Nr.140 - Forslag fra Den Konservative Byrådsgruppe om indsendelse af ansøgning om dispensation for den understøttende undervisning og de tvungne lektiecafeer i Folkeskolen

Sagsnr.: 15/29173

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Hans Nissen (A), Thomas Bak (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Den Konservative Byrådsgruppe har anmodet om at følgende sag optages på byrådets dagsorden:

Sagsfremstilling og økonomi

En klog mand har en gang sagt: ”På teorier kan man bygge skoler – men på værdier kan man grundlægge en kultur, en helt ny måde for mennesker at leve sammen på”.

 

Endvidere er der et kinesisk ordsprog der lyder som følger: ”Den der tror, han er færdiguddannet, er ikke uddannet men færdig”.

 

Som konservative kan vi med glæde notere os, at undersøgelser viser, at kommunens skoler ligger højt for så vidt angår skolernes faglige niveau.


Det er imidlertid vores opfattelse, som vi også deler med den Konservative Folketingsgruppe og andre konservative byrådsgrupper rundt omkring, at den understøttende undervisning og tvungne lektiecafe i skolen med markant længere skoledage fører til en risiko for, at der sker en sænkning af gennemsnitsresultatet for elever med lavest socioøkonomisk baggrund.

Norske undersøgelser peger herpå.


I tillæg hertil mener vi, at det er vigtigt, at der bør være mere tid til fritidsaktiviteter og sport og ikke mindst samvær med familien, afhængig af hvad den enkelte skolebestyrelse og skoleledelse selv mener.


Den Konservative byrådsgruppe foreslår derfor, at der sendes det i kopi vedlagte udkast til brev til Børne- og Undervisningsministeren med henblik på, at kommunen gennem dispensation får mulighed for i et samarbejde med vores skoler at tilrettelægge skoledagene så kommunens skoler får den størst mulige frihed og selvbestemmelse med henblik på at kunne tilrettelægge undervisningen.


Det er i den forbindelse vores opfattelse vigtigt, at skolerne i et samarbejde med kommunen opnår den størst mulige frihed således, at vores elever hele tiden kan være opmærksomme på vigtigheden af at være under uddannelse og indlæring og vigtigheden af at være med til at skabe et værdi- og kulturgrundlag for den enkelte skole.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At sagen drøftes.

Beslutning i Byrådet den 26-10-2015

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Børne– og Skoleudvalget.