Nr.186 - Oprettelse af 10. klasse i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 15/31398

 
Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af oprettelse af 10. klasse på Fredensborg Skole med opstart i skoleåret 2017/2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har opsagt samarbejdet med Helsingør Kommune om 10. klasseskolen Øresund med udgangen af dette skoleår, da kommunen ønsker at oprette et lokalt tilbud på en af kommunens egne skoler, jf. beslutning i Byrådet d. 5. september 2016 (sagsnummer: 16/17925).


Fredensborg Kommune har valgt at opsige samarbejdet, da søgningen fra elever i Fredensborg Kommune til skolen, siden oprettelsen i 2007 har været faldende. Desuden er der sket en omstrukturering af 10. klasseskolen Øresunds oprindelige organisering, idet skolen er blevet lagt ind under Ungdomsskolen i Helsingør, hvorved profilen er blevet ændret.


10. klasse på Fredensborg Skole

Fredensborg Skoles skolebestyrelse har givet udtryk for, at de gerne vil arbejde med etableringen af et 10. klassetilbud lokalt i Fredensborg Kommune med beliggenhed på Fredensborg Skole, Vilhelmsro. Der har derfor været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Fredensborg Skole, administrationen samt Lærerkredsen. Dette arbejde har nu resulteret i et konkret bud på en 10. klasse lokalt beliggende her i Fredensborg Kommune.  


Med en oprettelse af 10. klasse på Fredensborg Skole, Vilhelmsro afdelingen, vil det være muligt for alle kommunens elever at vælge et lokalt tilbud fremfor at skulle tage til andre kommuner.


10. klasse på Fredensborg Skole kommer til at være et tilbud for alle elever i Fredensborg Kommune, som måtte ønske at gå i 10. klasse, ligesom der kan optages elever fra andre kommune. Det vil stadig være muligt at tage 10. klasse i en anden kommune, men så er eleven ikke berettiget til eventuelt betalt befordring jf. senere afsnit.


Organisering

10. klassen vil være placeret på Fredensborg Skole, afdeling Vilhelmsro, hvor årgangen vil have deres egen afdeling på skolen. Den daglige drift vil høre under Fredensborg Skole og være underlagt ledelsen og skolebestyrelsen på Fredensborg Skole.


Profilen for 10. klasse på Fredensborg skole

Fredensborg Skole ønsker at etablere et tilbud, der afklarer og modner eleverne til fremtidens uddannelsesvalg.


10. klassen skal være et fagligt kvalificerende tilbud, hvor niveaudeling i de primære fag dansk, engelsk og matematik skal være en vej til den enkeltes løft fra eget faglige ståsted.


Skoleåret vil starte med et grundforløb, hvor det vil handle om at få afdækket den enkelte elevs faglige niveau og personlige ståsted. Der skal fastlægges personlige og faglige mål for skoleåret, samt en plan for at nå målene. Yderligere skal eleverne have en ”værktøjskasse” med studietekniske værktøjer.


Det vil være et tilbud i et særligt tilrettelagt læringsmiljø, hvor den enkelte studerende løfter sig fagligt. Den enkeltes faglige løft sker i et stærkt og gensidigt anerkendende fællesskab, der modner og gør den enkelte parat til valg, der giver mening.


Undervisningen

Den daglige undervisning vil bestå af de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk, samt tilbudsfagene tysk/fransk og fysik/kemi. Til de elever, der ikke vælger tilbudsfagene, vil der være lektiehjælp i de pågældende timer.


Derudover skal eleverne vælge et tema, der løber over 10 uger. Der vil i alt være tre perioder med temaer og dermed mulighed for at vælge flere forskellige temaer. De temaer, der udbydes i første periode, er musik/drama, personlig gennemslagskraft, bold og bevægelse og faglig fordybelse.


Disse temaer overholder de lovkrav, der er til hvilke fag, eleverne i en 10. klasse skal tilbydes undervisning i.


Samarbejdet med andre samarbejdspartnere og uddannelsesinstitutioner

10. klassens grundforløb skal udover afdækning af elevernes faglige ståsted også kortlægge elevernes personligheds- og læringsprofiler. Til denne kortlægning er det nødvendigt med kvalificerede samarbejdspartnere. Skolens ledelse er i øjeblikket i gang med, at afdække mulige samarbejds-partnere, der kvalificeret kan løse denne opgave.


Til de fortløbende temaforløb vil skolen samarbejde med det lokale erhvervsliv og foreninger. Det vil også være relevante oplægsholdere og eksterne specialiserede undervisere. Der er ingen konkrete aftaler herom endnu. Dette vil først fastlægges, når skolen har overblik over antallet af elever og dermed antallet af temaforløb.


UU-Øresund, praktik, brobygning

Brobygning er en obligatorisk del af 10. klasse, som skal hjælpe eleverne med at blive helt klar over, hvilken ungdomsuddannelse de vil vælge efter 10. klasse. Brobygningen ligger i november måned, og den vil strække sig over minimum fem dage. Eleverne kommer ud og besøger én eller flere erhvervsuddannelser, og kan eventuelt også besøge en gymnasial uddannelse.


10. klassen vil også deltage i den årlige Uddannelsesmesse i Frederiksborgcentret i oktober måned, hvor der er mulighed for, at eleverne kan få indblik i rigtig mange uddannelser.


UU-vejlederen vil komme i klassen og have kollektiv vejledning, så alle eleverne får viden om, hvad der skal foregå i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse og hvornår de skal vælge.


For dem, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, vil vejlederen have samtaler og hjælpe, således at yderligere brobygning og andre tiltag kan være med til at gøre de studerende klar til tiden efter 10. klasse.


Tilslutning/analyse

Skoleleder på Fredensborg Skole har besøgt alle kommunens nuværende 9. klasser for at introducere dem til det kommende 10. klasse tilbud, høre de unges input til temaer i 10. klasse samt afdække antallet af interesserede elever.


Eleverne giver udtryk for, at de er interesserede i en 10. klasse, hvor der stilles høje faglige krav, og hvor det er muligt at blive dygtigere og mere moden til de efterfølgende uddannelsesvalg.


Der blev spurgt til, hvor mange af deres klassekammerater, de tænker, vil overveje 10. klasse på Fredensborg Skole. Hertil svarer de, at der ca. er 10 elever fra hver skole. 


Faktuelt kan det oplyses, at i indeværende skoleår har 44 elever søgt 10. klasse på en folkeskole. De 20 af dem har valgt 10. klasseskolen i Helsingør. 15 elever tager 10. klasse i Hillerød Kommune, 7 elever går i 10. klasse på en folkeskole i Hørsholm Kommune og 2 elever benytter et 10. klassetilbud på en folkeskole i Lyngby.


Ordblinde og specialtilbud til 10. klasseelever

De nuværende tilbud til læsesvage- eller specialklasseelever i 10. klasse på 10. klasseskolen Øresund i Helsingør vil fortsat være muligt for eleverne at blive visiteret til.


Personale/overførsel

På 10. klasseskolen Øresund er der på nuværende tidspunkt ansat to lærere med ansættelse i Fredensborg Kommune. Disse lærere skal efter eksisterende aftale med DLF kreds 36 tilbydes ansættelse i Fredensborg Kommune. Der vil derfor blive taget kontakt til lærerne med henblik på afklaring af deres kompetencer i forhold til et fremtidigt arbejdssted i Fredensborg Kommune, hvis de er interesserede i dette.


Orientering til Kreds 36

Formand for Kreds 36 har deltaget i arbejdsgruppen om tilblivelsen af 10. klassen.


Økonomi

Finansiering af 10. klasses tilbud kan ske inden for den eksisterende ramme.


Der er på baggrund af tidligere udgift til 10. klasse i Helsingør og den gældende elevgrundtakst, samt oplysninger om etablerings- og driftsomkostninger udarbejdet en model over tildelingen af økonomiske ressourcer til Fredensborg Skole.


1. år (17/18)

2. år (18/19)

3. år (19/20)

20->

 
 
 

Elevtakst*

42.414,00

42.414,00

42.414,00

42.414,00

 
 
 

Udligning fra
tidligere betaling til Helsingør

28.741,70

14.370,85

0,00

0,00

 
 
 

10. klasse ydelse**

0,00

6.793,00

13.586,00

13.586,00

 
 

71.155,70

63.577,85

56.000,00

56.000,00

 

* Elevtakst reguleres jf. ressourcetildelingen

** 10. klasse ydelsen dækker over de ekstra udgifter der er til afholdelse af 10. klasse. Det er udgifter som ekstra transport til uddannelsesmesser, eksterne samarbejdspartnere, introtur, grundforløb mm.


Fredensborg Skole er sikret afregning svarende til 20 elever pr. år ved oprettelse af 10. klasse

 

Udgifterne til 10. klassen afholdes inden for skoleområdets eksisterende budget.

 

Der skal være minimum 16 elever, før forløbet oprettes.


Administrationen vurderer, at det jævnfør de tidligere fremsatte tal, er realistisk med en vurderet tilslutning til 10. klasse på Fredensborg skole svarende til etablering af to klasser med ca. 32 elever i alt.

 

Befordring

Folkeskolelovens § 26 om befordring gælder også for 10. klasse elever. Elever kan være berettiget til fri befordring ud fra kriterierne om afstand og trafikfarlige veje.


Afstandskriteriet for 10. klasse elever er 9 km og det er kun Hillerødvejen i Fredensborg Kommune, der er vurderet trafikfarlig for 10. klasse elever. Hvis elever kan anvises anden skolevej end krydsning af denne, og afstanden ikke overstiger de 9 km, kan de ikke tildeles fri befordring.


Udgiften til befordring vil afhænge af antallet af elever, der søger 10. klasse på Fredensborg Skole samt de gældende regler om befordring jf. folkeskoleloven.


I denne udregning er der taget udgangspunkt i de 22 10. klasse elever, der i år modtager befordring. Hvis de 22 elever havde gået på Fredensborg Skole i 10. klasse, ville der have været en besparelse på 70.728 kr. Hvilket svarer til en besparelse på 37,6 % af udgifterne til befordring af 10. klasse elever mellem Fredensborg Kommune til 10. klasse i Helsingør.


Det vil være muligt for de fleste elever i kommunen at benytte offentlig befordring til og fra 10. klasse tilbuddet på Fredensborg Skole, afdeling Vilhelmsro.

Fra Endrup, Kokkedal og Humlebæk kører der rutebusser hver halve time til Vilhelmsro. Transporttiden er ca. 30 minutter.

Fra Nivå skal eleverne tage enten med bus eller tog til enten Kokkedal eller Humlebæk og derfra med bussen. Transporttiden vil her være ca. 40 minutter.

Fra Sørup er der ligeledes busmuligheder enten med skrift på Fredensborg station eller direkte. Transporttiden vil her være ca. 15 min.

Fra Karlebo vil eleverne kunne tage en bus til Fredensborg Kongevej. Transporttiden vil ca. være 35 min.


Evaluering

Hvert år vil der blive evalueret på tilslutningen af elever fra egen og andre kommuner, driftsomkostninger og udbuddet af faglige temaer til eleverne.


Hvert andet år vil evalueringen yderligere indeholde en kvalitativ opfølgning på bevæggrunde for elevernes valg af 10. klasse i Fredensborg Kommune på Vilhelmsro. Hvad eleverne syntes om undervisningen i henhold til de mål, der er sat for 10. klassetilbuddet, samt en undersøgelse af  hvordan eleverne klarer sig efterfølgende.


I løbet af det tredje år vil den økonomiske tildeling genovervejes i forhold til en eventuel revidering i forhold til de tidligere års evalueringer.


Den første evaluering vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget.

Bevilling

Udgifterne til etablering og drift af 10. klassen på Fredensborg Skole vil blive afholdt inden for skoleområdets eksisterende budget.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 19 a-d.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At oprettelse af 10. klasse tilbud i Fredensborg Kommune med beliggenhed på Fredensborg Skole med opstart skoleåret 2017/2018 godkendes.

  1. At den første evaluering af 10. klasse i Fredensborg Kommune vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2016

Administrationens indstilling 1-2 anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefaler Børne – og Skoleudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 19-12-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.