Nr.133 - Endelig vedtagelse af lokalplan F111 - for et boligområde ved Benediktevej

Sagsnr.: 15/23239

 
Carsten Wulff (V), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan F111 for et boligområde ved Benediktevej.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune solgte i 2014 den tidligere Asminderød Skole beliggende på Benediktevej 29 i Fredensborg, og den tilhørende parkeringsplads til firmaet Lind & Risør.

 

Området sælges til boligformål, og før der kan bygges boliger i området skal der udarbejdes en ny lokalplan. Den nye lokalplan F111 giver mulighed flere boligtyper og boligstørrelser, hvilket vil gøre det nye område attraktivt for en stor målgruppe.

 

Borgerinddragelse

I forbindelse med den offentlige fremlæggelse af lokalplanforslaget blev der den 11. juni 2015 afholdt borgermøde. Der deltog i alt 25 borgere hovedsagligt naboer fra lokalområdet. Der deltog også repræsentanter fra byrådet, administrationen samt Lind og Risør,


Hovedpunkterne fra borgermødet er i store træk de samme som emnerne i de bemærkninger der skriftligt er fremsendt til Kommunen. Se derfor næste afsnit.


Offentlig høring af forslag til lokalplan F111

Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra den 6. maj til 15. juli 2015. Der indkom i alt 6 høringssvar fra foreninger og privatpersoner og de er vedlagt som bilag. I notat af 3. august 2015 findes et kort resumé af de indkomne høringssvar.


Hovedemner i de fremsendte høringssvar er følgende:


 • Bebyggelsens højde
 • Stier i området
 • Forhold til cyklister
 • Varmeforsyning i området
 • Solenergianlæg på tage
 • Fastsættelse af regler for beplantningshøjde
 • Oprettelse af Grundejerforening

Bemærkninger og indsigelser, resumé af høringssvarene og administrationens kommentarer til disse fremgår af bilag.


Administrationens ændringsforslag til lokalplan F111

Administrationen og Lind & Risør har været i dialog om de indkomne høringssvar. Herunder forslag til ændringer i lokalplan F111:


Bebyggelsens højde


 1. § 7 stk. 16 ændres til – ”Bebyggelse må højest opføres i 1 etage uden udnyttelig tagetage og en maksimal bygningshøjde på 6 meter. Dog gælder for de 7 parceller inde i bebyggelsen markeret på kortbilag 2, at de må opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage i en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.”
 2. at § 7 stk. 5 ændres til – ”Bebyggelse må højest opføres i 2 etager og en maksimal bygningshøjde på 8 meter.”

Solenergianlæg på tage

 

 1. at § 7 stk. 6, stk. 12 og stk. 17 tilføjes følgende ” Integreres solenergianlæg i tagfladen som en del af tagbeklædningen, kan solenergianlægget dog dække hele tagfladen.”

Grundejerforeningen


 1. at § 10 stk. 4 ændres til ” Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 50% af boligerne er solgt.”

Andre forhold

 

 1. § 7 stk. 8 ændres således at materialet ”termoglas” som mulig tagmateriale ved carporte og udhuse ændres til ”ikke reflekterende plasttermotag ”.
 2. § 8 stk. 1 tilføjes ”For de 11 parceller i delområde C som har skel til byparken og den offentlige sti gælder, at levende hegn i skel til byparken og den offentlige sti sammenfaldende med lokalplanafgrænsningen skal bestå af klippet Engriflet hvidtjørn i en maksimal højde på 1,8 meter.”
 3. § 8 stk. 1 tilføjes ”Det er tilladt i skel mod nabo at opsætte et fast hegn i træ med en maksimal højde på 1,8 m. Faste hegn kan være umalet træ eller males i nuancer af farverne sort, brun, grøn eller grå.”
 4. § 8 stk. 3 ændres således, at krav om hjemmehørende arter i beplantningsbæltet ved delområde A udgår.
 5. § 8 tilføjes nyt punk nr. 8 - ”Principper for terrænregulering -

 

a)    Ved byggemodning i delområde A må terrænreguleres fra eksisterende terræn til maksimalt kote 33.

 

b)    Ved byggemodning i delområde B, C og D må terrænreguleres fra eksisterende terræn til maksimalt kote 32, dog må grundene i delområde C i det syd/østlige ud mod den offentlige sti terrænreguleres til maksimalt kote 32,5.

 

c)    For terrænet i delområde C og B gælder, at der i en zone på 5 m fra skel mod kolonihaveforeningen, byparken og stien mod syd højest må ske terrænreguleringer som medfører en niveauforskel på + 0,5 meter i forhold til niveauet på den tilgrænsende nabomatrikel. Terrænregulering som medfører et lavere niveau end - 0,5 meter i forhold til niveauet på den tilgrænsende nabomatrikel tillades.”

 

d)    Uanset ovenstående punkter a), b) og c) er det overordnede princip for bearbejdning af terrænet at det skal have et fald mod søen i delområde D.

 

e)    Det er ikke tilladt at foretage terrænregulering i de på kortbilag 2 viste beplantningsbælter.

 

f)     Efter byggemodning af området er det kun tilladt at foretage terrænregulering +/ - 0,5 meter på hver enkelt ejendom.”

 

 

 1. § 7 stk. 5, stk. 11 og stk. 16 tilføjes følgende – ” målt fra et niveauplan fastlagt af Fredensborg Kommune.”
 2. Nyt punkt ved § 9 - Forudsætning for ibrugtagning – ”at terrænet i forbindelse med byggemodningen er bearbejdet efter principperne i § 8 stk. 8 og godkendt af Fredensborg Kommune.”
 3. Redegørelsen tilføjes følgende om princip for terrænregulering i lokalplanområdet –”Terrænet i lokalplanområdet bearbejdet på den måde at det får et fald mod søen i midten af delområde D. I § 8 stk. 8 er bestemmelser for  terrænregulering i lokalplanområdet.”
 4. På side 4 i redegørelsen foretages mindre tekstpræciseringer af bolig og grundstørrelser, som efter lokalplanforslagets fremlæggelse er oplyst af Lind og Risør. Boligstørrelsen på 2 etagers boliger ændres fra 137 m2 til 140 m2. Ved rækkehusene i 1 etage ændres den angivne grundstørrelse på 400 m2 til at grundstørrelserne varierer fra ca. 363 -532 m2.
 5. På side 4 i redegørelsen tilføjes følgende – ”Hegn i området -

 

Der findes i lokalplanområdet en række af de såkaldte fælleshegn mod eksisterende beboelsesejendomme ved delområde A. Et fælles hegn er defineret som et hegn der står i skellet og tydeligt adskiller to ejendomme. Princippet for opsætning og vedligeholdelse af fælleshegn er, at naboer skal deles om arbejdet og udgifterne til opsætning af og vedligeholdelse af et fælleshegn. Se bestemmelser for hegn i § 8.”

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplanens vedtagelse vil blive annonceret og de berørte parter vil modtage brev om Fredensborg Kommune afgørelse.

Indstilling

 1. At lokalplan F111 – for et boligområde ved Benediktevej vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 08-09-2015


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.