Nr.21 - Omrokering i Økonomiudvalget

Sagsnr.: 16/5740

 
Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Bie (V)

Beslutningstema

Thomas Elgaard har fremsat ønske om, at udtræde som medlem af Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Thomas Elgaard orienterede i mail af 4. februar 2016 om, at Lars Søndergaard er valgt som ny gruppeformand for Venstres byrådsgruppe.


På den baggrund har Thomas Elgaard fremsat ønske om, at udtræde som medlem af Økonomiudvalget med virkning fra 1. marts 2016.


Venstres byrådsgruppe har i forlængelse heraf meddelt, at efter Byrådets godkendelse af Thomas Elgaards ønske om at udtræde af Økonomiudvalget, vil Venstre besætte den ledigblevne plads med Lars Søndergaard.


Det følger af den kommunale styrelseslov § 28, stk. 1, at når et medlem i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, kommission, bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At det godkendes, at Thomas Elgaard udtræder som medlem af Økonomiudvalget pr. 1. marts 2016.


2. At det tages til efterretning, at Venstres byrådsgruppe har besluttet, at den ledigblevne plads i Økonomiudvalget besættes af Lars Søndergaard også med virkning fra 1. marts 2016.

Beslutning i Byrådet den 29-02-2016

Byrådet vedtog administrationens indstillinger.