Nr.18 - Beskæftigelsesplan 2016

Sagsnr.: 15/5036

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Udvalget drøfter og godkender beskæftigelsesplan 2016 med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning og baggrund

Beskæftigelsesplanen udgør den overordnede ramme for beskæftigelsesindsatsen i 2016 i Fredensborg Kommune.


Som noget nyt er der ikke længere høringskrav til beskæftigelsesplanen. I 2014 blev ligeledes formkravene til beskæftigelsesplanen fjernet.


Ifølge lov om styring og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal Byrådet hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål vedtage en beskæftigelsesplan.


Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 vil medvirke til at forfølge og indfri den politiske målsætning om, at Fredensborg Kommune skal have den laveste ungeledighed i landet.  Dertil fremgår det af den lokale udmøntning af ministermålene, at formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Herudover skal kommunen arbejde for, at virksomhederne både i kommunen og udenfor kommunen kan få den arbejdskraft og de kompetencer, som de efterspørger. Den virksomhedsrettede del – og ikke mindst samarbejdet med virksomhederne – er i 2016 igen et selvstændigt ministermål.

 

Beskæftigelsesplan 2016 tager overordnet udgangspunkt i den nye situation, at kommunen sammen med de øvrige kommuner økonomisk er udfordret af en refusionsreform, som fra 2016 indebærer, at et bærende element i beskæftigelsesindsatsen vil være at have fokus på bredt at få nedbragt varigheden på offentlig forsørgelse for alle ydelsesgrupper. Der tales i den forbindelse om et paradigmeskifte væk fra rettidig indsats, til en indsats der fokuserer på at reducere borgernes varighed på offentlig forsørgelse.

 

Planen har særlig vægt på uddannelse og opkvalificering af de ledige unge og i det hele taget ufaglærte. Desuden skal kommunen have en fortsat og udbygget virksomhedsnær kontakt, ligesom virksomhedsrettet aktivering er i fokus.

 

Indsats og aktiveringsmæssigt vil der blive arbejdet mod dels at nedbringe gruppen af jobparate gennem et tidligt intensiveret kontaktforløb og dels ved at bringe borgere langt fra arbejdsmarkedet tættere på arbejdsmarkedet gennem en målrettet og individuelt tilpasset aktiveringsindsats.

 

Flygtninge er med en øget tilstrømning og kommunekvoterne i 2015 og i 2016 blevet et væsentligt område for en del af den kommunale beskæftigelsespolitiske indsats. Den bedste integration opnås gennem en hurtig tilknytning til det danske arbejdsmarked. Der er derfor her fokus på, at få flygtninge i sprogpraktik på arbejdspladser i kommunen og andre relevante arbejdspladser.

 

Når det drejer sig om nedbringelse af langtidsledigheden iværksættes et forsøgsprojekt, som metodisk skal være med til at finde nye veje i hurtig nedbringelse af længerevarende ledighed på offentlig forsørgelse.

 

Set i lyset af paradigmeskiftet vil der også blive arbejdet med god borgerservice. Ligeledes vil der i den forbindelse blive arbejdet med efteruddannelse af medarbejdere. Efteruddannelsen vil tage udgangspunkt i  hjælp til selvhjælp og have en borgerinddragende vinkel, hvor borgerens egne individuelle ressourcer skal vægtes.

 

Mål i Beskæftigelsesplan 2016

Der er i planen opstillet 10 kvantitative mål, som skal være med til løbende at følge op på de skitserede målsætninger. Grupperingsmæssigt er der tale om lokal udmøntning af ministermål, et ungemål, et flygtningemål, et virksomhedsservicemål og et investeringsstrategi mål. Endelig er opstillet et mål for god service i forhold til borgerne samt et mål om en hurtigere sagsbehandlingstid på sygedagpengeområdet overfor virksomhederne.

Bevilling

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet inden for den budgetramme, der for tiden foreligger på området.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov nr. 1482 af 23/11/2014.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Beskæftigelsesplan 2016 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 13-01-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Anbefaler Arbejdsmarkeds– og Erhvervsudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 25-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.