Nr.41 - Placeringen af det nye plejecenter i Humlebæk

Sagsnr.: 14/27296

 
Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til placering af plejecenter i Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har på sit møde den 16. februar 2015 truffet beslutning om at udsætte sagen om flytningen af Humlebæk Skoles idrætsareal. Udvalget ønsker som udgangspunkt for sin stillingtagen til sagen at få en samlet vurdering af plejecentrets placering samt mulighederne for udvidelse af skolen på sigt.

 

Plejecentrets placering

Plejecentrets placering har betydning for, om skolen kan beholde sit idrætsareal, eller om det skal genetableres. Hvis Byrådets beslutning om at placere plejecentret på skolens idrætsareal fastholdes, skal idrætsarealet genetableres. Dette vil medføre en merudgift på omkring 5 mio. kr., og desuden skal der budgetteres med en merudgift på omkring 3,5 mio. kr. til flytning af kloak og regnvandsledninger. I alt vil der være tale om en merudgift på omkring 8,5 mio. kr., hvis Byrådets beslutning fastholdes.

 

Såfremt plejecentrets placering tages op til genovervejelse, anbefaler administrationen, at plejecentret placeres i Humlebæk Syd sydvest for skolen. Baggrunden for anbefalingen er, at det er kommunen, der ejer denne grund, og at bevillingen til opførelse af plejecentret derfor ikke ændres som følge af en placering plejecentret på denne. Der vil dog være en merudgift til etablering af et grønt areal samt en merudgift til etablering af en adgangsvej. Begge dele er forudsat i Helhedsplanen for Humlebæk Syd (bilag 1). Til det grønne areal skal der budgetteres med omkring 3 mio. kr. ekskl. moms. Hvor meget der skal budgetteres med til adgangsvejen, afhænger af placeringen af denne. Hvis man som angivet i Helhedsplanen etablerer adgangsvejen via Boserupvej, anslås anlægsudgifterne at beløbe sig til omkring 3,8 mio. kr. ekskl. moms.

 

Busadgang til den del af Humlebæk Syd, hvor plejecentret anbefales placeret, er i dag tilgængelig på Teglgårdsvej omkring 300 m. fra den anbefalede placering. En alternativ busadgang via enten Baunebjergvej eller Teglgårdsvej vil kræve en nærmere undersøgelse af planforhold, terræn og ledningsføringer.

 

En ændring af placeringen af det nye plejecenter vil uanset valget af placering indebære en forlængelse og en fordyrelse af plejecenterprocessen. Det er administrationens vurdering, at forlængelsen vil være på omkring 4-6 måneder til en ny forudgående offentlighed, en ændring af byggeprogrammet samt nye jordbundsanalyser. Dette estimeres til en merudgift på ca. 0,45 mio. kr. ekskl. moms. Hertil kommer prisregulering af anlægssummen svarende til ca. 0,6 mio. kr.

 

En forskydning af byggeplanerne vil indebære en tilsvarende forskydning i betalingerne for det det nye plejecenter. Det vil alt andet lige styrke kommunens kassebeholdning og betyde, at det reelle finansieringsbehov til meromkostningerne til vejadgang og grønne arealer først er gældende i 2018, jf. bevillingsskemaet nedenfor.

 

Muligheden for udvidelse af skolen på sigt

De langsigtede muligheder for fysiske ændringer af skolestrukturen på længere sigt bør indtænkes i sagen. Igennem flere år har der været en udvikling med et faldende børnetal i Humlebæk, utidssvarende skolebygninger på nogle af matriklerne og ikke fuldt udnyttet skolekapacitet. Derfor bør der allerede i planlægningsgrundlaget indtænkes mulighederne for på sigt, at samle skolerne i Humlebæk på en eller to matrikler - evt. i flere etager.

 

Opsamling

På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at det med blik for behovet for på sigt at ændre den nuværende skolestruktur i Humlebæk er relevant at holde mulighederne åbne for at samle skolerne på en eller to matrikler evt. i flere etager.

 

Hvis plejecenteret placeres i Humlebæk Syd sydvest for Humlebæk Skoles udskolingsmatrikel, vil det være vigtigt, at det placeres i tilstrækkelig afstand fra skolen, således at det på sigt kan lade sig gøre at etablere et nyt idrætsareal imellem plejecenteret og den eksisterende skolebygning.

I stedet for en her og nu udgift til genetablering af et idrætsareal samt flytning af kloak og regnvandsledninger, i alt anslået til omkring 8,5 mio. kr. ekskl. moms, vil der kunne investeres i en adgangsvej til Humlebæk Syd og et grønt areal, som forudsat i Helhedsplanen for Humlebæk Syd samt prisregulering og forundersøgelser, i alt anslået til omkring 7,85 mio. kr. ekskl. moms.

 

I forhold til ovenstående økonomiske overslag skal det understreges, at der kan være uforudsete udgifter ifm. etablering af adgangsvej og plejecenter i Humlebæk Syd, eksempelvis afhængigt af jordbundsforholdene.

 

Finansiering

Der kan ikke på nuværende tidspunkt peges på finansiering af de nødvendige anlægsarbejder ifm. en ændring af den nuværende skolestruktur i Humlebæk.

 

Til det nye plejecenter er der afsat i alt 58 mio. kr. fordelt på 15 mio. kr. i 2016 og 43 mio. kr. i 2017. Midler til det grønne areal på 3 mio. kr. vil kunne findes indenfor plejecentrets anlægsøkonomi.

 

Hvis plejecentret placeres i Humlebæk Syd, vil der være et finansieringsbehov på 3,8 mio. kr. ekskl. moms til en adgangsvej. Denne udgift forventes at falde i 2017 for at være koordineret med en forventet byggestart på plejecenteret.

 

Med en forrykket tidsplan for byggeriet af plejecentret vil adgangsvejen kunne finansieres indenfor den nuværende bevilling til plejecentret i 2017, mens der i 2018 vil skulle anvendes 4,4 mio. kr. af de ikke disponerede anlægsmidler (20,9 mio. kr. i budget 2018) til at dække den samlede merudgift som følge af prisreguleringen og vejtilslutningen.

 

Som nævnt ovenfor vil der i 2015 endvidere skulle bruges ca. 250.000 kr. til ændringer og forundersøgelser vedrørende plejecenteret. Der til kommer ca. 200.000 til forundersøgelser og skitseprojekt vedrørende adgangsvejen, da en afklaring af vejens placering er en forudsætning for at kunne komme i gang med plejecenteret. Finansieringsbehovet i 2015 er således i alt 450.000 kr. Der kan ikke anvises finansiering til disse udgifter i 2015 indenfor den eksisterende ramme på hverken ældreområdet eller anlægsområdet. Administrationen kan imidlertid pege på, at der jf. andet punkt på økonomiudvalgets dagsorden lægges penge i kassen ved et salg af Niverødgården 2. En del af provenuet herfra kan anvendes til finansiering af de 450.000 kr. i 2015. Formelt lægges pengene i kassen i sagen om salg og de 450.000 i denne sag finansieres ved et kassetræk.

 

Hvis Byrådets beslutning om at placere det nye plejecenter på skolens nuværende idrætsareal derimod fastholdes, skal der findes omkring 5 mio. kr. ekskl. moms til genetablering af et idrætsareal samt flytning af kloakledninger. De 3,5 mio. kr. til flytning af kloakledninger kunne findes indenfor plejecenterets anlægsøkonomi. Finansieringsmulighederne for de 5 mio. kr. til genetablering af idrætsareal vil være midler fra enten byudviklingspuljen eller puljen til nye fritidsfaciliteter. Da disse midler først er til rådighed i 2017-2018, og byggeriet af plejecenter forventes at starte i 2016, vil det medføre en periode hvor skolen står uden idrætsareal.

Bevilling

Mio. kr. anlæg

2015

2016

2017

2018

2015-18

Budget 2015

0

-15,0

-43,0

0

-58,0

Forbrug v ny tidsplan

0

5,0

25,0

28,6

58,6

Omkostninger til nye forunder-søgelser mv.

0,5

0

3,8

0

4,3

Yderligere finansiering

 

 

 

 

 

Ikke disponerede anlægsmidler

0

0

0

-4,4

-4,4

Finansiering til nye forundersøgelser mv. kan ikke anvises

0

0

0

0

0

Bevilling i alt

0,5

-10

-14,2

24,2

0,5


Samlet medfører sagen et kassetræk i 2015. Administrationen påpeger, at dette kan være en mulighed, da der i særskilt sag på økonomiudvalgets dagsorden sker en kasseopbygning ved salg af Niverødgården 2 – forudsat, at den sag vedtages.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At det nye plejecenter placeres i Humlebæk Syd sydvest for Humlebæk Skoles udskolingsmatrikel
  2. At der med udgangspunkt i Helhedsplanen for Humlebæk Syd etableres et grønt areal samt en adgangsvej til Humlebæk Syd
  3. At der gennemføres en forudgående offentlighed med henblik på at ændre kommuneplanen
  4. At Humlebæk Skoles nuværende idrætsareal bevares
  5. At Nettomerudgifterne til adgangsvej og prisregulering af byggesum på 4,4 mio. kr. i 2018 finansieres af de ikke disponerede anlægsmidler
  6. At de samlede bevillingsmæssige ændringer mellem årene jf. bevillingstabellen indarbejdes i budgettet
  7. At udgifterne til forundersøgelser og skitseprojekt på 450.000 kr. i 2015 finansieres ved kassetræk underforudsætning af, at der sker en modsvarende kasseopbygning ved salg af Niverødgården 2, jf. særskilt sag på dagsordenen. Alternativt, at der anvises anden finansiering.
  8. At udgifterne på 3 mio. kr. til etablering af det grønne areal ved plejecentret findes inden for plejecentrets anlægsøkonomi

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

Seniorrådets høringssvar indgik i behandlingen af sagen.


Godkender administrationens indstillinger dog således, at indstillingens punkt 1 rettes til Humlebæk Syd, således at sydvest slettes.


Ulla Hardy Hansen (C) tog forbehold.

Beslutning i Byrådet den 30-03-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning under forudsætning af, at der ikke fra skolens side er afgørende indvendinger i forhold til placeringen:


For stemte: 21 Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A) Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A)Lars Simonsen (B), Liste D, Hanne Berg (F), Liste I, Liste V, Henriette Brandt Pedersen (Ø), Knud Løkke Rasmussen (U.P.)


Imod stemte: 5 Carsten Nielsen (A), Bo Hilsted (A), Kristian Hegaard (B), Liste C