Nr.45 - Forslag til lokalplan F112 - Kongevejen 21

Sagsnr.: 14/16302

 
Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan F112 for Kongevejen 21 i Fredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Kongevejen 21 i Fredensborg har ikke tidligere været en del af en lokalplan, men er omfattet af kommuneplanens rammeområde FE04 til erhverv. Byrådet besluttede den 26. januar 2015 at fremlægge tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 for Kongevejen 21 i offentlig høring. Med Kommuneplantillægget ændres områdets anvendelse fra erhverv til boligformål som forudsætning for nærværende forslag til Lokalplan F112 for Kongevejen 21.


Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med ejers rådgiver.


Lokalplanforslaget

Lokalplanen fastlægger bestemmelser, med det formål at tage højde for, at byggeri og anlæg disponeres under hensyn til områdets terræn og tilstødende bebyggelser. Ligeledes fastlægges bestemmelser med det formål at tage højde for de arkitektoniske/ udseendemæssige og miljømæssige konsekvenser for området.


Udseende/ omfang og placering

Den eksisterende bebyggelse, på nær en eksisterende kælder, nedrives. Den ny bebyggelse opføres som tæt-lav boligbebyggelse i 2-3 etager. I det konkrete projekt arbejdes med forskydninger i bebyggelsens facader, så der skabes et varieret udtryk og en privatsfære mellem de enkelte boliger. Bebyggelsen tænkes opført med en kombination af sadeltag og bokstag. Variation i tagtype/taghældning vil medvirke til differentiering mellem de enkelte boligbebyggelser. Materialevalget vil blive afstemt de omkringliggende nabobebyggelser.


Lokalplanen fastlægger at den nye boligbebyggelse skal placeres indenfor 5 byggefelter med en maksimal bebyggelsesprocent på 45 for det samlede lokalplanområde. Det fastlægges endvidere, at der maksimalt kan udstykkes 80 boligenheder/parceller.


Vejbetjening/stiadgang

Eksisterende vejadgang fra Kongevejen fastholdes. Indenfor lokalplanområdet etableres der interne veje/stikveje, som betjener de enkelte byggefelter.


Der etableres mindst én stiadgang til området fra den eksisterende hovedsti, der løber langs områdets nordlige skel.


Parkeringspladser etableres i tæt forbindelse til den enkelte bolig og i parkeringskælder, som etableres i eksisterende kælder.


Bæredygtigt byggeri

Kommuneplanen fastlægger, at der ved udarbejdelse af lokalplaner som udgangspunkt skal stilles krav om bæredygtigt byggeri, og at de præcise krav skal fastsættes efter en konkret vurdering i hver enkelt sag.


Fra 1. januar 2015 er det grundet en lovændring ikke længere muligt, at optage bestemmelser i en lokalplan om at ny bebyggelse skal opføres som lavenergi bebyggelse.


I henhold til Kommuneplan 2013 skal der som udgangspunkt stilles krav om opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskiner. Bygherre ønsker imidlertid ikke at være underlagt sådanne krav. I det foreliggende lokalplanforslag indgår derfor ikke krav om opsamling af regnvand til tøjvask og wc-skyl. Administrationen anbefaler imidlertid at kommuneplanens retningslinjer fastholdes og at Byrådet således beslutter, at krav om opsamling af regnvand skal indgå i lokalplanforslaget.


Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at overfladevand fra belagte arealer skal afledes til regnvandskloak på grund af den forurening, der er på grunden fra den tidligere trykkerivirksomhed. Forureningen indebærer derudover, at ejer/bruger skal sikre, at de øverste 50 cm af ubebyggede arealer er uforurenet, eller at der er fast belægning.


Kommunens oversvømmelseskort udpeger området i lokalplanens nordvestlige hjørne som område, hvor der er risiko for oversvømmelse. Lokalplanen fastlægger i overensstemmelse med kommuneplanen, at nybyggeri placeres udenfor risikoområdet.


Lokalplanen sikre mulighed for etablering af afskærmende foranstaltninger dels mod Kongevejen og mod Fog trælast syd for området, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj på f.eks. facader og opholds arealer kan overholdes.


Miljøvurdering

Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov og Miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at der i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.


Borgermøde

Borgermøde om lokalplanforslaget afholdes torsdag den 21. maj kl 17.30 – 19.00 på rådhuset.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Forslag til Lokalplan F112 skal fremlægges i offentlig hørring i 8 uger inden den kan vedtages endeligt.

Indstilling

  1. At krav om, at regnvand fra tage skal anvendes til wc-skyl og tøjvask skal indgå i lokalplanforslaget.
  2. At forslag til Lokalplan F112 for Kongevejen 21 fremlægges i offentlig høring.
  3. At der ikke gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-03-2015

Anbefaler administrationens indstilling.


C og V stemmer dog i mod antallet af etager, idet de maksimalt ønsker 2 etager og samme omfang af grønne arealer som ved muligheden for 3 etager.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

Anbefaler Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling.


C og V stemmer dog i mod antallet af etager, idet de maksimalt ønsker 2 etager og samme omfang af grønne arealer som ved muligheden for 3 etager.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod indstillingen punkt 1, men for indstillingens punkt 2 og 3.

Beslutning i Byrådet den 30-03-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning:


For stemte: 16 Liste A, Liste B, Liste D, Liste F, Liste O


Imod stemte: 10 Liste C, Liste I, Liste V og Knud Løkke Rasmussen (U.P.)


Liste C og Liste V stemmer i mod antallet af etager, idet de maksimalt ønsker 2 etager og samme omfang af grønne arealer som ved muligheden for 3 etager.


Helle Abild Hansen (I) og Knud Løkke Rasmussen (U.P) kunne ikke tilslutte sig indstillingen punkt 1, men kunne tilslutte sig indstillingens punkt 2 og 3.