Nr.65 - Dige ved Nivå Havn

Sagsnr.: 14/4523

 
Carsten Wulff (V), Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvorvidt et anlægsprojekt til at beskytte diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby samt et årligt driftsbudget, skal indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Nivå Havn er anlagt i den midterste af tre gamle lergravssøer. Den nordlige sø og havnen er adskilt af et lavt dige (kote 0,45 til 0,9).  De lavtliggende parceller i Grundejerforeningen Laveskov Villaby er truet af oversvømmelser via Nivå Havn pga. det lave dige mellem de to lergrave.


På Plan-, Miljø- og Klimudvalgsmødet den 11. august 2015 besluttede udvalget, at diget mellem Laveskov Villaby og Nivå Havn skal dimensioneres, så det fungerer som en effektiv kystsikringsbarriere.


Med baggrund i nedenstående to forslag besluttede udvalget at løsningen A med at hæve diget har 1. prioritet, og at løsningen B med en spunsvæg kun vælges, hvis 1. prioritet ikke er teknisk mulig.

 

Løsning A - Forhøjelse af dige

Forstærkning af det eksisterende dige vil kræve en opfyldning af et 2-3 m bredt bælte i den sydlige del af søen. Bredden af bæltet vil variere langs diget. Der er usikkerhed ved vurderingen af mængderne, der skal anvendes til opfyld på søsiden, idet graden af konsolidering af materialet langs digte ikke er kendt. Desuden vil gennemstrømningen gennem rørene under diget (østlige del) skabe risiko for erosion af digtes fod. Idet mængderne er usikkert bestemt anbefales det at udføre geotekniske undersøgelser/boringer i forbindelse med udarbejdelsen af det detaljerede projektmateriale.

 

Et opfyldningsbælte vil medføre en permanent ødelæggelse af undervandsvegetationen her. Der er dog ikke tale om sjældne arter, og da der er en udbredt undervandsvegetation i søen, vil søen som biotop kun blive marginalt påvirket. Det vil kræve en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven at lave denne opfyldning.

 

Der er ikke fundet sjældne eller særligt beskyttelseskrævende plantearter på diget. I forbindelse med forstærkning af diget afrømmes muldlaget og tilbageføres ovenpå lerkernen i det forhøjede dige. Der vil således på diget overvejende være tale om en midlertidig påvirkning, idet der med tilbageførsel af muldlaget hurtigt vil etableres en vegetation svarende til den nuværende.

 

I forbindelse med selve anlægsarbejdet forventes der ikke midlertidige påvirkninger af søen. Opfyldningen under vandoverfladen vil ske med grovere stenmateriale. Der vil således kun i meget begrænset omfang tilføres materiale, der kan opslæmmes i vandet.


Løsning B – Spunsvæg med jordopfyld

Konsulenten har peget på en alternativ løsning, der ikke laver indgreb i den beskyttede sø. Løsningen består af en forstærkning bestående af en plankevæg af træ med en opfyldning mod søen. Opfyldningen støtter og tætner plankevæggen og sikrer dermed mod gennemsivning af vand, når der er ekstrem højvande i Øresund. Væggen har en topkote på +2,0m, hvorved den kan tilbageholde 50 års højvande inklusiv 20 cm bølgeskvulp.


Den eksisterende sti hæves ca. 20-30 cm til kote +0,8m (DVR90), hvorved den ikke oversvømmes mere 1-2 gange om året i gennemsnit.

(Rapport vedlagt som bilag).


Økonomi

Anlægsbudget (2015 priser)

Den tekniske undersøgelse fører til en beregning af den samlede løsning A og B. Overslaget for Løsning A er mere usikkert bestemt end for Løsning B idet designet er afhængig af resultaterne af geotekniske forundersøgelser.


Aktivitet

A: Højere dige

B: Spunsvæg

Geotekniske forundersøgelser

90.000

-

Etablering og drift af arbejdsplads

100,000

100.000

Plankeværk 1)

-

620.000

Fyldmaterialer og sti 2)

750.000

250.000

Højvandsventiler 3)

160.000

160.000

Totalt anlægsarbejde

1.100.000

1.130.000

Usikkerhed

200.000

170.000

Totalt

1,300,000

1,300,000

Projektering, udbud og tilsyn

200.000

200.000

Projektledelse 4)

50.000

50.000

Totalt eksklusive moms

1.550.000

1.550.000

1) Forudsætning for overslaget er at træplankeværket udføres i trykimprægneret træ med en forventet levetid på 20 år.

2) Der er forudsat en gennemsnitlig pris på 300kr/m3 fyld (ler/sand/sten).

3) Udføres som simple manuelt regulerede lukkemekanismer.

4) Intern projektledelse

 

Driftsbudget (2015 priser)

Det årlige gennemsnitlige driftsbudget udover almindelig naturpleje vurderes til at blive i størrelsesordenen 2 % af anlægssummen, dog 5 % af mekaniske dele dvs. driftsbudget pr år: kr. 35.000, der skal overføres til NSPV.


Anlægs- og driftsbevilling på henholdsvis kr. 1,55 mio. og kr. 35.00, kom ikke på budgettet i 2016 eller efterfølgende overslagsår.


Nye forhold i sagen

Ved de senest kraftige storme er der sket skader på jorddiget mod Øresund (ejet og vedligeholdt af Grundejerforeningen Laveskov Villaby), og der er risiko for dige gennembrud med oversvømmelse af lergravssøen og de lavtliggende grundejere til følge.

 

Grundejerforeningen Laveskov Villaby har den 22. oktober 2015 fået tilladelse fra Kystdirektoratet (KDI) til at forstærke jorddiget mellem Øresund og den nordlige lergravssø. Tilladelsen er givet på følgende vilkår:

  • Tilladelsen er betinget af at Fredensborg Kommune skal have opnået tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven indenfor de næste 3 år for den del, der ligger mellem Nivå Havn og grundejerforeningens arealer.
  • Tilladelse bortfalder, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet indenfor 1 år fra udstedelsen af denne tilladelse. (Dette vilkår er efterfølgende ændret til at tilladelsen bortfalder efter tre år, så det følger vilkåret, der er forbundet med kommunens anlægsprojekt).

Grundejerforeningen vurderer, at de ikke har mulighed for at igangsætte det økonomisk omfattende anlægsarbejde, de har fået tilladelse til, før end Fredensborg Kommune har søgt og fået tilladelse til en sikring af diget mellem Nivå Havn og den nordlige sø. De risikerer et krav om at tilbageføre diget til oprindelig stand, såfremt kommunen ikke opfylder den del af betingelsen, som omhandler sikring af diget mellem søen og havnen.

Fredensborg Kommune skal have tilladelse fra KDI til at sikre diget mod oversvømmelse.


Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at hæve diget for at sikre de lavliggende grundejere mod oversvømmelse. En forhøjelse vil endvidere forbedre tilgængeligheden til de fredede arealer.


I forbindelse med det nye anlæg vil der være driftsomkostninger, der ikke er afsat i dag. Det estimeres til ca. kr. 35.000

Bevilling

Der er på nuværende tidspunkt ikke bevilling til anlæg eller drift af diget. Det foreslås derfor at finansiering af anlægsprojektet til at hæve diget ved Nivå Havn (1,55 mio 2015 priser) samt kr. 35.000 til øget drift indgår i kommende budgetforhandlinger.

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Bedre tilgængelighed for offentligheden til de fredede arealer.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Grf. Laveskov Villaby bliver holdt orienteret om udvalgets beslutning.

Indstilling

  1. At anlægsprojekt på 1,55 mio. (2015), til at hæve diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby indgår i de kommende budgetforhandlinger
  2. At kr. 35.000 (2015) til løbende driftsomkostninger som en del af NSPVs driftsbudget indgår i de kommende budgetforhandlinger

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-04-2016


Udvalget anbefaler, at digeprojektet igangsættes i 2016 og at sagen for så vidt angår finansieringen oversendes til Økonomiudvalget med henvisning til de risici, der er knyttet til oversvømmelser.


Udvalget anmoder administrationen om frem til Økonomiudvalgsmødet at afdække muligheden for finansiering inden for udvalgets område.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Anbefaler Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling.


Økonomiudvalget anbefaler, at diget finansieres af anlægsreserven i henholdsvis 2016 og 2017.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.