Nr.49 - Finanslovspulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Sagsnr.: 15/2048

 
Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Børne- og skoleudvalget skal træffe beslutning om at søge de på finansloven reserverede midler til mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet i alt ca. 4 årsværk og som følge heraf beslutte, til hvilket formål midlerne skal søges. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt dette skal medføre en mindre forøgelse af taksterne for forældrebetaling.


Udvalget skal endeligt beslutte, om Fredensborg Kommune skal tilkendegive interesse for at få del i eventuelt overskydende midler fra puljen, fra kommuner, som ikke har søgt deres andel af puljen.

Sagsfremstilling og økonomi

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 5. januar 2015 orienteret om, at der på finansloven 2015 er afsat midler til mere pædagogisk personale i dagtilbud for 0-5 årige børn. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har nu udsendt vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Der er i 2015 og 2016 afsat 250 mio. kr. årligt til et løft af dagtilbudsområdet, som udmøntes gennem en ansøgningspulje. Ansøgningsfristen er den 18. februar 2015, kl. 12. Administrationen anbefaler at ansøgningen sendes til ministeriet, med bemærkning om, at det er med forbehold for Byrådets godkendelse, idet byrådet først behandler sagen den 23. februar 2015.

 

Fredensborg kommunes andel af puljen er 1.637 mio. kr. årligt beregnet ud fra et forventet børnetal på 2.376 indenfor målgruppen. Dette svarer til i alt ca. 4 årsværk i Fredensborg kommune. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunens bloktilskud.

 

 

Antal 0-5 årige

Reserveret beløb i mio. kr.

Fredensborg kommune

     2.376

      1.637

 

Kommunerne skal i deres ansøgning forpligte sig til at anvende midlerne til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Som dokumentation skal kommunerne indsende revisorpåtegnet regnskab for anvendelsen af midlerne, der dokumenterer, at pengene er anvendt til flere ansatte til dagtilbudsområdet. Fredensborg Kommune forpligter sig ved ansøgning til puljen endvidere til, at midlerne fra puljen ligger ud over det vedtagne budget for 2015 for dagplejen og daginstitutioner. Pædagogisk personale afgrænses med udgangspunkt i opgørelsen i den nye normeringsstatistik, der træder i kraft fra og med 2015.

 

Af puljens formålsbeskrivelse fremgår det, at dagtilbud spiller en central rolle i børnenes trivsel, udvikling og læring. Dagtilbud af høj kvalitet har derfor stor betydning for, hvordan børnene klarer sig senere hen i livet. Det øgede omfang af pædagogisk personale vil medvirke til at øge kvaliteten på dagtilbudsområdet, hvilket kan bidrage til at understøtte børnenes trivsel, udvikling og læring.

 

For at sikre gennemsigtighed i anvendelsen af puljens midler, skal kommunen udover en opgørelse af den øgede andel af pædagogisk personale i årsværk, eventuelle afledte udgifter i form af stigning i tilskud til private pasningsordninger, stigning og fordeling i grundlaget for forældrebetaling og udgifter til revision også angive et forventet formål med det ekstra pædagogiske personale fordelt på dagtilbud. Vejledningen til ansøgning angiver en liste af ikke udtømmende formål, som kan suppleres efter behov:

 

·       Et generelt løft for børn i alderen op til omkring 2 år

·       Et generelt løft for børn i alderen omkring 3 år til skolestart

·       Sociale normeringer, dvs. en normering tildelt ud fra forskelle i baggrundsfaktorer hos børnegruppens familier (f.eks. forældrenes uddannelse, forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet eller lignende)

·       Ressourcepædagoger, dvs. pædagogisk personale, der har særlige kompetencer på enkelte dele af dagtilbudslovens område, f. eks. i forhold til børns trivsel, børns læring, børns sproglige udvikling, inklusion o.l.

·       Øget personalenormering i ydertimerne

·       Løft af den pædagogiske sparring i dagplejen, dvs. hyppigere løbende faglig sparring med en ressourceperson (f.eks. en dagplejepædagog omkring børnegruppen og de enkelte børns trivsel, udvikling og læring). Den pædagogiske sparring må ikke forveksles med kommunens tilsynsopgave

·       Bedre vikardækning i dagplejen, f. eks. i forbindelse med dagplejerens efteruddannelse.

 

Kommunen skal tage højde for tilpasning af takster og tilskud som følge af puljen. Kommunen kan vælge at fastholde den nuværende maksimale forældrebetalingsandel på 25%. Dette vil medføre en lidt forøget takst. En ændring i taksten for forældreegenbetaling skal varsles 3 måneder, før ændringen kan finde sted.

 

Administrationen har ud fra formålet med puljen vurderet, hvordan midlerne til mere pædagogisk personale bedst anvendes i Fredensborg kommune.

 

Administrationen kan pege på to modeller

 

  1. En generel indsats for 0-2 årige

De ekstra midler kan give et generelt løft for de allermindste børn mellem

0-2 år. Formålet er at løfte den sproglige, begrebslige og sociale udvikling i de tidlige år og dermed forbedre muligheder for at klare sig godt senere hen i livet. Fordelingen af puljen til pædagogisk personale til 0-2 årige fordeles efter antallet mellem vuggestuer, hvor pædagoger ansættes direkte til opgaven, og hvor løftet sker ved at øge muligheden for at inddele børnene i mindre grupper i løbet af dagen. I dagplejen øges den pædagogiske sparring med dagplejere for at forbedre børnenes sproglige begrebslige og sociale udvikling. I forhold til dagplejen er det hensigten, at der afsættes 100.000 kr. af de ansøgte midler til den indsats. I model a) fordeles midlerne pr 0-2 årige.

 

  1. En styrket indsats for udsatte børn i 0-2 årsalderen

De ekstra midler tildeles efter sociale kriterier (forældrenes uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, indtægtsniveau og andelen af tosprogede småbørn) Formålet er at øge den sproglige, begrebslige og sociale udvikling gennem en intensiveret indsats for de mest udsatte grupper. I model 2 fordeles udgiften på baggrund af data, som skal bestilles hos Danmarks Statistik.

 

Administrationen anbefaler model 1, da det sikrer et generelt løft for de mindste.

 

Nedenfor vises økonomien for udmøntning af puljen inklusiv den afledte i øgede forældreegenbetaling.  

 

Af det samlede beløb til fordeling skal trækkes en række udgiftsposter som imødekommer de afledte udgifter til privatinstitutioner m.m. Disse udgifter kan i alt opgøres til 25.000 kr. årligt.

 

Således ser den samlede tilførsel på baggrund af puljen samt den øgede forældrebetaling ud:

 

Tabel 1. Samlet tilførsel af midler

Tilskud fra Finanslovspuljen

+1.637.000

Øget forældrebetaling

+546.000

Afledte udgifter til Privatinstitutioner m.m.

-25.100

I alt til fordeling

+2.157.900

 

 I det følgende et overblik over hvorledes puljen foreslås udmøntes:

 

Tabel 2. Ændring i beløb pr barn som følge af puljen

 

 Kr.

Ændring i beløb pr. måned pr barn i kr.

 

Antal

Udmøntning af puljen

 

Pt.

Efter ny fordeling

Stigning

børn 0 -2 år

Tilskud til fordeling

2.158.000

 -

 -

 -

 -

heraf dagpleje

100.000

 -

 -

 -

 -

 

2.057.000

8.942

9.232

290

591

heraf 0-2 år i vuggestue

 

Tabel 3. Ordningens virkning på forældrebetalingen

Ændringer

Forældrebetaling i kr.

 I kr.

Antal børn

Takst

Takst

stigning

stigning

Ændring i forældrebetaling

Nuværende årlig betaling

Ny årlig betaling

Stigning i alt

 

pr.md pr.1.6.

samlet stigning i 2015

Dagpleje

3.227.000

3.252.000

25.000

98

43 kr.

258 kr.

0-2 årige

21.661.000

22.182.000

521.000

591

147 kr.

882 kr.

I alt

24.888.000

25.434.000

546.000

689

 

 

 

Det er administrationens vurdering, at en prisstigning på 147 kr. pr. måned for en 0 – 2 års vuggestueplads og på 43 kr. pr. måned for en dagplejeplads i resten af 2015 er overkommelig for den enkelte familie, og at indtægten vil øge puljen med 25 % som vil blive omsat i en øget andel pædagogisk personale og derfor vil være af stor værdi for dagtilbuddet. I 2016 vil stigningen i taksten blive fordelt over 12 måneder og derfor vil takststigningen pr. måned kun blive det halve i forhold til 2015.

Bevilling

Finanslovens aftale 1,637 mio. kr. til mere pædagogisk personale i dagtilbud


Bevillingstabel

1000 kr.

2015

2016

2017

2018

Tilskud

1.637

1.637

1.637

1.637

Øget forældrebetaling

546

546

546

546

I alt, drift

   2.183    

2.183    

2.183    

2.183    

I alt, anlæg

        0

        0

    0

0 Den samlede bevilling for hele landet og Fredensborg kommunes andel.

1000kr.

Antal 0-5 årige

Reserveret beløb i mio. kr.

Hele landet

361.807

249.200

Fredensborg Kommune

2.376

1.637

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Finansloven 2015

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

-

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Pressemeddelelse

Indstilling

  1. At der fra Fredensborg Kommune søges om den forhåndsreserverede pulje på 1.637 mio. kr. pr år i 2015 og 2016 svarende til ca 4 årsværk.

  1. At der søges til et generelt løft for 0-2 årige i dagtilbud jf. model 1

  1. At taksten for 0 – 2 årige stiger med 147 kr. pr. måned og taksten for dagpleje stiger med 43 kr. pr. måned, pr. 1. juni 2015. I 2016 og frem vil takststigningen pr. måned blive halveret.

  1. At stigningen i taksten meddeles forældrene inden 1. marts 2015.

  1. At der søges om at få andel af evt. overskydende midler fra puljen, som en eller flere kommuner ikke har søgt.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-01-2015

Udvalget godkendte indstillingen.


Såfremt kommunen får andel i overskydende midler, som nævnt i pkt. 5, ønsker udvalget at midlerne anvendes til en styrket indsats for udsatte børn i 0-2 års alderen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

Anbefaler Børne– og Skoleudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 30-03-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.