Nr.51 - Handleplan og kvalitetsstandarder Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 15/7690

 
Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Implementering af beslutningerne fra Byrådsmødet den 23. februar 2015 på det specialiserede voksenområde, med tilhørende handleplan og kvalitetsstandarder.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er blevet gennemført en analyse af det specialiserede voksenområde. Analysen blev behandlet på Byrådsmøde den 23. februar 2015, hvor det blev besluttet:

 

1. At analysen af det specialiserede voksenområde tages til efterretning og at udvalget anerkender at der er en udfordring.

 

2. At udgiftsniveauet for området samlet sættes til det oprindelige budget 2014, dvs. 267,7 mio. kr.

 

3. At der udarbejdes en handleplan til Social- og Seniorudvalgets møde i marts, der implementerer beslutningerne.

 

4. At Social- og Seniorudvalget sammen med handleplanen fremlægger nye kvalitetsstandarder til beslutning for Byrådet, der afspejler budgettet.

 

5. At der indenfor pkt. 2 er taget højde for en samtidig styrkelse af den administrative kapacitet.

 

6. At budgettet til Handicap og Socialpsykiatri herefter betragtes som en ramme, således at udgifter til et eventuelt stigende/faldende antal handicappede i 2015 og frem skal findes via omprioritering indenfor politikområdet.

 

7. At benchmarkingen med de 3 andre kommuner søges gennemført, så

der opnås uvildig prissammenligning.

 

I sagens bilag 1 fremgår handlingsplanen for implementeringen af Byrådsbeslutningerne.

 

Overordnet tidsplan for implementeringen

Den overordnede tidsplan for behandlingen af handleplanen og kvalitetsstandarderne er:

 

26. februar      Handicaprådet høres om forslag til nye kvalitetsstandarder

 

16. marts        Social- og Seniorudvalget anbefaler Byrådet handlingsplan med tilhørende kvalitetsstandarder

 

23. marts        Økonomiudvalgsbehandling af handlingsplan med tilhørende kvalitetsstandarder

 

30. marts        Byrådsbehandling af handlingsplan med tilhørende kvalitetsstandarder

 

Herefter iværksættelse af de besluttede initiativer.

 

Handleplan med 13 punkter

Handleplanen indeholder 13 punkter. Hertil er der knyttet nye kvalitetsstandarder. Handleplanen omfatter forslag til reduktioner på 25 mio. kr. i 2015 i forhold til de forventede udgifter ved udgangen af regnskab 2014.

 

For alle punkterne i handleplanen er det en forudsætning for målopfyldelse, at initiativerne er besluttet som indstillet, således at implementering kan iværksættes pr. 1. april 2015. Det er ikke administrationens vurdering, at der kan opstilles alternative handlemuligheder til de fremlagte 13 punkter, til implementering af Byrådets beslutning om en reduktion på 25 mio. kr. i 2015. Handleplanen, med tilhørende kvalitetsstandarder, indstilles derfor i sin helhed til beslutning.

 

Der er der udarbejdet 7 reviderede kvalitetsstandarder samt 5 nye

standarder, hvoraf to tidligere er blevet afvist.

 

Tabel 1. Overblik over handleplanens indhold

 

Pkt

Område

Kvalitetsstandard

2015

(mio.)

1

Støtte i eget hjem

A.       § 85 - Socialpædagogisk støtte

6,0

2

Dagtilbud

B.       § 103 – Beskyttet beskæftigelse

C.       § 104 – Aktivitet og samværstilbud

5,0

3

BPA

D.      § 96 – BPA

0,8

4

Botilbud

E.       § 107 – Midlertidig botilbud

F.       § 108 – Længerevarende botilbud

5,0

5

Alkohol og stofmisbrug

G.      § 101 – Behandling af stofmisbrug

H.      § 141 – Behandling af alkoholmisbrug (SUL) 

2,2

6

Børn og Unge

I.        § 11, 44 og 52.3.9 Træning af børn / Sundhedsloven § 140

0,6

7

Lindegården

Besparelse i 2015

2,5

8

Granbohus

Besparelse i 2015

2,0

9

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

J.STU – Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

0,5

10

Merudgifter

K. § 100 – Merudgifter

0,1

11

Ledsageordning

L.  § 97 – Ledsagelse

0,3

12

Styrkelse af sagsbehandling

Administrative udviklingsinitiativer, ansættelse af sagsbehandlere og ekstern bistand til særlig implementering.

-

13

Benchmarking

Tværkommunalt samarbejde hvor der opnås uvildig prissammenligning

-

 

I alt

 

25,0

 

 

Bilaget med selve handleplanen opsummerer de væsentligste ændringer i kvalitetstandarderne. Kvalitetsstandarderne er blevet udarbejdet med direkte afsæt i kvalitetsstandarder fra hhv. Hillerød, Gentofte og Rudersdal Kommuner.

 

Det er administrationens vurdering, at det vil være muligt at implementere handleplanens punkter som fremlagt. Denne vurdering baseres naturligvis også på de vurderinger der fremgår af BDO´s analyse af området og de handlemuligheder der er i de enkelte sager. Fx at findes 30-40 borgere med overlappende tilbud jf. handleplanens nr. 2 og 4. 

 

 

Høringssvar fra Handicaprådets møde den 26. februar:

 

”Standarderne tilrettes sprogligt efter de faldne bemærkninger og DH’s høringssvar.

 

Rådet henviser til høringssvar fra seneste møde vedr. behandling af BDO rapporten.

Flemming Rømer (O) gjorde opmærksom på, at han ikke deltog i dette møde.

Rådet ønsker løbende evaluering af de iværksatte initiativer. Den første evaluering ønskes efter ½ år

 

DH medlemmerne ønsker derudover at bemærke følgende:

 

DH-medlemmerne ser det, som et meget uheldigt tiltag, at de børn, der har modtaget træning i Gentofte fremover skal modtage træning i F.K. i det omfang kompetencerne er til stede i kommunen.

Det er meget rigtigt, og også billigere for F.K., at man er meget forsigtig, når de børn skal vælges, som skal flyttes til F.K. og få deres træning.

Hvis børn, der f.eks. er spastiske, og har et ben eller en arm, der sidder fastlåst og kun kan blive normalt igen, vil det kræve en meget høj kvalitet i træningen og en kontinuitet, som er rigtig i den form for træning.

Når det drejer sig om mindre børn er det også bedst, at det er de samme personer, der tager sig af børnene.

Hvis den træning man tilbyder spastiske børn ikke er fyldestgørende, vil de børn komme til at koste kommunen mange penge i årene, der kommer. Der vil blive hospitalsophold, og flere af disse ophold vil måske blive langvarige, fordi der skal rettes op på manglende og rigtig træning, som F.K. vil tilbyde, fordi de skal spare. Derfor vil det være billigere i det lange løb at lade spastiske børn fortsætte deres træning i Gentofte.

 

Vedrørende kvalitetsstandard på §85:

Nu er kv.st. blevet omskrevet med en masse fine ord. Der bliver nu lovet funktionsudredning af borgerne, som bliver bestemmende for, hvilket funktionsniveau borgeren vurderes at være omfattet af opdeling i 5 funktionsniveauer.

I stedet for at støtte borgeren, skal der yderligere bedømmes ud fra en rehabiliterende tilgang. Rehabilitering og Empowerment bliver nu vigtigere end at reelt hjælpe og støtte borgere i at kunne klare sig selv.

Dette her område kan F.K. ikke være bekendt, selv om man har pakket det ind i en omskrivning og har brugt mange fine ord. Der er flere steder i kv.st, at det er svært at gennemskue, hvilke konsekvenser, der bliver for borgerne nu.”

 

Høringssvar fra Socialpædagogernes Landforbund v. Martin Jeppesen

Vedlagt som bilag 15.

Bevilling

Baseret på anbefalingerne fra BDO-analysen er det i handleplanen forudsat, at der sker en udvidelse af den administrative kapacitet, så sagerne kan blive gennemgået som forudsat. Dette vil dels ske gennem fastansættelse af to sagsbehandlere mere, og dels ved et midlertidigt køb af ekstern sagsbehandlerbistand til at forestå sagsgennemgangene i en to-årlig periode. De forudsatte beløb hertil i handleplanen er 1,5 mio. i 2015, 2 mio. i 2016, 1,5 mio i 2017 og 1 mio årligt herefter. Dette vil indgå i budgetrevisionen pr. 30/4 2015. Frem mod budgetrevisionen vil det blive undersøgt om der kan skabes delvis finansiering til dette administrativt og samtidig vil det blive beregnet, hvad den faktiske udgift bliver, når aftalerne med den eksterne bistand er på plads og sagsbehandlerne er ansat.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Formidlingsplan

Der udsendes en pressemeddelelse i forlængelse af Byrådsmødet.

Den enkelte borger kontaktes direkte af administrationen i forbindelse med opfølgning på deres sag. Der udsendes ikke enslydende information til alle borgere i målgrupperne, da det 1) vil berøre dem meget forskelligt fra område til område og 2) er vigtigt at informationen gives samtidigt med at deres sag konkret vurderes. Formidlingen til medarbejderne sker naturligvis af den administrative ledelse og på Medudvalgs- og personalemøde.

Informationen til medarbejderne underbygges af en skrivelse fra Borgmesteren, der redegør for Byrådets beslutning og baggrunden for denne.

Indstilling

At handleplanen med de tilhørende 12 kvalitetsstandarder godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 16-03-2015

Borgmesteren var til stede under udvalgets behandling af sagen.


Udvalget besluttede efter afstemning, at byrådsmedlem Kristian Hegaard (B) er inhabil og derfor ikke kan deltage i sagens behandling.

For stemte 5: Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A), Carsten Wulff (V), Lars Egedal (V) og Kim E. Jensen (O)

Imod stemte 2: Kristian Hegaard (B) og Henriette Brandt Pedersen (Ø)


Kristian Hegaard (B) deltog herefter ikke i sagens behandling.


Udtalelse af 16. marts 2015 fra DH-Medlemmerne i Fredensborg Handicapråd indgik i sagens behandling.


Social- og Seniorudvalget anbefaler administrationens indstilling.


Henriette Brandt Pedersen (Ø) tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.


Lars Simonsen tog forbehold for indstillingens punkt 3.


Administrationen anmodes om at udsende et notat vedr. analysen fra Frederiksund Kommune.

Beslutning i Byrådet den 30-03-2015

Byrådet stemte om Kristian Hegaards inhabilitet:


For stemte: 18 Liste A, Liste D, Liste F, Liste V og Liste O


Imod stemte: 7 Liste B, Liste C, Liste I og Liste Ø og Knud Løkke Rasmussen (U.P)


Hans Nissen (A) var fraværende under den del af behandlingen af sagen.Kristian Hegaard (B) deltog herefter ikke i behandlingen af sagen. Marianne Bredgaard (B) deltog herefter som stedfortræder i behandling af sagen.Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.


Liste B og Liste Ø stemte imod handleplanens punkt 3 og 6.