Nr.25 - Revision af Natur- og Miljøpolitik

Sagsnr.: 16/652

 
Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Bie (V)

Beslutningstema

Godkendelse af revideret udgave af Natur- og Miljøpolitik.

Sagsfremstilling og økonomi

I en politik fastsættes overordnede politiske standpunkter på de konkrete politikområder. Jf. Fredensborg Kommunes politikkoncept skal en politik tages op til drøftelse og evt. revidering minimum en gang i hver Byråds periode. Drøftelserne af de enkelte politikker tager udgangspunkt i de enkelte fagudvalg, og reviderede politikker godkendes endeligt i Byrådet.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 1. december 2015 at revidere Natur- og Miljøpolitikken samt tidsplan for revisionen. Da politikken er ramme­sæt­tende for budgettet, revideres politikken forud for at budget­processen igang­sættes, senest i februar. Den reviderede politik skal derfor vedtages af Byrådet den 29. februar.

 

Ændringer i forslag til den nye Natur- og Miljøpolitik

Den nye politik bygger videre på den tidligere politiks overordnede vision om at være en attraktiv grøn bosætningskommune med et rent miljø, en mangfoldig natur og gode muligheder for friluftsliv. Desuden støtter det nye forslag op om de seneste års fokus på erhvervsfremme, affaldshåndtering og tværkommunale samarbejder.

 

De 4 overordnede politiske standpunkter fra den nuværende politik om hhv. rene vandområder, rig natur, varierede naturoplevelser og rent miljø er videreført og præciseret, og der er tilføjet et nyt politisk standpunkt om bæredygtig affaldshåndtering, jf. Affaldsplan 2014-2020.

 

Under hvert politisk standpunkt er der anført er nogle særlige fokusområder for de kommende år, der understøtter standpunktet. Specifikke handlinger indgår ikke under de politiske standpunkter, men tænkes konkretiseret efterfølgende i handleplaner med budget. Dette er gjort for at forenkle og løfte politikken op på et overordnet politisk niveau.

 

De 5 overordnede politiske standpunkter i forslag til den nye Natur- og Miljøpolitik

De 5 overordnede politiske standpunkter, som vil være omdrejningspunktet for kommunens natur- og miljøindsats de kommende år, er således:

 

Vi arbejder for rene vandområder og beskytter vores grundvand

Der tages fortsat udgangspunkt i at forbedre og beskytte miljøet i hele vandkredsløbet, dvs. i vandløb, søer, hav/badevand og grundvand i overensstemmelse med statens vandplaner og kommunens Naturstrategi 2013. Til understøttelse af dette, er der i de kommende år særligt fokus på at undgå urenset spildevand og miljøfremmede stoffer til vandsystemerne, fx ved overløb fra renseanlæg og ved indgåelse af tværkommunale samarbejder. Desuden er der fortsat særlig opmærksomhed på beskyttelse af grundvandsressourcen fra ubrugte boringer og forurenet jord. Som noget nyt er der kommet fokus på kommunens og Nordsjællands Park og Vejs brug af materialer til drift og anlæg, som kan afgive miljøfremmede stoffer til vandsystemerne og grundvand, fx ved lokal håndtering af regnvand.

 

Vi vil sikre et rigt plante- og dyreliv

Ligesom i den nuværende politik tages der udgangspunkt i fortsat at sikre en mangfoldig natur og et rigt plante- og dyreliv ved at bevare, beskytte, genoprette og etablere natur i overensstemmelse med kommunens Naturstrategi 2013. Ud over den fortsatte pleje af artsrige naturområder samt indsatsen mod bjørneklo, er der i de kommende år særlig fokus på naturvenlig drift af kommunalt ejet jord samt understøttelse af private initiativer til naturfremme i områder med størst potentiale for udvikling af god natur. Endvidere foreslås der fokus på særlige arter i udvalgte områder, der gør det nemmere at formidle natur samt at målrette kommunens drift og private naturforbedringer i området.

 

Vi vil sikre adgang til varierede naturoplevelser

Med udgangspunkt i bymøderne i 2015 og kommunens forslag til planstrategi Fremtidens Fredensborg, arbejdes der fortsat med at give borgerne gode og varierede muligheder for at opleve naturen ved at bevare og forbedre adgangen. For at understøtte dette, er der i den nye udgave af politikken særligt fokus på synliggørelse af eksisterende rekreative værdier samt udvikling af bynære rekreative naturområder, fx Usserød Å og Lergravssøerne i Nivå.

 

Vi vil sikre et rent miljø.

I den nye politik er der fortsat fokus på at bevare de basale grundvilkår på miljøområdet, som ren luft, vand og jord samt nedbringelse af støj. Indsatsen løftes fortsat ved landbrugs- og virksomhedstilsyn, håndtering af forurenet jord og forebyggelse af jordforurening ved skærpet kontrol af olietanke. I den nye politik er der et særligt fokus på dialogen om miljøbeskyttelse med erhvervet gennem Erhvervsservice.

 

Vi vil sikre miljørigtig og bæredygtig affaldsbehandling

I det nye politiske standpunkt om affald tages der udgangspunkt i mål og indsatser i den tværkommunale Affaldsplan 2014-2020 om øget genanvendelse og bæredygtig behandling af forskellige affaldsfraktioner fra private, virksomheder og kommunens institutioner. Der peges på en øget sortering af glas, papir, pap, plastik og metaller med henblik på reel genanvendelse og et særligt fokus på elektronikaffald, bygge- og anlægsaffald samt henkastet affald. Desuden er der fokus på energiproduktion fra restaffald.

 

Orientering af Grønt Råd

Grønt råd er kort orienteret om processen på deres møde i december. På mødet opfordrede administrationen medlemmerne til at sende deres input efterfølgende, hvis de havde særlige ønsker til fokuspunkter.

 

Der indkom en enkelt kommentar fra Nordsjællands Landboforening, som er vedlagt som bilag.

 

I kommentaren er der ønske om, at der under det politiske standpunkt ”rent vandmiljø” skal tænkes klimasikring af vandløbene, så de kan rumme fremtidens øgede regnmængder. Desuden ønskes der etableret forsinkelsesbassiner for at minimere overløb med spildevand fra renseanlæg. Under ”mangfoldig natur” ønskes fortsat bekæmpelse af bjørneklo samt bekæmpelse af andre invasive planter og dyr.

 

Håndtering af fremtidens øgede regnmængder hører til i Klima- og Energipolitikken, hvor der netop arbejdes med at opnå større kapacitet for regnvand i vandsystemerne, uden at det påvirker vandløbsnaturen negativt. De andre ønsker fra Nordsjællands Landboforening er i fin overensstemmelse med Natur- og Miljøpolitikkens standpunkter, men kan først vurderes, når der udarbejdes mere konkrete handleplaner med budget.

 

Øvrige samarbejdspartnere og borgere

Nordsjællands Park og Vej og Fredensborg Forsyning er orienteret om forslag til politikken. Ved udmøntning af politikken kan der være en bredere dialog med borgere og interesseorganisationer om mål og aktiviteter.

 

Sammenhæng på tværs af politikker

Natur- og miljøpolitikken spiller sammen med kommunens Agenda 21-strategi, der er en integreret del af Strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune.

 

Den reviderede Natur- og Miljøpolitik er tæt koblet til Klima- og Energipolitikken, idet energiproduktion ved forbrænding af affald indebærer fortrængning af fossile brændstoffer. Desuden indebærer klimatilpasning og Lokal Afledning af Regnvand (LAR) tilførsel af vand til naturen. Derfor er der også en sammenhæng med Politik for Kommunale Ejendomme, idet en beskyttelse af grundvand, natur og vandområder for miljøfremmede stoffer ved LAR indebærer valg af miljøvenlige bygningskomponenter og driftsformer.

 

Endvidere er der sammenhæng med sundhedspolitikken, idet naturen indbyder til et mere aktivt og afstressende fritidsliv.

 

Et rent miljø og gode oplevelsesmuligheder styrker også kommunens turisme og erhverv.

 

Affaldsplan 2014-2020 og Naturstrategi 2013-2021 sætter desuden rammerne for det konkrete arbejde på politikområdet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.    At revideret Natur- og Miljøpolitikken godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-02-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Anbefaler Plan,- Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 29-02-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.