Nr.27 - Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Sagsnr.: 16/179

 
Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Bie (V)

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Fredensborg Kommune 2016-2021” med henblik på udsendelse i offentlig høring og afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en særskilt miljørapport.

Sagsfremstilling og økonomi

For at sikre rent drikkevand til alle er det nødvendigt at sikre, at grundvandet ikke forurenes.

 

Indsatsplanen handler om beskyttelse af grundvandet i to indsatsområder med hensyn til nitrat, som er udpeget i forbindelse med statens kortlægning af grundvandsforholdene i Fredensborg Kommune.

 

Indsatsområder, er de områder, hvor der er sammenfald mellem de sårbare grundvandsområder med mindre end 5-10 meter beskyttende lerlag, og områder med landbrugsdrift og private haver.

 

Indsatsområderne ligger ved henholdsvis Danstrup og Asminderød og indeholder dele af indvindings- og grundvandsdannende oplande til 3 vandforsyninger:

•        Fredensborg Forsyning

•        Nordvand

•        Langstrup Vandværk

 

Indsatsplanen er et vigtigt redskab til beskyttelse af grundvandskvaliteten til den fremtidige drikkevandsforsyning i kommunen, og supplerer de generelle indsatser til beskyttelse af grundvandet, som der tages hånd om gennem lovgivning og retningslinjer i statslige planer.

 

I indsatsplanen beskriver kommunen de indsatser, som er nødvendige og angiver, hvem der er ansvarlig for gennemførelsen.

 

I indsatsplanen har kommunen mulighed for at stille bindende krav til, at brugen af kvælstof skal enten holdes på det nuværende niveau eller reduceres i de udpegede indsatsområder, hvor der er særlig risiko for, at stofferne kan sive ned til grundvandet. Det betyder, at Fredensborg Kommune kan påbyde, at der sker visse restriktioner i arealanvendelsen, så brugen af kvælstof kan reduceres eller helt ophøre, afhængig af, hvad der er nødvendigt for at sikre grundvandet.

 

Generelt er der acceptable nitratværdier i grundvandet i kortlægningsområdet. Administrationen vurderer derfor, at der ikke er baggrund for at gennemføre erstatningskrævende indsatser, hvorfor der i forslaget til indsatsplan er fokuseret på forebyggende indsatser gennem information, dialog og kommuneplanlægning.

 

Dialog med Grundvandsråd

I forbindelse med udarbejdelse af forslaget til indsatsplan er der nedsat et koordinationsforum af interessenter (Grundvandsrådet), som løbende har været hørt og inddraget i processen. Grundvandsrådet er sammensat af repræsentanter fra Fredensborg Forsyning (repræsenterende vandforsyninger i kommunen), Nordvand A/S (repræsenterende vandforsyningsinteresser udenfor kommunen), Langstrup Vandværk, Gunderød Vandværk, Danmarks Naturfredningsforening (repræsenterende berørte naturinteresser), Nordsjællands Landboforening samt Fredensborg Kommune

Miljøscreening

Administrationen har gennemført en miljøscreening (SMV - Strategisk MiljøVurdering) af, hvilke miljøpåvirkninger forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse vil være forbundet med. Screeningen viser, at planen kun har ubetydelige eller tilsigtede positive påvirkninger på miljøet. Der er derfor ikke grundlag for at udarbejde en særskilt miljørapport.

 

Økonomi

Udgifterne for kommunerne til indsatsplanlægning, opretholdelse af Grundvandsrådet samt datahåndtering vil kunne afholdes indenfor de midler, som årligt tildeles kommunerne fra vandforsyningernes bidrag til drikkevandsbeskyttelse, jf. Lov om afgift af ledningsført vand fra 2013.

SKAT opkræver bidraget ud fra vandforsyningernes vandforbrug. Drikkevandsbidraget for 2012-2017 udgør 67 øre pr. m³ vand.

 

Den videre proces

Forslag til indsatsplan vil efter Byrådets godkendelse blive sendt i 12 ugers offentlig høring fra den 3. marts 2016 til 26. maj 2016. Samtidig offentliggøres afgørelsen om, at der ikke skal laves en særskilt miljørapport med 4 ugers klagefrist.

 

Efter høringen fremlægges Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Fredensborg Kommune 2016-2021 for Byrådet til endelig godkendelse med henblik på offentliggørelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13a og er udarbejdet med input fra Grundvandsrådet, som består af relevante myndigheder, vandværker og interesseorganisationer.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der vil i høringsperioden blive afholdt møde med lodsejere i indsatsområderne, hvor indsatsplanen præsenteres.

Elektroniske bilag

http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=91131

Indstilling

  1. At forslag til ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Fredensborg Kommune 2016-2021” godkendes og sendes i offentlig høring med afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-02-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Anbefaler Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 29-02-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.