Nr.148 - Godkendelse af Projektforslag for varmeforsyning af lokalplan F111 (gl. Asminderød Skole)

Sagsnr.: 14/45939

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Hans Nissen (A), Thomas Bak (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Godkendelse af projektforslag for kollektiv fjernvarmeforsyning med naturgas af det nye boligområde ved Benediktevej i Fredensborg (Gl. Asminderød Skole).

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog på sit møde d. 11. august 2015, at sende et projektforslag for kollektiv varmeforsyning af et nyt boligområde i Fredensborg i høring i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven.


I følge Lokalplan F111 er boligområdet udlagt til kollektiv varmeforsyning med fjernvarme. Boligområdet, som kommer til at bestå af 93 huse (67 rækkehuse og 25 parcelhuse), udvikles af Lind & Risør A/S.


Projektforlaget er udarbejdet af Grontmij på vegne af I/S Norfors, som overtager varmeforsyningsforpligtelsen i området. (Bilag 1).


Det vedtagne projektforslag har været i 4 ugers høring hos de høringsberettigede parter og er også offentliggjort på hjemmesiden. Der er i høringsperioden, som sluttede d. 15. september 2015, indkommet et høringssvar.


HMN har meddelt, at de ikke har bemærkninger til projektforslaget (bilag 2).


Lovgivning og valg af scenarier

Kommunalbestyrelsen skal jf. varmeforsyningslovens § 4, godkende projekter for nye kollektive varmeforsyningsanlæg.


I henhold til projektbekendtgørelsens § 23, skal der forud for en sådan godkendelse, udarbejdes et projektforslag med en samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier.


Mulige scenarier er:

1)       Forsyning med naturgasbaseret blokvarme

2)       Individuel forsyning med varmepumper

3)       Individuel forsyning med træpillefyr


Ad 1: Naturgaskedlen, som indgår, anses på grund af dens effekt i MW (over 0,25 MW) som værende et kollektivt forsyningsanlæg – en blokvarmecentral. I henhold til § 21 i projektbekendtgørelsen kan kommunalbestyrelsen kun godkende naturgas som brændsel i blokvarmecentraler i områder, der er udlagt som naturgasområde. Fredensborg By er udlagt som naturgasområde.


Ad 2: Da det ikke længere lovgivningsmæssigt er tilladt at installere individuelle naturgasfyr i nye bygninger, skal individuel forsyning i dette tilfælde være med varmepumper.


Ad 3: Individuel forsyning med træpillefyr er ikke er medtaget som relevant scenarie i projektforslaget, da der er en række ulemper forbundet med denne løsning, herunder øget behov for gulvplads i boligen, oplag af træpiller og forringelse af luftkvaliteten, når 93 tætliggende huse fyrer med træpiller.


Varmebehov og driftsforhold

Boligerne udføres som lavenergi 2015. Disse udmærker sig ved, at alle boliger udføres med balanceret ventilation med varme genvinding.


Det betyder, at der bliver installeret en varmepumpeenhed, der anvender ventilationsvarmen som varmekilde og energien fra ventilationssystemet udnyttes primært til produktion af varmt brugsvand. Alle boliger forsynes med fjernvarmebaseret gulvvarme.


Det er således boligernes rumopvarmning, der skal dækkes af varme fra fjernvarmecentralen, som kommer til at bestå af en 270 kW kondenserende naturgasfyret blokvarmekedel med dertil hørende røranlæg og instrumentering. Anlæggets placering i boligområdet kan ses i projektforslaget (bilag 1).


Lind & Risør har vurderet, at det gennemsnitlige årlige energiforbrug pr. bolig vil udgøre 28 kWh/m2/år. Det samlede varmebehov til rumopvarmning af de 93 huse vurderes således at være ca. 400 MWh/år.


Bygherren opfører selve varmecentralen, således at den kommer til at matche bebyggelsens arkitektur.


Norfors kommer som ejer af anlægget til at varetage drift og vedligehold af anlægget.


Levering af varme forventes at kunne finde sted i løbet af varmesæsonen 2015/16.


Vurdering af projektets økonomi

I projektforslaget er de økonomiske konsekvenser af etablering af hhv. kollektiv naturgasbaseret fjernvarmeforsyning (scenarie 1) og individuel forsyning med varmepumper (scenarie 2) beregnet.


Samfundsøkonomi. Beregningerne i projektforslaget viser, at fjernvarme samfundsøkonomisk er et bedre alternativ end individuel forsyning med varmepumper.

Projektets samlede gevinst anslås til 2,7 mio. kr. Beløbet er opgjort som nutidsværdien over en 20 årig periode, med en kalkulationsrente på 4 % p.a. Samfundsøkonomisk er projektet således robust over for ændringer i investeringsomkostninger, energibesparelser og brændselspriser.


Selskabsøkonomi. Den selskabsøkonomiske beregning inkluderer alle udgifter og indtægter over en 20 års periode. Projektet har en positiv selskabsøkonomisk nutidsværdi for Norfors på 4,6 mio. kr. ved en kalkulationsrente på 5 % p.a., en 40-årig levetid på ledninger og en 20-årig levetid på anlægget.


Brugerøkonomi. Brugerøkonomisk er naturgasbaseret fjernvarme fordelagtigt for 1- og 2-plans rækkehuse (67 stk.) på 137 m2, men dyrere for de 25 større parcelhuse på 220 m2, der har et større bygningsareal og dermed en højere fast fjernvarmebetaling.


Eftersom varmeforsyningen skal følge en hvile-i-sig-selv økonomi, kan der på sigt - og ud fra den positive selskabsøkonomi - blive tale om tilbagebetalinger til kunderne eller der kan ske en takstnedsættelse for fjernvarmen i det nybyggede område.


Den samlede investering ved etablering af naturgasbaseret fjernvarme bliver ca. 7,8 mio. kr., hvoraf Norfors andel udgør ca. 2,7 mio. kr. og bygherrens andel ca. 5,1 mio. kr.


Projektforslaget indebærer således, at der opnås samfundsøkonomiske, selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske gevinster.


Miljøvurdering

CO2-emissionerne ved naturgasbaseret fjernvarme overstiger emissionerne fra varmepumper med 1.533 ton over den 20-årige projektperiode, svarende til gennemsnitlig emission på ca. 76 ton CO2/år. Emissionerne er værdisat og indgår i den samfundsøkonomiske beregning. Derfor indgår CO2 emissionen ikke direkte i byrådets beslutningsgrundlag, jf. Varmeforsyningslovens formålsparagraf.


Administrationen forventer, at blokvarmecentralen på sigt kan tilsluttes et større fjernvarmenet i Fredensborg By, hvilket formentlig vil medføre, at CO2 emissionerne på sigt bliver lavere.


Administrationens samlede vurdering af projektforslaget

Projektforslaget er udarbejdet med henblik på at fremme en samfundsøkonomisk fordelagtig udvikling af varmeforsyningen i kommunen og er helt i tråd med de politiske ønsker om at prioritere den videre udbygning af fjernvarme i kommunen, idet blokvarmecentralen på sigt forventes tilsluttet et større fjernvarmesystem, når dette forventeligt udbygges i fremtiden.


Systemet er således fremtidssikret, idet naturgaskedlen kan enten erstattes med en veksler, eller kedlen kan anvendes som spids- og reservelast for fjernvarmesystemet.


Det er administrationens vurdering, at betingelserne i projektbekendtgørelsens § 6 er opfyldt, og godkendelse af projektforslaget derfor vil være i overensstemmelse med gældende varmeplansregler.


Projektforslaget vurderes ligeledes, at være i overensstemmelse med anden gældende lovgivning samt med lokal- og kommuneplaner.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet alle udgifter afholdes af Nordfors; jf. projektforslaget.

Retsgrundlag

Lov om varmforsyning samt projektbekendtgørelsen. 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At projektforslag for fjernvarmeforsyning med naturgas af nye bebyggelse i LP F111 (Gl. Asminderød Skole) godkendes i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven; herunder bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-10-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 26-10-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.