Nr.132 - Vedtagelse af Tillæg 6 til Spildevandsplan 2011 - Skybrudssikring af Jellerød

Sagsnr.: 15/14993

 
Carsten Wulff (V), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Vedtagelse af Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2011 – Skybrudssikring af et område i Jellerød.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 22. juni 2015 at sende et forslag til Tillæg 6 til kommunens spildevandsplan i offentlig høring. Tillægget har været i 8 ugers høring og skal nu endelig vedtages. 


Med vedtagelse af Tillæg 6 hæves serviceniveauet i et område i Jellerød, så Forsyningen kan medvirke til at skybrudssikre et område bag diget til en 100 års regn.


Forslag til Tillæg 6 har været er i høring til den 4. september 2015. Der er pr. 2. september 2015 ikke indkommet høringssvar fra de omfattede ejere. Såfremt der indkommer høringssvar i de sidste dage op til fristen, vil de blive forelagt på udvalgsmødet. Såfremt der ikke indkommer høringsvar, vil Tillæg 6 til Spildevandsplanen umiddelbart kunne vedtages.


Efter vedtagelsen kan detailprojekteringen igangsættes og aftalerne med de involverede beboere kan komme på plads. Dermed forventes man at være klar til at udføre arbejdet i foråret 2016, hvor det er mest optimalt aht. jordarbejdet.

Bevilling

På Byrådsmødet . 22-6- 2015 er det besluttet at en anlægsbevilling på 100.000 kr. til dækning af kommunens udgifter i forbindelse med gennemførelse af skybrudssikringen udeholdes af anlægsstop.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens Kap 3 og 4.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Vedtagelsen af Tillæg 6 annonceres på kommunens hjemmeside

Indstilling

  1. At Spildevandstillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2011 vedtages.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 08-09-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.