Nr.73 - Asminderød Boligselskab afd. Lillevang - skema B

Sagsnr.: 13/23384

 
Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Stillingtagen til skema B-ansøgning vedrørende renovering af udearealerne i Asminderød Boligselskabs afd. Lillevang.

Sagsfremstilling og økonomi

DAB har på vegne af Asminderød Boligselskab afd. Lillevang den 29. april 2015 fremsendt skema B ansøgning vedrørende renovering af udearealerne med anmodning om Byrådets godkendelse.


Lillevang afdelingen består af 75 rækkehuse i størrelsen 45 – 91 m2, 20 ungdomsboliger, hvoraf kommunen har anvisningsretten til 2 samt af 5 enkeltværelser.


Indledningsvist bemærkes, at den samlede godkendte anlægssum ved skema A godkendelsen var 8.248.900 kr. Anskaffelsessummen i skema B ansøgningen er på 7.734.700 kr. Årsagen, til at anskaffelsessummen i skema B er 0,5 mio. kr. lavere end i skema A, er et bedre licitationsresultat end forventet.


Projektet omfatter belægninger, trapper, hække indgangspartier, p-pladser, stiforbindelse, opholdspladser, kloakfotografering og belysning. I projektet er indarbejdet en genopretning af alle flisearealer på stier og opholdspladser, der i dag er meget slidte og ujævne. Det er samtidigt tanken, at etablere ny belysning og forbedre indgangspartierne, som vil give beboerne en oplevelse af tryghed og en varmere ankomst til boligen. Også en supplerende beplantning og indretning af mindre opholdspladser vil være med til at skabe tryghed for beboerne i hverdagen.


Byrådets beslutning af 3. september 2014 vedrørende skema A havde følgende indhold:


  • Skema A vedrørende renovering af udearealerne i afdeling Lillevang godkendes.
  • Byrådet tilkendegav, at kommunen er sindet at deltage med 100.000 kr. en gang for alle som kapitaltilførsel til projektet, og at bevillingen på 100.000 kr. godkendes i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30.06.2014.

Projektets skema B budget ser således ud:


Udgiftsart

Kr.

Belægninger på stier

2.568.569

Ramper/trapper

654.955

Hække, nedskæres for oversigtbarhed (tryghed)

107.556

Indgange

1.313.763

P-Pladser – bedre adgangsforhold

332.056

Forbindelse til offentlig sti (tilgængelighed)

137.448

Opholdspladser

492.353

Kloak- og regnvandsledninger oprettes

65.843

Belysning (tryghed)

636.671

Håndværkerudgifter i alt inkl. moms

6.309.214

Byggepladsomkostninger

37.540

Omkostninger

1.387.954

Udgifter i alt inkl. moms

7.734.708Fordelingen på støttede og ustøttede arbejder er følgende:


 

Kr.

Støttede arbejder

7.050.394

Ustøttede arbejder

684.314

I alt

7.734.708


Finansiering.

Arbejderne vedrørende miljø og tilgængelighed finansieres med støttet 30-årigt kontantlån på 7.050.400 kr. Kommunen garanterer for den del af lånet, der skal have pant ud over 60 % af ejendommens værdi Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse. Garantiens størrelse opgøres endeligt i forbindelse med byggeriets aflevering. Boligselskabet forventer at garantien vil blive på 0 kr.


Forbedringsarbejderne finansieres med et 30-årigt ustøttet kontantlån. Boligselskabet søger om godkendelse af, at dette lån på 684.000 kr. optages. Også her forventer boligselskabet, at garantiens størrelse vil blive 0 kr.


Udover renoveringsstøtten i form af støttede lån har Landsbyggefonden tilkendegivet, at man vil yde yderligere støtte til helhedsplanen i form af kapitaltilførsel (femtedelsordningen). Der er forudsat en kapitaltilførsel på 500.000 kr., hvoraf kommunen skal deltage med 100.000 kr. (som lån), jf. godkendelsen af skema A, hvor Byrådet bevilgede beløbet. Kapitaltilførslen opretholdes som en del af finansieringen på trods af at projektet er blevet 0,5 mio. kr. billigere end forudsat ved skema A. Kapitaltilførslen er en afgørende forudsætning for at projektet kan gennemføres uden lejeforhøjelser. Lejen udgjorde pr. 30/9 2014 1.017 kr. pr. m2.


Endvidere har Landsbyggefonden i finansieringsskitsen tilkendegivet, at afdelingen kan fritages for indbetalinger til dispositionsfonden på ca. 968.000 kr. pr. år, og at der kan bortfalde et boligorganisationstilskud på 450.000 kr.

 

Øvrige forhold.

Det er oplyst, at beboerne har været inddraget i planlægningen særligt vedrørende deres egen forhave.


Arbejderne forventes påbegyndt 1. juni 2015 og afsluttet 31. december 2015.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 91 m.fl.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At skema B vedrørende renovering af udearealerne i Asminderød Boligselskabs afdeling Lillevang godkendes med en samlet anskaffelsessum på 7.734.708 kr.
  2. At kommunen godkender den i sagsfremstillingen angivne finansiering, herunder fordelingen på støttede og ustøttede lån

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Anbefaler administrationens indstilling

Beslutning i Byrådet den 26-05-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.