Nr.134 - Endelig godkendelse af kommunal vandhandleplan 2009-2015

Sagsnr.: 11/16554

 
Carsten Wulff (V), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Endelig godkendelse af kommunal vandhandleplan for første planperiode, 2009-2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I oktober 2014 offentliggjorde Naturstyrelsen de statslige vandplaner for planperioden 2009-2015. Fredensborg Kommune er omfattet af den statslige vandplan 2.3 for Øresund. De statslige vandplaner er statens samlede plan for, hvordan søer, vandløb, kystvand og grundvand inden udgangen af 2015 kan leve op til miljømålet ”god tilstand” i EU´s vandrammedirektiv. Kommunerne skal for planperioden 2009-2015 udarbejde en vandhandleplan for, hvordan kommunen vil realisere statens vandplan. I henhold til miljømålsloven skal den endelige kommunale vandhandleplan (2009-2015) skal være vedtaget senest 12 måneder efter en vedtagen vandplan, dvs. senest d. 30. oktober 2015.


Byrådet vedtog i november 2012 en kommunal vandhandleplan for perioden 2009-2015, men siden er de statslige vandplaner i december 2012 blevet underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet og processen går nu om da vandplanerne er blevet offentliggjort igen af Naturstyrelsen i 2014.


I de to efterfølgende vandplanperioder (2015-2021 & 2021-2027) er der ikke krav om kommunale vandhandleplaner.


Høring og offentlighedens inddragelse

Byrådet vedtog i februar 2015 at sende forslag til vandhandleplanen i 8 ugers høring. Vandhandleplanen har været i offentlig høring fra den 3. marts til og med den 29. april 2015. Der er indkommet to høringssvar fra henholdsvis Naturstyrelsen og Fredensborg Vandløbslav. Høringssvarene er vedhæftet som bilag og opsummeres i det nedenstående.


Naturstyrelsens høringssvar

Det er Naturstyrelsens opfattelse, at Fredensborg Kommunes forslag til vandhandleplan grundlæggende opfylder miljømålslovens krav og giver overblik over kommunens planlagte udmøntning af de statslige vandplaner. Naturstyrelsen udpeger dog mangler i teksten, som skal rettes til så kravene i bekendtgørelsen om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner opfyldes.


Administrations bemærkninger:

Naturstyrelsens høringssvar omhandler præciseringer til opfyldelse af kravene i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner. Administrationen anbefaler derfor, at vandhandleplanen rettes til i henhold til Naturstyrelsens bemærkninger. Rettelserne er fremhævet med rødt i det vedlagte bilag (Endelig vandhandleplan 2009-2015, Fredensborg Kommune).


Fredensborg Vandløbslavets høringsvar

Vandløbslavet har indsendt argumenter for at de udpegede indsatser på Højsagervandløbet samt Grønholt Å ikke skal gennemføres.


Administrationens bemærkninger:

Indsatserne i Fredensborg Kommune er udpeget i den statslige vandplan. Fredensborg Kommune er forpligtet i henhold til miljømålsloven til at redegøre for, hvorledes vandplanen og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område. Fredensborg Kommune kan derfor ikke udtage nogle af de statsligt udpegede indsatser fra vandhandleplanen. Det skal understreges, at der bliver lavet en konsekvensvurdering før indsatserne gennemføres. Administrationen anbefaler derfor at bemærkningerne ikke medfører ændringer i vandhandleplanen.


Status for indsatser i Fredensborg Kommune

I første planperiode, 2009-2015, skal Fredensborg Kommune kun gennemføre indsatser på to områder – spildevand og vandløb. Fredensborg Kommune har allerede påbegyndt mange af indsatserne da de statslige vandplaner på grund af processen i Naturstyrelsen er meget forsinket.


Spildevand

Vandplanerne forskriver en indsats og retningslinjer på spildevandsområdet, som kommunen allerede har implementeret i kommunens fungerende spildevandsplan.

 

Status for indsatsen over for ca. 280 ejendomme er, at ca. 90 ejendomme enten er blevet tilsluttet den offentlige kloak eller er på vej til at blive det. De resterende ca. 200 ejendomme har fået et påbud om at forbedre deres spildevandsrensning. Ca. 100 af disse ejendomme har pt. efterkommet påbuddet og etableret ny spildevandsrensning, mens resten forventes at etablere forbedret rensning inden for 2 år.

For at begrænse udledningen af spildevand fra 6 overløbsbygværker på kloaksystemet i Fredensborg, har Fredensborg Forsyning påbegyndt arbejdet, der forventes afsluttet senest den 30. oktober 2016.

 

Vandløb

Alle de store offentlige vandløb i Fredensborg Kommune er omfattet af målet om god økologisk tilstand. Imidlertid lever flere vandløb pt. ikke op til målsætningen, og miljømålet for flere af vandløbene (herunder også Usserød å) er derfor også udskudt til næste planperiode 2015-2021.

 

I de statslige vandplaner (2009-2015) er der desuden stillet krav om, at åbne ca. 2 km rørlagte vandløbsstrækninger:

·         en strækning på Krogerupvandløbet (dette er en grænsestrækning mellem Fredensborg og Helsingør kommuner, som Helsingør Kommune er ansvarlig for)

·         to strækninger på Grønholt å

·         en strækning på Højsagervandløbet

·         en strækning på Donse å


Ovennævnte indsatser er udpeget af Naturstyrelsen og Fredensborg Kommune er forpligtet til at redegøre i vandhandleplanen for hvordan disse indsatser realiseres i kommunen. Fredensborg Kommune kan derfor ikke udtage nogle af indsatserne fra vandhandleplanen. Der er i 2014 og 2015 udarbejdet skitse- og detailprojekter for åbning af vandløbene, som viser konkrete forslag til forløb af de åbne vandløb samt økonomien i projekterne. Projekterne har løbende været drøftet med de berørte lodsejere i et forsøg på at tilpasse projekterne til lodsejernes ønsker. Lodsejerne omkring Donse å og Grønholt å er delte i forhold til at støtte projektet, mens lodsejerne langs Højsagervandløbet ikke ønsker projektet.

 

Det er staten, der finansierer åbning af vandløb.

  • Projektet i Donse Å fik tilsagn om midler i 2014, men pga. tidsmæssige udfordringer kunne projektet ikke gennemføres.
  • Projektet i Grønholt å fik i 2014 afslag på tilsagn grundet prioritering af tilskudsmidler.
  • Projektet i Højsagervandløbet fik i 2014 afslag på tilsagn grundet manglende omkostningseffektivitet.

Fredensborg Kommune er derfor ikke forpligtet til at genansøge om midler til projektet i Højsagervandløbet, men genansøger om midler til projekterne i Donse Å og Grønholt Å i efteråret 2015. Hvis der opnås tilsagn forventes projekterne gennemført i 2016.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Miljømålsloven.

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At vandhandleplan 2009-2015 godkendes endeligt med de anførte rettelser.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 08-09-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.