Nr.157 - Ændring af kommuneplanramme vedr. beplantningsbælte

Sagsnr.: 15/30868

 
Charlotte Sander (A), Bo Hilsted (A), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en ændring af en bestemmelse om et beplantningsbælte i kommuneplanrammen for erhvervsområdet ved Bakkegårdsvej.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune har modtaget flere henvendelser om mulighederne for at reducere beplantningsbæltet mellem Hørsholmvej og erhvervsområdet Bakkegårdsvej i Humlebæk. Henvendelserne er kommet fra grundejere, som ønsker at udnytte beplantningsbæltet til erhvervsformål. Der er aktuelt en konkret sag på Bakkegårdsvej 106, som behandles af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 3. november 2015.


Beplantningsbæltet er fastlagt i Kommuneplan 2013, rammer for lokalplanlægning med en bredde på 40 meter. Beplantningsbæltet er tillige fastlagt i lokalplan H16 for Bakkegårdsvej.

 

Ændring af kommuneplanbestemmelse

Kommunen har mulighed for at ændre kommuneplanen, hvis den ønsker det.

Omfattende ændringer af kommuneplanen skal ske i form af kommuneplantillæg, som skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Mindre

og uvæsentlige ændringer kan besluttes af Byrådet med umiddelbar virkning.


Lokalplan H16 og byzonetilladelse

Administrationen forventer i løbet af 2017 at udarbejde et forslag til ændring af lokalplan H16. Da den aktuelle sag ikke kan afvente lokalplanforslaget, foreslår administrationen Plan-, Miljø- og Klimaudvalget at anvende et frikommuneforsøg om byzonetilladelse.


Forudsætningen for at Plan-, Miljø- og Klimaudvalget kan træffe beslutning om byzonetilladelse er imidlertid, at Byrådet ændrer kommuneplanen.


Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at ændre kommuneplanrammen således at bredden af beplantningsbæltet ved Bakkegårdsvej reduceres fra 40 til 10 meter.


Administrationen vurderer, at ændring af et beplantningsbælte fra 40 m til 10 m er en mindre ændring, som kan besluttes af Byrådet med umiddelbar virkning.


Virkninger for grundejerne

Ændringen af kommuneplanen har ikke umiddelbart betydning for den enkelte grundejer, eftersom beplantningsbæltet også er fastlagt i lokalplan H16. Beplantningsbæltet er en del af lokalplanens principper, og kommunen kan derfor ikke meddele en dispensation, men de enkelte grundejer kan hver især søge om en byzonetilladelse til realisering af et konkret projekt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Afgørelsen sendes til de berørte ejendomme, og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At kommuneplanramme HE01, afsnit ’andet’, litra c, ændres fra 40 m til 10 m beplantningsbælte.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-11-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2015

Anbefaler Plan, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 23-11-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.