Nr.38 - Regnskab 2014

Sagsnr.: 15/6447

 
Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Administrationen fremlægger regnskab 2014 med henblik på godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskab 2014 viser et overskud på den primære drift på 75 mio. kr. Det er stort set på linje med 2013 regnskabet, der viste et samlet driftsoverskud på 85 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med et noget større overskud, men merudgifter til blandt andet hospitalsindlæggelser og handicapområdet har reduceret overskuddet.


Driftsoverskuddet kan derfor ikke fuldt ud dække de betydelige anlægsinvesteringer i vedligehold og udvikling af kommunen. Netto er der anlægsinvesteringer for 117 mio. kr. Da kommunen samtidig har fortsat den afvikling af kommunens samlede gæld, der påbegyndtes i 2013, så viser regnskabet for 2014 et samlet kassetræk på 52 mio. kr.


Det betyder, at kassebeholdningen ultimo året opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kassekreditregel (365 dages gennemsnit) er faldet til 22 mio. kr. Et væsentligt opmærksomhedspunkt i 2015 vil således være at få genopbygget kommunens likviditet.

Driftsresultatet på 75 mio. kr. er ca. 21. mio. kr. bedre end i korrigeret budget, men 63 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret for 2014. Regnskabsresultatet er nogenlunde på niveau med 2013, hvor driftsoverskuddet var på 85 mio. kr.


Anlægsregnskabet viser nettoanlægsudgifter på 117,4 mio. kr. hvilket ligger ca. 4 mio. kr. under korrigeret budget, men 37 mio. kr. over oprindeligt budget 2014. Der har i 2014 været en væsentlig nedbringelse af overførslerne mellem årene, hvilket har medvirket til et samlede kassetræk og dermed nedbringelse af kassebeholdningen i 2014.


Samlet resultat på drift og anlæg er et underskud/kassetræk på 42,6 mio.

kr. godt 24 mio. kr. bedre end forventet i korrigeret budget, hvor der var et forventet kassetræk på 66,7 mio. kr.
Kassebeholdningen var ved årets indgang på 38,4 mio. kr. og ved udgang var den 22,3 mio. kr. Faldet på kassebeholdningen var således 16,1 mio. kr..


Der var i 2014 oprindeligt forventet en lille stigning i likviditeten. Den primære årsag til at resultatet er blevet et samlet træk på kassebeholdningen er dels en nedbringelse af de store overførsler, der ruller mellem årene, dels merbevillinger på især to udgiftsområder, nemlig hospitalsindlæggelser og handicapområdet.


Balanceforskydninger er forskydninger i likviditeten mellem årene. I regnskab 2014 er der primært tale om forskydninger i regningsbetalinger samt refusioner fra staten.


Balanceforskydningerne har i 2014 påvirket likviditeten positivt med 13,6 mio. kr.


Selvom kommunen i 2014 optog lån på 16,5 mio. kr. til rentable energiinvesteringer i de kommunale bygninger, godt 4 mio. kr. til køb af Fasangården og godt 10 mio. kr. til finansiering af indefrosne ejendomsskatter, så blev der netto afdraget ca. 10 mio. kr. på kommunens gæld.


For yderligere uddybning af regnskabet henvises til regnskabsberetningen i Regnskab 2014 (udkast).


Overførslerne fra 2014 til 2015 på den primære drift udgør 32,1 mio. kr. hvilket er 23,2 mio. kr. lavere end overførslerne mellem 2013 og 2014. På anlæg overføres 2,8 mio. kr. Hertil kommer 48,1 mio. kr. der blev overført ved budgetrevisionen 30/11. De samlede overførsler (drift og anlæg) lander således ca. 20 mio. kr. højere end de forudsatte 60 mio. kr. Overførselssagen bliver behandlet som en særskilt sag.


Regnskabet vil efter behandling i Byrådet blive oversendt revisionen for gennemgang og godkendelse. Revisionsberetning med påtegning vil blive forelagt Byrådet i juni måned.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om kommunens styrelse.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Regnskab 2014 vil være tilgængeligt på Fredensborg Kommunes hjemmeside efter Byrådets godkendelse.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender regnskab 2014 og oversender til revisionen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 30-03-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.