Nr.146 - Endelig vedtagelse af lokalplan H108 - Humlebæk Center 44 (Posthusejendom)

Sagsnr.: 15/27393

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Hans Nissen (A), Thomas Bak (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan H108 – Humlebæk center 44 (Posthusejendom)

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet den 30. marts 2015 at nedlægge et forbud efter Planlovens § 14 mod at der kan etableres en dagligvarebutik på ejendommen Humlebæk Center 44. Ejendommens fremtidige anvendelse fastlægges til offentlige formål.

 

Forbuddet betyder, at Fredensborg Kommune skal udarbejde et forslag til lokalplan for ejendommen inden for en fastsat gyldighedsperiode på højst 1 år. Forslag til lokalplan H108 blev offentliggjort før gyldighedsperiodens udløb den 11. juli 2015.

 

§ 14 forbuddet blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Den 16. september 2015 modtag Fredensborg Kommune afgørelse om at Natur- og Miljøklagenævnet har givet kommunen medhold i sagen.

 

Fredensborg Kommune har haft hjemmel i Planlovens § 14 til at nedlægge det påklagede forbud, og Natur- og Miljøklagenævnet kan således ikke give klager medhold.  Dermed står det nu fast, at § 14-forbuddet var gyldigt, og lokalplanforslag H108 hviler således på et fast planlægningsmæssigt grundlag.

 

Efter endelig vedtagelse af lokalplan H108 for ejendommen til offentlige formål kan ejer (PostNord) jf. Planlovens § 48 kræve at Fredensborg Kommune overtager ejendommen. 

 

Borgerinddragelse

I forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan H108 blev der den 27. august 2015 afholdt borgermøde. På mødet deltog 15 borgere primært fra Humlebæk. Administrationen redegjorde for § 14 forbuddet, og fremlagede hovedpunkterne i forslaget.

 

Der var blandt nogle af borgerne forslag om at tænke større tanker for et evt. nyt bibliotek eller kulturhivs ved f.eks. at inddrage dele af naboarealerne for på den både at have flere muligheder. Det vil dog kræve forhandling med grundejerne som er Louiseparken og DSB. I forhold til § 14 forbuddet kan lokalplan H108 udelukkende omhandle posthusejendommen.  

 

Offentlig høring af forslag til lokalplan H108

Forslag til lokalplan H108 var i offentlig høring fra den 24. juni 2015 til 2. september 2015. Der indkom i alt 5 høringssvar fra myndigheder, foreninger og privatpersoner.

 

  1. Bane Danmark
  2. Frank Nielsen, borger i Humlebæk
  3. Kim Egholm, borger i Humlebæk.
  4. Cyklistforbundet, Allan Høier
  5. Anders Hessner, advokat for PostNord.

 

Høringssvarene drejer sig om praktiske forhold vedrørende de omkringliggende arealer - herunder parkering, samt om arkitektur og materialer. Endvidere har PostNords advokat fremsendt bemærkninger der svarer til klagen til Natur- og Mijøklagenævnet.

 

Høringssvarene er vedlagt dagsorden som bilag. 

 

I notat af 14. september 2015 findes et kort resumé af høringssvarene med administrationens kommentarer.

 

Administrationens ændringsforslag

I forbindelse med den offentlige fremlæggelse af forslag til lokalplan H108, og de indkomne høringssvar foreslår administrationen følgende ændringer:

 

a)    Bestemmelsen i § 7 stk. 7  - ”Tagene skal beklædes med skifer, tegl eller tagpap” - ændres til ”tagene skal beklædes med tagsten af skifer eller tegl eller tagpap”.  

Bevilling

Sagen har på nuværende stade ikke økonomiske konsekvenser for Fredensborg Kommune.


Vedtages lokalplanen endeligt kan det forventes jf. Planlovens § 48 at ejer – Post Danmark vil kræve at Fredensborg Kommune overtager ejendommen.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplanens vedtagelse vil blive annonceret og de berørte parter vil modtage brev om Fredensborg Kommune afgørelse.

 

Det foreslås efter Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen at udsende en pressemeddelelse herom.

Indstilling

  1. At lokalplan H108 – Humlebæk center 44 vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-10-2015

Anbefaler administrationens indstilling, idet udvalget ønsker indføjet, at der ikke må anvendes reflekterende tagmaterialer.


V stemmer imod, idet vedtagelsen af lokalplan H108 kan udløse overtagelsespligt for kommunen jf. planlovens paragraf 48.

V ønsker overtagelse på markedsvilkår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Anbefaler Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling efter afstemning.


Liste V er principielt imod vedtagelsen af lokalplan H108 og undlader derfor at stemme. Liste V anerkender, at der i budgetforliget for 2016 er en politisk enighed om, at overtagelse af posthusgrunden.


Økonomiudvalget præciserede, at der må anvendes tagmaterialer med en maksimal glansværdi på 60 svarende til halvblank.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod, da hun er imod nedlæggelse af paragraf 14 forbud.

Beslutning i Byrådet den 26-10-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning.


For: 16 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Henriette Stein (A), Per Frost Henriksen (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Thomas von Jessen (C), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 2 (Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Helle Abild Hansen (I))


Undlader: 8 (Hossein Armandi (D), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Fraværende: 1 Dorte Beyer (A)


Forslaget blev dermed vedtaget.


Liste V og Hossein Armandi (D) er principielt imod vedtagelsen af lokalplan H108 og undlader derfor at stemme. Liste V anerkender, at der i budgetforliget for 2016 er en politisk enighed om overtagelse af posthusgrunden. Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale) tilsluttede sig stemmeforklaringen, men stemte imod.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod, da hun er imod nedlæggelse af paragraf 14 forbud.