Nr.143 - Domea Fredensborg - ansøgning om fritagelse for dispositionsfondsdækning af tab ved fraflytning

Sagsnr.: 15/23992

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Hans Nissen (A), Thomas Bak (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til Domea Fredensborgs ansøgning om fritagelse for at afholde tab på fraflyttede lejere af selskabets dispositionsfond.

Sagsfremstilling og økonomi

Domea Fredensborg fremsendt ansøgning om fritagelse for dispositionsfondens dækning af tab ved fraflytninger.


En dispensation vil indebære, at afdelingernes tab ved fraflytninger i stedet, på samme måde som hidtil, kan dækkes af afdelingerne selv primært af de midler, der allerede er henlagt til dækning af tab ved fraflytninger under den tidligere ordning.


Dispositionsfonden er boligorganisationens sikkerhedskapital. Fonden kan træde til, hvis organisationen eller en eller flere boligafdelinger har økonomiske problemer, der truer organisationens eller boligafdelingernes videre drift. Fonden kan også låne eller give penge til modernisering og forbedring i boligafdelingerne. Derudover skal fonden dække en del af boligafdelingernes eventuelle tab i forbindelse med fraflytning. Der er i lovgivningen fastsat regler for, hvor mange penge der som minimum

skal være til rådighed i fonden pr. bolig. Er minimumsbeløbet ikke nået, er det nødvendigt at opkræve et bidrag til fonden fra beboerne, jf. nedenfor.

Domea Fredensborg består af følgende afdelinger med almene familieboliger: Egeparken, Bøgelunden og Frøparken. Desuden ”de skæve boliger” på Højsagervej/Langerødvej og ældreboligafdelingerne: Brønsholmdal, Chrst. Boecksvej og Humlebæk Seniorpark.


Selskabet skriver i sin ansøgning, at man er udfordret af en meget lav egenkapital samt det forhold, at nogle af afdelingerne har et relativt højt huslejeniveau samt et beskedent opsparingsniveau. Ændringen pr. 1. april 2013 i almenboliglovens § 20, stk. 2, hvorefter dispositionsfonden fremadrettet skal dække tab ved fraflytninger udover 313 kr. pr. lejemål i den enkelte afdeling, er derfor en udfordring for Domea Fredensborg.


Selskabet anfører videre, at den disponible del af dispositionsfonden ved regnskabsafslutningen pr. 30/6 2014 udgjorde 290.215 kr. svarende til 921 kr. pr. lejemålsenhed. I henhold til lovgivningen skal der foretages indbetalinger til dispositionsfonden indtil denne udgør 5.480 kr. pr. lejemålsenhed, og i henhold til Landsbyggefonden regnskabsdatabase er en gennemsnitlig dispositionsfond for et alment boligselskab på 13.899 kr. Altså ligger Domea Fredensborgs dispositionsfond langt under det lovgivningsmæssige anbefalede niveau, og ikke mindst meget langt under et gennemsnitligt niveau.


Tilsvarende udgør arbejdskapitalen (den del af egenkapitalen, der hidrører fra overførte årsresultater) 236.306 kr., hvorfor den samlede formue (290.215 + 236.306 = 526.521 kr.) er meget beskeden i selskabet og i praksis på et niveau, hvor det er umuligt at hjælpe afdelinger, som kommer i behov for ekstraordinær støtte. De få midler, der er, ønsker man at reservere til andet end til dækning af tab ved fraflytninger.


Selskabet oplyser, at afdelingerne har følgende fraflytningsbeløb til inkasso pr. 30/6 2015:


 

Til inkasso

Henlagt efter gl. ordning

 

Kr.

Kr.

Egeparken

106.000

101.000

Bøgelunden

27.000

344.000

Frøparken

20.000

193.000

Højsagervej

44.000

0

I alt

197.000

-


Øvrige afdelinger er kategoriseret som ældreboliger, hvor der ikke er udgifter til tab ved fraflytninger. Såfremt det beløb, der aktuelt er til inkasso (197.000 kr.) må afskrives vil det yderligere indskrænke dispositionsfonden/selskabets formue.


Selskabet oplyser, at man ikke umiddelbart lider foruroligende store tab ved fraflytninger. I det senest afsluttede regnskab udgjorde det 110.000 kr. Fra andre selskaber er det erfaringen, at enkelte specifikke tab på fraflytningssager kan blive meget dyre, selvom der gøres alt, hvad der er muligt inden for lovgivningens rammer for at opkræve det skyldige beløb hos fraflytter.


Selvom den ansøgte disposition ikke øger den samlede formue i selskabet og selskabets afdelinger nævneværdigt, så giver den organisationsbestyrelsen bedre mulighed for at regulere pengestrømmene i retning af de afdelinger, der har det største behov.


Ansøgningen om fritagelse for at dække tab ved fraflytninger af dispositionsfonden ønskes med virkning fra regnskabsåret 1/7 2015 – 30/6 2016.


Administrationen bemærker, at man ved de afholdte styringsdialogmøder har udtrykt sin bekymring for de lave hensættelsesbeløb, der generelt er i boligorganisationens afdelinger. Administrationen har opfordret boligorganisationen til at forhøje sine hensættelser. Udfordringen er imidlertid, at lejen i afdelingerne i forvejen er relativ høj, og at der derfor er grænser for hvor meget, lejerne kan bære. Administrationen anbefaler, at boligselskabet afkræves en handleplan for hvordan og hvornår, man vil bringe dispositionsfonden op på det niveau, hvor indbetalinger ikke længere er krævede efter loven.


Byrådet har på sit møde den 27/10 2014 i en tilsvarende sag gav Fredensborg Boligselskab en 5-årig dispensation på betingelse af, at der i de respektive afdelinger igen henlægges til tab på fraflyttede lejere, således at de konti, de nu vil blive anvendt, i videst muligt omfang genopbygges. Administrationen kan anbefale, at der gives Domea Fredensborg en tilsvarende dispensation.


Såfremt Byrådet vælger ikke at give den ansøgte dispensation, vil tab på fraflytninger efter de nye regler skulle dækkes af dispositionsfonden. Når denne er tom, vil boligorganisationen ikke have nogen midler til at komme afdelinger med behov for hjælp til undsætning. Der vil i den situation kunne forventes betydelige lejeforhøjelser i de berørte afdelinger.


Det bemærkes, at der ikke er mulighed for at hente støtte eller tilskud fra Landsbyggefonden i den foreliggende anledning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At der meddeles Domea Fredensborg dispensation til i regnskabsåret 2015/2016 og de følgende 4 regnskabsår at dække tab på fraflyttede lejere af selskabets dispositionsfond. Tabene dækkes i stedet af de respektive afdelinger.
  2. At dispensationen betinges af, at der i de respektive afdelinger igen henlægges til tab på fraflyttede lejere, således at de konti, der nu vil blive anvendt, i videst muligt omfang genopbygges.
  3. at Domea Fredensborg afkræves en plan for, hvordan og hvornår man vil bringe dispositionsfonden op på det niveau, hvor indbetalinger ikke længere er krævede efter loven.
  4. Tilsynet vil følge situationen nøje og vil på kommende styringsdialogmøde drøfte denne med boligorganisationen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

Anbefaler administrationens indstillinger.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod.

Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

Sagen blev udsat.

Beslutning i Byrådet den 26-10-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning


For: 23 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Henriette Stein (A), Per Frost Henriksen (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Thomas von Jessen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 3 (Rasmus Østrup Møller (A), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Helle Abild Hansen (I))


Fraværende: 1 Dorte Beyer (A)


Forslaget blev dermed vedtaget.