29-02-2016 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Per Frost Henriksen (A)

Hans Nissen (A)

Charlotte Sander (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Nielsen (A)

Rasmus Østrup Møller (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Christian de Jonquiéres (C)

Hossein Armandi (D)

Hanne Berg (F)

Helle Abild Hansen (I)

Flemming Rømer (O)

Kim E. Jensen (O)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Knud Løkke Rasmussen, Frie Liberale

Lars Søndergaard (V)

Thomas Bak (V)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Dorte Beyer (A)

Allan Borgstrøm (V)

Afbud

Ergin Øzer (A)

Bo Hilsted (A)

Charlotte Bie (V)

29-02-2016 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Per Frost Henriksen (A)

Hans Nissen (A)

Charlotte Sander (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Nielsen (A)

Rasmus Østrup Møller (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Christian de Jonquiéres (C)

Hossein Armandi (D)

Hanne Berg (F)

Helle Abild Hansen (I)

Flemming Rømer (O)

Kim E. Jensen (O)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Knud Løkke Rasmussen, Frie Liberale

Lars Søndergaard (V)

Thomas Bak (V)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Dorte Beyer (A)

Allan Borgstrøm (V)

Afbud

Ergin Øzer (A)

Bo Hilsted (A)

Charlotte Bie (V)

Nr.19 - Godkendelse af dagsordenen

Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Bie (V)

Beslutning i Byrådet den 29-02-2016

Dagsordenen blev godkendt.


Charlotte Bie (V) havde afbud, hvorfor Allan Borgstrøm (V) var indkaldt som stedfortræder.


Bo Hilsted (A) havde afbud, hvor Dorte Beyer (A) var indkaldt som stedfortræder.


Ergin Øzer (A) havde afbud.


Rasmus Østrup Møller (A) var fraværende under pkt. 19

Nr.20 - Forslag fra Borgernes Stemme om fordeling af flygtninge i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 16/4280

 
Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Bie (V)

Beslutningstema

Borgernes Stemme har anmodet om at følgende sag optages på byrådets dagsorden:

Sagsfremstilling og økonomi

Når flygtningen fordeles på kommuner i Danmark, anvendes en fordelingsnøgle, hvor der tages hensyn til, hvor stor en andel af kommunens borgere, der ikke er af dansk oprindelse. Kommuner med en stor andel modtager færre flygtninge. Borgernes Stemme anser dette for en hensigtsmæssig metode, idet den, i overensstemmelse med al erfaring på området, øger sandsynligheden for en mere vellykket integration. Tankegangen bør derfor også anvendes, når flygtninge skal fordeles indenfor den enkelte kommune. Ifølge kommunens analyserapport, der ligger til grund for den strategiplan, som i øjeblikket drøftes i kommunalbestyrelsen, er andelen af borgere i 2014, der ikke er af dansk oprindelse, 22% i Kokkedal, 20% i Nivå, 11% i Humlebæk, landdistrikterne 10% og kun 6% i Fredensborg. Siden 2009 er andelen steget 4% (enheder) i Kokkedal, 1% i Nivå, ca. 3% i landdistrikterne, medens den er uændret i Humlebæk og Fredensborg.

 

På denne baggrund bør Kokkedal og Nivå fritages for at modtage flygtninge, således at primært Fredensborg samt Humlebæk og landdistrikterne alene modtager kommunens flygtninge. Nivå og Kokkedal har allerede gennem årene modtaget et stort antal flygtninge og indvandrere og har tilsvarende kæmpet med integrations udfordringer i disse år. Den foreslåede fordeling vil derfor ikke blot være den mest hensigtsmæssige men også den mest rimelige.”

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At sagen drøftes.

Beslutning i Byrådet den 29-02-2016

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalget.

Nr.21 - Omrokering i Økonomiudvalget

Sagsnr.: 16/5740

 
Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Bie (V)

Beslutningstema

Thomas Elgaard har fremsat ønske om, at udtræde som medlem af Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Thomas Elgaard orienterede i mail af 4. februar 2016 om, at Lars Søndergaard er valgt som ny gruppeformand for Venstres byrådsgruppe.


På den baggrund har Thomas Elgaard fremsat ønske om, at udtræde som medlem af Økonomiudvalget med virkning fra 1. marts 2016.


Venstres byrådsgruppe har i forlængelse heraf meddelt, at efter Byrådets godkendelse af Thomas Elgaards ønske om at udtræde af Økonomiudvalget, vil Venstre besætte den ledigblevne plads med Lars Søndergaard.


Det følger af den kommunale styrelseslov § 28, stk. 1, at når et medlem i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, kommission, bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At det godkendes, at Thomas Elgaard udtræder som medlem af Økonomiudvalget pr. 1. marts 2016.


2. At det tages til efterretning, at Venstres byrådsgruppe har besluttet, at den ledigblevne plads i Økonomiudvalget besættes af Lars Søndergaard også med virkning fra 1. marts 2016.

Beslutning i Byrådet den 29-02-2016

Byrådet vedtog administrationens indstillinger.

Nr.22 - Godkendelse af den økonomiske politik og anlægspolitikken for Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 15/40303

 
Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Bie (V)

Beslutningstema

At Økonomiudvalget drøfter og godkender kommunens økonomiske politik og anlægspolitik.

Sagsfremstilling og økonomi

Den økonomiske politik og anlægspolitikken er sammen med udmøntningen heraf i kommunens håndbog for god økonomistyring omdrejningspunkt for økonomistyringen i kommunen.

 

Jf. Fredensborg Kommunes politikkoncept skal en politik tages op til drøftelse og evt. revision minimum en gang i hver byrådsperiode, som udgangspunkt i det 2. år.

 

Administrationen vil på Økonomiudvalgets møde kort fremlægge politikkerne som afsæt for udvalgets drøftelse heraf.

 

Både den økonomiske politik og anlægspolitikken blev sidst godkendt i 2013. Administrationen har ikke ændret grundlæggende i de 2 politikker, men har alene foretaget mindre sproglige justeringer.

 

Af den økonomiske politik fremgår, at kommunen ”kun optager nye lån til finansiering af rentable klima- og energiinvesteringer”. De senere år har hensynet til målsætningen for kassebeholdningen vejet tungere, således at det har været nødvendigt at optage nye lån/reducere nettoafdrag på gælden for at styrke likviditeten.

 

I perioden 2016-2018 indgår lån som et finansieringselement til særlige engangsudgifter ud over energiinvesteringerne (indfrielse af valutaswap og køb af belysning). Administrationen vil på udvalgsmødet lægge op til en drøftelse af, om gældende praksis skal give anledning til en justering af politikken.

 

Den finansielle politik behandles i udvalget i marts måned.

 

 

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Økonomiudvalget drøfter og godkender den økonomiske politik og anlægspolitikken.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Økonomiudvalget drøftede den økonomiske politik, og besluttede at genoptage drøftelsen efter budgetseminaret i april på Økonomiudvalgsmødet i maj.


For så vidt angår anlægspolitikken anbefaler Økonomiudvalget politikken til godkendelse i byrådet.

Beslutning i Byrådet den 29-02-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.23 - Budgetproces 2017-20 program og tidsplan

Sagsnr.: 15/38734

 
Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Bie (V)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende programmet til budgetseminariet i april.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet forelægges program til budgetseminariet den 29. april.

Med aprilseminariet tages der hul på de indledende drøftelser for det kommende budget for 2017-20. Ligeledes er intentionen med seminariet, at byrådet med aprilseminariet drøfter eventuelle rammer samt bestillinger for budgetseminariet i august.

 

Program til aprilseminariet

Programmet vil om formiddagen have fokus på kernevelfærd, og der vil være oplæg fra både intern og ekstern oplægsholder. Formiddagen afsluttes med politiske refleksioner over formiddagens oplæg.

 

Efter frokost vil cheføkonom Morten Mandøe fra KL tale om de nationaløkonomiske rammer for kommunerne, herunder konsekvenserne for økonomistyringen i kommunen. Herefter vil økonomichef Henriette Lilleør fremlægge Fredensborg Kommunes nøgletal efterfulgt af oplæg om Fredensborg Kommunes økonomiske situation og handlemuligheder. Eftermiddagen afsluttes med drøftelser i partierne om budgetvurderingens anbefalinger og handlemuligheder.

 

 

Tidsplan for budgetprocessen 2017-20

Den overordnede tidsplan for den kommende budgetproces er vedlagt som bilag. Tidsplanen er delt op i fem overordnede dele, idet der er en forberedelse, godkendelsesfase i forbindelse med aprilseminariet, bearbejdningsfase frem mod augustseminariet og herefter en beslutningsfase samt afslutningsvis en udmøntningsfase.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven og håndbog for god økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At program for aprilseminaret godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 29-02-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.24 - Revision af politik for Kommunale Ejendomme

Sagsnr.: 15/33826

 
Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Bie (V)

Beslutningstema

Godkendelse af revideret udgave af politik for Kommunale Ejendomme

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

Jf. Fredensborg Kommunes politikkoncept skal en politik tages op til drøftelse og evt. revidering minimum en gang i hver Byråds periode. Drøftelserne af de enkelte politikker tager udgangspunkt i de enkelte fagudvalg, og reviderede politikker godkendes endeligt i Byrådet.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 1. december 2015 at revidere Politik for Kommunale Ejendomme.

Da politikken er ramme sættende for budgettet, revideres politikken forud for at budget processen igang­sættes, senest i februar. Den reviderede politik skal derfor vedtages af Byrådet den 29. februar.

 

Politik for de Kommunale Ejendomme

Politikken er et overskueligt og lettilgængeligt dokument, der viser Byrådets overordnede politik for området. En politik er således en tilkendegivelse over for borgerne om, hvad de kan forvente inden for de kommunale ejendomme.

 

Dermed foretages med politikken også en politisk prioritering som administrationen efterfølgende skal bruge som rettesnor.

Politikken for de kommunale ejendomme omhandler politiske standpunkter indenfor bygninger (vedligeholdelse, indeklima, ombygninger, udearealer m.v.) og energi.

 

I forhold til Politik for Kommunale Ejendomme af 2012 er der kun foretaget mindre rettelser.

Der er en enkle rettelse i de politiske standpunkter i forhold til LAR – (Lokal afledning af regnvand). I den tidligere udgave af politikken stod: ”Der skal være lokale afledning af regnvand (LAR) på alle kommunens ejendomme i 2020.”

Dette er ændret til: ”I forbindelse med ny anlæg og renovering etableres så vidt muligt lokal afledning af regnvand (LAR). Der er i den forbindelse særligt fokus på de bygninger som ligger i risikozonerne med udgangspunkt i klimatilpasningsplanen.”

 

Derudover er de politiske stand­punkter uændret og foreslås videreført i den reviderede politik.

 

Sammenhæng på tværs af politikker

Den reviderede Politik for Kommunale Ejendomme spiller sammen med de andre politikker på Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets område.

 

Klima- og Energipolitikken fokuserer ligesom Politik for Kommunale Ejendomme på energibesparelser i kommunens bygninger og sætter retningen for håndtering af øgede regnmængder, mens Natur- og Miljøpolitikken omhandler miljøhensyn i forbindelse med klimatilpasningen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At revideret Politik for Kommunale Ejendomme godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-02-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Anbefaler Plan,- Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 29-02-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.25 - Revision af Natur- og Miljøpolitik

Sagsnr.: 16/652

 
Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Bie (V)

Beslutningstema

Godkendelse af revideret udgave af Natur- og Miljøpolitik.

Sagsfremstilling og økonomi

I en politik fastsættes overordnede politiske standpunkter på de konkrete politikområder. Jf. Fredensborg Kommunes politikkoncept skal en politik tages op til drøftelse og evt. revidering minimum en gang i hver Byråds periode. Drøftelserne af de enkelte politikker tager udgangspunkt i de enkelte fagudvalg, og reviderede politikker godkendes endeligt i Byrådet.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 1. december 2015 at revidere Natur- og Miljøpolitikken samt tidsplan for revisionen. Da politikken er ramme­sæt­tende for budgettet, revideres politikken forud for at budget­processen igang­sættes, senest i februar. Den reviderede politik skal derfor vedtages af Byrådet den 29. februar.

 

Ændringer i forslag til den nye Natur- og Miljøpolitik

Den nye politik bygger videre på den tidligere politiks overordnede vision om at være en attraktiv grøn bosætningskommune med et rent miljø, en mangfoldig natur og gode muligheder for friluftsliv. Desuden støtter det nye forslag op om de seneste års fokus på erhvervsfremme, affaldshåndtering og tværkommunale samarbejder.

 

De 4 overordnede politiske standpunkter fra den nuværende politik om hhv. rene vandområder, rig natur, varierede naturoplevelser og rent miljø er videreført og præciseret, og der er tilføjet et nyt politisk standpunkt om bæredygtig affaldshåndtering, jf. Affaldsplan 2014-2020.

 

Under hvert politisk standpunkt er der anført er nogle særlige fokusområder for de kommende år, der understøtter standpunktet. Specifikke handlinger indgår ikke under de politiske standpunkter, men tænkes konkretiseret efterfølgende i handleplaner med budget. Dette er gjort for at forenkle og løfte politikken op på et overordnet politisk niveau.

 

De 5 overordnede politiske standpunkter i forslag til den nye Natur- og Miljøpolitik

De 5 overordnede politiske standpunkter, som vil være omdrejningspunktet for kommunens natur- og miljøindsats de kommende år, er således:

 

Vi arbejder for rene vandområder og beskytter vores grundvand

Der tages fortsat udgangspunkt i at forbedre og beskytte miljøet i hele vandkredsløbet, dvs. i vandløb, søer, hav/badevand og grundvand i overensstemmelse med statens vandplaner og kommunens Naturstrategi 2013. Til understøttelse af dette, er der i de kommende år særligt fokus på at undgå urenset spildevand og miljøfremmede stoffer til vandsystemerne, fx ved overløb fra renseanlæg og ved indgåelse af tværkommunale samarbejder. Desuden er der fortsat særlig opmærksomhed på beskyttelse af grundvandsressourcen fra ubrugte boringer og forurenet jord. Som noget nyt er der kommet fokus på kommunens og Nordsjællands Park og Vejs brug af materialer til drift og anlæg, som kan afgive miljøfremmede stoffer til vandsystemerne og grundvand, fx ved lokal håndtering af regnvand.

 

Vi vil sikre et rigt plante- og dyreliv

Ligesom i den nuværende politik tages der udgangspunkt i fortsat at sikre en mangfoldig natur og et rigt plante- og dyreliv ved at bevare, beskytte, genoprette og etablere natur i overensstemmelse med kommunens Naturstrategi 2013. Ud over den fortsatte pleje af artsrige naturområder samt indsatsen mod bjørneklo, er der i de kommende år særlig fokus på naturvenlig drift af kommunalt ejet jord samt understøttelse af private initiativer til naturfremme i områder med størst potentiale for udvikling af god natur. Endvidere foreslås der fokus på særlige arter i udvalgte områder, der gør det nemmere at formidle natur samt at målrette kommunens drift og private naturforbedringer i området.

 

Vi vil sikre adgang til varierede naturoplevelser

Med udgangspunkt i bymøderne i 2015 og kommunens forslag til planstrategi Fremtidens Fredensborg, arbejdes der fortsat med at give borgerne gode og varierede muligheder for at opleve naturen ved at bevare og forbedre adgangen. For at understøtte dette, er der i den nye udgave af politikken særligt fokus på synliggørelse af eksisterende rekreative værdier samt udvikling af bynære rekreative naturområder, fx Usserød Å og Lergravssøerne i Nivå.

 

Vi vil sikre et rent miljø.

I den nye politik er der fortsat fokus på at bevare de basale grundvilkår på miljøområdet, som ren luft, vand og jord samt nedbringelse af støj. Indsatsen løftes fortsat ved landbrugs- og virksomhedstilsyn, håndtering af forurenet jord og forebyggelse af jordforurening ved skærpet kontrol af olietanke. I den nye politik er der et særligt fokus på dialogen om miljøbeskyttelse med erhvervet gennem Erhvervsservice.

 

Vi vil sikre miljørigtig og bæredygtig affaldsbehandling

I det nye politiske standpunkt om affald tages der udgangspunkt i mål og indsatser i den tværkommunale Affaldsplan 2014-2020 om øget genanvendelse og bæredygtig behandling af forskellige affaldsfraktioner fra private, virksomheder og kommunens institutioner. Der peges på en øget sortering af glas, papir, pap, plastik og metaller med henblik på reel genanvendelse og et særligt fokus på elektronikaffald, bygge- og anlægsaffald samt henkastet affald. Desuden er der fokus på energiproduktion fra restaffald.

 

Orientering af Grønt Råd

Grønt råd er kort orienteret om processen på deres møde i december. På mødet opfordrede administrationen medlemmerne til at sende deres input efterfølgende, hvis de havde særlige ønsker til fokuspunkter.

 

Der indkom en enkelt kommentar fra Nordsjællands Landboforening, som er vedlagt som bilag.

 

I kommentaren er der ønske om, at der under det politiske standpunkt ”rent vandmiljø” skal tænkes klimasikring af vandløbene, så de kan rumme fremtidens øgede regnmængder. Desuden ønskes der etableret forsinkelsesbassiner for at minimere overløb med spildevand fra renseanlæg. Under ”mangfoldig natur” ønskes fortsat bekæmpelse af bjørneklo samt bekæmpelse af andre invasive planter og dyr.

 

Håndtering af fremtidens øgede regnmængder hører til i Klima- og Energipolitikken, hvor der netop arbejdes med at opnå større kapacitet for regnvand i vandsystemerne, uden at det påvirker vandløbsnaturen negativt. De andre ønsker fra Nordsjællands Landboforening er i fin overensstemmelse med Natur- og Miljøpolitikkens standpunkter, men kan først vurderes, når der udarbejdes mere konkrete handleplaner med budget.

 

Øvrige samarbejdspartnere og borgere

Nordsjællands Park og Vej og Fredensborg Forsyning er orienteret om forslag til politikken. Ved udmøntning af politikken kan der være en bredere dialog med borgere og interesseorganisationer om mål og aktiviteter.

 

Sammenhæng på tværs af politikker

Natur- og miljøpolitikken spiller sammen med kommunens Agenda 21-strategi, der er en integreret del af Strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune.

 

Den reviderede Natur- og Miljøpolitik er tæt koblet til Klima- og Energipolitikken, idet energiproduktion ved forbrænding af affald indebærer fortrængning af fossile brændstoffer. Desuden indebærer klimatilpasning og Lokal Afledning af Regnvand (LAR) tilførsel af vand til naturen. Derfor er der også en sammenhæng med Politik for Kommunale Ejendomme, idet en beskyttelse af grundvand, natur og vandområder for miljøfremmede stoffer ved LAR indebærer valg af miljøvenlige bygningskomponenter og driftsformer.

 

Endvidere er der sammenhæng med sundhedspolitikken, idet naturen indbyder til et mere aktivt og afstressende fritidsliv.

 

Et rent miljø og gode oplevelsesmuligheder styrker også kommunens turisme og erhverv.

 

Affaldsplan 2014-2020 og Naturstrategi 2013-2021 sætter desuden rammerne for det konkrete arbejde på politikområdet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.    At revideret Natur- og Miljøpolitikken godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-02-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Anbefaler Plan,- Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 29-02-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.26 - Revision af Klima- og Energipolitik

Sagsnr.: 16/260

 
Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Bie (V)

Beslutningstema

Godkendelse af revideret udgave af Klima- og Energipolitik.

Sagsfremstilling og økonomi

I en politik fastsættes overordnede politiske standpunkter på de konkrete politikområder. Jf. Fredensborg Kommunes politikkoncept skal en politik tages op til drøftelse og evt. revidering minimum en gang i hver Byråds periode. Drøftelserne af de enkelte politikker tager udgangspunkt i de enkelte fagudvalg, og reviderede politikker godkendes endeligt i Byrådet.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 1. december 2015 at revidere Klima- og Energipolitikken, samt tidsplan for revisionen. Da politikken er ramme sættende for budgettet, revideres politikken forud for at budget processen igang­sættes, senest i februar. Den reviderede politik skal derfor vedtages af Byrådet den 29. februar.

 

Indhold i revideret Klima- og Energipolitik

Udkast til Klima- og Energipolitik (se Bilag 1) tager udgangspunkt i Klima- og Energipolitikken fra 2011, som er en forkortet udgave af ”Klima- og Energi i nyt perspektiv – politik og strategi 2020” fra 2011.

 

Revision af politikken giver anledning til at præcisere og formidle ambi­tio­nerne og de rammer, der løbende skal udmøntes. På grundlag af erfa­rin­gerne fra de seneste års klimaindsats, kan målet og vejen derhen gennem­tænkes og opstilles klarere. Revision af Klima- og Energipolitikken er en god anledning til at overveje standpunkter i politikken, samt sætte rammen for nye indsatser.

 

En betydende ramme for den reviderede politik er den fælles energivision for hovedstadsregionen, som byrådet godkendte den 5. oktober 2015. Den lyder:

 

”Hovedstadsregionen skal være en førende region inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i 2050.”

 

De overordnede politiske stand­punkter, som stod i Klima- og Energipolitikken fra 2011 passer godt i denne regionale ramme og vision. Endvidere sætter politikken fortsat retning for arbejdet med klimatilpasning, som beskrevet i klimatilpasningsplanen for 2014-17, samt den forventede opdatering af denne primo 2018. Endelig vil opfølgning på politikken skulle koordineres med og indarbejdes i den kommende kommuneplan 2017.

 

De politiske stand­punkter foreslås videreført i den reviderede politik i en præciseret form, som fastholder den overordnede retning som ambitiøs klimakommune:

 

Vi reducerer kommunens CO2-udledning – både som geografisk område og som virksomhed:

 

 • CO2-udledning reduceres med 25 pct. i kommunens område i 2020 ifht. 2009.
 • I kommunens egne bygninger og transport reduceres CO2-udslip med 2 pct. årligt frem til 2025 ifht. 2008.

 

Vi håndterer klimaforandringerne ved at forebygge skadevoldende oversvømmelser og håndterer regnvand lokalt, så det gør byerne mere spændende og skaber landskabelig variation.

 

 

Fokus i den reviderede politik stemmer overenes med de fem områder, som Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i juni 2014 besluttede at give et fornyet fokus, for at nå målsæt­ningerne og fortsætte udviklingen af klimaindsatsen:  

 • Klimakommune: energiforbrug i kommunens bygninger, indkøb og kommunens kørsel, fx i elbiler
 • Klimabevidste børn og indsats på skoleområdet
 • Energicenter som skal inspirere borgere og virksomheder til at spare energi, energirenovere, køre grønt og klimatilpasse
 • Klimatilpasning
 • Cyklisme (senere indarbejdet i cykelpolitikken).

Ambitionerne i politikken kan også understøttes ved at indgå aftalen ”Compact of Mayors”. Det er et initiativ under FN, hvor byer og kommuner verden over forpligter sig til at kortlægge og rapportere deres udledning af drivhusgasser og til at udarbejde en klimaplan med mål for at reducere udledningen af drivhusgasser. Realdania har engageret sig i initiativet og i opdatering af Energistyrelsens målesystem, som giver et godt redskab til at følge, hvorvidt målene nås. Tilslutning til aftalen ”Compact of Mayors” vil blive fremlagt til politisk behandling.

 

Sammenhæng på tværs af politikker

Den reviderede Klima- og Energipolitik spiller sammen med de 3 andre politikker på Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets område.

 

Natur- og Miljøpolitikken omhandler miljøhensyn i forbindelse med klimatilpasningen, mens Klima- og Energipolitikken sætter retningen for håndtering af øgede regnmængder og havvandstigninger.

 

Politik for Kommunale Ejendomme fokuserer ligesom Klima- og Energipolitikken blandt andet også på energibesparelser og lokal afledning af regnvand i kommunens bygninger.

 

Cykelpolitikken udmønter cykelindsatsen, som er med til at opfylde klimamålsætningerne.

 

Procesfor revision af Klima- og Energipolitik

Vedhæftede udkast til revideret Klima- og Energipolitik er udarbejdet blandt andet på grundlag af dialog med Grønt Råd og Klimaforum om deres input til en opdatering (se bilag 2).

 

Når den reviderede politik er vedtaget af Byrådet, kan der være en bredere dialog med relevante parter og interesserede borgere om udmøntning i konkrete operationelle mål og aktiviteter.

 

I foråret 2016 forelægges udvalget en status på klimatilpasningsplan, Energicenter mv.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At revideret Klima- og Energipolitik godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-02-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Anbefaler Plan,- Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.


Helle Abild Hansen (I) tog forbehold.

Beslutning i Byrådet den 29-02-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.27 - Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Sagsnr.: 16/179

 
Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Bie (V)

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Fredensborg Kommune 2016-2021” med henblik på udsendelse i offentlig høring og afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en særskilt miljørapport.

Sagsfremstilling og økonomi

For at sikre rent drikkevand til alle er det nødvendigt at sikre, at grundvandet ikke forurenes.

 

Indsatsplanen handler om beskyttelse af grundvandet i to indsatsområder med hensyn til nitrat, som er udpeget i forbindelse med statens kortlægning af grundvandsforholdene i Fredensborg Kommune.

 

Indsatsområder, er de områder, hvor der er sammenfald mellem de sårbare grundvandsområder med mindre end 5-10 meter beskyttende lerlag, og områder med landbrugsdrift og private haver.

 

Indsatsområderne ligger ved henholdsvis Danstrup og Asminderød og indeholder dele af indvindings- og grundvandsdannende oplande til 3 vandforsyninger:

•        Fredensborg Forsyning

•        Nordvand

•        Langstrup Vandværk

 

Indsatsplanen er et vigtigt redskab til beskyttelse af grundvandskvaliteten til den fremtidige drikkevandsforsyning i kommunen, og supplerer de generelle indsatser til beskyttelse af grundvandet, som der tages hånd om gennem lovgivning og retningslinjer i statslige planer.

 

I indsatsplanen beskriver kommunen de indsatser, som er nødvendige og angiver, hvem der er ansvarlig for gennemførelsen.

 

I indsatsplanen har kommunen mulighed for at stille bindende krav til, at brugen af kvælstof skal enten holdes på det nuværende niveau eller reduceres i de udpegede indsatsområder, hvor der er særlig risiko for, at stofferne kan sive ned til grundvandet. Det betyder, at Fredensborg Kommune kan påbyde, at der sker visse restriktioner i arealanvendelsen, så brugen af kvælstof kan reduceres eller helt ophøre, afhængig af, hvad der er nødvendigt for at sikre grundvandet.

 

Generelt er der acceptable nitratværdier i grundvandet i kortlægningsområdet. Administrationen vurderer derfor, at der ikke er baggrund for at gennemføre erstatningskrævende indsatser, hvorfor der i forslaget til indsatsplan er fokuseret på forebyggende indsatser gennem information, dialog og kommuneplanlægning.

 

Dialog med Grundvandsråd

I forbindelse med udarbejdelse af forslaget til indsatsplan er der nedsat et koordinationsforum af interessenter (Grundvandsrådet), som løbende har været hørt og inddraget i processen. Grundvandsrådet er sammensat af repræsentanter fra Fredensborg Forsyning (repræsenterende vandforsyninger i kommunen), Nordvand A/S (repræsenterende vandforsyningsinteresser udenfor kommunen), Langstrup Vandværk, Gunderød Vandværk, Danmarks Naturfredningsforening (repræsenterende berørte naturinteresser), Nordsjællands Landboforening samt Fredensborg Kommune

Miljøscreening

Administrationen har gennemført en miljøscreening (SMV - Strategisk MiljøVurdering) af, hvilke miljøpåvirkninger forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse vil være forbundet med. Screeningen viser, at planen kun har ubetydelige eller tilsigtede positive påvirkninger på miljøet. Der er derfor ikke grundlag for at udarbejde en særskilt miljørapport.

 

Økonomi

Udgifterne for kommunerne til indsatsplanlægning, opretholdelse af Grundvandsrådet samt datahåndtering vil kunne afholdes indenfor de midler, som årligt tildeles kommunerne fra vandforsyningernes bidrag til drikkevandsbeskyttelse, jf. Lov om afgift af ledningsført vand fra 2013.

SKAT opkræver bidraget ud fra vandforsyningernes vandforbrug. Drikkevandsbidraget for 2012-2017 udgør 67 øre pr. m³ vand.

 

Den videre proces

Forslag til indsatsplan vil efter Byrådets godkendelse blive sendt i 12 ugers offentlig høring fra den 3. marts 2016 til 26. maj 2016. Samtidig offentliggøres afgørelsen om, at der ikke skal laves en særskilt miljørapport med 4 ugers klagefrist.

 

Efter høringen fremlægges Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Fredensborg Kommune 2016-2021 for Byrådet til endelig godkendelse med henblik på offentliggørelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13a og er udarbejdet med input fra Grundvandsrådet, som består af relevante myndigheder, vandværker og interesseorganisationer.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der vil i høringsperioden blive afholdt møde med lodsejere i indsatsområderne, hvor indsatsplanen præsenteres.

Elektroniske bilag

http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=91131

Indstilling

 1. At forslag til ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Fredensborg Kommune 2016-2021” godkendes og sendes i offentlig høring med afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-02-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Anbefaler Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 29-02-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.28 - Godkendelse af takster i 2016, I/S Langstrup Vandværk

Sagsnr.: 15/20321

 
Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Bie (V)

Beslutningstema

Godkendelse af I/S Langstrup Vandværks takster for 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

I/S Langstrup Vandværk er det ene af to mindre private vandværker, som sammen med Fredensborg Forsyning forsyner kommunen med drikkevand.

 

Vandværket har sendt forslag til takstblade pr. 1. januar 2016 til Byrådets godkendelse.

 

Det fremgår af takstbladet, at samtlige takster og gebyrer er uændrede i forhold til 2015 bortset fra tilslutningsafgiften, der pris-og lønreguleres. Takstbladet er vedlagt som bilag.

 

De årlige omkostninger til vand for en ”normal hustand” for 2015 og 2016 for de tre vandværker er til orientering vist nedenfor ved et årligt forbrug på 120 m3 ekskl. moms og afgifter:

 

Udgift til vand ved 120 m3/år

2015

kr. i alt

2016

kr. i alt

Fredensborg Forsyning A/S

1.164

1.044

I/S Langstrup Vandværk

1.560

1.560

I/S Gunderød Vandværk

1.370

1.370

 

Sammen med takstbladet for 2016 har vandværket fremsendt årsrapport 2014/2015 for perioden 1. april 2014 – 31. marts 2015 samt budget for 1. april 2015 – 31. marts 2016 til Byrådets orientering.

 

Det fremgår af årsrapporten, at der ikke har været væsentlige vedligeholdelsesarbejder vedrørende værket, forsyningsnettet og grunden. I budgettet indgår der ligeledes ikke større udskiftnings- eller forbedringsarbejder.

 

De fastsatte takster skal iflg. vandforsyningsloven godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandværket er beliggende, efter indstilling fra anlæggets ejer.

 

Administrationen vurderer, at I/S Langstrup Vandværk med sine takster lever op til kravet om, at taksterne skal afspejle de faktiske udgifter forbundet med administration og drift af vandværket, således at der ikke oparbejdes et systematisk overskud (”hvile i sig selv princippet”).

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

§ 53 i lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10/12 2015 om vandforsyning mv. (vandforsyningsloven)

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At I/S Langstrup Vandværk takster for 2016 for vandforsyning godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-02-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Anbefaler Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 29-02-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.29 - Godkendelse af takster i 2016, I/S Gunderød Vandværk

Sagsnr.: 15/35976

 
Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Bie (V)

Beslutningstema


Anbefaler administrationens indstilling.

Sagsfremstilling og økonomi

I/S Gunderød Vandværk er det ene af to mindre private vandværker, som sammen med Fredensborg Forsyning forsyner kommunen med drikkevand.

 

Vandværket har sendt forslag til takstblade pr. 1. januar 2016 til Byrådets godkendelse.

 

Det fremgår af takstbladene, at samtlige takster og gebyrer er uændrede i forhold til 2015 bortset fra tilslutningsafgiften, der pris-og lønreguleres. Takstbladene er vedlagt som bilag.

 

De årlige omkostninger til vand for en ”normal hustand” for 2015 og 2016 for de tre vandværker er til orientering vist nedenfor ved et årligt forbrug på 120 m3 ekskl. moms og afgifter:

 

Vand

ved 120 m3/år

2015

kr. i alt

2016

kr. i alt

Fredensborg Forsyning A/S

1.164

1.044

I/S Langstrup Vandværk

1.560

1.560

I/S Gunderød Vandværk

1.370

1.370

 

Sammen med takstbladet for 2016 har vandværket fremsendt årsrapport for 2014 og budget for 2016 til Byrådets orientering.

 

Det fremgår af årsrapporten, at der fortsat leveres vand, der overholder kvalitetskravene, og at der i 2014 blev foretaget ledningsarbejde og mindre vedligeholdelsesarbejder på vandværket samt udbedring af nogle brud på vandledningerne. I 2016 budgetteres der ikke med større udskiftnings- eller forbedringsarbejder.

 

De fastsatte takster skal iflg. vandforsyningsloven godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandværket er beliggende, efter indstilling fra anlæggets ejer.

 

Administrationen vurderer, at I/S Gunderød Vandværk med sine takster lever op til kravet om, at taksterne skal afspejle de faktiske udgifter forbundet med administration og drift af vandværket, således at der ikke oparbejdes et systematisk overskud (”hvile i sig selv princippet”).

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

§ 53 i lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10/12 2015 om vandforsyning mv. (vandforsyningsloven)

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At I/S Gunderød Vandværks takster for 2016 for vandforsyning godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-02-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Anbefaler Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 29-02-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.30 - Midtvejsevaluering af Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats

Sagsnr.: 15/37808

 
Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Bie (V)

Beslutningstema

Udvalget skal gøre midtvejsstatus over arbejdet i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats.

Sagsfremstilling og økonomi


Byrådet besluttede efter seneste kommunalvalg i 2013 at nedsætte et udvalg for Byrum og Boligsocial indsats for at sikre, at der i Fredensborg Kommune arbejdes målrettet på at skabe mere tryghed i byrummet og en gunstig udvikling i de udsatte boligområder i kommunen.


Udvalget begyndte sit begyndte sit arbejde primo 2014 og har således eksisteret i to år. Dermed er udvalget halvvejs igennem indeværende byrådsperiode. I den forbindelse har udvalget besluttet at gøre status over sit arbejde i denne periode og samtidig drøfte, hvilke temaer eller emner, man fremover ønsker at sætte fokus på.


Dette stemmer overens med den beslutning, som Byrådet tog den 27. oktober 2014 om, at udvalgets rådgivende funktion evalueres efter et år.


I 2015 blev der udpeget nyt udvalgsmedlem fra Byrådet, og udvalget fik samtidig ny formand.


Udvalget har i alt afholdt 10 møder i perioden.


En oversigt over samtlige sager, som udvalget har behandlet i perioden, er vedlagt i bilag.Udvalgets opgaver

Af kommissoriet for udvalget fremgår det, at udvalgets opgaver er følgende:

 

·         Udvalget har en forberedende, initierende og rådgivende funktion.

 

Udvalget har indstillet 13 anbefalinger overfor Social- og Seniorudvalget.

 

·         Udvalget skal i samarbejde med boligselskaberne arbejde for at vende udviklingen i særligt udsatte boligområder gennem indsatser som brug af særlige udlejningsaftaler med henblik på at ændre beboersammensætningen, boligsociale helhedsplaner, forebyggende indsatser og andre projekter.

 

Udvalget behandlede rapporten om Boligpolitiske handlemuligheder i Kokkedal i 2014 og fulgte op på det videre arbejde med anbefalingerne i 2015. I 2015 blev arbejdet med boligpolitiske handlemuligheder i Nivå sat i gang.

 

I regi af den årlige styringsdialog med boligselskaberne har Fredensborg Kommune samlet op på eksisterende udlejningsaftaler med selskaberne, herunder fornyet aftaler, som var udløbet.

 

Udvalget har tillige arbejdet med forebyggelse af radikalisering, ekstremisme og diskrimination.

 

Udvalget har også afholdt en temadrøftelse om tryghed med debat og oplægsholdere fra andre kommuner og fra Fredensborg Kommunes to egne boligsociale helhedsplaner Kokkedal på Vej og Nivå Nu. 

 

·         Udvalget skal i den forbindelse inddrages i forberedelsen af og opfølgningen på administrationens årlige styringsdialogmøder med boligselskaberne.

 

Udvalget har i 2014 og 2015 behandlet sager omkring styringsdialogen med boligselskaberne.

 

Herudover har udvalget behandlet orienteringssag om kommunens tilsyn med det almene boligområde.

 

·         Udvalget skal sikre en helhedsorienteret boligsocial indsats ved at koordinere de boligsociale indsatser, som er spredt ud over flere stående udvalg.

 

Gennem sine anbefalinger overfor Social- og Seniorudvalget har udvalget behandlet tværgående sager, som har hørt under  Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

·         Udvalget indstiller til Social- og Seniorudvalget, men kan sende forespørgsler og forslag til kommentering i andre stående udvalg som en del af arbejdet.

 

Se ovenstående

 

·         Udvalget refererer til Social- og Seniorudvalget og kan derfor i sin funktion som rådgivende udvalg over for Social- og Seniorudvalget anbefale initiativer, der går på tværs af de stående udvalg. 

 

Se ovenstående

 

·         Udvalget skal i samarbejde med politiet arbejde for tryghedsfremmende foranstaltninger i de udsatte boligområder.

 

Udvalget har behandlet flere sager om tryghedsfremmende foranstaltninger i de udsatte boligområder, herunder tryghedsvandringer, kriminalitetsscores for udsatte boligområder, sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats, tryghed i Holmegårdscenteret, tryghedsindsatser for børn og unge, tryghedsmålinger, videoovervågning mv. Nordsjællands Politi er repræsenteret i udvalget.

 

·         Udvalget kan, i det omfang fysiske helhedsplaner har et boligsocialt sigte, anmodes om en vejledende udtalelse om planerne.

 

Kokkedal på Vej og Nivå Nu, Fredensborg Kommunes to boligsociale helhedsplaner, har begge aflagt status for helhedsplanernes arbejde overfor udvalget.

 

I 2016 skal udvalget behandle den kommende ansøgning til en forlængelse af den boligsociale helhedsplan Kokkedal på Vej.

 

·         Udvalget kan invitere særlige sagkyndige, borgere og interessenter til at deltage i sager på udvalgets dagsorden.

 

Udvalget har i perioden haft oplægsholdere til at præsentere 12 sager. Af bilag 1 fremgår det, at oplægsholderne har inkluderet Greve, Roskilde og Hilllerød Kommuner, boligorganisationerne 3B, VIBO og AB Hørsholm Kokkedal, Nordsjællands Politi, Det Kriminalpræventive Råd, TryggeByer, Lederen af Kokkedal Ungdomsklub, de to boligsociale helhedsplaner samt administrationen.

Retsgrundlag

Kommissorium for §17, stk. 4-udvalget for Byrum og Boligsocial indsats.

Kompetence

Byrådet (indstilling 1)

Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats (indstilling 2)

Indstilling

1)    At Byrådet tager midtvejsstatus og evaluering af udvalgets arbejde til efterretning.

2)    At udvalget drøfter ønsker til temaer for kommende sager

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 04-02-2016

1)    Anbefaler administrationens indstilling overfor Byrådet.

2)    Udvalget drøftede ideer til temaer til kommende møder. Et tema kan være beskæftigelsesindsatser herunder oplæg om lommepengeprojekter samt oplæg om VIBO’s infrastrukturprojekt. Formanden vil i samarbejde med administrationen på baggrund af udvalgets drøftelse arbejde videre med form og indhold for kommende møder.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-02-2016

Social- og Seniorudvalget anbefaler indstilling fra Byrum og Boligsocial Indsats.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 29-02-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.31 - Fornyelse af aftale om valg af udlejningsmodel mellem Fredensborg Kommune og Fredensborg Boligselskab

Sagsnr.: 16/2980

 
Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Bie (V)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende, at aftalen med Fredensborg Boligselskab om valg af udlejningsmodel i afdelingerne Niverød III og IV og afdelingen Niverødgården fornyes.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte den 25. juni 2012, at der i henhold til §60 i lov om almene boliger blev indgået aftale mellem Fredensborg Kommune og Fredensborg Boligselskab om valg af udlejningsmodel.

 

Aftalen betød, at afdelingerne fik mulighed for at ændre beboerfortrinsretten, også kaldet den interne venteliste, i henhold til de regler, der gælder i lovgivningen (§ 7 i Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger).

 

 

Aftale om fleksibel udlejning og aftale om valg af udlejningsmodel

Fredensborg Kommune og Fredensborg Boligselskab har indgået en aftale om fleksibel udlejning for 50 pct. af de ledige boliger i afdelingerne Niverød III og Niverød IV. Aftalen administreres af boligselskabet. Den løber til og med 2017 og er vedlagt i bilag.

 

Den aftale om valg af udlejningsmodel, som nu skal fornyes, er underordnet aftalen om fleksibel udlejning, idet den udgør et redskab for boligselskabet til at opfylde aftalen om fleksibel udlejning.

 

 

Forlængelse af aftale om valg af udlejningsmodel

Fredensborg Boligselskab har evalueret ordningen med valg af udlejningsmodel, og ønsker at fortsætte med den i alle tre nævnte afdelinger.


Afdelingerne ønsker at fortsætte med de modeller, de valgte i 2012, hvor:

 

·         afdeling Niverød III har været udlejet efter model A

·         afdeling Niverød IV har været udlejet efter model A

·         afdeling Niverødgården har været udlejet efter model C


Boligselskabet har derfor rettet henvendelse til Fredensborg Kommune for at få forlænget aftalen for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2019.

Henvendelsen er vedlagt i bilag.


Da aftalen mellem Fredensborg Kommune og Fredensborg Boligselskab om fleksibel udlejning udløber 31. 12. 2017, gælder godkendelsen af aftale om valg af udlejningsmodel for den samme periode. For perioden 2018-2019 gælder den alene under forudsætning af, at aftalen om fleksibel udlejning forlænges.


 

Model A: Beboerfortrinsret som tidligere

Model A svarer stort set til beboerfortrinsretten, som den kendes andre steder fra. Det nye er, at beboere kan søge bolig på tværs af alle boligorganisationerne indenfor ventelisten og dermed få adgang til et meget bredt spektrum af boliger.

 

Model B: Mere tidssvarende beboerfortrinsret

I model B tilbydes alle ledige boliger fortsat beboere i afdelingen. Herefter går 25 procent af de ledige boliger til den eksterne venteliste, mens 75 procent går til interne ansøgere i boligorganisationen og derefter til boligsøgende fra andre boligorganisationer, der er omfattet af ordningen.

 

Model C: Mest åbne model for boligsøgende

I model C tilbydes 50 procent af de ledige boliger direkte til boligsøgende fra den eksterne venteliste.

 

Administrationens bemærkninger

Ændringen af beboerfortrinsretten har kun betydning for de boliger, der udlejes via venteliste. Den berører ikke kommunens anvisningsret.

 

Det er administrationens vurdering, at aftalen ikke har økonomiske konsekvenser for kommunen, da den udelukkende vedrører beboerfortrinsretten også kaldet den interne venteliste.

 

Alle lejere af almene boliger i Fredensborg Kommune skal godkendes af kommunen, og Boliganvisningen har mulighed for at afvise udlejning til boligsøgende med husstandsindkomster af en sådan størrelse, hvor der vil være et åbenbart misforhold mellem husstandsindkomst og boligafgift. Dette gælder også for lejere, som søger boliger via boligorganisationernes ventelister.

 

Samtidig er det i kommunens interesse, at boligorganisationerne undgår tomgang og heraf lejetab, og det er administrationens vurdering, at aftalen er et godt redskab til at modvirke udlejningsvanskeligheder.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Bekendtgørelse af udlejning af almene boliger mv.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Aftalen offentliggøres i Fredensborg kommunes annonce i UgeNyt.

Indstilling

At Byrådet godkender,

 

1.    at aftalen om valg af udlejningsmodel i henhold til § 60 i Lov om almene boliger mellem Fredensborg Kommune og Fredensborg Boligselskab forlænges. Aftalen betyder, at 

 

·         afdeling Niverød III fortsat udlejes efter model A

·         afdeling Niverød IV fortsat udlejes efter model A

·         afdeling Niverødgården fortsat udlejes efter model

 

2.     at aftalen gælder for årene 2016-2019. For perioden 2018-2019 dog  under forudsætning af, at aftalen mellem Fredensborg og Fredensborg Boligselskab om fleksibel udlejning forlænges.

 

3.     at administrationen får bemyndigelse til at indgå aftale med boligorganisationen om modelskifte i løbet af aftaleperioden, hvis udlejningssituationen bevirker, at det vil gavne udlejningen af boligerne i de enkelte afdelinger.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-02-2016

Den administrative indstilling anbefales byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Anbefaler Social –og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 29-02-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.