Nr.125 - Ansøgning om arealsammenlægning på tværs af kommunegrænsen.

Sagsnr.: 15/24416

 
Carsten Wulff (V), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

En ansøger ønsker at foretage matrikulær sammenlægning af sine 3 ejendomme. Den ene store ejendom ligger i Helsingør Kommune, de to andre små ejendomme ligger i Fredensborg Kommune. I forbindelse med den matrikulære sammenlægning ansøges der om, at de to ejendomme, der i dag ligger i Fredensborg Kommune fremover kommer til at ligge i Helsingør Kommune. De 2 ejendomme der i dag ligger i Fredensborg Kommune udgør til sammen et areal på 217 m2, heraf vej 128 m2.


Der skal tages stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling og økonomi

Ejeren af matr. nr. 2 bm Tibberup By, Egebæksvang beliggende i Helsingør Kommune og af matr. numrene 1 ax og 27 l Krogerup, Humlebæk beliggende i Fredensborg Kommune ønsker at foretage matrikulære ændringer, således at de to ejendomme, der er beliggende i Fredensborg Kommune, overføres til Helsingør Kommune, fordi ejerens grund i dag skæres over af kommunegrænsen.


Det skal fremhæves, at kommunen ikke ejer nogen af de involverede ejendomme. To af dem er blot beliggende i Fredensborg Kommune.Matr. nr. 1 ax Krogerup By, Humlebæk udgør et areal på 207 m2, heraf vej 118 m2.


Matr. nr. 27 l Krogerup By, Humlebæk udgør 10 m2, heraf vej 10 m2.


Ved den ønskede matrikulære ændring ”flyttes” således i alt 217 m2, heraf vej 128 m2 fra at være beliggende i Fredensborg Kommune til at være beliggende i Helsingør Kommune.


Ved den matrikulære ændring vil Fredensborg Kommune fremtidigt miste grundskylden for arealerne. Grundskylden udgjorde i 2015 1.180 kr.


I sin ansøgning skriver ansøger, at han ved de ønskede matrikulære ændringer vil være i stand til at etablere 2 matrikler på henholdsvis ca. 600 m2 og ca. 500 m2 inden for Helsigør Kommunes grænse. Den største grund vil være bebygget med et sommerhus på 155 m2 som i dag, medens den mindre grund, der indeholder de overførte arealer fra Fredensborg Kommune, vil kunne bebygges med et nyt mindre sommerhus.


Administrationen bemærker, at de to arealer ansøgeren ejer i Fredensborg Kommune er for små til, at de kan bebygges enkeltvis eller sammen. Det er endvidere således, at der ikke må bygges henover et matrikelskel. I det foreliggende tilfælde er matrikelskellet ovenikøbet samtidigt kommunegrænse. Når ansøgeren således ønsker at opføre et nyt sommerhus på det areal, der udgøres af de tre matrikler tilsammen, forudsættes det, at der foretages arealoverførsler matriklerne imellem og således, at alle matriklerne herefter er beliggende i den samme kommune. I dette tilfælde i Helsingør Kommune, hvor den største og bebyggede matrikel er beliggende.


Administrationen har deltaget i et møde med ansøgeren, Helsingør Kommune og ansøgerens landinspektør. Her fremhævede ansøgeren, der er dansker til daglig bosiddende i Schweiz, at han ønsker at bevare tilknytningen til området, hvor hans familie i mange år har haft sommerhus, senest siden 1993 på ejendommen matr. nr. 2 bm Tibberup. Han ønsker nu at sælge det ”gamle hus” på grunden på 600 m2 og at bygge et nyt hus til sig selv på grunden på 500 m2.


Administrationens bemærkninger.

En matrikulær ændring hen over kommunegrænsen, som den ansøgte, skal i overensstemmelse med ”lov om landets inddeling i kommuner og regioner” dels godkendes af de to involverede kommuner dels godkendes af Indenrigsministeriet. For Fredensborg Kommunes vedkommende vil en eventuel godkendelse derfor være betinget af, at arealoverførslen godkendes dels af Helsingør Kommune, dels af Indenrigsministeriet.

Bevilling

Såfremt den ansøgte arealoverførsel godkendes, vil kommunen miste en årlig grundskyldsindtægt på 1.180 kr.

Bevillingstabel

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

Profit-center

Omkost-ningssted/
PSP-element

2016

2017

2018

2019

I alt, drift

69400080/076894

1

1

1

1

I alt, anlæg

0

0

0

0

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

Retsgrundlag

Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende samarbejder.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At den ansøgte overførsel af et areal på 217 m2, heraf vej 128 m2 godkendes på betingelse af, at overførslen ligeledes godkendes af Helsingør Kommune og af Indenrigsministeriet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.