Nr.12 - Økonomiske forhold - Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 14/38432

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Byrådet har godkendt de organisatoriske forhold for en ny ledelses- og styringsmodel for Nivå Havn og Strandpark.


I forlængelse heraf forelægges nærværende sag, hvor der skal tages stilling til de økonomiske forhold, der skal gælde for havnen og strandparken.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet fastlagde på sit møde den 14. december 2015 (i sagen om den ikke økonomiske del af den nye ledelses- og styringsmodel for Nivå Havn og Strandpark) den geografiske udstrækning af det område den nye organisatoriske enhed skal forvalte, se vedlagte kortbilag.


I nærværende sag forelægges følgende økonomiske forhold for den nye enhed til stillingtagen:

 1. Bådpladsleje og øvrige takster
 2. Driftsbudget
 3. Adgang til at overføre uforbrugte midler fra et regnskabsår til et andet
 4. Beholdningskontoen
 5. Økonomiske mellemværender med foreninger vedrørende foreningshuse.
 6. Indskud.

Indledende bemærkninger

Nivå Havn er såvel i den nuværende som i den fremtidige organisering en kommunal ejet havn og den økonomi, der knytter sig til havnen og dens drift, er en integreret del af kommunens økonomi. Havnen er således ikke en selvstændig juridisk enhed.


Såvel i den nuværende som i den fremtidige organisering af havnen har det været Byrådets ønske, at give havnens interessenter og kommunens borgere medindflydelse på håndteringen af konkrete opgaver vedrørende havnens drift, under anvendelse af en økonomisk ramme, som Byrådet har fastlagt, og de begrænsninger, som lovgivningen og de kommunalretlige regler i øvrigt sætter.


I den nuværende organisering af Nivå Havn har det været standarden, at havnens indtægter fra bådpladsleje mv. skal balancere med de udgifter, der specifikt kan henregnes driften af havnen (”havnen i vandet”). Udgifter til pleje og vedligeholdelse af havnens landarealer og strandparken har ikke indgået i budgettet for Nivå Havn.


Den hidtidige organisering og budgettering har kunnet give det indtryk, at driften af Nivå Havn i økonomisk henseende er undergivet det såkaldte ”hvile i sig selv princip”, der kendes fra kommunal forsyningsvirksomhed. Nivå Havn er imidlertid ikke en forsyningsvirksomhed og ”hvile i sig selv princippet” er ikke automatisk gældende for havnen.


For så vidt angår bådpladslejen skal den derfor som udgangspunkt heller ikke fastsættes under hensyntagen til alle de udgifter, der specifikt er forbundet med driften af havnen. I øvrigt er det ikke entydigt defineret, hvilken fysisk udstrækning en lystbådehavn skal have, og hvilken type af udgifter, der skal indgå i havnens økonomi. Den eneste reelle målestok, for hvad bådpladslejen skal være, er derfor markedslejen, således som denne kan fastlægges under hensynstagen til, hvad bådpladslejen udgør i sammenlignelige lystbådehavne.


I den fremtidige ledelses- og styringsmodel for Nivå Havn og Strandpark vil de midler, der skal anvendes til havnens og strandparkens drift bestå af en kombination af kommunale budgetmidler og indtægter fra bådpladsleje. Med de yderligere opgaver og kommunale midler, der tilføres den nye organisatoriske enhed, vil det være mere tydeligt, at der både formelt og reelt er tale om en kommunal virksomhed.


Ovenstående er grundlaget for fremstillingen nedenfor. I øvrigt er grundlaget det oprindelige oplæg fra marts 2015, Byrådets beslutning den 14. december 2015 angående organiseringen, de indkomne høringsudtalelser fra forretningsudvalget for Nivå Havn, de politiske udvalg samt havnens foreninger og kommunens borgere.


Ad 1. Bådpladsleje/takster

På baggrund af de indkomne høringssvar har administrationen vurderet den nye organisatoriske enheds budget på ny. Det er herefter administrationens opfattelse, at en forhøjelse af taksterne på 5 pct. vil være tilstrækkelig til at sikre enhedens økonomi den fornødne robusthed til også at kunne rumme de ønskede fornyelses- og udviklingstiltag, som enheden fremadrettet skal stå for.


En takstfremskrivning på 5 pct. udover den almindelige regulering[1] vil øge indtægterne med ca. 100.000 kr.


For at merindtægten fra takststigningen skal tilfalde den nye organisatoriske enhed, anbefales det, at udgiftsbudgettet opskrives tilsvarende, så der årligt vil være 100.000 kr. ekstra at anvende til fx fornyelses- og udviklingstiltag samt større vedligeholdelsesopgaver på Nivå Havn og Strandpark.


Der er forskellige takster på havnen afhængig af bådstørrelse, den bro båden ligger ved og de øvrige serviceydelser, bådejerne kan vælge. Hvis man ser på standardbåde på henholdsvis 20 m2, 25 m2 og 30 m2, vil en forhøjelse på 5 pct. udover den almindelige prisfremskrivning fra 2015 til 2016 se ud som i tabel 1, nedenfor.


Tabel 1: Takster 2016 for fast lejemål i sejlsæsonen (ex. bro C)

Bådstørrelse

Årlige leje i vandet i 2015 (kr.)

Årlige leje i vandet i 2016 efter takstforhøjelse på 5 pct. (kr.)

Årlig forskel i takst (kr.)

20 m2

3640

3880

240

25 m2

4550

4850

300

30 m2

5460

5820

360Ad 2 Driftsbudget

I tabel 2 nedenfor fremgår administrationens forslag til helårs budget 2016 for Nivå Havn efter takstfremskrivningen på 5 pct. Som følge af takstfremskrivningen på 5 pct. er der oprettet en ny konto til opsparing til fornyelses- og udviklingstiltag samt større vedligeholdelse på 100.000 kr., hvor der er 100 pct. overførselsadgang. Der forventes indtægter for 2,04 mio. kr. samt udgifter for 1,91 mio. kr. samt et nettoresultat på 0,12 mio. kr., hvilket er det samme som i dag, og som der historisk har været budgetteret med. Administrationen har taget udgangspunkt i denne praksis og anbefaler, at det fastholdes.


Yderligere budget, som administrationen anbefaler, overgår til den nye organisatoriske enheds budget fremgår af tabel 3.


Budgettet til opgaver vedrørende strandparken placeres på en separat konto i budgettet for Nivå Havn og Strandpark. Hermed bliver budgettet afsat til strandparken synligt, og det bliver muligt at følge, hvad og hvor meget der anvendes til drift af strandparken.

 

Tabel 2: Forslag til helårs budget 2016 for Nivå Havn fremskrevet med 5 pct.

(Indtægts-, Udgifts- og Nettobudget 2016)

Indtægtskonti under Nivå Havn

Budget 2016

Gæstepladsleje

             -226.000

Ventelistegebyr

              -29.000

Faste bådpladser sommer-/vinterleje

          -1.785.000

Total

           -2.040.000

Udgiftskonti under Nivå Havn

Budget 2016

Oprensning af havneindløb

              107.000

Havnekontor

              100.000

El, vand og renovation

              142.000

Nyanskaffelser og vedligehold

              326.000

Havnefogedfartøj og kran

                40.000

Vagtordning - sommernætter

                60.000

Vedligeholdelse af fortøjningspladser

              170.000

Miljøstation

                15.000

Drift af toiletbygning

                91.000

Personaleudgifter

              720.000

Grunde og bygninger

                48.000

Opsparing til fornyelses- og udviklingstiltag samt større vedligeholdelse

              100.000

Total

             1.919.000

Nettobudget

              -121.000


I afsnittene nedenfor beskrives de ansvarsområder, som overgår til den nye organisatoriske enhed fra 1. april 2016. Med ansvaret følger også det budget, der har været afsat under de administrative centre på Rådhuset. Med ansvaret følger også det budget, som Nordsjællands Park og Vej (NSPV) får for at løse opgaver for Fredensborg Kommune på Nivå Havn og Strandpark. NSPVs opgaveløsning er reguleret af serviceaftaler, som den nye organisatoriske enhed får ansvaret for.


I praksis vil budget 2016 blive reguleret med det forbrug, der har været i perioden fra 1. januar 2016 og frem til datoen for hvornår ændringen træder i kraft.


Indtægter bådpladsleje på land

Indtægtsbudgettet vedrørende bådpladsleje på land i Nivå Havn i vinterhalvåret er placeret under Center for Plan og Miljø. Budgettet på 158.000 kr. overgår til den nye organisatoriske enhed. Budgettet dækker udgifter til udlægning af Hoffmanklodser, grus parkeringspladser og grønne arealer herved, skraldeposer samt andre bestillingsopgaver. Budgettet anvendes til opgaver varetaget af NSPV.


Vedligeholdelse af Nivå Strandpark

Udgiftsbudgettet vedrørende vedligehold af Nivå Strandpark er placeret under Center for Plan og Miljø. Opgaven varetages af NSPV. Budgettet på 136.000 kr. overgår til den nye organisatoriske enhed. Budgettet skal primært dække udgifter til livredder, badebro, sand, renholdelse og Sankt Hans bål. Budgettet placeres på en separat konto, så det bliver tydeligt, hvad der anvendes til vedligeholdelse af strandparken.


Kommunen har som grundejer ansvaret for den ydre kystbeskyttelse. Den nye organisatoriske enhed vil ikke får ansvaret for dette. Opgaven er overdraget til NSPV og ansvaret hører fortsat under Center for Plan og Miljø.


Vedligeholdelse af vej i Nivå Havn

Vedligeholdelsesopgaven for vejen i Nivå Havn og Strandpark er overdraget til NSPV. Udgiftsbudgettet vedrørende vedligeholdelsen er i dag placeret under Center for Plan og Miljø. Udgiftsbudgettet på 5.000 kr. overdrages til den nye organisatoriske enhed. Vejvedligeholdelsen omfatter blandt andet lapning af huller, opfyldning af vejkanter, vejmarkering, skilte mm.


Den del af den offentlige vej, som er placeret på matriklen for Nivå Havn overgår til status som privat vej. En del af vejen på Nivå Havn har allerede denne status. I praksis betyder det at den nye organisatoriske enhed får større valgfrihed, da der knytter sig flere muligheder til private veje i forhold til offentlige veje. Som privatvej er det kommunen som grundejer, og ikke kommunen som myndighed, der har ansvaret og opgaven. Når der skal gennemføres renovering af vejen med ny asfalt og eventuel kantopretning kan driftsbestyrelsen fremsætte ønske til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i forhold til at få prioriteret midler fra anlægspuljen hertil. En samlet renovering anslås at ligge i størrelsesorden 250.000 kr. Den nuværende vejbelægning anslås at have en restlevetid på 7–8 år.


Renovering af grus-parkeringsarealer langs vejen på Nivå Havn og på havneområdet i øvrigt er ligeledes overdraget til NSPV. Midlerne til dette er integreret i de øvrige midler som NSPV anvender i havneområdet og opgøres ikke særskilt. Midlerne overgår til den nye organisatoriske enhed.


Vintertjeneste udføres af NSPV. Midlerne er integreret i kommunens generelle budgetter til vintertjeneste under Center for Plan og Miljø. Budgettet overføres ikke til nye organisatoriske enhed.


Vedligeholdelse af udenomsarealer ved kommunale fritidsbygninger

Udgiftsbudgettet vedrørende vedligeholdelse af udenomsarealer ved de kommunale bygninger på Nivå Havn er placeret under Center for Kultur, Idræt og Sundhed. Opgaven varetages af NSPV. Budgettet på 87.000 kr. overgår til den nye organisatoriske enhed.


Tilskud til drift af toiletbygning

Politikområde Fritid og Idræt yder en årlig medfinansiering af toiletbygningen i Nivå Havn svarende til ca. 28.000 kr. Budgettet overgår til den nye organisatoriske enhed.


Vedligehold af beachvolley bane og broer/pontoner

Der er afsat 1.000 kr. årligt til vedligehold af beachvolley på strandparken. Opgaven varetages af NSPV. Herudover er der afsat 10.000 kr. årligt til vedligehold af broer og pontoner mm. på havnen, som er etableret til folkeoplysende fritidsaktiviteter (ikke broer til bådpladslejere). Budgetterne er afsat under Center for Kultur, Idræt og Sundhed. Budgetterne overgår til den nye organisatoriske enhed.


Administrativ bistand fra Center for Kultur, Idræt og Sundhed

Center for Kultur, Idræt og Sundhed løser i den nuværende organisering en række opgaver vedrørende driften af Nivå Havn. Havnen har betalt ca. 53.000 kr. årligt for løsning af de opgaver. I den nye organisering er det havneledelsen og driftsbestyrelsen, der får ansvaret for disse opgaver og udgiften til Center for Kultur, Idræt og Sundhed bortfalder. Budgettet under Nivå Havn bliver stående.


De opgaver Center for Kultur, Idræt og Sundhed har løst for Nivå Havn er følgende:

 • Sekretariatsbetjening af Forretningsudvalget for Nivå Havn
 • Udsendelse af diverse opkrævninger via kommunes debitorsystem (venteleje, sommer/vinterleje og indskud) samt kreditnota i forbindelse med disse opkrævninger.

I tabel 3 nedenfor fremgår det budget, som administrationen anbefaler, overgår til den nye organisatoriske enheds budget.


Tabel 3. Budget der flyttes til Nivå Havn (budgettet er uddybet i bevillingstabellen – se under bevilling)

Budgetområde der flyttes til Nivå Havn

Budget 2016 (kr.)

Indtægter fra bådpladsleje på land til udgifter forbundet med vinteropbevaring mm. (NSPV)

158.000

Vedligeholdelse af Nivå Havn (NSPV)

136.000

Vedligeholdelse af vej i Nivå Havn og Strandpark

5.000

Vedligeholdelse af udenomsarealer ved kommunale bygninger i Nivå Havn (NSPV)

87.000

Tilskud til drift af toiletbygning

28.000

Vedligehold broer og pontoner Nivå Havn

10.000

 

Tabellen skal forstås således, at den nye organisatoriske enhed tilføres et indtægtsbudget på 158.000 kr. som følge af, at indtægterne fra bådpladsleje på land fremadrettet tilfalder Nivå Havn og Strandpark. Bl.a. til at håndtere de udgifter der er forbundet med vinteropbevaring af både. De i tabellen nævnte udgiftsposter skal afholdes af den nye enhed og budgettet hertil overføres fra de centre, der er ansvarlige i dag, jf. afsnittene over tabel 3.


I notat om Nivå Havn og Strandpark - fremtidig styrings- og ledelsesmodel af 11. marts 2015 havde administrationen en række anbefalinger til den nye organisering og styring af Nivå Havn. På baggrund af bl.a. høringsudtalelserne anbefaler administrationen, at ansvaret for vedligeholdelse af bygninger, både indvendigt og udvendigt samt ansvaret for energiforbrug ikke overtages af den nye organisatoriske enhed.


Ad 3 Adgang til at overføre uforbrugte midler

Et andet spørgsmål, der har tiltrukket sig opmærksomhed i høringsudtalelserne, er, hvordan den nye organisatoriske enheds budgetoverskud og –underskud skal håndteres.


Administrationen anbefaler, at den nye organisatoriske enheds mulighed for at overføre over- og underskud som udgangspunkt skal følge de samme regler som kommunens øvrige økonomiområder.


I stedet for at årets nettoresultat overføres til en statuskonto, anbefales det, at der bliver 100 pct. overførselsadgang på en udgiftskonto (på 100.000 kr.), som skal dække udgifter til fornyelses- og udviklingstiltag samt vedligeholdelse, som ligger udover det, der kan dækkes indenfor det øvrige driftsbudget.


Havneledelsen og driftsbestyrelsen får ansvaret for at få udarbejdet en flerårig vedligeholdelsesplan for Nivå Havn og Strandpark, som vil vise, hvilke projekter der de kommende år skal prioriteres og dermed spares op til.


På de øvrige konti under Nivå Havn vil der være +/- 5 pct. overførselsadgang, som også er gældende for de øvrige rammestyrede områder (fx alle kommunale institutioner). Reglerne betyder, at mindreforbrug op til 5 pct. af det korrigerede budget automatisk overføres. Mindreforbrug over 5 pct. skal forklares i en redegørelse og overføres som udgangspunkt ikke. Det er tilladt at have et merforbrug på op til 5 pct. idet merforbruget skal indhentes/nulstilles i det efterfølgende år. Merforbrug over 5 pct. skal forklares i en redegørelse. Al merforbrug overføres til næste regnskabsår.


Hvis der er tale om større vedligeholdelsesopgaver, som ikke kan dækkes af havnens opsparede midler på kontoen, hvor der er 100 pct. overførselsadgang, kan driftsbestyrelsen fremsætte ønske til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i forhold til at få prioriteret midler fra anlægspuljen her til.


Det vil stadig være kommunens overordnede budget, der skal finansiere større udviklings- og anlægsarbejder samt større uforudsete udgifter gennem kommunens årlige budgetproces.


Ad 4 Beholdningskonto

Den såkaldte ”beholdningskonto” er en del af kommunens kassebeholdning. Kontoen indeholder overførte driftsresultater fra Nivå Havn og har ultimo 2015 en saldo på ca. 3,2 mio. kr. Midler herfra kan kun frigives og disponeres med Byrådets godkendelse. Nivå Havn har således altid på lige fod med andre kommunale institutioner skulle søge om midler fra kommunens kassebeholdning. Byrådet godkendte således i 2011, at der blev disponeret ca. 2 mio. kr. til etablering af toilet- og servicebygningen på havnen. I de hidtidige regnskaber for Nivå Havn har saldo fra beholdningskontoen været oplyst.


I forbindelse med etableringen af den nye organisering anbefaler administrationen, at det stadfæstes, at kontoen er en del af kommunens kassebeholdning. Administrationen anbefaler, at kontoen fremadrettet reserveres til tilbagebetaling af indskud for bådpladsleje, hvor kommunen har et udestående, som følge af den hidtidige praksis med fremskrivning af depositum jf. punkt 6 ”Indskud”. Kontoen skal derfor fremadrettet ses i sammenhæng med kontoen til ind og udbetaling af depositum, så denne opbygges til at kunne dække det udestående kommunen har i forhold til indskuddene.


Med det nye forslag om overførsel af ikke forbrugte midler fra et regnskabsår til det næste, jf. ovenfor ad 3, vil der i stedet blive oprettet en ny konto, hvis indestående skal anvendes inden for den drift, den nye organisatoriske enhed skal forvalte.


Ad 5. De økonomiske mellemværender med foreninger vedrørende foreningshuse, hvor foreningen har medfinansieret

Ifølge det fremlagte forslag, er det tanken, at kommunen skal indfri det mellemværende, der er med de forskellige foreninger, således at kommunen fuldt og helt kan disponere over husene.


Da stillingtagen til dette emne ikke er en forudsætning for implementeringen af den nye ledelses- og styringsmodel for Nivå Havn og Strandpark, vil det være op til Byrådet at træffe beslutning om, hvorvidt og eventuelt hvornår dette skal ske.


Administrationen anmoder dog om bemyndigelse til at igangsætte en dialog med de berørte foreninger, således at en sag herom i givet fald kan fremlægges til særskilt behandling i løbet af 2016.


Finansieringen skal findes inden for kommunens kassebeholdning.


Ad 6 Indskud.

Det bemærkes, at spørgsmålet om indskuddets størrelse ikke er indgået i det forslag, der har været udsendt i høring. Da det forslag, administrationen fremsætter nedenfor, imidlertid kun vil få betydning for bådpladslejere, der får bådplads efter 1. april 2016, har administrationen valgt at tage det med i den givne sammenhæng.


Ifølge det gældende regulativ for Nivå Havn skal en ny bådpladslejer indbetale et indskud i overensstemmelse med det gældende takstbilag i forbindelse med, at bådpladslejer får tildelt en bådplads. Ved lejemålets ophør tilbagebetales indskudsbeløbet reguleret til det beløb, der fremgår af takstbilaget for det år, ophøret finder sted. En bådpladslejer, der oprindeligt har indbetalt 25.000 kr. i indskud for mange år siden, vil i dag få udbetalt 47.500 kr., som indskuddet udgør i dag.


Såfremt alle bådpladslejere måtte opsige deres bådpladser i dag, uden at kommunen ville kunne anvise nye lejere, vil kommunen stå med en forpligtelse til at udbetale ca. 17,6 mio. kr. 


Administrationen anbefaler, at kommunen i forbindelse med overgangen til den nye organisering af Nivå Havn og Strandpark bringer den årlige regulering af indskuddet for bådpladser til ophør for bådpladslejemål, der indgås efter 1. april 2016.


Administrationen finder, at den nuværende ordning hverken er hensigtsmæssig eller rimelig. Administrationen foreslår derfor en ny ordning, hvorefter der for alle lejemål, der indgås efter 1. april 2016, ikke foretages nogen regulering af indskuddet i forbindelse med lejeforholdets ophør, forstået på den måde, at det beløb, bådpladslejeren har indbetalt som indskud, er det samme bådpladslejeren får retur, når lejemålet ophører. For så vidt angår de bådpladslejere, der har indbetalt efter de nugældende regler, vil indskuddet fortsat blive reguleret i en overgangsårrække, der vil løbe, indtil der ikke er flere lejere efter den nugældende ordning.


Videre proces og inddragelse

Administrationen erindrer om, at det i forbindelse med vedtagelsen af den nye organisering af Nivå Havn og Strandpark blev besluttet, at der skal foregå en yderligere inddragelse af havnens interessenter i forbindelse med udarbejdelsen og kvalificeringen af de dokumenter, der skal detailregulere den nye enheds forhold. Administrationen vil, så snart der er truffet beslutning i nærværende sag, tage skridt til at en sådan inddragelse finder sted.


[1] Taksterne for bådpladsleje reguleres med kommunens prisfremskrivning fra 2015 til 2016 og indskuddet reguleres i forhold til udviklingen i nettoprisindekset.

Bevilling

Bevillingstabel

Omkostningssted/

PSP-element

2016

2017

2018

2019

2020

Bådpladsleje på land

158.000

157.000

160.000

164.000

164.000

Bådpladsleje på land

-158.000

-157.000

-160.000

-164.000

-164.000

Vedligeholdelse af Strandpark

136.000

136.000

136.000

136.000

136.000

Vedligeholdelse af Strandpark

-136.000

-136.000

-136.000

-136.000

-136.000

Vedligeholdelse af vej - Nivå Havn

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Vedligeholdelse af vej - Nivå Havn

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

Tursejlerne Nivå Strand

-17.000

-17.000

-17.000

-18.000

-18.000

Nivå Strandpark 7-9

-27.000

-27.000

-27.000

-28.000

-28.000

Nivå Strandpark 11

-8.000

-8.000

-8.000

-9.000

-9.000

Nivå Strandpark 19

-17.000

-16.000

-17.000

-17.000

-17.000

Teltområde,

Strandpark

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Nivå Strandpark 4

-11.000

-10.000

-10.000

-11.000

-11.000

Beachvolley bane

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

NSPV - foreningshuse Nivå Havn

87.000

85.000

86.000

90.000

90.000

Broer og pontoner Nivå Havn

-10.000

-10.000

-10.000

-11.000

-11.000

Broer og pontoner Nivå Havn

10.000

10.000

10.000

11.000

11.000

Tilskud.off.toilet. Nivå

-28.000

-28.000

-28.000

-29.000

-29.000

Drift af toiletbygning

28.000

28.000

28.000

29.000

29.000

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At Byrådet godkender:


 1. At der udover sædvanlig prisfremskrivning foretages en forhøjelse af bådpladslejen og øvrige takster (ekskl. taksten for indskud) med 5 % i 2016.
 2. At Nivå Havn og Strandpark får 100 % overførselsadgang mellem årene på en konto på 100.000 kr. til fornyelses- og udviklingstiltag samt vedligeholdelse.
 3. At reglerne om +/- 5 % overførselsadgang gælder for de øvrige driftskonti under Nivå Havn.
 4. At det budget, der fremgår af tabel 2 og 3, overgår til Nivå Havn og Strandpark
 5. Beholdningskonto reserveres fremadrettet til tilbagebetaling af indskud for bådpladsleje, hvor kommunen har et udestående, som følge af den hidtidige praksis med fremskrivning af depositum.
 6. At nye bådpladslejere efter 1. april 2016 ikke får fremskrevet deres indskud.
 7. At administrationen bemyndiges til at indlede dialog med Nivå Vandskiklub, Nivå Tursejlere samt Nivå Bådelaug om indfrielse af økonomisk mellemværende mellem Fredensborg Kommune og de tre foreninger med henblik på i 2016 at forelægge en sag herom til politisk stillingtagen.
 8. Administrationen inddrager havnens interessenter i forbindelse med udarbejdelse og kvalificering af dokumenter og inviterer interessenter til møde herom.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 06-01-2016

 

 

 

Ad punkt 1: Anbefaler administrationens indstilling

 

Ad punkt 2: Udvalget indstiller, at den organisatoriske enhed Nivå Havn og Strandpark får 100 pct. overførelsesadgang for et beløb på op til 100.000 kr. til budgetpost ”Opsparing til fornyelses- og udviklingstiltag samt større vedligeholdelse” jf. tabel 2.

 

Ad punkt 3: Anbefaler ikke administrationens indstilling.  

 

Ad punkt 4: Anbefaler administrationens indstilling. Herudover forudsættes det, at den organisatoriske enhed Nivå Havn og Strandpark hvert år realiserer et overskud på 121.000 kr. (+/- pl-fremskrivning og prioriteringsbidrag), som overføres til den organisatoriske enhed Nivå Havn og Strandparks opsparede midler (beholdningskontoen). 

 

Såfremt der opspares midler udover de 121.000 kr. årligt, tilføres disse tillige de opsparede midler (beholdningskontoen).

 

Byrådet kan på baggrund af ansøgning fra driftsbestyrelsen godkende konkrete større vedligeholdelses – og udviklingsprojekter og frigive midler hertil fra de opsparede midler.

 

Ad punkt 5: Anbefaler ikke administrationens indstilling, men i stedet at indskud afregnes som hidtil over kommunekassen.

 

Udvalget noterer sig, at de opsparede midler (beholdningskontoen)er en del af kommunens kassebeholdning.

 

Ad punkt 6, 7 og 8: Anbefaler administrationens indstilling.

 

Udvalget indstiller herudover uforandret status vedrørende offentlig vej og privat vej.

 

Udvalget ser det som en mulighed senere at udvide den nye administrative enheds geografiske udstrækning til at omfatte hele Nivå Havns lokalplanområde.

 

Udvalget fastslår, at der udover regnskab for den nye organisatoriske enhed også udarbejdes særskilt regnskab for strandparken.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Anbefaler Fritids– og Idrætsudvalgets indstillinger.

Beslutning i Byrådet den 25-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.