Nr.8 - Stillingsbetegnelse i Nordsjællands Park og Vej

Sagsnr.: 13/11667

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Ændring af cheftitlen i Nordsjællands Park og Vej til ”Direktør”.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med etableringen af Nordsjællands Park og Vej (NSPV) blev der i samarbejdsaftalen ansat en leder for det nye §60 selskab.

 

I samarbejdsaftalen anvendes betegnelsen ”Park og vej-chefen”, hvilket i forbindelse med udarbejdelse af samarbejdsaftalen i de to ejerkommuner var genstand for drøftelse og efterfølgende et udtryk for et bevidst valg af titel.

 

Dette har siden etableringen været genstand for drøftelse i bestyrelsen i NSPV, og på møde den 26. august d.å. besluttede bestyrelsen i NSPV, at indstille til de to ejerkommuner, at cheftitlen i NSPV fremover ændres til ”direktør for NSPV”.

 

Begrundelsen for denne ændring er blandt andet, at stillinger i tilsvarende selvstændige selskaber som fx de nyetablerede beredskaber, OPS selskabet Greve Park & Vej, Forsyning Helsingør og Nordfors, som NSPV kan sammenlignes med i konstruktionen, er direktører. Der vil således med denne ændring af titlen skabes større klarhed om ledelsesrollen i relation til en selvstændig bestyrelse, som det er tilfældet for chefen i NSPV.

 

Endvidere vil selskabet i forbindelse med rekruttering af en ny chef for selskabet – såfremt det bliver aktuelt – lettere kunne tiltrække kvalificerede ansøgere såfremt der er tale om en direktørstilling i stedet for en ”chefstilling”.

   

Ændring af betegnelsen til direktør har ingen ansættelsesretlige konsekvenser ud over en marginal regulering af lønnen.

 

Sagen behandles parallelt i Helsingør Kommunes Økonomiudvalg den 7. december 2015.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 60 og samarbejdsaftalen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At bestyrelsens indstilling til fremover at anvende titlen ”Direktør for NSPV” godkendes. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 25-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.