Nr.29 - Godkendelse af takster i 2016, I/S Gunderød Vandværk

Sagsnr.: 15/35976

 
Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Bie (V)

Beslutningstema


Anbefaler administrationens indstilling.

Sagsfremstilling og økonomi

I/S Gunderød Vandværk er det ene af to mindre private vandværker, som sammen med Fredensborg Forsyning forsyner kommunen med drikkevand.

 

Vandværket har sendt forslag til takstblade pr. 1. januar 2016 til Byrådets godkendelse.

 

Det fremgår af takstbladene, at samtlige takster og gebyrer er uændrede i forhold til 2015 bortset fra tilslutningsafgiften, der pris-og lønreguleres. Takstbladene er vedlagt som bilag.

 

De årlige omkostninger til vand for en ”normal hustand” for 2015 og 2016 for de tre vandværker er til orientering vist nedenfor ved et årligt forbrug på 120 m3 ekskl. moms og afgifter:

 

Vand

ved 120 m3/år

2015

kr. i alt

2016

kr. i alt

Fredensborg Forsyning A/S

1.164

1.044

I/S Langstrup Vandværk

1.560

1.560

I/S Gunderød Vandværk

1.370

1.370

 

Sammen med takstbladet for 2016 har vandværket fremsendt årsrapport for 2014 og budget for 2016 til Byrådets orientering.

 

Det fremgår af årsrapporten, at der fortsat leveres vand, der overholder kvalitetskravene, og at der i 2014 blev foretaget ledningsarbejde og mindre vedligeholdelsesarbejder på vandværket samt udbedring af nogle brud på vandledningerne. I 2016 budgetteres der ikke med større udskiftnings- eller forbedringsarbejder.

 

De fastsatte takster skal iflg. vandforsyningsloven godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandværket er beliggende, efter indstilling fra anlæggets ejer.

 

Administrationen vurderer, at I/S Gunderød Vandværk med sine takster lever op til kravet om, at taksterne skal afspejle de faktiske udgifter forbundet med administration og drift af vandværket, således at der ikke oparbejdes et systematisk overskud (”hvile i sig selv princippet”).

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

§ 53 i lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10/12 2015 om vandforsyning mv. (vandforsyningsloven)

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At I/S Gunderød Vandværks takster for 2016 for vandforsyning godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-02-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Anbefaler Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 29-02-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.