Nr.181 - Vederlæggelse i 2017

Sagsnr.: 16/12537

 
Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal inden den 1. januar 2017 tage stilling til fordeling af udvalgspuljen i 2017.


Borgmesteren indstiller, at fordelingen af udvalgspuljen i 2017 tager udgangspunkt i den gældende styrelsesvedtægt og den af byrådet vedtagne fordelingsnøgle, som vedtaget på det konstituerende møde i december 2013 for valgperioden fra 2014 - 2017. Endvidere indstiller borgmesteren, at vederlaget til 1. viceborgmester i 2017 tilsvarende forbliver på 10 % af borgmestervederlaget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er indgået en stemmeaftale mellem regeringen og folketingspartierne Socialdemokratiet, Det radikale Venstre, Konservative og Liberal Alliance om gennemførelse af en niveaujustering af borgmestervederlaget på 31,4 % svarende til forskellen mellem udviklingen i vederlagene siden 1994 og den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked med virkning fra 1.1.2017. Det indebærer, at borgmesterens vederlag fra den 1. januar 2017 vil være på 985.729 kr. årligt.


Udvalgspuljen

Efter vederlagsbekendtgørelsen er puljen til udvalgsvederlag, vederlag til formænd og næstformænd i stående udvalg, formand for Børn- og Ungeudvalget og formænd og næstformænd i § 17, stk.4-udvalg afhængig af borgmesterens vederlag. I kommuner med over 40.000 indbyggere har udvalgspuljen hidtil været på 305 % af borgmestervederlaget.


I et udkast til en ny vederlagsbekendtgørelse, der pt. er i høring og som forventes at foreligge i endelig form senest den 14. december 2016, er procentsatsen på 305 % bibeholdt.


Under forudsætning af at udkastet til en ny vederlagsbekendtgørelsen ikke ændres vil det betyde, at udvalgspuljen stiger fra 1.843.726 kr. i 2016 til 3.006.474 kr. i 2017, altså en stigning på 1.162.748 kr.


Det er op til Byrådet at beslutte, om den større udvalgspulje skal udnyttes fuldt ud og medføre en stigning i udvalgsvederlag, vederlag til formænd og næstformænd i de stående udvalg, formand for Børn og Ungeudvalg og formænd og næstformænd i § 17, stk.4-udvalg.


Vederlag til udvalgsformænd og næstformænd i de stående udvalg, og til formanden for Børn- og Ungeudvalget skal fremgå af kommunens styrelsesvedtægt.


Efter den gældende styrelsesvedtægt er vederlaget til formand og næstformand i 5 af de stående udvalg på henholdsvis 24,261 % og 4,503 % af borgmesterens vederlag. I Kulturudvalget er vederlaget til formand og næstformand på henholdsvis 14,405 % og 3,517 % af borgmesterens vederlag. Vederlaget til formanden for Børn og Ungeudvalget er på 9,5 % af borgmesterens vederlag.


Hvis Byrådet beslutter en anden vederlæggelse skal styrelsesvedtægten ændres. Ændringerne skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Ændringer vil få virkning fra den 1. i måneden efter vedtagelsen.


Borgmesteren indstiller, at fordelingen af udvalgspuljen følger procentsatserne i den gældende styrelsesvedtægt, at formændene for § 17, stk.4-udvalgene får tillagt 31,4 % og at den resterende udvalgspulje fordeles mellem de menige udvalgsmedlemmer. Dette vil indebære følgende fordeling af udvalgspuljen på 3.006.474 kr. i 2017:Formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

239.147 kr.

Formanden for Social- og Seniorudvalget

239.147 kr.

Formanden for Fritids- og Idrætsudvalget

239.147 kr.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget

239.147 kr.

Formanden for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

239.147 kr.

Formanden for Kulturudvalget

141.994 kr.

 

 

Næstformanden for Plan, Miljø og Klimaudvalget

44.387 kr.

Næstformanden for Social og Seniorudvalget

44.387 kr.

Næstformanden for Fritids- og Idrætsudvalget

44.387 kr.

Næstformanden for Børne- og Skoleudvalget

44.387 kr.

Næstformanden for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudv

44.387 kr.

Næstformanden for Kulturudvalget

34.668 kr.

 

 

Vederlag til formand for § 17,4-udvalg (TIU)

26.719 kr.

Vederlag til formand for § 17,4-udvalg (BYBO)

26.719 kr.

Vederlag til formanden for Børn og Ungeudvalget

93.644 kr.


Tilsammen i alt


1.741.414 kr.Vederlag pr. udvalgspost til de menige udvalgsmedlemmer

(3.006.474 – 1.741.414) : 47 udvalgsposter=

 26.916 kr.


Det bemærkes, at det nye Byråd, der bliver valgt for perioden 2018-21, skal tage stilling til fordelingen af vederlagene fra 1. januar 2018.Vederlag til viceborgmesteren

Vederlag til 1. viceborgmester er ikke fastsat i styrelsesvedtægten og afholdes som borgmestervederlaget uden for udvalgspuljen.


Byrådet kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at Byrådets næstformand skal oppebære et vederlag på indtil 10 pct. af formandens vederlag, jf. vederlagsbekendtgørelsen. På det konstituerende møde den 10. december 2013 blev det besluttet, at der ydes 10 % af borgmestervederlagets størrelse til 1. viceborgmester.


Viceborgmesterens vederlag til derved øges fra 67.044 kr. til 98.572 kr. fra den 1. januar 2017.


Borgmesteren indstiller, at vederlaget til 1. viceborgmester i 2017 fastholdes på 10 % af borgmestervederlaget.

Bevilling

I forbindelse med vedtagelsen af 2017-budgettet var der forudsat en stigning i borgmestervederlaget som følge af at indbyggertallet er kommet over 40.000, men ikke de ændrede vederlagsregler for borgmesteren og udvalgspuljen.

 

De nye vederlagsregler vil derfor betyde øgede udgifter til vederlæggelse af byrådsmedlemmerne fra 1. januar 2017, jf. bevillingsskema.

 

Bevillingstabel

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

Omkost-ningssted/
PSP-element

2017

2018

2019

2020

Forhøjelse af udvalgspuljen

(faste vederlag)

 XG-00000 40201-01004

1.430

1.430

1.430

1.430

I alt, drift

1.430

1.430

1.430

1.430

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

 

Borgmesteren foreslår, at finansieringen af merudgiften på årligt 1.430.000  kr. tilvejebringes ved træk på kassen. Det er således borgmesterens forventning, at kommunen vil blive kompenseret over bloktilskuddet, som følge af stigningen i borgmesterens vederlag, og afventer en afklaring om det tilsvarende vil gælde for de øvrige vederlag.

Retsgrundlag

Udkast til ny vederlagsbekendtgørelse.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Under forudsætning af at udvalgspuljen bliver fastsat til 305 % af borgmestervederlaget, indstiller Borgmesteren:


  1. At den forhøjede udvalgspulje i 2017 fordeles som ovenfor beskrevet

  1. At vederlaget til 1. viceborgmester i 2017 bliver på 10 % af det forhøjede borgmestervederlag

  1. At finansieringen af merudgiften på årligt 1.430.000 kr. tilvejebringes ved træk på kassen

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefaler borgmesterens indstillinger.

Beslutning i Byrådet den 19-12-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.