Nr.198 - Forslag til gebyrer/takster for husholdningsaffald for 2017

Sagsnr.: 15/9038

 
Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til gebyrer/takster for husholdningsaffald gældende for 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen årligt fastsætte gebyrer for affaldsordninger for husholdningsaffald. Gebyret dækker affaldshåndtering, affaldsplanlægning samt etablering, drift og administration af affaldsordningerne.


Som udgangspunkt skal kommunens affaldsordninger hvile økonomisk i sig selv.


Administrationen har i samarbejde med Fredensborg Affald A/S udarbejdet et budget og nærværende forslag til takster gældende for 2017.


Bestyrelsen i Fredensborg Affald A/S har på deres møde d. 15. november 2016 behandlet forslaget og indstillet til Byrådet at taksterne godkendes. I det følgende gennemgås og uddybes gebyrer/takster for de enkelte ordninger.


Dagrenovation. Taksten for dagrenovation dækker afhentning af sække/containere m.m. til dagrenovation 1 gang om ugen.


Fredensborg Affald A/S regnskab for 2015 og prognosen for 2016 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et akkumuleret overskud, som er delvis nedbragt i 2016.


Det foreslås, at taksten for dagrenovation fastholdes uændret i 2017.


Storskrald. Taksten for storskrald giver hver husstand ret til at få afhentet storskrald 1 gang om måneden hele året.


Fredensborg Affald A/S regnskab for 2015 og prognosen for 2016 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et mindre akkumuleret overskud for ordningen. Det foreslås, at taksten for storskrald fastholdes uændret.


Papir. Taksten for papir giver hver husstand ret til at benytte de opstillede papircontainere rundt om i kommunen og på genbrugspladserne samt ret til at få afhentet papiraffald ved boligen (husstandsindsamlingsordning).


Fredensborg Affald A/S regnskab for 2015 og prognosen for 2016 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et akkumuleret overskud for ordningen. Det foreslås, at taksten fastholdes uændret.


Glas. Taksten for glas giver hver husstand ret at benytte de opstillede flaskecontainere rundt om i kommunen og på genbrugspladserne.


Fredensborg Affald A/S regnskab for 2015 og prognosen for 2016 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et mindre akkumuleret overskud for ordningen. Det foreslås, at taksten fastholdes uændret.


Genbrugsplads. Taksten for genbrugsplads giver hver husstand ret til at benytte 6 genbrugspladser knyttet til Norfors fælleskoncept – herunder ret til at aflevere op til 2 tons affald/år.


Norfors opkræver en takst pr. husstand hos kommunen baseret på befolkningstallet. Taksten for 2017 er udarbejdet af Norfors på baggrund af udgifterne i 2015 samt prognosen der bygger på årets første 6 måneder af 2016 for affaldsbortskaffelse samt harmonisering af serviceniveauet, herunder udvidede åbningstider på samtlige 6 genbrugspladser med ca. 30 % fra 1. september 2015.


Der forventes, at affaldsmængderne i 2016 stiger med 5 % i forhold til 2015, og der budgetteres med en yderligere stigning i 2017 med 4 %.


Det bemærkes, indtægterne for salg af papir, pap og jern & metal har været lavere end 2015.


Det er Norfors vurdering, at den takst som Norfors opkræver kommunen pr. husstand bør stige med 1 % i 2017.


Fredensborg Affald A/S regnskab for 2015 og prognosen for 2016 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et akkumuleret overskud på ordningen. Det foreslås dog, at taksten for genbrugspladser fastholdes uændret.


Farligt affald. Taksten for farligt affald giver hver husstand ret til at aflevere op til 200 kg farligt affald /år.


Fredensborg Affald A/S regnskab for 2015 og prognosen for 2016 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et akkumuleret overskud på ordningen. Det foreslås, at taksten fastholdes uændret.


Sammenfatning. Godkendelse af forslag til taksterne for 2017 vil betyde, at udgiften for kommunens husstande forbliver uændret. Taksterne er udfærdiget med henblik på at fastholde takstniveauet i 2017, hvor der planlægges et nyt udbud på affaldsordningerne. 


Gebyr pr. husstand

Takst 2014

Takst 2015

Takst 2016

Takst 2017

Dagrenovation (110 l)

718,46

933,50

933,50

933,50

Storskrald

66,25

46,38

46,38

46,38

Papir

66,25

66,25

66,25

66,25

Glas

37,50

48,75

48,75

48,75

Genbrugsplads

726,40

1.089,60

1.089,60

1.089,60

Farligt affald

80,00

40,00

40,00

40,00

I alt

1.694,86

2.224,48

2.224,48

2.224,48

Alle beløb i kr. og inkl. moms.


Fremtidsperspektiver. I det følgende gennemgås en række potentielle emner, der kan komme til at påvirke affaldsgebyrerne i 2018 og fremover:


Fælles indsamlingssystem. Byrådet besluttede på møde i september 2016, at Fredensborg Kommune i samarbejde med Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner samt Norfors skal undersøge mulighederne for etablering af et fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald (dagrenovation, storskrald, haveaffald, samt de genanvendelige fraktioner som glas, pap, papir, metal og plast) i kommunerne.


Forventningen er, at et fælles system og udbud fra husholdninger bibringer en række synergieffekter, der ikke kan indfries i samme omfang ved individuelle kommunale systemer og udbud.


Fredensborg Affald A/S, der drifter de kommunale affaldsordninger, har tillige informeret deres bestyrelse om at der erfaringsmæssigt kan opnås besparelser på hjemtagning af opgaven vedr. håndtering af husholdningsaffald. Parallelt med undersøgelsen om fælles system og udbud af husholdningsaffald, arbejder Fredensborg Affald A/S videre i 2017 med at undersøge mulige synergieffekter ved hjemtagning af opgaven.


Udbud af kommunens ordninger for husholdningsaffald. I april 2018 udløber de nuværende kontrakter for husholdningsaffald (dagrenovation, storskrald, haveaffald samt glas og papir), efter at kontrakterne er blevet forlænget af to gange med et år. Yderligere optioner på forlængelse er ikke mulige. Kontrakterne udløber således i 2018, inden en evt. etablering af et fælles indsamlingssystem kan igangsættes.


Affaldsplan 2014-2020. I forbindelse med implementering af Affaldsplan 2014-2020 har kommunerne igangsat flere affaldsforsøg, hvor der afprøves forskellige indsamlingsmaterialer og sortieringsfraktioner i såvel parcel- og rækkehusområder som i etagebebyggelser. Forsøgene er koordineret i de 4 kommuner og når forsøgsperioden er gennemført vil byrådet blive forelagt en evaluering med konklusioner og en indstilling, der giver muligheder for en beslutning i august / september 2017 om hvilket affaldssystem der ønskes benyttet.


Affaldsøkonomi. De økonomiske rammer for etablering af permanente indsamlingsordninger for den enkelte husstand, hvor der sker en udsortering af de genanvendelige fraktioner af husholdningsaffaldet afhænger af flere faktorer, såsom valget af indsamlingsmateriel, driftsomkostninger ved tømning, indtægter fra salg af genbrugsmaterialer, etc.


Alle de nævnte faktorer skal finansieres via affaldsgebyrerne og vil får en betydning for den samlede affaldsøkonomi og affaldsgebyrerne, hvilke betyder, at disse højst sandsynligt vil stige fra 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Det er udarbejdet et takstblad for husholdningsaffaldsgebyrer, som bliver lagt på kommunens og Fredensborg Forsynings hjemmesider. Takstbladet er vedlagt som bilag.

Indstilling

  1. At forslag til gebyrer for husholdningsaffald gældende for 2017 godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-12-2016


Den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 19-12-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.