Nr.16 - Orientering om tilsyn med Fredensborg Kommunes administration af rådighedsreglerne - 3. kvartal 2014

Sagsnr.: 15/14891

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Anbefaler Arbejdsmarkeds– og Erhvervsudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fører tilsyn med kommunernes vurdering af en persons rådighed, når den pågældende har ansøgt om eller modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed. Tilsynet omfatter kommunernes afgørelser om rådighed, konsekvenser og sanktioner efter aktivlovens bestemmelser.

 

Styrelsen har gennemført en stikprøvekontrol af rådighedsadministrationen i Fredensborg Kommune. Der er gennemgået 13 tilfældigt udvalgte personsager på jobparate kontanthjælpsmodtagere, der i 3. kvartal 2014 er registreret for manglende opfyldelse af sin rådighedsforpligtelse (kaldet negativ hændelse).

 

Tilsynsrapporten er modtaget den 4. september 2015. Byrådet skal i henhold til aktivlovens bestemmelser behandle det samlede resultat af tilsynet på et møde.

 

Resultatet af tilsynet og styrelsens vurdering

Tre personsager udgik af tilsynet, enten fordi borgeren var ansat i løntilskud i perioden eller fordi sanktionen lå uden for 3. kvartal 2014.

 

I en personsag er der registreret to negative hændelser. Det betyder, at der samlet indgik 11 hændelser i undersøgelsen.

 

Otte af de 11 hændelser er håndteret korrekt.

 

De resterende tre behandlede hændelser er registreret som fejl. Fejlene fordeler sig således:

 

·      I en af sagerne skyldes fejlen manglende sanktionering i forbindelse med afmelding som jobsøgende i jobcenteret.

·      I en sag annullerede kommunen sanktioneringen på grund af manglende partshøring fra kommunens side.

·      I en sag drejer det sig om manglende sanktionering for udeblivelse fra en samtale.

 

På baggrund af det gennemgåede materiale vurderer styrelsen, at Fredensborg Kommune generelt har en velfungerende procedure til at opfange, registrere og sanktionere tilfælde med manglende overholdelse af rådighedsforpligtelsen. Styrelsen anbefaler dog fokus på fejlområdet. Samlet set finder styrelsen, at resultatet af tilsynet med Fredensborg Kommunes rådighedsadministration er tilfredsstillende.

 

Administrationens initiativer til forbedring af sagsbehandlingen

Administrationen har iværksat forskellige tiltag i forhold til at forbedre sagsbehandlingen i relation til de nævnte fejlområder. Følgende indsatser er iværksat eller intensiveret for at hindre, der sker fejl i sagsbehandlingen:

  • Der er foretaget en analyse af anvendelsen af sanktioneringsregler.
  • Arbejdsgangen vedrørende sanktionering er blevet skærpet.
  • Der er udarbejdet en udførlig anvisning til sagsbehandleren med overblik over målgrupper og sanktionering i forhold til negative hændelser.
  • Partshøring foretages samme dag som borgeren udebliver fra en samtale eller ikke møder i tilbud (negativ hændelse).
  • Hvis sagsbehandler vurderer, at der ikke skal sanktioneres i en sag, skal den beslutning godkendes af en teamleder.
  • Der er etableret undervisningsforløb med fokus på reglerne vedrørende partshøring og sanktionering.
  • Der er ledelsesmæssig fokus på, at sagsbehandlingen forberedes, hvilket sikres gennem løbende opfølgning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik § 13 d, stk. 5.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 08-12-2015


Udvalget tager styrelsens positive konklusion til efterretning og anbefaler de iværksatte initiativer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Anbefaler Arbejdsmarkeds– og Erhvervsudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 25-01-2016

Godkender  Økonomiudvalgets indstilling.