26-10-2015 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Per Frost Henriksen (A)

Charlotte Sander (A)

Ergin Øzer (A)

Carsten Nielsen (A)

Bo Hilsted (A)

Rasmus Østrup Møller (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Christian de Jonquiéres (C)

Hossein Armandi (D)

Hanne Berg (F)

Helle Abild Hansen (I)

Flemming Rømer (O)

Kim E. Jensen (O)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Knud Løkke Rasmussen, Frie Liberale

Lars Søndergaard (V)

Charlotte Bie (V)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Ulla Hardy-Hansen (C)

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Thomas Bak (V)

26-10-2015 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Per Frost Henriksen (A)

Charlotte Sander (A)

Ergin Øzer (A)

Carsten Nielsen (A)

Bo Hilsted (A)

Rasmus Østrup Møller (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Christian de Jonquiéres (C)

Hossein Armandi (D)

Hanne Berg (F)

Helle Abild Hansen (I)

Flemming Rømer (O)

Kim E. Jensen (O)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Knud Løkke Rasmussen, Frie Liberale

Lars Søndergaard (V)

Charlotte Bie (V)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Ulla Hardy-Hansen (C)

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Thomas Bak (V)

Nr.139 - Godkendelse af dagsordenen

Ulla Hardy-Hansen (C), Hans Nissen (A), Thomas Bak (V), Pia Bødtker (A)

Beslutning i Byrådet den 26-10-2015

Dagsordenen blev godkendt.


Thomas Bak (V) var fraværende, hvorfor Susanne Rasmussen (V) var indkaldt som stedfortræder.


Hans Nissen (A) var fraværende, hvorfor Dorte Beyer (A) var indkaldt som stedfortræder. Dorte Beyer måtte dog forlade mødet.


Pia Bødkter (A) var fraværende, hvorfor Henriette Stein (A) var indkaldt som stedfortræder.


Ulla Hardy-Hansen (C) var fraværende, hvorfor Thomas von Jessen (C) var indkaldt som stedfortræder.

Nr.140 - Forslag fra Den Konservative Byrådsgruppe om indsendelse af ansøgning om dispensation for den understøttende undervisning og de tvungne lektiecafeer i Folkeskolen

Sagsnr.: 15/29173

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Hans Nissen (A), Thomas Bak (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Den Konservative Byrådsgruppe har anmodet om at følgende sag optages på byrådets dagsorden:

Sagsfremstilling og økonomi

En klog mand har en gang sagt: ”På teorier kan man bygge skoler – men på værdier kan man grundlægge en kultur, en helt ny måde for mennesker at leve sammen på”.

 

Endvidere er der et kinesisk ordsprog der lyder som følger: ”Den der tror, han er færdiguddannet, er ikke uddannet men færdig”.

 

Som konservative kan vi med glæde notere os, at undersøgelser viser, at kommunens skoler ligger højt for så vidt angår skolernes faglige niveau.


Det er imidlertid vores opfattelse, som vi også deler med den Konservative Folketingsgruppe og andre konservative byrådsgrupper rundt omkring, at den understøttende undervisning og tvungne lektiecafe i skolen med markant længere skoledage fører til en risiko for, at der sker en sænkning af gennemsnitsresultatet for elever med lavest socioøkonomisk baggrund.

Norske undersøgelser peger herpå.


I tillæg hertil mener vi, at det er vigtigt, at der bør være mere tid til fritidsaktiviteter og sport og ikke mindst samvær med familien, afhængig af hvad den enkelte skolebestyrelse og skoleledelse selv mener.


Den Konservative byrådsgruppe foreslår derfor, at der sendes det i kopi vedlagte udkast til brev til Børne- og Undervisningsministeren med henblik på, at kommunen gennem dispensation får mulighed for i et samarbejde med vores skoler at tilrettelægge skoledagene så kommunens skoler får den størst mulige frihed og selvbestemmelse med henblik på at kunne tilrettelægge undervisningen.


Det er i den forbindelse vores opfattelse vigtigt, at skolerne i et samarbejde med kommunen opnår den størst mulige frihed således, at vores elever hele tiden kan være opmærksomme på vigtigheden af at være under uddannelse og indlæring og vigtigheden af at være med til at skabe et værdi- og kulturgrundlag for den enkelte skole.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At sagen drøftes.

Beslutning i Byrådet den 26-10-2015

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Børne– og Skoleudvalget.

Nr.141 - Revideret Håndbog om økonomistyring

Sagsnr.: 14/23827

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Hans Nissen (A), Thomas Bak (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Godkendelse af revisioner til Håndbog om god økonomistyring.

Sagsfremstilling og økonomi

Center for Økonomi og Indkøb har revideret Håndbog om Økonomistyring. Revisionen har haft til formål at sikre, at Økonomiudvalgets og direktionens løbende beslutninger om kommunens økonomistyringsregler og ændringer som følge af ny lovgivning er indarbejdet i håndbogen. Herudover er håndbogen opdateret med præciseringer af arbejdsgange og processer som er sket løbende i samarbejde med revision og brugere.


Der er sket skriftlige justeringer i både håndbogens hovedkapitel og i alle bilag. Endvidere er layout ændret så der er kommet et ekstra bilag der omhandler ”Underskriftskompetence” som før har været et afsnit under bilag 16 ”leje- og leasingpolitik”.


Af væsentlige ændringer kan nævnes


 • Overførselsreglerne er ændret fra 5 pct. overførselsadgang på såvel mer- som mindreforbrug til ingen overførselsadgang på merforbrug og fortsat 5 pct. på mindreforbrug (bilag 7)
 • Reglerne for, hvem der kan skrive under på kontrakter mv. er tydeliggjort og samlet et sted, bilag 21
 • Ledelseskontrollen er styrket for at imødegå risikoen for svig:

Ø  De budgetansvarliges opgaver og ansvar er tydeliggjort (bilag 2).

Ø  Reglerne for, hvem der skal udføre Ledelsestilsyn er tydeliggjort samt hvad ledelsestilsyn indebærer (Bilag 2 og 9).


 • Anlæg skal nu finansieres af overskud på driften, fra det skulle finansieres af indtægter fra salg af grunde og aktiver (del 1)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Byrådet godkender Håndbog om Økonomistyring.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Anbefaler administrationens indstilling. Administrationen bemyndiges til at foretage de redaktionelle og organisatoriske justeringer.

Beslutning i Byrådet den 26-10-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Nr.142 - Ansøgning om grundkapitallån og kommunegaranti til udvidelse af Stejlepladsen II

Sagsnr.: 15/29109

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Hans Nissen (A), Thomas Bak (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Principiel stillingtagen til kommunal medfinansiering af 10 nye seniorboliger i tilknytning til den almene boligafdeling Stejlepladsen II Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen har modtaget idéoplæg fra Humlebæk Boligselskab, afdeling Stejlepladsen II, der ønsker at nyopføre 8 – 12 seniorboliger i tilknytning til afdelingens øvrige boliger og på afdelingens egen grund. Der henvises til det vedlagte bilag.

 

Inden boligselskabet går i gang med en mere detaljeret planlægning har man bedt om en tilkendelse fra Byrådet, om hvorvidt kommunen vil medvirke til finansieringen. 

 

Stejlepladsen II er en almen boligafdeling beliggende Baunebjergvej 202 – 226, Humlebæk. Afdelingen består af 123 familieboliger med en gennemsnitsstørrelse på 90 m2, i alt 11.190 m2 med et grundtilliggende på 43.233 m2.

 

Afdelingen har i et samarbejde med Domea og Rambøll fået godkendt en foreløbig helhedsplan i Landsbyggefonden med henblik på at fremtidssikre boligerne, således at Stejlepladsen II også i årene, som kommer, vil være et attraktivt boligområde for borgere i Fredensborg Kommune.

 

Humlebæk Boligselskab vil gerne samtidigt med gennemførelsen af den nævnte helhelsplan udvide udlejningssegmentet til også at omfatte 10 seniorboliger, da det er et udtalt ønske hos boligselskabets beboere at kunne få muligheden for at blive boende i afdelingen, når den dag kommer, hvor man ikke længere har brug for den ”store” praktiske bolig, og hvor man ikke har mulighed for at bo i en bolig, hvor trapper er en integreret del af det at bo dér.

 

Selskabet anfører endvidere, at ventelisterne på seniorboliger er på ca. 800 aktive ansøgere, der er på udgik efter en bolig med niveaufri adgang mm. Der er en udpræget efterspørgsel på egentlige seniorboliger, hvor man kan leve sammen med ligesindede samtidig med, at man også er en del af det omgivende fællesskab, der også indeholder børnefamilier og unge.

 

For at styrke dette fællesskab ønsker afdelingen at opføre et fælleshus til gavn og glæde for samtlige beboere både i det eksisterende Stejlepladsen II og i de nye seniorboliger.

 

Et funktionelt fælleshus, som vil kunne være med til at styrke det sociale miljø, men som også vil være med til at åbne boligafdelingen op for nærområdet. Især tænkes der på muligheden for at inddrage beboerne i naboafdelinger, (som ikke nødvendigvis er en del af Humlebæk Boligselskab, fx er Boserupvej interesseret), der ligesom Stejlepladsen har behov for faciliteter at være fælles i.

 

Der er ingen planmæssige forhindringer for opførelse af 10 seniorboliger og 1 fælleshus. Fremtidige forhold vil holde sig under den i kommuneplanrammen udstukne bebyggelsesprocent på 30.

 

Gældende rammebeløb for opførelse af familie/seniorboliger i området er i januar 2015, kr. 23.380 pr. m2, inklusive energitillæg.

 

Et samlet budgetoverslag for nybyggeriet ved 10 seniorboliger vil udgøre 18,7 mio. kr. inklusive moms. Det kommunale grundkapitallån udgør efter den gældende takst 10 % af anskaffelsessummen, svarende til kr. 1,87 mio. kr. i form af et rente- og afdragsfrit lån. Administrationen gør opmærksom på, at der ikke er afsat budget til at yde et sådant lån og långivning i givet fald vil forudsætte at der gives en særskilt bevilling hertil.

 

Herudover skal kommunen yde garanti på den del af realkreditlånet, som overstiger 60 % af ejendommens værdi. Hvis ejendommens værdi svarer til anskaffelsessummen på 18,7 mio. kr. vil garantien udgøre 7,5 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen. Hvis ejendommen værdisættes lavere vil kommunens garantistillelse skulle være højere, dog stadig med 50 % regaranti. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.

 

Boligselskabet oplyser endeligt, at den fremtidige husleje er beregnet til at udgøre ca. 1.051 pr. m2 pr. år. En lejlighed på 90 m2 vil således koste ca. 7.885 kr. pr. måned. Det er administrationens opfattelse, at dette er et normalt lejeniveau for nybyggeri.

 

Administrationen gør opmærksom på, at såfremt Byrådet principgodkender ansøgningen og herunder sin deltagelse i finansieringen, vil boligselskabet gå i gang med detailprojekteringen og udarbejdelse af skema A, der vil blive forelagt for Byrådet til godkendelse. 

Bevilling

Bevillingstabel

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

Profit-center

Omkost-ningssted/
PSP-element

2015

2016

2017

2018

I alt, drift

0

0

0

0

I alt, anlæg

1.870 

0

0

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

 

Administrationen gør opmærksom på at ydelse af det ansøgte lån vil forudsætte, at der gives en tillægsbevilling.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At der tages principiel stilling til ansøgningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at byrådet er sindet at medvirke til finansieringen i 2017 inden for den afsatte, indekserede ramme.


Helle Abild Hansen (I) og Ulla Hardy-Hansen (c) stemmer imod, idet de ikke ønsker at give bindende tilsagn på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Byrådet den 26-10-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning:


For: 24 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Henriette Stein (A), Per Frost Henriksen (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Thomas von Jessen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 2 (Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Helle Abild Hansen (I))


Fraværende: 1 Dorte Beyer (A)


Forslaget blev dermed vedtaget.


Helle Abild Hansen (I) stemmer imod, idet hun ikke ønsker at give bindende tilsagn på nuværende tidspunkt.

Nr.143 - Domea Fredensborg - ansøgning om fritagelse for dispositionsfondsdækning af tab ved fraflytning

Sagsnr.: 15/23992

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Hans Nissen (A), Thomas Bak (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til Domea Fredensborgs ansøgning om fritagelse for at afholde tab på fraflyttede lejere af selskabets dispositionsfond.

Sagsfremstilling og økonomi

Domea Fredensborg fremsendt ansøgning om fritagelse for dispositionsfondens dækning af tab ved fraflytninger.


En dispensation vil indebære, at afdelingernes tab ved fraflytninger i stedet, på samme måde som hidtil, kan dækkes af afdelingerne selv primært af de midler, der allerede er henlagt til dækning af tab ved fraflytninger under den tidligere ordning.


Dispositionsfonden er boligorganisationens sikkerhedskapital. Fonden kan træde til, hvis organisationen eller en eller flere boligafdelinger har økonomiske problemer, der truer organisationens eller boligafdelingernes videre drift. Fonden kan også låne eller give penge til modernisering og forbedring i boligafdelingerne. Derudover skal fonden dække en del af boligafdelingernes eventuelle tab i forbindelse med fraflytning. Der er i lovgivningen fastsat regler for, hvor mange penge der som minimum

skal være til rådighed i fonden pr. bolig. Er minimumsbeløbet ikke nået, er det nødvendigt at opkræve et bidrag til fonden fra beboerne, jf. nedenfor.

Domea Fredensborg består af følgende afdelinger med almene familieboliger: Egeparken, Bøgelunden og Frøparken. Desuden ”de skæve boliger” på Højsagervej/Langerødvej og ældreboligafdelingerne: Brønsholmdal, Chrst. Boecksvej og Humlebæk Seniorpark.


Selskabet skriver i sin ansøgning, at man er udfordret af en meget lav egenkapital samt det forhold, at nogle af afdelingerne har et relativt højt huslejeniveau samt et beskedent opsparingsniveau. Ændringen pr. 1. april 2013 i almenboliglovens § 20, stk. 2, hvorefter dispositionsfonden fremadrettet skal dække tab ved fraflytninger udover 313 kr. pr. lejemål i den enkelte afdeling, er derfor en udfordring for Domea Fredensborg.


Selskabet anfører videre, at den disponible del af dispositionsfonden ved regnskabsafslutningen pr. 30/6 2014 udgjorde 290.215 kr. svarende til 921 kr. pr. lejemålsenhed. I henhold til lovgivningen skal der foretages indbetalinger til dispositionsfonden indtil denne udgør 5.480 kr. pr. lejemålsenhed, og i henhold til Landsbyggefonden regnskabsdatabase er en gennemsnitlig dispositionsfond for et alment boligselskab på 13.899 kr. Altså ligger Domea Fredensborgs dispositionsfond langt under det lovgivningsmæssige anbefalede niveau, og ikke mindst meget langt under et gennemsnitligt niveau.


Tilsvarende udgør arbejdskapitalen (den del af egenkapitalen, der hidrører fra overførte årsresultater) 236.306 kr., hvorfor den samlede formue (290.215 + 236.306 = 526.521 kr.) er meget beskeden i selskabet og i praksis på et niveau, hvor det er umuligt at hjælpe afdelinger, som kommer i behov for ekstraordinær støtte. De få midler, der er, ønsker man at reservere til andet end til dækning af tab ved fraflytninger.


Selskabet oplyser, at afdelingerne har følgende fraflytningsbeløb til inkasso pr. 30/6 2015:


 

Til inkasso

Henlagt efter gl. ordning

 

Kr.

Kr.

Egeparken

106.000

101.000

Bøgelunden

27.000

344.000

Frøparken

20.000

193.000

Højsagervej

44.000

0

I alt

197.000

-


Øvrige afdelinger er kategoriseret som ældreboliger, hvor der ikke er udgifter til tab ved fraflytninger. Såfremt det beløb, der aktuelt er til inkasso (197.000 kr.) må afskrives vil det yderligere indskrænke dispositionsfonden/selskabets formue.


Selskabet oplyser, at man ikke umiddelbart lider foruroligende store tab ved fraflytninger. I det senest afsluttede regnskab udgjorde det 110.000 kr. Fra andre selskaber er det erfaringen, at enkelte specifikke tab på fraflytningssager kan blive meget dyre, selvom der gøres alt, hvad der er muligt inden for lovgivningens rammer for at opkræve det skyldige beløb hos fraflytter.


Selvom den ansøgte disposition ikke øger den samlede formue i selskabet og selskabets afdelinger nævneværdigt, så giver den organisationsbestyrelsen bedre mulighed for at regulere pengestrømmene i retning af de afdelinger, der har det største behov.


Ansøgningen om fritagelse for at dække tab ved fraflytninger af dispositionsfonden ønskes med virkning fra regnskabsåret 1/7 2015 – 30/6 2016.


Administrationen bemærker, at man ved de afholdte styringsdialogmøder har udtrykt sin bekymring for de lave hensættelsesbeløb, der generelt er i boligorganisationens afdelinger. Administrationen har opfordret boligorganisationen til at forhøje sine hensættelser. Udfordringen er imidlertid, at lejen i afdelingerne i forvejen er relativ høj, og at der derfor er grænser for hvor meget, lejerne kan bære. Administrationen anbefaler, at boligselskabet afkræves en handleplan for hvordan og hvornår, man vil bringe dispositionsfonden op på det niveau, hvor indbetalinger ikke længere er krævede efter loven.


Byrådet har på sit møde den 27/10 2014 i en tilsvarende sag gav Fredensborg Boligselskab en 5-årig dispensation på betingelse af, at der i de respektive afdelinger igen henlægges til tab på fraflyttede lejere, således at de konti, de nu vil blive anvendt, i videst muligt omfang genopbygges. Administrationen kan anbefale, at der gives Domea Fredensborg en tilsvarende dispensation.


Såfremt Byrådet vælger ikke at give den ansøgte dispensation, vil tab på fraflytninger efter de nye regler skulle dækkes af dispositionsfonden. Når denne er tom, vil boligorganisationen ikke have nogen midler til at komme afdelinger med behov for hjælp til undsætning. Der vil i den situation kunne forventes betydelige lejeforhøjelser i de berørte afdelinger.


Det bemærkes, at der ikke er mulighed for at hente støtte eller tilskud fra Landsbyggefonden i den foreliggende anledning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At der meddeles Domea Fredensborg dispensation til i regnskabsåret 2015/2016 og de følgende 4 regnskabsår at dække tab på fraflyttede lejere af selskabets dispositionsfond. Tabene dækkes i stedet af de respektive afdelinger.
 2. At dispensationen betinges af, at der i de respektive afdelinger igen henlægges til tab på fraflyttede lejere, således at de konti, der nu vil blive anvendt, i videst muligt omfang genopbygges.
 3. at Domea Fredensborg afkræves en plan for, hvordan og hvornår man vil bringe dispositionsfonden op på det niveau, hvor indbetalinger ikke længere er krævede efter loven.
 4. Tilsynet vil følge situationen nøje og vil på kommende styringsdialogmøde drøfte denne med boligorganisationen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

Anbefaler administrationens indstillinger.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod.

Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

Sagen blev udsat.

Beslutning i Byrådet den 26-10-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning


For: 23 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Henriette Stein (A), Per Frost Henriksen (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Thomas von Jessen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 3 (Rasmus Østrup Møller (A), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Helle Abild Hansen (I))


Fraværende: 1 Dorte Beyer (A)


Forslaget blev dermed vedtaget.

Nr.144 - Stillingtagen til servicereduktioner på ældreområdet

Sagsnr.: 13/27969

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Hans Nissen (A), Thomas Bak (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Ældreområdets økonomi er yderligere udfordret og dette forstærkes fra i overslagsårene. Der skal derfor tages stilling til servicereduktioner.

Sagsfremstilling og økonomi

På augustmødet i SSU blev der besluttet en række reduktioner på ældreområdet i 2015, dette blev suppleret med administrative og ledelsesmæssige reduktioner med virkning fra 2016.

Her blev ligeledes redegjort for behovet for yderligere servicereduktioner fra 2016.

Den økonomiske situation for plejecentrene og visitationen er dog blevet yderligere forværret allerede i 2015, hvilket aktualiserer behovet for besparelser, hvis budgettet skal holde.


Det bemærkes, at i sammenligning med landets øvrige kommuner, samt udvalgte nabokommuner, ligger Fredensborg kommunes udgiftsniveau i den lave ende.


 • Budget 2014Nedestående diagram viser budgetudviklingen pr. 80+ årig i de kommende år.


 • Efter budgetforlig 2015

Den seneste udvikling i plejecentrenes og visitationens økonomi udviser et forventet merforbrug i 2015 på ca. 8 mio. Med det nuværende kendte budget (budgetforliget fra 22. september) for 2016 og frem, kombineret med den forventede demografiske udvikling indikerer et besparelsesbehov på 10-12 mio. i 2016.


Administrationen har tidligere foreslået en række besparelser, der er afvist af udvalget. Med den nye økonomiske situation er der behov for yderligere tiltag, hvis budgettet skal holde og administrationen har fundet det nødvendigt at pege på både tidligere afviste og nye forslag. Hvis det nuværende budget for 2015 (og 2016) skal holde, så er det ikke tilstrækkeligt med initiativer vedr. den praktiske hjælp. Det vil være nødvendigt med reduktioner i den personlige pleje eller større strukturelle ændringer.


Administrationen peger på følgende tiltag:


 1. Reduktion i rengøring i eget hjem til fra normalt hver 14. dag til 1 gang månedligt.  Økonomisk effekt :  4 – 5 mio årligt

Der ydes aktuelt rengøring hver 2. uge til borgere i eget hjem. Det foreslås, at rengøringen reduceres til hver 4. uge hos borgerne. Forslaget omhandler ca. 1000 borgere. Hos de svageste borgere, som har et særlige udfordringer i forhold til rengøring fastholdes niveauet med rengøring hver 2. uge. 1. Reduktion i personlig pleje i gennemsnit med 10 pct., svarende til en økonomisk effekt på 4-6 mio årligt.

Forslaget medfører reduktion i tilbud om bad til hver 14. dag, samt udvidelse at tidsrummet for hjælp til morgenpleje samt til aftenpleje. 1. Ophør med ydelse af omsorgstimer, svarende til 0,7 mio årligt

Der ydes én ekstra omsorgstime pr. 2. uge til de svageste ældre, som modtager mere end 8 timers hjemmehjælp om ugen. Med forslaget ophører kommunen med den ekstra omsorgstime. Forslaget vil nedbringe kommunens serviceniveau på dette område til niveauet i sammenlignelige kommuner. Med den nye klippekortordning, der delvist kan kompensere for konsekvenserne af forslaget, vil borgeren opleve forslaget som en mindre serviceforringelse. Forslaget omhandler ca. 100 borgere.


 1. Ophør med pensionistudflugt, svarende til 0,4 mio årligt

 1. Udbud af madproduktion til plejecentre og hjemmeboende, med forventet økonomisk effekt på 1,5 mio fra 2017

Mad til hjemmeboende borgere samt til borgere på nogle af pleje- og aktivitetscentrene og Lindegården produceres aktuelt på Lystholm. Herudover er der et produktionskøkken på Øresundshjemmet, der leverer mad til Øresundshjemmets beboere og øvrige cafeer. Det foreslås at sende madproduktionen i udbud og/eller centralisere madproduktionen på Lystholm. Den økonomiske gevinst omfatter fuldt udbud og er usikker.


 1. Udbud af det samlede ældreområde, dvs. plejecentre og hjemmepleje. Forventet effekt 4-5 mio årligt med halv virkning fra 2017.

Besparelsen har tidligere været anslået højere, men erfaringerne fra udbud af del af hjemmeplejen i foråret 2015 viste at besparelsen var anslået for optimistisk. Skønnet er fortsat behæftet med stor usikkerhed. Det foreslås, at plejecentrene og hjemmehjælpen udbydes svarende til Gribskovs udbud på plejecenter og hjemmehjælpsområdet. 1. Pause med akutpladser

Akutpladserne på Pilebo har ikke i tilstrækkeligt omfang kunne forebygge indlæggelser. De praktiserende læger har været tilbageholdende med at indlægge patienter på akutpladserne primært på baggrund af manglende fast lægedækning på pladserne. Det har ikke været muligt for kommunen at indgå en aftale om fast lægedækning grundet manglende centrale aftaler om en sådan ordning.

Det foreslås derfor at holde en pause med akutpladserne indtil det nye pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk stå færdigt. Til den tid forventes det ligeledes at rammerne for lægedækning er på plads.

Anslået effekt 1,5 mio årligt


·         Fortsat stop for vikaranvendelse i dagtimer på hverdage. Anslået effekt 4-5 mio årligt.Det skal bemærkes at forslagene vedrørende udbud tidligst vil have økonomisk effekt fra 2017 idet udbudsprocessen tager ½-3/4 år.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At de foreslåede servicereduktioner vedtages, hvis budgettet for 2016 skal holdes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 30-09-2015

Brev af 28. september 2015 fra DH-medlemmerne i Fredensborg Handicapråd og Seniorrådets bemærkninger ved foretræde indgik i sagens behandling.


Social- og Seniorudvalget besluttede:


 1. At vedtage administrationens forslag nr. 7
 2. At oversende den øvrige budgetudfordring for 2015 til Økonomiudvalg og Byråd.
 3. At indstille til Byrådet, at budgetudfordringen for 2016 drøftes i budgetforligskredsen.

Liste Ø stemte imod udvalgets beslutning om at gennemføre administrationens forslag nr. 7. 


Liste V foreslår, at Økonomiudvalget fremskynder afdækningen af potentialet ved udbud.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

To høringssvar fra DH-medlemmerne i Fredensborg Handicapråd indgik i sagen.


Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling således, at merudgifterne i 2015 på 8 mio. kr. finansieres af kassen.


Liste F og Liste Ø stemte imod beslutningen om at gennemføre administrationens forslag nr. 7. 


Liste V foreslår, at Økonomiudvalget fremskynder afdækningen af potentialet ved udbud.

Beslutning i Byrådet den 26-10-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling således, at merudgifterne i 2015 på 8 mio. kr. finansieres af kassen.


Byrådet stemte om administrationens forslag nr. 7:


For: 24 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Henriette Stein (A), Per Frost Henriksen (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Thomas von Jessen (C), Hossein Armandi (D), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Helle Abild Hansen (I), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Imod: 2 (Hanne Berg (F), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Fraværende: 1 Dorte Beyer (A)


Forslaget blev dermed vedtaget.


Liste V foreslår, at Økonomiudvalget fremskynder afdækningen af potentialet ved udbud.

Nr.145 - Sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats

Sagsnr.: 15/25848

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Hans Nissen (A), Thomas Bak (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en plan for arbejdet med at udforme en sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats for Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har igennem længere tid har været i dialog og afholdt møder med Socialstyrelsen, hvor administrationen blandt andet har søgt vejledning om, hvordan kommunen bør håndtere situationen efter terroranslaget i februar måned i København. I forbindelse med denne dialog har styrelsen anbefalet Fredensborg Kommune at revidere den nuværende plan for det kriminalitetsforebyggende arbejde, som er obligatorisk at udarbejde for alle kommuner, således at den også afspejler kommunens generelle indsats for at forebygge radikalisering. Styrelsen har ligeledes anbefalet kommunen at samarbejde med Socialstyrelsens rådgivningscenter VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område) om dette forløb.

 

KL udarbejdede i foråret 2015 en rapport om udsatte børn, hvor KL kommer med en række konkrete anbefalinger til en styrket indsats, der tager udgangspunktet i de unge og deres muligheder for et godt liv. Anbefalingerne bygger på forskning og er udviklet i samarbejde med en række kommuner. En overordnet og generel anbefaling fra KL er, at kommunerne skal styrke det tværfaglige samarbejde. I rapporten peger KL på Ishøj som en kommune, der har haft gode resultater med at fokusere på at styrke kriminalitetsforebyggelsen og styrkelse af det tværfaglige samarbejde. 

 

Centralt i strategien fra Ishøj er den såkaldte PRIK-model, der sigter på forebyggelse af kriminalitet blandt alle kommunens borgere mellem

6-25 år. Modellen sikrer, at Ishøj Kommune arbejder med både proaktive og reaktive indsatser i kriminalitetsforebyggelsen. Ishøj Byråd besluttede at drage det tryghedsskabende element med ind i arbejdet, således at der blev udarbejdet en samlet plan for den sammenhængende kriminalitets-forebyggende og tryghedsskabende indsats. I Ishøj endte arbejdet med, at Byrådet udgav en pjece, hvori disse mål og principper beskrives. 

 

Byrådet i Fredensborg Kommune har haft fokus på temaet Tryghed, blandt andet gennem nedsættelse af § 17,4 udvalget, Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats, hvor tryghed har været et gennemgående tema og løbende gennem såvel denne som foregående byrådsperiode med blandt andet afholdelse af temadage om emnet. Der er undervejs igangsat mange planer og initiativer, men Byrådet har endnu ikke besluttet en overordnet sammenhængende plan for disse initiativer og fælles mål for indsatsen.

 

Der har i en længere periode været relativ roligt i Fredensborg Kommune. Et faktum er, at kriminaliteten i de udsatte boligområder i kommunen har udviklet sig positivt i nedadgående retning. Således er kriminaliteten i det udsatte boligområde (SUB-området) i Kokkedal ved seneste opgørelse faldet til et niveau under niveauet for resten af Nordsjælland (jf. anden sag på møde i Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats den 16. september). Det er en udvikling, som alle ønsker skal fortsætte, og administrationen foreslår, at tiden er inde til – i denne forholdsvis rolige periode – at kigge overordnet og langsigtet på, hvilke indsatser, der skal til, således at den gode udvikling kan fastholdes, og således at et fald i kriminaliteten også følges af en nedgang i antallet af borgere, der føler sig utrygge.


Den positive udvikling gælder ikke alene de udsatte boligområder, kriminaliteten er faldet i hele Fredensborg Kommune. Således viser den seneste opgørelse fra Nordsjællands Politi blandt andet, at


 • Indbrud er faldet med 29 % (tilsvarende tal for hele landet er et fald på 16 % og for hele politikredsen 21 %)

 • Vold er faldet med 30 % (tilsvarende tal for hele politikredsen er 20 %)


Der kan peges på mange årsager til faldet i kriminaliteten. Det er administrationens vurdering, at kommunens tætte samarbejde med de boligsociale helhedsplaner og med Nordsjællands Politi, som for tre år siden etablerede den lokale ETB-gruppe, har en væsentlig andel i den positive udvikling sammen med etableringen af lokale fædre- og mødregrupper og Kokkedal Ungdomsklub.


Som ovenfor beskrevet anbefaler KL, at der generelt fokuseres på en styrkelse af det tværfaglige samarbejde. Særligt i det lys er det administrationens vurdering, at det er vigtigt, at der er politisk konsensus om de overordnede principper og mål for arbejdet.


Administrationen foreslår således, at der igangsættes en proces, som ender ud i, at Byrådet på sidste møde inden sommerferien i 2016 godkender og beslutter fælles mål og overordnede principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats.


Der vil blive nedsat en tværgående arbejdsgruppe, som vil udarbejde oplægget til Byrådets beslutning i juni 2016. Undervejs vil relevante politiske udvalg blive orienteret og inddraget i arbejdet.


På møde i Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats den 16. september, hvor nærværende sag uddybes, vil Ishøj Kommune orientere om arbejdet med deres plan. Ligeledes vil repræsentanter fra VISO deltage og præsentere, hvorledes proces og planlægning kan gribes an.


Administrationen vil efter behandling og eventuelt beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats og efterfølgende i Social- og Seniorudvalget påbegynde processen med blandt andet nedsættelse af en arbejdsgruppe, idet der tages forbehold for Byrådets godkendelse på møde den 26. oktober 2015.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Byrådet beslutter, at der igangsættes en proces for udarbejdelse af en plan for en sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats, der skal være færdig inden sommerferien 2016.

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 16-09-2015

Administrationens indstilling anbefales.


Udvalget opfordrer til, at repræsentanter fra erhvervslivet og foreningslivet inddrages i arbejdet.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 30-09-2015

Anbefaler indstillingen fra Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats.


Udvalget bemærker at udredningen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 26-10-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Nr.146 - Endelig vedtagelse af lokalplan H108 - Humlebæk Center 44 (Posthusejendom)

Sagsnr.: 15/27393

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Hans Nissen (A), Thomas Bak (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan H108 – Humlebæk center 44 (Posthusejendom)

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet den 30. marts 2015 at nedlægge et forbud efter Planlovens § 14 mod at der kan etableres en dagligvarebutik på ejendommen Humlebæk Center 44. Ejendommens fremtidige anvendelse fastlægges til offentlige formål.

 

Forbuddet betyder, at Fredensborg Kommune skal udarbejde et forslag til lokalplan for ejendommen inden for en fastsat gyldighedsperiode på højst 1 år. Forslag til lokalplan H108 blev offentliggjort før gyldighedsperiodens udløb den 11. juli 2015.

 

§ 14 forbuddet blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Den 16. september 2015 modtag Fredensborg Kommune afgørelse om at Natur- og Miljøklagenævnet har givet kommunen medhold i sagen.

 

Fredensborg Kommune har haft hjemmel i Planlovens § 14 til at nedlægge det påklagede forbud, og Natur- og Miljøklagenævnet kan således ikke give klager medhold.  Dermed står det nu fast, at § 14-forbuddet var gyldigt, og lokalplanforslag H108 hviler således på et fast planlægningsmæssigt grundlag.

 

Efter endelig vedtagelse af lokalplan H108 for ejendommen til offentlige formål kan ejer (PostNord) jf. Planlovens § 48 kræve at Fredensborg Kommune overtager ejendommen. 

 

Borgerinddragelse

I forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan H108 blev der den 27. august 2015 afholdt borgermøde. På mødet deltog 15 borgere primært fra Humlebæk. Administrationen redegjorde for § 14 forbuddet, og fremlagede hovedpunkterne i forslaget.

 

Der var blandt nogle af borgerne forslag om at tænke større tanker for et evt. nyt bibliotek eller kulturhivs ved f.eks. at inddrage dele af naboarealerne for på den både at have flere muligheder. Det vil dog kræve forhandling med grundejerne som er Louiseparken og DSB. I forhold til § 14 forbuddet kan lokalplan H108 udelukkende omhandle posthusejendommen.  

 

Offentlig høring af forslag til lokalplan H108

Forslag til lokalplan H108 var i offentlig høring fra den 24. juni 2015 til 2. september 2015. Der indkom i alt 5 høringssvar fra myndigheder, foreninger og privatpersoner.

 

 1. Bane Danmark
 2. Frank Nielsen, borger i Humlebæk
 3. Kim Egholm, borger i Humlebæk.
 4. Cyklistforbundet, Allan Høier
 5. Anders Hessner, advokat for PostNord.

 

Høringssvarene drejer sig om praktiske forhold vedrørende de omkringliggende arealer - herunder parkering, samt om arkitektur og materialer. Endvidere har PostNords advokat fremsendt bemærkninger der svarer til klagen til Natur- og Mijøklagenævnet.

 

Høringssvarene er vedlagt dagsorden som bilag. 

 

I notat af 14. september 2015 findes et kort resumé af høringssvarene med administrationens kommentarer.

 

Administrationens ændringsforslag

I forbindelse med den offentlige fremlæggelse af forslag til lokalplan H108, og de indkomne høringssvar foreslår administrationen følgende ændringer:

 

a)    Bestemmelsen i § 7 stk. 7  - ”Tagene skal beklædes med skifer, tegl eller tagpap” - ændres til ”tagene skal beklædes med tagsten af skifer eller tegl eller tagpap”.  

Bevilling

Sagen har på nuværende stade ikke økonomiske konsekvenser for Fredensborg Kommune.


Vedtages lokalplanen endeligt kan det forventes jf. Planlovens § 48 at ejer – Post Danmark vil kræve at Fredensborg Kommune overtager ejendommen.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplanens vedtagelse vil blive annonceret og de berørte parter vil modtage brev om Fredensborg Kommune afgørelse.

 

Det foreslås efter Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen at udsende en pressemeddelelse herom.

Indstilling

 1. At lokalplan H108 – Humlebæk center 44 vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-10-2015

Anbefaler administrationens indstilling, idet udvalget ønsker indføjet, at der ikke må anvendes reflekterende tagmaterialer.


V stemmer imod, idet vedtagelsen af lokalplan H108 kan udløse overtagelsespligt for kommunen jf. planlovens paragraf 48.

V ønsker overtagelse på markedsvilkår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Anbefaler Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling efter afstemning.


Liste V er principielt imod vedtagelsen af lokalplan H108 og undlader derfor at stemme. Liste V anerkender, at der i budgetforliget for 2016 er en politisk enighed om, at overtagelse af posthusgrunden.


Økonomiudvalget præciserede, at der må anvendes tagmaterialer med en maksimal glansværdi på 60 svarende til halvblank.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod, da hun er imod nedlæggelse af paragraf 14 forbud.

Beslutning i Byrådet den 26-10-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning.


For: 16 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Henriette Stein (A), Per Frost Henriksen (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Thomas von Jessen (C), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 2 (Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Helle Abild Hansen (I))


Undlader: 8 (Hossein Armandi (D), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Fraværende: 1 Dorte Beyer (A)


Forslaget blev dermed vedtaget.


Liste V og Hossein Armandi (D) er principielt imod vedtagelsen af lokalplan H108 og undlader derfor at stemme. Liste V anerkender, at der i budgetforliget for 2016 er en politisk enighed om overtagelse af posthusgrunden. Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale) tilsluttede sig stemmeforklaringen, men stemte imod.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod, da hun er imod nedlæggelse af paragraf 14 forbud.

Nr.147 - Kongevejen 21 i Fredensborg, endelig vedtagelse af lokalplan F112

Sagsnr.: 14/16302

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Hans Nissen (A), Thomas Bak (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan F112 for Kongevejen 21 i Fredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog på møde den 30. marts 2015 at fremlægge forslag til lokalplan F112 for Kongevejen 21 i Fredensborg i offentlig høring.

 

Høringsperioden var fra den 13. april til den 24. juni 2015, og der blev afholdt borgermøde den 21. maj 2015. I høringsperioden indkom 6 høringssvar. I forlængelse af høringsperioden har kommunen endvidere modtaget kommentarer til høringssvarene/indsigelse fra områdets projektudvikler/ejer.

 

Lokalplanens baggrund

Kongevejen 21 i Fredensborg har ikke tidligere været en del af en lokalplan, men er omfattet af kommuneplanens rammeområde FE04 til erhverv. Byrådet besluttede den 26. januar 2015 at fremlægge tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 for Kongevejen 21 i offentlig høring. Med Kommuneplantillægget ændres områdets anvendelse fra erhverv til boligformål som forudsætning for nærværende forslag til lokalplan F112 for Kongevejen 21.

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med ejers rådgiver.

 

Høringssvar fra naboer mv.

Som angivet ovenfor har kommunen modtaget 6 høringssvar fra borgere og foreninger i høringsperioden. De 6 høringssvar er fra Asminderød Boligselskab, Toftevænget, Lis Grete Møller, Palle Marcher, Cyklistforbundet, Danmarks Naturfredningsforening og Agenda 21 foreningen. Derudover har kommunen som nævnt modtaget kommentarer til høringssvarene/indsigelse fra projektudvikler/ejer Christian Fischer.

 

Høringssvar/kommentarer omhandler følgende forhold:

 

 • Kirkebyggelinje
 • Skygge- og indbliksgener
 • Bebyggelsens omfang
 • Udvendige antenner
 • Forhold for cykelister
 • Bæredygtighed
 • Grundejerforening

 

Høringssvar, resumé af høringssvarene og administrationens kommentarer til disse fremgår af bilag.

 

Administrationens ændringsforslag til lokalplan F112

På baggrund af de indkomne høringssvar/kommentarer anbefaler administrationen følgende ændringer i lokalplan F112:

 

(Ændring i kursiv)

 

Kirkebyggelinjen

 

 1. At redegørelsen om lokalplanens forhold til anden lovgivning suppleres med følgende afsnit: ”Tilladelse fra anden myndighed – Lokalplanområdet er omfattet af kirkebyggelinje afkastet fra Asminderød Kirke. Jævnfør Naturbeskyttelsesloven § 19 må der ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 meter inden for en afstand af 300 meter fra en kirke. En udnyttelse af lokalplanens mulighed for byggeri med en tagfodshøjde på 9 meter og opførelse af mobilmast vil således forudsætte dispensation fra kirkebyggelinjen.

Det fremgår af Naturbeskyttelseslovens § 19, at der kan dispenseres fra kirkebyggelinjen, hvis den nye bebyggelse ikke forringer den landskabelige sammenhæng mellem kirken og dens omgivelser. Kongevejen 21 er beliggende ca. 160 meter fra Asminderød Kirke og er adskilt af et boligområde og en erhvervsejendom med trælast. Hovedparten af lokalplanområdet har et terræn som er ca. 3-4 meter under den syd og øst for beliggende trælast og boligbebyggelse.”

 1. At § 6 stk. 7 tilføjes: ”(Opsætning af mast med en højde over 8,5 meter forudsætter dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 19 om kirkebyggelinjen.)”
 1. At § 7 stk. 2 tilføjes: ”(Byggeri med en højde over 8,5 meter forudsætter dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 19 om kirkebyggelinjen.)”

 

Skygge- og indbliksgener

 

 1. At § 7, stk. 2 tilføjes: ”For byggefelt A og B gælder, at bygninger i en zone på 20 m fra lokalplanområdets nordlige skel (mod matr.nr. 7cb) maksimalt må opføres i 2 etager.”
 1. At § 7, stk. 4 ændres for så vidt angår etagearealet for de enkelte byggefelter således, at maks. etageareal for byggefelt A ændres fra 2000 m2 til 1800 m2 og maks. etageareal for byggefelt E fra 1600 m2 til 1800 m2.
 1. At § 7 tilføjes ny bestemmelse stk. 6: ”Facader i første række mod det nordlige skel (mod matr.nr. 7cb) i Byggefelt A, B, C må højest udgøre 30 % af det enkelte byggefelts længde.”
 1. At § 10 tilføjes ny bestemmelse stk. 9: ”Den delvis åbne beplantning bestående af træer og buske i lokalplanområdets nordlige skel skal fastholdes.”

 

Udvendige antenner

 

 1. At § 6, stk. 1 omhandlende forbud mod opsætning af individuelle antenner, paraboler eller lignende på bygninger udgår af lokalplanen.

 

Bæredygtighed

 

 1. At § 6, stk. 2 ændres til: ”Solenergianlæg kan opsættes på dele af bygningernes tagflader under forudsætning af, at anlægget ikke har reflekterende overflader (se endvidere § 8, stk. 2).
 1. At § 8, stk2 tilføjes: ”Jf. § 6, stk. 2 kan der opsættes solenergianlæg på dele af bygningernes tagflader under forudsætning af, at anlægget ikke har reflekterende overflader.

 

Hvis solenergianlægget integreres i tagfladen som del af tagbeklædningen, kan solenergianlægget dog dække hele tagfladen.”

 1. At § 9, stk. 2 omhandlende krav om etablering af anlæg til opsamling af tagvand til brug for toiletskyl og tøjvask udgår af lokalplanen.

 

Grundejerforening

 1. At § 11, stk. 4 ændres til: ”Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 50 % af boligerne er solgt”.

 

Sagsbehandling siden Byrådsmødet den 31. august 2015

Administrationen har orienteret projektudvikler Christian Fischer om Byrådets beslutning på mødet den 31. august 2015. På den baggrund har Christian Fischer fremsendt sine argumenter for at fastholde den fremlagte lokalplan med de tilretninger og justeringer som er foreslået.  Af skrivelsen fremgår bl.a., at såfremt byggemuligheden reduceres til maks. 2 etager vil det meget sandsynligt slå økonomien ud af projektet, og dermed umuliggøre en realisering. Skrivelse fra Christian Fischer er vedlagt som bilag.


Sagsbehandling siden Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 8. september 2015

Projektudviklers rådgiver har på baggrund af udvalgets beslutning foretaget en visualisering af byggeriet, særligt med henblik på at illustrere lokalplanens overgang til nabobebyggelsen mod nord. Visualisering er vedlagt som bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan F112 vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At lokalplan F112 for Kongevejen 21 i Fredensborg vedtages endeligt med de ændringer, som administrationen anbefaler i sagsfremstillingen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 11-08-2015

V stillede forslag om, at der maksimalt må bebygges i 2 etager.


For stemte 2: V


I mod stemte 6: A, B, F og O.


Udvalget anbefalede derefter administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling efter afstemning:


V stillede forslag om, at der maksimalt må bebygges i 2 etager.


For stemte 3: V, C og Per Frost Henriksen (A)


I mod stemte 7: A, B, F, I,  O og Ø.


Udvalget anbefalede derefter administrationens indstilling.


Fraværende: Thomas Bak (V)

Beslutning i Byrådet den 31-08-2015

Sagen blev sendt tilbage til behandling til Plan-, Miljø,- og Klimaudvalget, da der var nye oplysninger i sagen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 08-09-2015


Udvalget besluttede, at bygherre anmodes om, at foretage en visualisering af byggeriet, særligt med henblik på at vise konsekvensen af 3 etager særligt i forhold til naboerne mod nord.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-10-2015

Udvalget anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Anbefaler Plan,- Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.


Per Frost Henriksen (A) stemte imod.

Beslutning i Byrådet den 26-10-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning:


For: 20 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Ergin Øzer (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Thomas von Jessen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Helle Abild Hansen (I), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Thomas Elgaard (V), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 5 (Charlotte Sander (A), Per Frost Henriksen (A), Carsten Wulff (V), Susanne Rasmussen (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Undlader: 1 (Henriette Stein (A))


Fraværende: 1 Dorte Beyer (A)


Forslaget blev dermed vedtaget.

Nr.148 - Godkendelse af Projektforslag for varmeforsyning af lokalplan F111 (gl. Asminderød Skole)

Sagsnr.: 14/45939

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Hans Nissen (A), Thomas Bak (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Godkendelse af projektforslag for kollektiv fjernvarmeforsyning med naturgas af det nye boligområde ved Benediktevej i Fredensborg (Gl. Asminderød Skole).

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog på sit møde d. 11. august 2015, at sende et projektforslag for kollektiv varmeforsyning af et nyt boligområde i Fredensborg i høring i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven.


I følge Lokalplan F111 er boligområdet udlagt til kollektiv varmeforsyning med fjernvarme. Boligområdet, som kommer til at bestå af 93 huse (67 rækkehuse og 25 parcelhuse), udvikles af Lind & Risør A/S.


Projektforlaget er udarbejdet af Grontmij på vegne af I/S Norfors, som overtager varmeforsyningsforpligtelsen i området. (Bilag 1).


Det vedtagne projektforslag har været i 4 ugers høring hos de høringsberettigede parter og er også offentliggjort på hjemmesiden. Der er i høringsperioden, som sluttede d. 15. september 2015, indkommet et høringssvar.


HMN har meddelt, at de ikke har bemærkninger til projektforslaget (bilag 2).


Lovgivning og valg af scenarier

Kommunalbestyrelsen skal jf. varmeforsyningslovens § 4, godkende projekter for nye kollektive varmeforsyningsanlæg.


I henhold til projektbekendtgørelsens § 23, skal der forud for en sådan godkendelse, udarbejdes et projektforslag med en samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier.


Mulige scenarier er:

1)       Forsyning med naturgasbaseret blokvarme

2)       Individuel forsyning med varmepumper

3)       Individuel forsyning med træpillefyr


Ad 1: Naturgaskedlen, som indgår, anses på grund af dens effekt i MW (over 0,25 MW) som værende et kollektivt forsyningsanlæg – en blokvarmecentral. I henhold til § 21 i projektbekendtgørelsen kan kommunalbestyrelsen kun godkende naturgas som brændsel i blokvarmecentraler i områder, der er udlagt som naturgasområde. Fredensborg By er udlagt som naturgasområde.


Ad 2: Da det ikke længere lovgivningsmæssigt er tilladt at installere individuelle naturgasfyr i nye bygninger, skal individuel forsyning i dette tilfælde være med varmepumper.


Ad 3: Individuel forsyning med træpillefyr er ikke er medtaget som relevant scenarie i projektforslaget, da der er en række ulemper forbundet med denne løsning, herunder øget behov for gulvplads i boligen, oplag af træpiller og forringelse af luftkvaliteten, når 93 tætliggende huse fyrer med træpiller.


Varmebehov og driftsforhold

Boligerne udføres som lavenergi 2015. Disse udmærker sig ved, at alle boliger udføres med balanceret ventilation med varme genvinding.


Det betyder, at der bliver installeret en varmepumpeenhed, der anvender ventilationsvarmen som varmekilde og energien fra ventilationssystemet udnyttes primært til produktion af varmt brugsvand. Alle boliger forsynes med fjernvarmebaseret gulvvarme.


Det er således boligernes rumopvarmning, der skal dækkes af varme fra fjernvarmecentralen, som kommer til at bestå af en 270 kW kondenserende naturgasfyret blokvarmekedel med dertil hørende røranlæg og instrumentering. Anlæggets placering i boligområdet kan ses i projektforslaget (bilag 1).


Lind & Risør har vurderet, at det gennemsnitlige årlige energiforbrug pr. bolig vil udgøre 28 kWh/m2/år. Det samlede varmebehov til rumopvarmning af de 93 huse vurderes således at være ca. 400 MWh/år.


Bygherren opfører selve varmecentralen, således at den kommer til at matche bebyggelsens arkitektur.


Norfors kommer som ejer af anlægget til at varetage drift og vedligehold af anlægget.


Levering af varme forventes at kunne finde sted i løbet af varmesæsonen 2015/16.


Vurdering af projektets økonomi

I projektforslaget er de økonomiske konsekvenser af etablering af hhv. kollektiv naturgasbaseret fjernvarmeforsyning (scenarie 1) og individuel forsyning med varmepumper (scenarie 2) beregnet.


Samfundsøkonomi. Beregningerne i projektforslaget viser, at fjernvarme samfundsøkonomisk er et bedre alternativ end individuel forsyning med varmepumper.

Projektets samlede gevinst anslås til 2,7 mio. kr. Beløbet er opgjort som nutidsværdien over en 20 årig periode, med en kalkulationsrente på 4 % p.a. Samfundsøkonomisk er projektet således robust over for ændringer i investeringsomkostninger, energibesparelser og brændselspriser.


Selskabsøkonomi. Den selskabsøkonomiske beregning inkluderer alle udgifter og indtægter over en 20 års periode. Projektet har en positiv selskabsøkonomisk nutidsværdi for Norfors på 4,6 mio. kr. ved en kalkulationsrente på 5 % p.a., en 40-årig levetid på ledninger og en 20-årig levetid på anlægget.


Brugerøkonomi. Brugerøkonomisk er naturgasbaseret fjernvarme fordelagtigt for 1- og 2-plans rækkehuse (67 stk.) på 137 m2, men dyrere for de 25 større parcelhuse på 220 m2, der har et større bygningsareal og dermed en højere fast fjernvarmebetaling.


Eftersom varmeforsyningen skal følge en hvile-i-sig-selv økonomi, kan der på sigt - og ud fra den positive selskabsøkonomi - blive tale om tilbagebetalinger til kunderne eller der kan ske en takstnedsættelse for fjernvarmen i det nybyggede område.


Den samlede investering ved etablering af naturgasbaseret fjernvarme bliver ca. 7,8 mio. kr., hvoraf Norfors andel udgør ca. 2,7 mio. kr. og bygherrens andel ca. 5,1 mio. kr.


Projektforslaget indebærer således, at der opnås samfundsøkonomiske, selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske gevinster.


Miljøvurdering

CO2-emissionerne ved naturgasbaseret fjernvarme overstiger emissionerne fra varmepumper med 1.533 ton over den 20-årige projektperiode, svarende til gennemsnitlig emission på ca. 76 ton CO2/år. Emissionerne er værdisat og indgår i den samfundsøkonomiske beregning. Derfor indgår CO2 emissionen ikke direkte i byrådets beslutningsgrundlag, jf. Varmeforsyningslovens formålsparagraf.


Administrationen forventer, at blokvarmecentralen på sigt kan tilsluttes et større fjernvarmenet i Fredensborg By, hvilket formentlig vil medføre, at CO2 emissionerne på sigt bliver lavere.


Administrationens samlede vurdering af projektforslaget

Projektforslaget er udarbejdet med henblik på at fremme en samfundsøkonomisk fordelagtig udvikling af varmeforsyningen i kommunen og er helt i tråd med de politiske ønsker om at prioritere den videre udbygning af fjernvarme i kommunen, idet blokvarmecentralen på sigt forventes tilsluttet et større fjernvarmesystem, når dette forventeligt udbygges i fremtiden.


Systemet er således fremtidssikret, idet naturgaskedlen kan enten erstattes med en veksler, eller kedlen kan anvendes som spids- og reservelast for fjernvarmesystemet.


Det er administrationens vurdering, at betingelserne i projektbekendtgørelsens § 6 er opfyldt, og godkendelse af projektforslaget derfor vil være i overensstemmelse med gældende varmeplansregler.


Projektforslaget vurderes ligeledes, at være i overensstemmelse med anden gældende lovgivning samt med lokal- og kommuneplaner.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet alle udgifter afholdes af Nordfors; jf. projektforslaget.

Retsgrundlag

Lov om varmforsyning samt projektbekendtgørelsen. 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At projektforslag for fjernvarmeforsyning med naturgas af nye bebyggelse i LP F111 (Gl. Asminderød Skole) godkendes i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven; herunder bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-10-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 26-10-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Nr.149 - Sager behandlet på lukket møde

Ulla Hardy-Hansen (C), Hans Nissen (A), Thomas Bak (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Sag nr. 150 ”Besættelse af stillingen som direktør”.

Beslutning i Byrådet den 26-10-2015

Sag nr. 150 ”Besættelse af stillingen som direktør”

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.