Nr.46 - Posthusgrunden i Humlebæk

Sagsnr.: 12/27572

 
Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til om der skal nedlægges forbud efter planlovens § 14 mod etablering af dagligvarebutik i ejendommen Humlebæk Center 44.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på mødet den 26. januar 2015, at der nedlægges et forbud efter planlovens § 14 med henblik på, at arealanvendelsen ændres til offentligt formål.


Forud for et egentlig forbud efter Planlovens § 14 skal der gennemføres en partshøring med henblik på at give parterne i sagen mulighed for at komme med bemærkninger. På baggrund af byrådets beslutning sendte administrationen derfor den 2. februar 2015 et varsel om forbud efter Planlovens § 14 til ejer, Post Danmark og ansøger Amstrup & Baggesen som repræsentant for Dansk Supermarked.


Administrationen modtog den 17. februar 2015 bemærkninger fra ejer og ansøger på baggrund af Fredensborg kommunes varsel. 


Ejer og ansøger mener ikke, at Fredensborg kommune har lovhjemmel til at udstede et forbud efter Planlovens § 14.


Argumentationen herfor er følgende:


  1. Passivitet

Fredensborg Kommune har haft kendskab til ønsket om en dagligvarebutik på posthusejendommen siden et møde mellem administrationen og ansøger den 28. august 2012. Der er således gået 29 måneder fra mødet til Kommunen varsler et forbud efter Planlovens § 14 i brev af 2. februar 2015. Ejer og ansøger mener derfor, at Fredensborg Kommune skulle have nedlagt et § 14 forbud tidligere i forløbet. 


  1. Manglende planlægningsmæssig begrundelse

Beslutningen om at nedlægge et forbud efter Planlovens § 14 skal følges af en planlægningsmæssig begrundelse. Ejer og ansøger anser det for tvivlsomt om Fredensborg Kommune kan fremkomme med en saglig planlægningsmæssig begrundelse idet det bliver bemærket at en begrundelse med afsæt i anden anvendelse end butiksformål skal have realitet og aktualitet.


Ejer og ansøger gør gældende, at hvis Fredensborg Kommune udsteder et forbud efter Planlovens § 14 vil det blive påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Ejer og ansøger har anført, at såfremt nævnet ophæver forbuddet vil Fredensborg kommune være erstatningsansvarlig for mistet salg og omkostninger hos ejer og ansøger.  Endvidere gøres gældende, at hvis nævnet opretholder forbuddet vil det udløse overtagelsespligt af posthusejendommen, og overtagelsen vil skulle ske til ejendommens markedspris som dagligvarebutik.


I vedlagte notat af 25. februar 2015 har Kurt Bardeleben (KB) kommenteret på de indkomne bemærkninger fra ejer og ansøger.


Herunder administrationens og KB´s vurdering i forhold til passivitet og manglende planlægningsmæssig begrundelse.


1.    Passivitet


Fra sagens begyndelse i 2012, og indtil den 4. august 2014 har sagen omhandlet nybyggeri af en dagligvarebutik på posthusejendommen, hvilket ikke er tilladt ifølge den gældende lokalplan H34. Der er anvist andre byggefelter til nybyggeri i området, men ikke på posthusejendommen. Fredensborg Kommune har derfor med hjemmel i den gældende lokalplan afvist et projekt for nybyggeri på posthusejendommen. Et forbud efter Planlovens § 14 har derfor ikke været relevant at overveje før den ansøgning, der indkom den 4. august 2014.


På baggrund af en ansøgning fra 4. august 2014 som omhandler indretning af dagligvarebutik i den eksisterende posthusbygning besluttede Plan, Miljø og Klimaudvalget på mødet den 7. oktober 2014 at udsætte sagen med henblik på at indhente yderligere oplysninger og vurderinger i forhold til at nedlægge et § 14-forbud.


Advokat Kurt Bardeleben har vurderet, at de drøftelser, der havde været om sagen forud for ansøgningen af 4. august 2014 ikke kan medføre at kommunen har fortabt muligheden for at nedlægge et § 14 forbud ud fra synspunkter om passivitet/berettigede forventninger. Advokaten påpeger imidlertid også, at et forbud har en gyldighed på maksimalt et år, og at kommunen har en rimelig undersøgelses- og betænkningstid inden forbuddet nedlægges.


KB anbefaler, at § 14-forbuddets gyldighedsperiode på 12 måneder regnes fra den 4. august 2014 for modtagelsen af ansøgningen, og indtil den 4. august 2015.


2.    Manglende planlægningsmæssig begrundelse


Når Fredensborg Kommune nedlægger et § 14 forbud med henblik på at udarbejde en ny lokalplan for ejendommen udelukkende til offentligt formål vil det betyde at Fredensborg Kommune vil kunne etablere f.eks. et kulturhus og det vil sikre at etablering af fremtidige dagligvarebutikker sker i selve centerbebyggelsen og det vil have en positiv synergieffekt. Det er administrationens og advokat Kurt Bardelebens vurdering, at der foreligger en fyldestgørende planlægningsmæssig begrundelse for forbuddet.


Når ejendommen i en ny lokalplan udlægges til offentligt formål vil det jf. Planlovens § 48 udløse overtagelsespligt for Fredensborg Kommune. En overtagelse vil ske til markedsværdi.


Konklusion fra KB´s notat:

”Samlet giver Post Danmarks høringssvar og de af Post Danmark påberåbte afgørelser ikke anledning til at ændre min konklusion fra notat af 18. januar 2015, og jegmener fortsat, at Fredensborg Kommune kan anvende planlovens § 14 til at forhindre, at der i posthuset eller på posthusgrunden etableres et supermarked. Jeg mener således ikke, at Fredensborg Kommune ved passivitet – eller på anden vis – har mistet retten til at nedlægge eller opretholde § 14-forbuddet.”


”Efter fornyet gennemgang af materialet er det således fortsat min vurdering, at Fredensborg Kommune lovligt og gyldigt kan meddele forbud efter Planlovens § 14. Men efter omstændighederne tilråder jeg, at forbuddet følges op med et lokalplanforslag, som kan være vedtaget inden den 4. august 2014.”

Bevilling

Ved nedlæggelse af et § 14 forbud med henblik på at udarbejde en ny lokalplan for ejendommen udlagt til offentligt formål vil det jf. Planlovens § 48 udløse overtagelsespligt for Fredensborg kommune. Der er ikke afsat budget til køb af posthusgrunden. Udgifter til eventuelt køb eller leje/deponi vil skulle finansieres inden for gældende rammer.

Retsgrundlag

Planlovens § 14

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

-

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Brev til ejer og ansøger.

Indstilling

  1. At Byrådet nedlægger et forbud efter Planlovens § 14.
  2. At forbuddet nedlægges med henblik på at udarbejde en ny lokalplan for ejendommen udlagt til offentligt formål.
  3. At forbuddets gyldighedsperiode fastsættes indtil den 4. august 2015.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-03-2015

Anbefaler administrationens indstilling efter afstemning.


For stemte 7: A, B, C, F og O.


I mod stemte 2: V.


Venstre stemte imod, idet de ønsker, at kommunen indleder forhandlinger om at købe posthusgrunden på markedsvilkår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling efter afstemning:


For stemte: A, B, C, F,  O og Ø


Imod stemte: V og I


Venstre stemte imod, idet de ønsker, at kommunen indleder forhandlinger om at købe posthusgrunden på markedsvilkår.

Beslutning i Byrådet den 30-03-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning:


For stemte: 17 Liste A, Liste B, Liste C, Liste F, Liste O og Liste Ø


Imod stemte: 9 Liste D, Liste I, Liste V og Knud Løkke Rasmussen (U.P)


Venstre stemte imod, idet de ønsker, at kommunen indleder forhandlinger om at købe posthusgrunden på markedsvilkår. Knud Løkke Rasmussen (U.P) og Hossein Armandi (D) tilsluttede sig Venstres stemmeforklaring.