Nr.67 - Endelig vedtagelse af Lokalplan L101 - Græstedgaard

Sagsnr.: 15/34545

 
Helle Abild Hansen (I), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan L101 for Græstedgård.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog på møde den 14. december 2015 at fremlægge forslag til lokalplan L101 for Græstedgård i offentlig høring.

Høringsperioden var fra den 5. januar til den 2. marts 2016. I høringsperioden indkom ingen høringssvar.

Administrationen forelægger derfor lokalplanen til endelig vedtagelse.


Baggrund og formål med lokalplanen

Fredensborg Kommune besluttede i oktober 2015 at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan L101 med henblik på at give mulighed for anvendelsen af en tidligere landarbejderbolig i tilknytning til Græstedgård til institutionsformål i stedet for boligformål som den nugældende lokalplan fastlægger.


Baggrunden for igangsættelse af lokalplanen er, at byrådet ønsker at etablere et nyt lokalt skovbørnehavetilbud med opstart i maj 2016. Den nye anvendelse af landarbejderboligen vil udover en lokal skovbørnehavegruppe omfatte en legestue og gæstepasning for dagplejen i Børnehusene Kokkedal.


Lokalplanen fastlægger bestemmelser med det formål, at sikre at Græstedgård fremover kun kan anvendes til daginstitutions og fritidsformål, i modsætning til den nugældende lokalplan, der fastsætter enkeltbygningers anvendelse til boligformål.

Dette gøres bl.a. ved:

·       At fastlægge en fremtidssikret, robust og fleksibel zoneopdeling af lokalplanområdet.

 

·       At anvise udviklingsmuligheder i form af byggezoner for nybyggeri samt angive en mulig udvidelse af parkeringspladsen.

 

Lokalplanen fastlægger samtidig bestemmelser med det formål, at sikre Græstedgård som et samlet gårdanlæg med stuehus, udlænger og gårdsplads.

Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser med henblik på, at sikre de allerede etablerede stier samt de eksisterende grønne elementer, der i dag skaber en klar og rolig afgrænsning mod det åbne land, herunder særligt mod de fredede områder.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Lukning af skovbørnehaver er en del af budgetforliget og det ændrede plangrundlag er således en konsekvens af budgetforliget.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan F113 L101 for Græstedgård vil blive annonceret på kommunens hjemmeside

Indstilling

1.    At lokalplan L101 for Græstedgård vedtages endeligt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-04-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.