Nr.63 - Planstrategien Fremtidens Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 16/4339

 
Carsten Wulff (V), Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Byrådets Plan- og Agenda 21-strategi 2015-2020 ”Fremtidens Fredensborg Kommune” skal vedtages endeligt, herunder skal der træffes beslutning om administrationens indstilling til ændringer i strategien som følge af indkomne bemærkninger og forslag fra høringsperioden.


”Fremtidens Fredensborg Kommune” behandles i Plan-, Miljø og Klimaudvalget og Økonomiudvalget. Den endelige kompetence ligger i Byrådet.

Udmøntning af anlægsmidler til strategiens indsatser behandles i selvstændig dagsorden i Økonomiudvalg og Byråd.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund for udkast til ”Fremtidens Fredensborg Kommune”

”Fremtidens Fredensborg Kommune” er kommunens plan- og Agenda 21-strategi. Plan- og Agenda 21-strategien er lovpligtig og er en nødvendig forudsætning for, at der kan udarbejdes en ny kommuneplan, som i henhold til planloven skal vedtages senest i 2017.


Udkast til ”Fremtidens Fredensborg Kommune” er udarbejdet på grundlag af input fremkommet gennem en bred inddragelses af interessenter; herunder borgere, foreninger, institutioner og erhvervsliv. Inddragelsen er sket ved afholdelse af 5 bymøder – ét i hvert af de 4 bysamfund og ét i Karlebo Landsby (dækkende landområdet) – samt ved en række forudgående indsatser fordelt på specifikke målgrupper. Op mod 2000 borgere deltog med deres viden både op til og på bymøderne. Udkastet baserer sig endvidere på konsulenthuset Dansk Bygningsarvs analyserapport om udfordringer og muligheder for kommunens byer og landområde.


Offentlig høring af udkast til ”Fremtidens Fredensborg Kommune”

Jævnfør planloven skal en plan- og Agenda 21-strategi fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Udkast til ”Fremtidens Fredensborg Kommune” har været fremlagt i høring i perioden fra den 25. november 2015 til den 25. januar 2016. Som led i den offentlige høring blev der den 21. januar 2016 afholdt et velbesøgt borgermøde, hvor omkring 150 borgere deltog. Ved høringsfristens udløb var der indkommet 99 høringssvar, som bredt dækker strategiens visionsspor.


Hovedtræk i høringssvarenes synspunkter

I det følgende opsummeres kort de væsentligste hovedtræk fra høringssvarenes synspunkter. En mere fyldestgørende gennemgang fremgår af bilag 2 ”Kommenteret resume af høringssvar”.


Mange høringssvar udtrykker generel anerkendelse af processen for ”Fremtidens Fredensborg Kommune” – at der kommunikeres direkte og åbent om byudviklingsplanerne, og at borgerne aktivt er blevet inddraget.

 

Der er også generel ros til strategiens udformning og opbygning, og til at der bliver differentieret i de 5 områder (bysamfundene og landområdet). Enkelte høringssvar giver dog udtryk for at savne mere fokus på hele kommunen fremfor det enkelte bysamfund/landområdet.


En væsentlig del af høringssvarene udtrykker enighed i strategiens indsatser og påpeger vigtigheden af de pågældende indsatser. Flere høringssvar kommer med konkrete bud på en prioritering af indsatserne.

 

En markant del af høringssvarene omhandler infrastrukturen – veje, stier, fortove, parkering, trafiksikkerhed, busbetjening mv. For landet gælder, at der er stor fokus på fartdæmpende foranstaltninger, sikkerhed for cykelister og ønske om bedre og billigere busbetjening. For byerne gælder, at der især er fokus på stinettet og for Humlebæks vedkommende parkeringsforholdene ved Louisiana og Gl. Strandvej/fiskelejet. Der er generel kritik af vedligeholdelsesstandarden af stier og fortove i byerne.

 

Flere høringssvar retter sig mod behovet for, at der bliver åbnet op for en lempeligere praksis omkring byggeri i landområdet særligt i og omkring landsbyerne – så landsbyerne sikres bedre udviklingsmuligheder. Nuværende rammer og retningslinjer for udbygning af landsbyer afspejler mulighederne indenfor planloven og Fingerplan 2013 (Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning). Regeringen har annonceret, at planlovens regler ønskes ændret. En ændring af planloven kan medføre behov for ændringer i kommuneplanen. Evt. ny praksis og beslutning om hvordan den konkret skal udmøntes, vil ske i forbindelse med Kommuneplan 2017.

 

Et andet gennemgående og markant træk i høringssvarene omhandler byudvikling i Humlebæk Syd, byudvikling på grønne arealer samt nye byudlæg ved Kokkedal og Nivå. En stor del af høringssvarene er i mod strategiens indsatser herfor.  Byrådets opmærksomhed bør derfor særligt rettes mod forslag til ændring på disse punkter.


Behandling af høringssvar og indstilling til ændringer

På baggrund af indkomne høringssvar til udkast til plan- og Agenda 21-strategien ”Fremtidens Fredensborg Kommune” har administrationen udarbejdet vedlagte bilag 1, 2 og 3 til Byrådets brug i forbindelse med behandling af høringssvarene. Herudover er som bilag 4 vedlagt Plan- og Agenda 21-strategien ”Fremtidens Fredensborg Kommune” i den version der har været i høring. Nedenfor skitseres indholdet i bilag 1,2 og 3.

 

Bilag 1: Samlede høringssvar

Bilaget indeholder en samlet oversigt over indkomne høringssvar. Høringssvarene er opdelt efter om de er fremsendt af privatpersoner og virksomheder eller af foreninger, interesseorganisationer og statslige myndigheder. Derudover indeholder bilaget samtlige høringssvar i deres indkomne form.

 

Bilag 2: Kommenteret resume af høringssvar

Bilaget er et sammentræk af høringssvarenes synspunkter med administrationens kommentarer. Høringssvarenes synspunkter er opdelt i 6 hovedkategorier: Fredensborg by, Humlebæk, Nivå, Kokkedal, Landområdet og Generelt. For bysamfundene og landområdet gælder, at synspunkterne yderligere er opdelt efter hvordan de relaterer sig til strategiens visionsspor for bysamfundene og landområdet. Eksempelvis er Humlebæk opdelt i 3 visionsspor: 1. Attraktiv kystlinje og grønne boligområder, 2. En bymidte med rum til udfoldelse og oplevelser, 3. Anerkendt kulturby for borgere og turister. En række synspunkter forholder sig overordnet til strategien (dens opbygning, strategiske fokus mv.), til strategiens overordnede tværgående indsatser, eller emner som ikke er berørt i strategien. Disse synspunkter er samlet under generelt, som yderligere er opdelt i 4 underkategorier: Infrastruktur, Natur og Kultur, Velfærd og Andet.

 

Konkret er høringssvarenes synspunkter for hver kategori indledningsvis kort opsummeret. Herefter følger administrationens kommentarer til synspunkterne. Synspunkterne kommenteres enkeltvis eller samlet. Det fremgår af administrationens kommentarer om synspunkterne bør medføre ændringer eller ej. Ligeledes fremgår en begrundelse herfor. I tilfælde af at administrationen vurderer, at et synspunkt bør medføre ændringer i ”Fremtidens Fredensborg Kommune”, fremgår der konkret forslag til ændring.

 

En væsentlig del af høringssvarene er som nævnt ovenfor enige i strategiens indsatser og påpeger vigtigheden af den pågældende indsats. I disse tilfælde er følgende standard svar anvendt. ”Indsatser i……(fx Nivå) indgår i strategien. Den konkrete prioritering af midler til indsatsen beror på udmøntning af budget 2016-19. Høringssvaret bør ikke medføre ændringer”

 

Bilag 3: Samlet indstilling til ændringer

Bilaget er et sammentræk af alle administrationens forslag til ændringer i ”Fremtidens Fredensborg Kommune”, som fremgår i bilag 2. 

 

Den videre proces for plan- og Agenda 21-strategien

På baggrund af Byrådets endelige behandling vil administrationen færdiggøre strategien ”Fremtidens Fredensborg Kommune”. Udover redaktionelle ændringer som konsekvens af Byrådets beslutning vil administrationen foretage en sidste korrekturgennemlæsning og opdatering af faktuelle oplysninger i strategien. Derefter vil strategien ”Fremtidens Fredensborg kommune” blive offentliggjort.


Herefter påbegyndes arbejdet med Kommuneplan 2017. Kommuneplanarbejdet kan i princippet gennemføres enten i form af en helt ny kommuneplan eller i form af en temarevision af de relevante dele af Kommuneplan 2013. Planstrategien for Fremtidens Fredensborg Kommune lægger op til at kommuneplanarbejdet gennemføres som en temarevision ud fra de visioner og indsatser, som strategien beskriver.


Økonomi

Plantrategiens indsatser er retningsgivende for efterfølgende planlægning og budgetlægning. Indsatserne er ikke i sig selv juridisk forpligtende og ikke koblet snævert til en given økonomi. Indsatserne kan realiseres i det omfang og det tempo, der efterfølgende afsættes økonomi til det. Udmøntning af anlægsmidler til indsatser i strategien ”Fremtidens Fredensborg Kommune” behandles i selvstændig dagsorden i Økonomiudvalg og Byråd.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At udkast til Byrådets Plan- og Agenda 21-strategi 2015-2020 ”Fremtidens Fredensborg Kommune” vedtages endeligt med de ændringsforslag, som fremgår af bilag 3 ”Samlet indstilling til ændringer”.

  1. At Kommuneplan 2017 bliver en temarevision ud fra de visioner og indsatser, som plan- og Agenda 21-strategien beskriver.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-04-2016

Udvalget anbefaler indstillingen, idet udvalget foreslår nedenstående ændringer til ”Udkast til planstrategi 2016-2020” samt konsekvensen af dette for ”bilag 3 samlet indstilling til ændringer”:

 

·         Fredensborg By: side 16: Sætningen [Permanent etablering af sivegade og ensretning af Jernbanegade] tilføjes: så det afspejler evalueringen af forsøget. (Rettelse til pkt. F4 bilag 3).

 

·         Humlebæk: Områderne Hans Rostgårdsvej og Krummediget udgår af planstrategien og side 21 under afsnittet udviklingsprojekter Byrum i Humlebæk nævnes specifikt mulighed for bynær legeplads samt at der på side 21 ændres til ”Understøtte udvikling af det centrale Humlebæk, så der sker en større koncentration af forretninger og en bedre skiltning.”. (Rettelse til pkt. H1 bilag 3).

 

C stillede forslag om, at der overhovedet ikke udbygges i Humlebæk Syd. For stemte 1: C. I mod stemte 8: A, B, F, O og V. Forslaget faldt dermed.

 

B foreslår, at Byrådet ikke de nærmeste 6 år tager politiske initiativer til udbygning af Humlebæk Syd. For stemte 2: Carsten Nielsen, A, og B. I mod stemte 3: Rasmus Østrup-Møller, A, Ergin Øzer, A og O. 4 undlader at stemme F, V og C. Forslaget faldt dermed.

 

A stiller forslag om, at der for nuværende ikke udbygges i Humlebæk Syd. For stemte 8: A, B, F, O og V. I mod stemte 1: C. Forslaget dermed vedtaget og indgår således i udvalgets indstilling.(Rettelse til pkt. H1 bilag 3).

 

Side 21: Der tilføjes fortsat som foreslået i bilag 3 ”Samarbejde med Louisiana om supplerende parkeringspladser i området”. O tager forbehold idet det understreges, at der ikke ønskes kommunal medfinansiering. (fører ikke til rettelse af bilag 3)

 

·         Nivå: Afsnit vedr. udviklingsprojekt Nivå Havn og Strandpark bevares i den oprindelige tekst og, afsnit om udarbejdelse af beplantningsstrategi bevares i den oprindelige tekst. Der indstilles dermed ikke ændringer til Nivå afsnittet. (Rettelse til pkt. N2 bilag 3).

 

Side 27: Den oprindelige tekst vedrørende etablering af svømmehal anbefales opretholdt. (rettelse til pkt. G3 bilag 3).

 

 

·         Kokkedal: Side 33 under ”Klimaby med vand og natur”, afsnit om konkrete indsatser pkt. 2 tilføjes: ”eksempelvis ved etablering af en besøgs-gård for børn” (fremgår ikke af bilag 3).

 

·         Landområderne: Der gennemføres forsøg, hvor borgere og landsbylaug inddrages og aktiveres i en prioritering af midler til udvikling af landområderne. (fremgår ikke af bilag 3).

  

Udvalget tilkendegav, at der fremadrettet i udvalget vil være temadrøftelser om fortsat udvikling af de enkelte bysamfund og landområderne.

 

De samlede ændringer efter udvalgets indstilling fremgår af bilag 7 ”Samlet indstilling til ændringer efter behandling i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget”.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016


Økonomiudvalget anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling, således at nedenstående ændringer til ”Udkast til planstrategi 2016-2020” samt konsekvensen af dette for ”bilag 3 samlet indstilling til ændringer”:

 

·      Fredensborg By: side 16: Sætningen [Permanent etablering af sivegade og ensretning af Jernbanegade] tilføjes: så det afspejler evalueringen af forsøget. (Rettelse til pkt. F4 bilag 3).

 

·      Humlebæk: Områderne Hans Rostgårdsvej og Krummediget udgår af planstrategien og side 21 under afsnittet udviklingsprojekter Byrum i Humlebæk nævnes specifikt mulighed for bynær legeplads samt at der på side 21 ændres til ”Understøtte udvikling af det centrale Humlebæk, så der sker en større koncentration af forretninger og en bedre skiltning.”. (Rettelse til pkt. H1 bilag 3).Liste C stillede forslag om, at der overhovedet ikke udbygges i Humlebæk Syd.For stemte 1: Liste C.


I mod stemte: Liste A, Liste B, Liste F, Liste I, Liste O, Liste V, Liste Ø.


Forslaget faldt dermed.


 

Liste B foreslår, at Byrådet ikke de nærmeste 6 år tager politiske initiativer til udbygning af Humlebæk Syd.


For stemte: 2 Liste F og Liste B


Undlader:5 Liste I, Liste C, Liste V, Liste Ø


Imod 3: Liste A og Liste O


Forslaget faldt dermed.Liste A stiller forslag om, at der for nuværende ikke udbygges i Humlebæk Syd.


For stemte:8: Liste A, Liste B, Liste I, Liste O, Liste V,


Imod stemte: 0


Undlod 3: Liste C, Liste F og Liste Ø.


Forslaget blev dermed vedtaget og indgår således i økonomiudvalgets indstilling. (Rettelse til pkt. H1 bilag 3).

 

Side 21: Der tilføjes fortsat som foreslået i bilag 3 ”Samarbejde med Louisiana om supplerende parkeringspladser i området”.


Liste O stemte imod dette, idet det understreges, at der ikke ønskes kommunal medfinansiering. (fører ikke til rettelse af bilag 3)

 

·      Nivå: Afsnit vedr. udviklingsprojekt Nivå Havn og Strandpark bevares i den oprindelige tekst og, afsnit om udarbejdelse af beplantningsstrategi bevares i den oprindelige tekst. Der indstilles dermed ikke ændringer til Nivå afsnittet. (Rettelse til pkt. N2 bilag 3).

 

Side 27: Den oprindelige tekst vedrørende etablering af svømmehal anbefales opretholdt. (rettelse til pkt. G3 bilag 3).

 

 

·      Kokkedal: Side 33 under ”Klimaby med vand og natur”, afsnit om konkrete indsatser pkt. 2 tilføjes: ”eksempelvis ved etablering af en besøgs-gård for børn” (fremgår ikke af bilag 3).

 

·      Landområderne: Der gennemføres forsøg, hvor borgere og landsbylaug inddrages og aktiveres i en prioritering af midler til udvikling af landområderne. (fremgår ikke af bilag 3). Liste C stemte imod dette forhold.

  

Økonomiudvalget er enige i Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets anbefaling om, at der fremadrettet vil være temadrøftelser om fortsat udvikling af de enkelte bysamfund og landområderne.

 

Helle Abild Hansen (I) tog forbehold for planstrategien.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2016

Byrådet godkender Økonomiudvalgets indstilling, således at nedenstående ændringer til ”Udkast til planstrategi 2016-2020” samt konsekvensen af dette for ”bilag 3 samlet indstilling til ændringer”:

 

·    Fredensborg By: side 16: Sætningen [Permanent etablering af sivegade og ensretning af Jernbanegade] tilføjes: så det afspejler evalueringen af forsøget. (Rettelse til pkt. F4 bilag 3).

 

·    Humlebæk: Områderne Hans Rostgårdsvej og Krummediget udgår af planstrategien og side 21 under afsnittet udviklingsprojekter Byrum i Humlebæk nævnes specifikt mulighed for bynær legeplads samt at der på side 21 ændres til ”Understøtte udvikling af det centrale Humlebæk, så der sker en større koncentration af forretninger og en bedre skiltning.”. (Rettelse til pkt. H1 bilag 3).

 

 

Liste C stillede forslag om, at der overhovedet ikke udbygges i Humlebæk Syd.

 

For: 5 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale))


Imod: 21 (Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Nicholas Just Villadsen (I), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Allan Borgstrøm (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Undlader: 1 (Henriette Brandt Pedersen (Ø))Forslaget faldt dermed.

 

 

Liste B foreslår, at Byrådet ikke de nærmeste 6 år tager politiske initiativer til udbygning af Humlebæk Syd.

 

For: 6 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Hanne Berg (F), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale))


Imod: 18 (Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Hossein Armandi (D), Nicholas Just Villadsen (I), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Allan Borgstrøm (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Undlader: 3 (Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Forslaget faldt dermed.

 

 

Liste A stiller forslag om, at der for nuværende ikke udbygges i Humlebæk Syd.

For: 21 (Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Hossein Armandi (D), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Nicholas Just Villadsen (I), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Allan Borgstrøm (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Imod: 2 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A))


Undlader: 4 (Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hanne Berg (F), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


 

Forslaget blev dermed vedtaget. (Rettelse til pkt. H1 bilag 3).

 

Side 21: Der tilføjes fortsat som foreslået i bilag 3 ”Samarbejde med Louisiana om supplerende parkeringspladser i området”. Der blev stemt om ændringen:


For: 23 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hanne Berg (F), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Allan Borgstrøm (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 4 (Hossein Armandi (D), Nicholas Just Villadsen (I), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O))


Ændringen blev dermed vedtaget.Liste O stemte imod dette, idet det understreges, at der ikke ønskes kommunal medfinansiering, men at der fortsat ønskes samarbejde med Louisiana. (fører ikke til rettelse af bilag 3)

 

·    Nivå: Afsnit vedr. udviklingsprojekt Nivå Havn og Strandpark bevares i den oprindelige tekst og, afsnit om udarbejdelse af beplantningsstrategi bevares i den oprindelige tekst. Der indstilles dermed ikke ændringer til Nivå afsnittet. (Rettelse til pkt. N2 bilag 3).

 

Side 27: Den oprindelige tekst vedrørende etablering af svømmehal anbefales opretholdt. (rettelse til pkt. G3 bilag 3).


 

Thomas Elgaard (V) stemmer imod byggeri syd for Nordvej i Nivå samt byggeri syd for Holmegårdsvej i Kokkedal.

 

·    Kokkedal: Side 33 under ”Klimaby med vand og natur”, afsnit om konkrete indsatser pkt. 2 tilføjes: ”eksempelvis ved etablering af en besøgs-gård for børn” (fremgår ikke af bilag 3).

 

·    Landområderne: Der gennemføres forsøg, hvor borgere og landsbylaug inddrages og aktiveres i en prioritering af midler til udvikling af landområderne. (fremgår ikke af bilag 3). Der stemtes om forslaget:


     For: 25 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Nicholas Just Villadsen (I), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Allan Borgstrøm (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 0


Undlader: 2 (Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C))


Ændringen blev dermed vedtaget.


Byrådet er enige i Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets anbefaling om, at der fremadrettet vil være temadrøftelser om fortsat udvikling af de enkelte bysamfund og landområderne.