Nr.131 - Revideret regulativ for erhvervsaffald

Sagsnr.: 09/10311

 
Carsten Wulff (V), Ergin Øzer (A)

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Med baggrund i lovændringer på affaldsområdet (affaldsbekendtgørelsen) samt justeringer i de enkelte affaldsordninger fremlægges hermed forslag til revision af regulativ for erhvervsaffald, til erstatning for det nuværende regulativ, vedtaget af byrådet den 26. september 2011.


Den 22. juni 2015 vedtog byrådet at sende nærværende forslag til revision af regulativ for erhvervsaffald i 4 ugers offentlig høring. Regulativforslaget har været i høring i perioden fra d. 29. juni til d. 7. august 2015.


Der er i høringsperioden ikke indgået bemærkninger.


Bemærkninger

Regulativforslaget er - på samme måde som det eksisterende - udformet således, at det består af 2 dele: En overordnet generel del (fast formuleret af Miljøstyrelsen) og en særlig del, hvor kommunens anvisnings- og indsamlingsordninger er beskrevet.


Regulativet følger således Miljøstyrelsens paradigme for standardregulativ, som er en del af affaldsbekendtgørelsen og sikrer at alle landets kommuner har fælles regler for bl.a. virksomhedernes pligter og rettigheder samt erhvervsaffaldsgebyrer.


De væsentlige ændringer er tidligere beskrevet i det politiske dagsordenspunkt fra juni 2015. Det drejer sig ordningen for dagrenovation, ordningen for genbrugspladser, ordningen for tømning af olie- og benzinudskillere og ordningen for imprægneret træ, der blev stillet ændringsforslag til. Endvidere er der udarbejdet nye ordningsbeskrivelser for hhv. bærbare batterier og akkumulatorer samt trykimprægneret træ.


Ændringerne er, som resten af regulativet for erhvervsaffald, udarbejdet i fællesskab mellem Norfors kommuner.


Alle ændringer i teksten i bilag 1 (forslag til regulativ for erhvervsaffald, maj 2015) er markeret med rødt. Der er dog foretaget konsekvensrettelser(f.eks. Norfors i stedet for Nordforbrænding) og mindre tilpasninger, som ikke giver anledning til bemærkninger.


Administrationen foreslår, at forslaget til revisionen af regulativ for erhvervsaffald godkendes i den foreliggende form og der foreliggende indhold.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

Retsgrundlag

Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Efter endelig vedtagelse skal regulativet ifølge lovgivningen bekendtgøres på kommunens hjemmeside.


Det er administrationens hensigt at revidere de eksisterende informationer (hjemmeside, foldere etc.) således, at de tilpasses regulativets nye bestemmelser.


Efter byrådets behandling af forslaget skal det vedtagne regulativ for erhvervsaffald offentliggøres i Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativet vil træde i kraft umiddelbart herefter.

Indstilling

  1. At det foreliggende forslag til "Regulativ for erhvervsaffald i Fredensborg Kommune" godkendes, samt
  2. At administrationen bemyndiges til at foretage mindre, redaktionelle ændringer i regulativet.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 08-09-2015


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.