Nr.141 - Revideret Håndbog om økonomistyring

Sagsnr.: 14/23827

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Hans Nissen (A), Thomas Bak (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Godkendelse af revisioner til Håndbog om god økonomistyring.

Sagsfremstilling og økonomi

Center for Økonomi og Indkøb har revideret Håndbog om Økonomistyring. Revisionen har haft til formål at sikre, at Økonomiudvalgets og direktionens løbende beslutninger om kommunens økonomistyringsregler og ændringer som følge af ny lovgivning er indarbejdet i håndbogen. Herudover er håndbogen opdateret med præciseringer af arbejdsgange og processer som er sket løbende i samarbejde med revision og brugere.


Der er sket skriftlige justeringer i både håndbogens hovedkapitel og i alle bilag. Endvidere er layout ændret så der er kommet et ekstra bilag der omhandler ”Underskriftskompetence” som før har været et afsnit under bilag 16 ”leje- og leasingpolitik”.


Af væsentlige ændringer kan nævnes


  • Overførselsreglerne er ændret fra 5 pct. overførselsadgang på såvel mer- som mindreforbrug til ingen overførselsadgang på merforbrug og fortsat 5 pct. på mindreforbrug (bilag 7)
  • Reglerne for, hvem der kan skrive under på kontrakter mv. er tydeliggjort og samlet et sted, bilag 21
  • Ledelseskontrollen er styrket for at imødegå risikoen for svig:

Ø  De budgetansvarliges opgaver og ansvar er tydeliggjort (bilag 2).

Ø  Reglerne for, hvem der skal udføre Ledelsestilsyn er tydeliggjort samt hvad ledelsestilsyn indebærer (Bilag 2 og 9).


  • Anlæg skal nu finansieres af overskud på driften, fra det skulle finansieres af indtægter fra salg af grunde og aktiver (del 1)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender Håndbog om Økonomistyring.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Anbefaler administrationens indstilling. Administrationen bemyndiges til at foretage de redaktionelle og organisatoriske justeringer.

Beslutning i Byrådet den 26-10-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.