Nr.7 - Stejlepladsen III - 10 nye seniorboliger - skema A

Sagsnr.: 15/29109

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Byrådets vedtog på sit møde den 26. oktober 2015 at principgodkende, at Humlebæk Boligselskab opfører 8-12 Seniorboliger i tilknytning til Stejlepladsen II. Byrådet tilkendegav endvidere, at kommunen er sindet at medvirke til finansieringen heraf.


Domea har nu fremsendt formel ansøgning om godkendelse af skema A for en sådan bebyggelse nu omfattende 10 boliger. Der vil derfor være behov for et lidt større grundkapital indskud og en lidt højere garantistillelse end forudsat ved principgodkendelsen. Der skal tages stilling til denne ansøgning.

Sagsfremstilling og økonomi

Beslutningen på Byrådets møde den 26. oktober lød på, at Byrådet er sindet at medvirke til finansieringen i 2017 inden for den afsatte, indekserede ramme. Finansieringen var i sagen oplyst som omfattende et (rente og afdragsfrit) grundkapitallån på 1.870.000 kr. samt garantistillelse på 7,5 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden skulle regarantere med 50%.


I den skema-A-ansøgning, som Humlebæk Boligselskab nu fremsender, er projektet blevet mere konkret, og der opereres nu med 10 almene seniorboliger på i alt 790 m2 og et fælleshus på 200 etagemeter. Da de tal, der forelå i forbindelse med Byrådets principielle stillingtagen til projektet, var baseret på 8 boliger, og det projekt, der nu foreligger, er baseret på 10 boliger, vil der også være tale om et dyrere projekt.


Anlægsbudgettet ser nu således ud:


Grundudgifter

Kr.

5.358.000

Håndværkerudgifter

Kr.

13.606.000

Omkostninger

Kr.

2.792.000

Gebyrer

Kr.

390.000

I alt

Kr.

23.146.000


Finansieringen er tilsvarende således:


Realkreditlån 88%

Kr.

20.368.000

Kommunens grundkapitallån 10 %

Kr.

2.314.600

Beboerindskud 2%

Kr.

462.290

I alt

Kr.

23.146.000


Udover grundkapitallånet på 2.314.000 kr., der er 444.000 kr. større end ved principgodkendelsen, er kommunen også fortsat ansøgt om at stille garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Såfremt ejendommens værdi svarer til anskaffelsessummen vil de 40 %, der skal stilles garanti for, udgøre 9.258.400 kr. hvor af landsbyggefonden regaranterer for halvdelen.


Humlebæk Boligselskab oplyser, at man har besluttet - efter endt byggeregnskab og skema C godkendelse, at det provenu på 4.380.000 kr., Stejlepladsen II opnår ved at ”sælge” byggegrunden til den nye afdeling (Stejlepladsen III), indsættes på boligselskabets dispositionsfond. Boligselskabet har endvidere besluttet, at yde den nye afdeling, Stejlepladsen III et tilskud svarende til anlægsomkostningerne for etablering af fælleshuset på 200 m2, da fælleshuset netop skal være fælles for de eksisterende 123 boliger i Stejlepladsen II og de 10 nye bolgier i Stejlepladsen III.


På denne baggrund vil huslejen for de 10 nye seniorboliger kunne beregnes til 1.050 kr. pr. m2 ekskl. el, vand og varme. Dette svarer til det, der var oplyst ved principgodkendelsen.


Sammenfatning.

I forhold til Byrådets principgodkendelse den 26. okt. 2015 fremtræder projektet nu med følgende ændringer:


  1. Der opføres 10 boliger i stedet for 8
  2. Det kommunale grundkapitallån bliver på 2.314.000 kr. eller 444.000 kr. større end ved principgodkendelsen.
  3. Den kommunale garantistillelse bliver med en nettoværdi på 4.629.200 kr. Det er netto 889.000 kr. mere end ved principgodkendelsen.

I forhold til det bevillingsmæssige, gør administrationen opmærksom på, at der i forbindelse med principgodkendelsen af projektet blev bevilget 1.870.000 kr. i grundkapitallån til udbetaling i 2017 og finansieret inden for den afsatte, indekserede ramme. I bevillingstabellen nedenfor er kun medtaget de 444.000 kr., hvormed grundkapitallånet et steget.

Bevilling

 

Bevillingstabel

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

Profit-center

Omkost-ningssted/
PSP-element

2016

2017

2018

2019

I alt, drift

0

0

0

0

I alt, anlæg

0

444

0

0

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

 

Såfremt Byrådet godkender skema A og herunder det forhøjede grundkapitalindskud på 444.000 kr., vil dette blive indarbejdet i budgetrevisionen pr. 30/4 2016.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At skema A vedrørende opførelse af 10 seniorboliger opført af Humlebæk Boligselskab i tilknytning til Stejlepladsen II godkendes.

  1. At kommunen er sindet at deltage i finansieringen af byggeriet tidligst i 2017 med

  1. Et grundkapitallån på 2.3246.000 kr. og
  2. En lånegaranti for realkreditbelåningen til en nettoværdi på 4.629.200 kr. svarende til 50 % af 9.258.400 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Anbefaler administrationens indstillinger efter afstemning.


Liste I og Liste V stemte imod.

Beslutning i Byrådet den 25-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning:


For stemte: 17 For stemte: 17 (Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Bo Hilsted (A), Rasmus Østrup Møller (A), Lars Simonsen (B), Kristian Hegaard (B), Ulla Hardy-Hansen (C), Christian de Jonquieres (C), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod stemte: 10 (Helle Abild Hansen (I), Jakob Krogmann (I), Thomas Elgaard (V), Carsten Wulff (V), Lars Egedal (V), Susanne Rasmussen (V), Lars Søndergaard (V), Charlotte Bie (V), Thomas Bak (V), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale))