommunens næststørste valgsted i Fredensborghallen.


Overordnet set forløb folkeafstemningen godt på dette nye valgsted.


Der har ikke været beklagelser fra vælgerne om sammenlægningen af de to valgsteder. Tværtimod var der flere tilkendegivelser om at det var en god ide.


Egedalshallen fungerede godt som afstemningssted og parkeringsforholdene var tilstrækkelige. Der vil dog fortsat være handicapforhold omkring indgangspartiet som skal forbedres yderligere, ligesom der skal arbejdes på at sætte dørpumpe på indgangsdøren, så den kan lukkes automatisk for at undgå for meget kulde i hallen.

Der vil også være behov for yderligere skiltning angående de ekstra parkeringspladser, som ligger ved syd-enden af Egedalshallen, så vælgere bliver opmærksom på disse parkeringspladser.


Stemmeprocenten på valgstedet i Kokkedal blev på 73,8 %, hvilket er en smule lavere end for hele kommunen (75,9%). Ved folketingsvalget i sommeren 2015 var stemmeprocenten på de to valgsteder i Kokkedal på 84,8 %, hvor den for hele kommunen var på 87,6, så valgdeltagelsen ser ikke ud til at være påvirket i negativ retning på grund af sammenlægningen.


Den økonomiske besparelse ved sammenlægningen skønnes at være min. 30.000 kr. pr. valghandling.


Administrationen foreslår at der permanent fremover er ét valgsted i Kokkedal og at Egedalshallen benyttes som valglokale.


Brevstemmeafgivningen.

Igen ved dette valg har mange vælgere benyttet sig af at kunne brevstemme på kommunens biblioteker og ser det som en god service, hvorfor det vil være helt naturligt at fastholde dette tilbud til vælgere fremover også.


Blå Kors Hjemmet i Humlebæk skal fremover have tilbud om at beboerne kan brevstemme i lighed med beboere på Plejecentre m.m.


Valgkort

På valgstederne denne gang oplevede man problemer med at indscanne de udsendte valgkort fra KMD. Dette skyldes formentlig at valgkortpapiret var fugtigt. Endvidere har der i lighed med tidligere været mange bemærkninger fra vælgerne om at der på valgkortet henvises til særligt valgbord, selvom vi har fået frit bordvalg i forbindelse med indførelse af Digitale Valglister. Endelig kan det volde problemer at rive valgkortet over ved perforeringen.


Der vil blive taget kontakt til Social- og Indenrigsministeriet og KMD med henblik på at drøfte en løsning på ovenstående gener ved valgkortene, som formentlig er gældende over hele landet.


Øvrige forhold.

Der vil blive bestilt nye stemmebokse til Humlebækhallen til næste valg.

På flere af valgstederne vil der ved næste valg sker forbedringer angående Handicapparkeringspladserne – mere hensigtsmæssig placering m.m.


Fremtidige valg

Den 17. december 2015 vedtog Folketinget lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg til Europa-Parlamentet, lov om Kommunale og Regionale valg og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v.


Loven indebærer blandt andet:

  • Ændringer angående anmeldelse af kandidatlister,
  • Ændret åbningstid på valgdagen til kl. 8.00-20.00 på arbejdsdage

(kl. 9.00-20.00 på lørdag, søndag og helligdage),

  • Ændrede frister for brevstemmeafgivning

Loven træder i kraft den 1. april 2016.


Der vil i løbet af foråret blive lagt en særskilt sag op til Byrådet med en orientering om, hvad den nye lov indebærer for afholdelse af fremtidige valg i kommunen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At evalueringen tages til efterretning og

  1. At man fastholder beslutningen om ét valgsted i Kokkedal ved fremtidige valg, og at Egedalshallen benyttes som valglokale.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Byrådet den 25-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.